Start arrow Wydarzenia
Wydarzenia
KONFERENCJA DELEGATÓW I SPOTKANIE BARBÓRKOWE OZZ GNiG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
11.01.2018.

W dniach 13 – 15 grudnia 2017r. pod Sztandarem związku obradowała Konferencja Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz odbyła się akademia
z okazji święta Barbórki. Delegaci wzięli również udział w tradycyjnej biesiadzie związkowej, organizowanym corocznie składkowym spotkaniu, które ma na celu podtrzymanie górniczej tradycji świętowania Barbórki.

Image

Konferencja Delegatów Związku obradująca cyklicznie jak co roku w miesiącu grudniu ma na celu podsumowanie upływającego roku działalności na rzecz Pracowników branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Konferencję otworzył i prowadził Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski, który we wstępnym wystąpieniu poruszył wszystkie kwestie i problemy pracownicze Załóg Grupy Kapitałowej. Wiele miejsca w wystąpieniu Przewodniczącego, a także w dyskusji delegatów poświęconych zostało kwestii branżowego dialogu społecznego. Przewodniczący omawiając sytuacje w poszczególnych Sektorach i Spółkach zdecydowanie podkreślał jak ważna jest postawa konkretnych Pracodawców wobec swoich Załóg. Delegaci szczegółowo omówili stan dialogu społecznego w całej branży.

Odbyła się okolicznościowa akademia z okazji branżowego święta Barbórki. W ciągu ostatnich lat na Barbórki organizowane przez Pracodawców zapraszana jest niewielka grupa związkowców, dlatego też Barbórka w gronie związkowym jest dla wielu liderów jedyną okazją do uczczenia patronki. W swoim wystąpieniu na związkowej akademii Barbórkowej Przewodniczący Związku podkreślił, że jednym z zadań organizacji pracowniczej jest podtrzymywanie tradycji branżowej, a Barbórka jest z pewnością najważniejszym elementem kultury branżowej górnictwa naftowego i gazownictwa.  Jest to święto podtrzymujące więzi z branżą, a także prezentacja wspólnoty, współodpowiedzialności oraz szacunku dla ludzi pracy.

Image

Image

Akademia jest okazją do wręczenia odznaczeń – Przewodniczący Związku wręczył zasłużonym liderom odznakę „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”. Odznakę otrzymali: Koleżanka Grażyna Sommer, Kolega Damian Wyrzykiewicz i Kolega Arkadiusz Nikiel.

Image

W imieniu wspólnoty związkowej Przewodniczący Kolega Dariusz Matuszewski złożył podziękowanie Członkom Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej za zaangażowanie i kolejny rok wspólnej pracy. Działalność w organach Związku wiąże się z podjęciem wielu dodatkowych obowiązków, wymaga zaangażowania i gotowości do niesienia wszelkiej pomocy wszystkim Członkom Związku. Przewodniczący Z Kolega Dariusz Matuszewski podziękował za współpracę w upływającym roku i wyraził nadzieję na dalszy czynny udział w pracach Związku.

Image

Emerytura Kolegi Tadeusza Barkowskiego

Po latach pracy zawodowej i działalności związkowej Kolega Tadeusz Barkowski zdecydował o przejściu na zasłużoną emeryturę. Kolega Tadeusz Barkowski jest zasłużonym działaczem dolnośląskiego gazownictwa, od la zasiadającym w organach Związku w Wałbrzychu, a obecnie w Sekcji Dolnośląskiej. Był również Członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, od lat jest Delegatem na Zgromadzenia OZZ GNiG. Kolega Tadeusz Barkowski jest znany wszystkim jako niezastąpiony Lis Major na związkowych karczmach i biesiadach. Wraz z jego odejściem na emeryturę Związek straci doświadczonego i bardzo zaangażowanego działacza związkowego, organizatora i uczestnika wszystkich naszych związkowych inicjatyw. Przewodniczący Dariusz Matuszewski wyraził nadzieję, że Kolega Tadeusz Barkowski zasili zacne grono Honorowych Członków Rady Krajowej OZZ GNiG i zapewne nadal będzie uczestniczył w życiu Związku.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przewodniczący serdecznie podziękował Koledze za wiele lat współpracy, wspólnej działalności i przyjaźni. W imieniu związku wręczył Koledze Tadeuszowi Barkowskiemu dyplom wraz z nominacją do Honorowej Rady Krajowej oraz drobny upominek od Związku.

Image

Image

Po zakończeniu Akademii Delegaci rozpoczęli obrady Konferencji Delegatów. Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym ogólną sytuacje w branży, a także sprawy dotyczące dialogu społecznego – czy raczej jego braku – na poziomie branżowym. Kwestią branżowego dialogu społecznego Związek zajmuje się od lat na wszelkich spotkaniach swoich gremiów. Wielokrotnie podejmowane były w tej sprawie stanowiska, wielokrotnie podejmowane inicjatywy i wysiłki, aby pracownicza rzeczywistość uległa normalizacji. Na Konferencji Delegatów również odbyła się długa i głęboka dyskusja na ten niezwykle ważny temat. W dalszej części spotkania poruszone zostały również kwestie problemów pracowniczych w poszczególnych Sektorach, które zostały szczegółowo omówione przez Kierowników Sektorów.

Image

Image

 

ZWIĄZKOWA BIESIADA BARBÓRKOWA 2017


Image

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa od roku 1999 organizuje corocznie biesiadę Barbórkową, podtrzymując branżową tradycję. Biesiada Barbórkowa organizowana jest ze składek Organizacji przekazywanych na ten cel oraz z funduszu związkowego. Autorem wszystkich scenariuszy jest Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski, który jest Prezesem Karczmy OZZ GNiG.

Image

Zespół artystyczny od lat występujący na biesiadzie związkowej pod kierownictwem Prezesa Karczmy składa się z Lisa Majora – Kolega Tadeusz Barkowski:

Image

Nieugiętego Kata – Kolega Dariusz Łazuka:

Image

Niezastąpionych Przodowników Pracy  - Koledzy Andrzej Madeła i Henryk Żabiński (Henryczka):

Image

Image

Kontrapunkci to znany związkowcom zespół „Pająki”:

Image

Nad właściwym przebiegiem Biesiady i wykonywaniem poleceń Prezesa Karczmy czuwała Honorowa Rada Krajowa:

Image

Nie zabrakło niewinnych rozmów w kuluarach:

Image

Jak każdego roku na Biesiadzie związkowej organizowana jest zbiórka na dobry cel – w tym roku na zabawki do wałbrzyskiego Domu Małego Dziecka – zaangażowany w sprawę Kolega Eugeniusz Postawa zebrał sporą sumkę, za która zostały zakupione słodycze i zabawki.

Image

Delegaci mieli okazję do spotkania w miłej atmosferze, odsuwając na chwile od siebie wszystkie trudności i problemy codziennej pracy. Na Biesiadzie w sposób humorystyczny przedstawiona została rzeczywistość Pracowników branży i ludzi pracy, jak również z wielkim humorem omówiona została aktualna sytuacja społeczno – polityczna.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 12.01.2018. )
 
BARBÓRKA 2017 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
29.11.2017.

Image

 

Koleżanki i Koledzy Przewodniczący
Oddziałów i Sekcji
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Członkowie Związku

Pracownicy Grupy Kapitałowej
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa składam najserdeczniejsze życzenia sukcesów oraz wszelkiej pomyślności wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z okazji naszego branżowego święta Barbórki.

Akademie i uroczystości, które towarzyszą Barbórce niech będą manifestacją wspólnoty jaka łączy Załogi naszej Firmy i niech przypominają wszystkim, że pomimo pracy w różnych podmiotach branży, Załogi Grupy Kapitałowej PGNiG SA mają wspólną historię i tożsamość, co powinno dawać nam wszystkim poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności.

W imieniu naszego Związku życzę wszystkim Pracodawcom Grupy Kapitałowej PGNiG, aby poczucie jedności z Załogami i odpowiedzialności za los Pracowników było najważniejszym kryterium w podejmowanych działaniach. Życzę, aby obchody święta utrwaliły świadomość wszystkich, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to ludzie, którzy od wielu pokoleń oddają swoją myśl i pracę, i dzięki którym nasza Firma jest jednym z najpotężniejszych przedsiębiorstw w Polsce. Z okazji święta Barbórki życzę nam wszystkim, aby bogactwu i powodzeniu Firmy towarzyszył dobrobyt Pracowników.

W imieniu naszego Związku życzę wszystkim udanych, wspaniałych Akademii, wesołych i jednoczących załogi Karczm i Combrów. Życzę nam wszystkim, aby podniosły nastrój Barbórki i atmosfera wspólnoty i przyjaźni towarzyszyły naszej branży cały rok, we wszelkich działaniach i wbrew wszelkim trudnościom.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewski

Wałbrzych, grudzień 2017 rok 

 

 

Zmieniony ( 29.11.2017. )
 
Pierwsze spotkanie Komisji Dialogu Społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
17.11.2017.

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa odbyło się 15 listopada 2017r. w Jadwisinie. Na spotkaniu omówione zostały najważniejsze kwestie pracownicze oraz społeczne dotyczące środowiska pracy w polskim gazownictwie.

Dnia 26 lipca 2017r. w Warszawie zawarte zostało Porozumienie w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa, na mocy którego powstał zespół, powołany wspólnie przez Pracodawcę i Organizacje Związkowe Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Działanie to ma na celu wzmocnienie roli dialogu społecznego oraz współpracy ze wszystkimi Przedstawicielami Strony Społecznej.

W Preambule Porozumienia jest zapis, że „zasięg działania obejmujący całą Polskę, jak również pełny przedział grup zawodowych od stanowisk robotniczych po wysoce wykwalifikowane stanowiska specjalistyczne powoduje, że w połączeniu z tradycją i historią branży, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. kreuje dziś niepowtarzalną i jedyna w swoim rodzaju kulturę organizacyjną”.

Image

Pożegnanie Pana Jana Anysza w związku z przejściem na emeryturę

Na spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego z zebranymi pożegnał się Pan Jan Anysz Dyrektor Biura Relacji Społecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa, który po wielu latach pracy na rzecz branży górnictwa naftowego i gazownictwa zdecydował się na przejście na emeryturę. W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Pana Jana Anysza pożegnał Przewodniczący Związku Dariusz Matuszewski. Przewodniczący Dariusz Matuszewski podkreślił zaangażowanie i pracę Pana Jana Anysza na rzecz Pracowników nie tylko sektora gazownictwa, ale całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Pan Jan Anysz w ciągu swojej pracy pełnił z wybory Załogi funkcje w Zarządzie PGNiG SA, Radzie Nadzorczej PGNiG SA oraz Radach Nadzorczych Spółek Gazownictwa. Mimo pełnienia tak ważnych funkcji, Pan Jan Anysz zawsze pozostał menadżerem wrażliwym na sprawy pracownicze, jak i zawsze wyróżniała go wysoka kultura osobista. Przewodniczący Dariusz Matuszewski w imieniu wszystkich Członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podziękował Panu Janowi Anyszowi za wiele lat współpracy i niestrudzoną działalność na rzecz budowania dialogu społecznego w branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Przewodniczący złożył Panu Janowi Anyszowi życzenia wszelkiej pomyślności w nowym etapie życia i wyraził nadzieję na wiele spotkań w gronie Związku.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Image

Image

Image

 

 
Międzynarodowa Konferencja w Warszawie Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
09.11.2017.

Dnia 7 listopada 2017r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja kończąca projekt pt. „ŚWIADOMOŚĆ: Zwiększenie dostępu pracowników do informacji w przedsiębiorstwach sektora nafty i gazu w Europie”. Aplikantem projektu był Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a partnerami następujące ogólnokrajowe organizacje działające w sektorze górnictwa naftowego i gazownictwa:

Industria de CCOO  - Hiszpania
Federatia Sindicatelor Gaz Romania - Rumunia
Autonomous Union of Energy and Petrochemical Industry Workers of Serbia - Serbia
Federation of Chemical, Energy and General Workers’ Union (VDSZ) Hungary – Węgry

Image

Projekt z założenia miał na celu poprawę kwalifikacji przedstawicieli związków zawodowych z sektora nafty i gazu w zakresie wpływu i nacisku na decyzje podejmowane w firmie oraz ochronę pracowników przed procesami restrukturyzacyjnymi. Przedstawiciele związków uczestniczących w projekcie mieli okazję do wymiany informacji na temat uwarunkowań prawnych oraz doświadczeń w zakresie wspierania pracowników w swoich krajach.

Realizacja projektu trwała od grudnia 2015r., w ciągu jego trwania odbyła się międzynarodowa inaugurująca konferencja w Belgradzie, na której uczestnicy projektu mieli możliwość wzajemnego poznania się, a przede wszystkim nastąpiła wymiana informacji i doświadczeń na temat bieżącej sytuacji pracowników w przedsiębiorstwach przemysłu naftowego i gazowniczego w krajach uczestniczących w projekcie, zwłaszcza w kontekście zmian gospodarczych i restrukturyzacyjnych. W kolejnych miesiącach partnerzy mieli warsztaty i spotkania krajowe dotyczące ważnej kwestii informowania pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. Omawiane były prawne regulacje krajowe i unijne dotyczące zasad informowania i konsultacji ze strona społeczną. Po warsztatach krajowych, odbyło się międzynarodowe spotkanie wszystkich partnerów projektu w Budapeszcie, na którym przedstawiciele organizacji pracowniczych uczestniczących w projekcie dokonali podsumowań, a dyskusja panelowa miała na celu wymianę informacji i doświadczeń krajowych. Ważnym aspektem podnoszonym w dyskusjach był dialog społeczny jako najlepsza forma budowania relacji w stosunkach przemysłowych na poziomie Unii Europejskiej, a przede wszystkim na forum krajowym i branżowym.

Image

Konferencję kończącą projekt, która odbyła się w Warszawie otworzył Przewodniczący Dariusz Matuszewski, który jako przedstawiciel aplikanta projektu był moderatorem wszystkich konferencji międzynarodowych oraz warsztatów krajowych dla Członków Związku. Przewodniczący dokonał podsumowania spotkań i warsztatów, na których przedstawiciele związków zawodowych biorących udział w projekcie mieli możliwość podniesienia wiedzy i kwalifikacji z zakresu prawa pracy, procedur ochrony pracowników w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa czy też zmiany pracodawcy jak również umiejętności prowadzenia negocjacji zbiorowych. Przewodniczący Związku w imieniu OZZ GNiG przedstawił prezentację Prowadząc dyskusję panelową Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski zwrócił się do uczestników o przedstawienie informacji dotyczącą dialogu społecznego na poziomie branżowym w poszczególnych krajach.

Image

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, które już zrealizował i nadal realizuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pozwoliły na organizacje warsztatów i szkoleń dla ogromnej grupy naszych członków, którzy uzyskali wiedzę z zakresu krajowego i europejskiego prawa pracy, podnieśli umiejętności z zakresu negocjacji w zbiorowych stosunkach pracy, jak również mieli możliwość wymiany informacji i doświadczeń z przedstawicielami związków zawodowych pokrewnych branż zarówno w Unii Europejskiej jak i w krajach europejskich nienależących do Wspólnoty. Obok niekwestionowanych korzyści merytorycznych wynikających z uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach, spotkania te pozwalają na nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz zacieśniają więzy pracowników branży naftowej i gazowniczej w europejskim środowisku pracy.

Informacja: biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 09.11.2017. )
 
ZGROMADZENIE DELEGATÓW SEKCJI ODDZIAŁU POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
27.10.2017.

W dniach 19-20.10.2017 w ośrodku Geovita w Dżwiżynie odbyło się po raz pierwszy wspólne Zgromadzenie Delegatów z trzech Sekcji OZZ GNIG działających w Oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa:

 

  • OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Sekcja w Szczecinie
  • OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Sekcja w Koszalinie
  • OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Sekcja w Gorzowie

Image

Gośćmi Zgromadzenia byli Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Kolega Stanisław Szumański Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa.

Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym Delegatom informację dotyczącą aktualnych spraw dotyczących spraw pracowniczych oraz warunków pracy w Spółce. Informację uzupełniał Kolega Mariusz Łuczak Przewodniczący Sekcji w Szczecinie, który jest Członkiem Prezydium Zarządu Oddziału PSG oraz Kolega Stanisław Szumański, którzy uczestniczą w spotkaniach z Pracodawcą i również są zaangażowany we wszelkie procesy z zakresu zbiorowych stosunków pracy.

Kolega Stanisław Szumański przedstawił zebranym informację dotyczącą bieżącej działalności Społecznej Inspekcji Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa.

Po wystąpieniach Gości oraz przedstawieniu i przyjęciu przez Delegatów sprawozdań związkowych, rozpoczęła się dyskusja na najważniejsze dla Pracowników tematy.

Image

Jedną z ważniejszych kwestii poruszanych przez Delegatów był  problemem obciążenia pracą, w związku z wprowadzeniem nowego schematu organizacyjnego w PSG i powołaniem nowych Oddziałów Zakładów Gazowniczych, w Spółce odczuwalny jest brak rąk do pracy. Załoga jest obciążona zadaniami ponad miarę, w wielu obszarach brakuje właściwej organizacji pracy, a na chwilę obecną nie ma decyzji o rozpoczęciu rekrutacji, co pozwoliłoby na odciążenie Pracowników. Co gorsza, do końca roku stany zatrudnienia mają być jeszcze zmniejszone. Delegaci w swoich wystąpieniach wskazywali również na fakt, że w przypadkach przejęcia znacznego zakresu dodatkowych czynności i odpowiedzialności, nie wpływa to na indywidualne wynagrodzenie Pracownika. Poruszane były również kwestie płacowe jak i okołopłacowe.  Zgromadzonym zostały przedstawione prezentacje dotyczące ogólnych warunków pracy i płacy w Spółce oraz dane z zakresu HR. Spółka obecnie realizuje wiele procesów, Załoga jest zaangażowana w pracę i zmotywowana do pełnej realizacji zadań, jednak wszystko to odbywa się ogromnym kosztem i wysiłkiem. Załoga liczyła, że nastąpią rekrutacje, które pozwolą na wzmocnienie jednostek organizacyjnych i pracę w normalnych warunkach, bez szaleńczego tempa, które od wielu miesięcy towarzyszy Załodze. Zebrani delegaci wielokrotnie podkreślali, że Pracownicy są zmęczeni
i nadmiernie obciążeni obowiązkami, co w dłuższym okresie czasu może przynieść znaczny spadek wydajności. Delegaci zwrócili się do przedstawicieli Związku, którzy uczestniczą w spotkaniach z Pracodawcą o przedstawienie tego ważnego problemu na spotkaniu z Zarządem PSG.

Przewodniczący OZZ GNiG jednak podkreślił, że warunki pracy i dialogu społecznego Polskiej Spółki Gazownictwa powinny być przykładem dla całej Grupy Kapitałowej, ponieważ wszyscy Pracownicy branży, za swoją ciężką pracę zasługują na stabilne zatrudnienie, a przede wszystkim na szacunek dla spraw pracowniczych. Mimo wielu trudności z jakimi obecnie mają do czynienia Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa, Strona Społeczna jest informowana o wszelkich działaniach, odbywają się spotkania z Dyrekcjami Oddziałów Zakładów Gazowniczych, a dialog społeczny opary jest na przejrzystych zasadach
i wzajemnym szacunku stron. Są to wartości, które należy doceniać i które niestety nie są powszechną normą w Grupie Kapitałowej.

Image

Informacja: Mariusz Łuczak Wiceprzewodniczący OZZ GNiG Oddziału Pracowników PSG, Przewodniczący Sekcji w Szczecinie Oddziału PSG

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 217