Start
POŻEGNANIE KOLEGI JANA BARA
Redaktor: Administrator   
09.06.2019.

W sobotę, dnia 8 czerwca 2019r. nasz Przyjaciel Jan Bar wyruszył w ostatnią drogę.

Image

W pożegnaniu uczestniczył Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kolega Dariusz Matuszewski, Wiceprzewodniczący Związku Koledzy Tomasz Gabzdyl i Mariusz Gierczak, a także liczna Delegacja ze Związku, emeryci i byli Pracownicy.

Kolega Jan Bar był wieloletnim Przewodniczącym Związku Zawodowego Gazownictwa w Opolu, zasiadał w Organach Federacji i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego GNiG.

Przede wszystkim, nasz Przyjaciel Jan Bar był wspaniałym Człowiekiem, lubianym przez wszystkich bez wyjątku, zawsze uśmiechniętym, zgodnym, wspierającym i wrażliwym. Jego odejście jest dla nas wielką stratą.

Cześć Twojej Pamięci Janku, odpoczywaj w spokoju. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Image

 

 
OSTATNIE POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ OZZ GNiG IX KADENCJI
Redaktor: Administrator   
05.06.2019.

Dnia 23 maja 2019r. w Wałbrzychu odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa obecnej, IX kadencji Związku.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski, który podziękował Koleżankom i Kolegom za cztery lata zaangażowania w pracę Rady Krajowej Związku.

Przewodniczący przywitał obecnych na zebraniu nowych Przewodniczących jednostek organizacyjnych Związku wybranych na nową kadencję, pogratulował również Przewodniczącym, którzy odnowili mandat na kolejne cztery lata.

Zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Rada Krajowa obradująca przed Zgromadzeniem Delegatów zatwierdza sprawozdanie finansowe Związku za rok ubiegły oraz przyjmuje preliminarz. Informację dotycząca sprawozdań finansowych oraz preliminarza przedstawiła zebranym Księgowa Związku Koleżanka Anna Milion. Rada Krajowa jednomyślnie podjęła uchwały dotyczącej polityki finansowej Związku.
Rada Krajowa omówiła sprawy organizacyjne dotyczące XXXVI Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Delegatów OZZ GNiG, które zostało zaplanowane w miesiącu czerwcu. Rada Krajowa przyjęła ustalenia dotyczące ilości Delegatów oraz spraw związanych z organizacją spotkania. W przerwie obrad posiedzenia odbyły Sektory, w których dokonano uzgodnień związanych ze Zgromadzeniami Delegatów w Oddziałach związku w których funkcjonują Sekcje oraz Zgromadzeniem OZZ GNiG. Rada Krajowa omówiła również program Zgromadzenia OZZ GNiG. W przerwie obrad posiedzenia odbyły Sektory, w których dokonano uzgodnień związanych ze Zgromadzeniami Delegatów w Oddziałach związku w których funkcjonują Sekcje oraz Zgromadzeniem OZZ GNiG. Rada Krajowa omówiła również program Zgromadzenia OZZ GNiG. W przerwie obrad posiedzenia odbyły Sektory, w których dokonano uzgodnień związanych ze Zgromadzeniami Delegatów w Oddziałach związku w których funkcjonują Sekcje oraz Zgromadzeniem OZZ GNiG. Rada Krajowa omówiła również program Zgromadzenia OZZ GNiG.

Rada Krajowa omówiła sprawy dotyczące sytuacji pracowniczej w Grupie Kapitałowej PGNiG, odbyła się również dyskuja dotycząca bieżących spraw związkowych.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 
 
Zmieniony ( 05.06.2019. )
 
Zgromadzenie Sekcji Dolnośląskiej Oddziału Pracowników PSG
Redaktor: Administrator   
30.05.2019.

Polanica Zdrój, 17 maja 2019r.

Informacja ze Zgromadzenia Sekcji Dolnośląskiej Oddziału Pracowników PSG
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Dnia 17 maja 2019r. w Polanicy Zdroju obradowali Delegacji Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Sekcji Dolnośląskiej. 35-letnia tradycja działalności naszego Związku w dolnośląskim gazownictwie stanowi jedną z podstaw działalności OZZ GNiG, a współpraca dolnośląskich gazowników jest przykładem współdziałania opartego na współodpowiedzialności i przyjaźni.

Gościem Zgromadzenia Delegatów był Kolega Tomasz Gabzdyl Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Szef Sektora Gazownictwa.

Image

Zgromadzenie sekcji miało dla wszystkich przełomowy charakter ze względu na decyzję Przewodniczącego Kolegi Dariusza Matuszewskiego o zakończeniu etapu życia zawodowego i społecznego i przejścia w bieżącym roku na emeryturę. Decyzja Kolegi Przewodniczącego spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem na wszystkich poziomach organizacyjnych, a także w całej Grupie Społecznej, jednak Przewodniczący zdecydował się oddać ster naszej Organizacji młodszym pokoleniom.

Zgromadzenie prowadził Przewodniczący Kolega Dariusz Matuszewski, który przedstawił Delegatom sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji za okres ostatniego roku IX kadencji Związku. Delegaci jednomyślnie przyjęli przedstawione sprawozdania i udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium.

 

Podziękowanie dla odchodzących związkowców:

W związku z decyzją o zakończeniu działalności związkowej oraz decyzją o przejściu na emeryturę, Przewodniczący związku w imieniu całej Organizacji podziękował wieloletnim współpracownikom:

Koleżance Urszuli Kieć-Żabińskiej, która podjęła decyzję o wycofaniu się z bieżącej działalności związkowej mimo iż pozostaje w Spółce. Koleżanka Urszula Kieć-Żabińska przez wiele lat należała do najbliższych współpracowników Przewodniczącego, zawsze zasiadała w organach statutowych i angażowała się w sprawy związkowe. Przewodniczący złożył jej szczególne podziękowanie za wiele lat działalności.

Image

Koledze Marianowi Binieckiemu, który osiągnął wiek emerytalny i zdecydował się przekazać Region Zgorzelecki. Kolega Marian Biniecki jest wieloletnim i zasłużonym działaczem związkowym w dolnośląskim gazownictwie. Koleżeński i powszechnie lubiany zawsze służył wsparciem we wszelkich inicjatywach. Serdecznie dziękuję Koledze za wiele lat współpracy, za przyjaźń i wsparcie we wszelkich sprawach.

Koledze Wiesławowi Wawrzyniakowi, który podobnie jak Kolega Marian zdecydował się na lepszy etap w życiu. Pragnę Koledze Wieśkowi podziękować za wiele lat ścisłej współpracy, za zaangażowanie i niezawodność.

Image

Przewodniczący Związku podziękował również wszystkim ustępującym Członkom Organów Sekcji za cztery lata zaangażowanej działalności w sprawy Związku i jego Członków. Ustępujący liderzy otrzymali pamiątkowy upominek oraz list z podziękowaniem od Przewodniczącego.

Image

Procedura wyborcza

Delegaci przyjęli Regulamin Wyborczy Sekcji Dolnośląskiej, zgodnie z którym przeprowadzone zostały wybory do władz Sekcji. Na Przewodniczącą wybrana została Koleżanka Iwona Rospęk. Delegaci wybrali również Zarząd Sekcji oraz Komisję Rewizyjną. Członkowie Zarządu: Marek Orfin, Sławomir Starościak, Dorota Bronowicka, Sławomir Chorodecki, Przemysław Kąkol, Mirosław Bielecki (Region Wrocław); Anna Milion, Sławomir Waszczuk, Robert Grzemski, Paweł Stężały, Krzysztof Olszewski (Region Wałbrzych); Maria Kupiec, Damian Wyrzykiewicz, Marta Śmigielska (Region Zgorzelec). Członkowie Komisji Rewizyjnej: Joanna Kiepura, Renata Fiedler, Barbara Sałamacha, Anna Gwizdek, Jarosław Seraniuk. Wybrane Organy odbyły w przerwie obrad posiedzenia w celu ukonstytuowania się, Zarząd Sekcji wybrał ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących: Marię Kupiec i Sławomira Waszczuka oraz Sekretarza Annę Milion. Komisja Rewizyjna wybrała na Przewodniczącą Annę Gwizdek. Wybrani zostali Delegacji na Zgromadzenie OZZ GNiG: Dariusz Matuszewski i Iwona Rospęk (mandat wynikający ze Statutu OZZ GNiG) oraz Annę Milion, Marka Orfina, Marię Kupiec i Sławomira Waszczuka.

Przewodniczący Dariusz Matuszewski pogratulował wybranej Przewodniczącej oraz Członkom Organów. Koleżanka Iwona Rospęk podziękowała Przewodniczącemu Dariuszowi Matuszewskiemu za zaufanie i oddanie w jej ręce doskonale zorganizowanej i funkcjonującej Sekcji a Delegatom za mandat i wybór.

Image

Na zakończenie procedury wyborczej Przewodniczący Dariusz Matuszewski podziękował za sprawna pracę Przewodniczącej Komisji Wyborczej Ewie Pacześniak-Graczyk oraz wszystkim Członkom Komisji Wyborczej.

Image

Podziękowanie dla Przewodniczącego Dariusza Matuszewskiego

W tajemnicy przed Szefem liderzy całej Sekcji Dolnośląskiej przygotowali dla ustępującego Przewodniczącego uroczyste podziękowanie za 35 lat przewodnictwa w Związku Zawodowym w dolnośląskim gazownictwie. W imieniu Członków Związku i zebranych Delegatów list odczytała
i wręczyła na ręce Przewodniczącego, Koleżanka Anna Milion.

Image

Kolega Dariusz Matuszewski
Twórca i Szef Związków Zawodowych
Dolnośląskiego Gazownictwa

W imieniu Członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa w dolnośląskim gazownictwie, składamy Koledze Przewodniczącemu wyrazy najgłębszego szacunku i podziękowania za całe życie działalności na rzecz najważniejszych spraw pracowniczych.
Dziękujemy za godne warunki wynagradzania i zatrudnienia, dziękujemy za zaangażowanie w sprawy indywidualne i zbiorowe. Dziękujemy za poczucie bezpieczeństwa, jakie przez całe lata mieli Pracownicy dolnośląskiego gazownictwa dzięki Koledze Przewodniczącemu.
Trudno wyrazić słowami co Kolega Przewodniczący zrobił dla nas wszystkich. Dziękujemy za festyny, dzień Kobiet, Barbórki, spotkania i wspólne wydarzenia. Dziękujemy za prestiż jaki Kolega dla nas wypracował, dziękujemy za szacunek jaki Kolega dla nas wywalczył. Dziękujemy za Organizację, którą Kolega nam dzisiaj przekazuje. Postaramy się Kolegi Przewodniczącego nie zawieść, jednak liczymy na pomoc i wsparcie.
Wyrazić wdzięczność i podziękowanie, które będzie miało odniesienie do Kolegi zasług jest rzeczą niemożliwą. Szerokie konsultacje społeczne dotyczące formy podziękowań
i prezentu przyniosły jednak jakiś konsensus. Podarunek jaki pragniemy wręczyć Koledze nie ma wymiaru materialnego, mamy jednak nadzieję, że Kolega Przewodniczący będzie nasz dar zawsze wspominał, choć raczej nie powiesi go na ścianie, ani też nie postawi na kominku. Najważniejsze jest to co pozostaje w Człowieku: pamięć, wspomnienie
i pojawiający się uśmiech gdy patrzymy wstecz. Życie zawodowe Kolegi ułożyło się wokół służby ludziom pracy a sukces jaki Kolega osiągnął będzie dla nas niedoścignionym wzorem. Pragniemy, aby Kolega pamiętał, że dla nas wszystkich zawsze będzie Szefem.

Dziękujemy,
Związkowcy i Pracownicy Dolnośląskiego Gazownictwa.

Delegaci Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Sekcji Dolnośląskiej jednomyślnie podjęli uchwałę o przyznaniu Przewodniczącemu Dariuszowi Matuszewskiemu dożywotni tytuł i stanowisko

Honorowego Przewodniczącego Sekcji Dolnośląskiej
Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa OZZ GNiG

Zebrani podziękowali Przewodniczącemu Dariuszowi Matuszewskiemu długimi i gorącymi owacjami na stojąco, skandując słowo „dziękujemy”.

Przewodniczący Dariusz Matuszewski serdecznie podziękował wszystkim za wyrażone uznanie
i przygotowanie uroczystej i wzruszającej dla niego chwili.

Przewodniczący Dariusz Matuszewski poprosił o wystąpienie Tomasza Gabzdyla Szefa Sektora Gazownictwa. Kolega Tomasz Gabzdyl wyraził uznanie dla działalności Przewodniczącego Dariusza Matuszewskiego nie tylko na rzecz dolnośląskiego gazownictwa, polskiego gazownictwa
i branży górnictwa naftowego i gazownictwa, ale na rzecz całego polskiego ruchu związkowego. Przypomniał sukcesy związku, które osiągnięte zostały dzięki ogromnej determinacji Przewodniczącego, jego charyzmie i zaangażowaniu.

Kolega Tomasz Gabzdyl przedstawił zebranym bieżącą informację dotyczącą działalności Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Image

Delegaci Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Sekcji Dolnośląskiej Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa OZZ GNiG jednomyślnie podjęli uchwałę o rekomendacji Kolegi Tomasza Gabzdyla i udzieleniu mu poparcia w wyborach na Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Kolega Tomasz Gabzdyl podziękował Związkowi za zaufanie i udzieloną rekomendację, obiecał zebranym, że będzie starał się działać w kierunkach wytyczonych przez Kolegę Dariusza Matuszewskiego.


Zebrani podjęli dyskusję dotycząca bieżących spraw pracowniczych i związkowych. Przewodniczący podziękował Delegatom za owocne obrady a Komisjom Zgromadzenia za pracę.

Na tym zakończyło się przełomowe Zgromadzenie Delegatów Sekcji Dolnośląskiej.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 30.05.2019. )
 
PODSUMOWANIE 2018r. w OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
08.01.2019.

 

KONFERENCJA DELEGATÓW I SPOTKANIE BARBÓRKOWE OZZ GNiG

W dniach 13 – 14 grudnia 2018r. pod Sztandarem Związku obradowała Konferencja Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz odbyła się Akademia z okazji święta Barbórki. Delegaci wzięli również udział w tradycyjnej biesiadzie związkowej, organizowanym corocznie składkowym spotkaniu, które ma na celu podtrzymanie górniczej tradycji świętowania Barbórki. Konferencja Delegatów Związku obradująca cyklicznie jak co roku w miesiącu grudniu ma na celu podsumowanie upływającego roku działalności na rzecz Pracowników branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Image

Konferencję otworzył i prowadził Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski, który we wstępnym wystąpieniu poruszył wszystkie kwestie i problemy pracownicze Załóg Grupy Kapitałowej. Wiele miejsca w wystąpieniu Przewodniczącego, a także w dyskusji delegatów poświęconych zostało kwestii branżowego dialogu społecznego. Przewodniczący omawiając sytuacje w poszczególnych Sektorach i Spółkach zdecydowanie podkreślał jak ważna jest postawa konkretnych Pracodawców wobec swoich Załóg. Delegaci szczegółowo omówili stan dialogu społecznego w całej branży.

Image

W ciągu ostatnich lat na Barbórki organizowane przez Pracodawców zapraszana jest niewielka grupa związkowców, dlatego też Barbórka w gronie związkowym jest dla wielu liderów jedyną okazją do uczczenia patronki. W swoim wystąpieniu na związkowej akademii Barbórkowej Przewodniczący Związku podkreślił, że jednym z zadań organizacji pracowniczej jest podtrzymywanie tradycji branżowej, a Barbórka jest z pewnością najważniejszym elementem kultury branżowej górnictwa naftowego i gazownictwa.  Jest to święto podtrzymujące więzi z branżą, a także prezentacja wspólnoty, współodpowiedzialności oraz szacunku dla ludzi pracy.

Image

Image

Akademia jest okazją do wręczenia odznaczeń – Przewodniczący Związku wręczył zasłużonym liderom odznakę „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”. Odznakę otrzymali: Koleżanki i Koledzy Mieczysław Kawecki, Joanna Łoda, Artur Hudzik i Barbara Manthey.

Image

Kończąc rok jubileuszowy, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa uhonorował złotą i srebrną odznaką 35-lecia „Za długoletnią działalność na rzecz OZZ GNiG” liderów i działaczy Związku zaangażowanych w działalność na rzecz Załóg branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Image

Image

 

Pożegnanie Koleżanek i Kolegów przechodzących na emerytury:


Po latach pracy zawodowej i działalności związkowej Koleżanki: Danuta Świergiel, Franciszka Michaluk oraz Kolega Wojciech Zanto zdecydowali o przejściu na zasłużoną emeryturę.
W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przewodniczący serdecznie podziękował Koleżankom i Koledze za wiele lat współpracy, wspólnej działalności i przyjaźni. W imieniu Związku Przewodniczący nadał Koleżankom i Koledze dyplom wraz z nominacją na Członka  Honorowej Rady Krajowej oraz upominki pamiątkowe od Związku. W imieniu nieobecnej Koleżanki Franciszki Michaluk dyplom i upominek odebrał Szef Sektora Handlowego Kolega Mariusz Gierczak.

Image

Image

 

KONFERENCJA DELEGATÓW

Image

Dnia 14 grudnia 2018r. obradowali delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, którzy dokonali podsumowania upływającego roku. Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym ogólną sytuacje w branży, a także sprawy dotyczące dialogu społecznego – czy raczej jego braku – na poziomie branżowym. Kwestią branżowego dialogu społecznego Związek zajmuje się od lat na wszelkich spotkaniach swoich gremiów. Wielokrotnie podejmowane były w tej sprawie stanowiska, wielokrotnie podejmowane inicjatywy i wysiłki, aby pracownicza rzeczywistość uległa normalizacji. Odbyły się również narady Delegatów w Sektorach Związku. Obrady zakończyły się przyjęciem ustaleń oraz kierunków działalności Związku na 2019rok.

Image

 

BESIADA BARBÓRKOWA OZZ GNiG 2018

 

Image

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa od roku 1999 organizuje corocznie biesiadę Barbórkową, podtrzymując branżową tradycję. Biesiada Barbórkowa organizowana jest ze składek Organizacji przekazywanych na ten cel oraz z funduszu związkowego. Autorem wszystkich scenariuszy jest Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski, który jest Prezesem Karczmy OZZ GNiG. W bieżącym roku uczestnicy Barbórkowej Biesiady przenieśli się do Polandii.

Image

Biesiadę prowadził Nadszyszkownik Przewodniczący oraz Przodownicy Pracy: Andrzej Madeła i Henryk Żabiński.

Image

Delegaci mieli okazję do spotkania w miłej atmosferze, odsuwając na chwile od siebie wszystkie trudności i problemy codziennej pracy.

Image

 

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 209