Start arrow Wydarzenia
Wydarzenia
Pierwsze spotkanie Komisji Dialogu Społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
17.11.2017.

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa odbyło się 15 listopada 2017r. w Jadwisinie. Na spotkaniu omówione zostały najważniejsze kwestie pracownicze oraz społeczne dotyczące środowiska pracy w polskim gazownictwie.

Dnia 26 lipca 2017r. w Warszawie zawarte zostało Porozumienie w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa, na mocy którego powstał zespół, powołany wspólnie przez Pracodawcę i Organizacje Związkowe Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Działanie to ma na celu wzmocnienie roli dialogu społecznego oraz współpracy ze wszystkimi Przedstawicielami Strony Społecznej.

W Preambule Porozumienia jest zapis, że „zasięg działania obejmujący całą Polskę, jak również pełny przedział grup zawodowych od stanowisk robotniczych po wysoce wykwalifikowane stanowiska specjalistyczne powoduje, że w połączeniu z tradycją i historią branży, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. kreuje dziś niepowtarzalną i jedyna w swoim rodzaju kulturę organizacyjną”.

Image

Pożegnanie Pana Jana Anysza w związku z przejściem na emeryturę

Na spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego z zebranymi pożegnał się Pan Jan Anysz Dyrektor Biura Relacji Społecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa, który po wielu latach pracy na rzecz branży górnictwa naftowego i gazownictwa zdecydował się na przejście na emeryturę. W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Pana Jana Anysza pożegnał Przewodniczący Związku Dariusz Matuszewski. Przewodniczący Dariusz Matuszewski podkreślił zaangażowanie i pracę Pana Jana Anysza na rzecz Pracowników nie tylko sektora gazownictwa, ale całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Pan Jan Anysz w ciągu swojej pracy pełnił z wybory Załogi funkcje w Zarządzie PGNiG SA, Radzie Nadzorczej PGNiG SA oraz Radach Nadzorczych Spółek Gazownictwa. Mimo pełnienia tak ważnych funkcji, Pan Jan Anysz zawsze pozostał menadżerem wrażliwym na sprawy pracownicze, jak i zawsze wyróżniała go wysoka kultura osobista. Przewodniczący Dariusz Matuszewski w imieniu wszystkich Członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podziękował Panu Janowi Anyszowi za wiele lat współpracy i niestrudzoną działalność na rzecz budowania dialogu społecznego w branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Przewodniczący złożył Panu Janowi Anyszowi życzenia wszelkiej pomyślności w nowym etapie życia i wyraził nadzieję na wiele spotkań w gronie Związku.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Image

Image

Image

 

 
Międzynarodowa Konferencja w Warszawie Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
09.11.2017.

Dnia 7 listopada 2017r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja kończąca projekt pt. „ŚWIADOMOŚĆ: Zwiększenie dostępu pracowników do informacji w przedsiębiorstwach sektora nafty i gazu w Europie”. Aplikantem projektu był Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a partnerami następujące ogólnokrajowe organizacje działające w sektorze górnictwa naftowego i gazownictwa:

Industria de CCOO  - Hiszpania
Federatia Sindicatelor Gaz Romania - Rumunia
Autonomous Union of Energy and Petrochemical Industry Workers of Serbia - Serbia
Federation of Chemical, Energy and General Workers’ Union (VDSZ) Hungary – Węgry

Image

Projekt z założenia miał na celu poprawę kwalifikacji przedstawicieli związków zawodowych z sektora nafty i gazu w zakresie wpływu i nacisku na decyzje podejmowane w firmie oraz ochronę pracowników przed procesami restrukturyzacyjnymi. Przedstawiciele związków uczestniczących w projekcie mieli okazję do wymiany informacji na temat uwarunkowań prawnych oraz doświadczeń w zakresie wspierania pracowników w swoich krajach.

Realizacja projektu trwała od grudnia 2015r., w ciągu jego trwania odbyła się międzynarodowa inaugurująca konferencja w Belgradzie, na której uczestnicy projektu mieli możliwość wzajemnego poznania się, a przede wszystkim nastąpiła wymiana informacji i doświadczeń na temat bieżącej sytuacji pracowników w przedsiębiorstwach przemysłu naftowego i gazowniczego w krajach uczestniczących w projekcie, zwłaszcza w kontekście zmian gospodarczych i restrukturyzacyjnych. W kolejnych miesiącach partnerzy mieli warsztaty i spotkania krajowe dotyczące ważnej kwestii informowania pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. Omawiane były prawne regulacje krajowe i unijne dotyczące zasad informowania i konsultacji ze strona społeczną. Po warsztatach krajowych, odbyło się międzynarodowe spotkanie wszystkich partnerów projektu w Budapeszcie, na którym przedstawiciele organizacji pracowniczych uczestniczących w projekcie dokonali podsumowań, a dyskusja panelowa miała na celu wymianę informacji i doświadczeń krajowych. Ważnym aspektem podnoszonym w dyskusjach był dialog społeczny jako najlepsza forma budowania relacji w stosunkach przemysłowych na poziomie Unii Europejskiej, a przede wszystkim na forum krajowym i branżowym.

Image

Konferencję kończącą projekt, która odbyła się w Warszawie otworzył Przewodniczący Dariusz Matuszewski, który jako przedstawiciel aplikanta projektu był moderatorem wszystkich konferencji międzynarodowych oraz warsztatów krajowych dla Członków Związku. Przewodniczący dokonał podsumowania spotkań i warsztatów, na których przedstawiciele związków zawodowych biorących udział w projekcie mieli możliwość podniesienia wiedzy i kwalifikacji z zakresu prawa pracy, procedur ochrony pracowników w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa czy też zmiany pracodawcy jak również umiejętności prowadzenia negocjacji zbiorowych. Przewodniczący Związku w imieniu OZZ GNiG przedstawił prezentację Prowadząc dyskusję panelową Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski zwrócił się do uczestników o przedstawienie informacji dotyczącą dialogu społecznego na poziomie branżowym w poszczególnych krajach.

Image

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, które już zrealizował i nadal realizuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pozwoliły na organizacje warsztatów i szkoleń dla ogromnej grupy naszych członków, którzy uzyskali wiedzę z zakresu krajowego i europejskiego prawa pracy, podnieśli umiejętności z zakresu negocjacji w zbiorowych stosunkach pracy, jak również mieli możliwość wymiany informacji i doświadczeń z przedstawicielami związków zawodowych pokrewnych branż zarówno w Unii Europejskiej jak i w krajach europejskich nienależących do Wspólnoty. Obok niekwestionowanych korzyści merytorycznych wynikających z uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach, spotkania te pozwalają na nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz zacieśniają więzy pracowników branży naftowej i gazowniczej w europejskim środowisku pracy.

Informacja: biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 09.11.2017. )
 
ZGROMADZENIE DELEGATÓW SEKCJI ODDZIAŁU POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
27.10.2017.

W dniach 19-20.10.2017 w ośrodku Geovita w Dżwiżynie odbyło się po raz pierwszy wspólne Zgromadzenie Delegatów z trzech Sekcji OZZ GNIG działających w Oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa:

 

  • OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Sekcja w Szczecinie
  • OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Sekcja w Koszalinie
  • OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Sekcja w Gorzowie

Image

Gośćmi Zgromadzenia byli Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Kolega Stanisław Szumański Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa.

Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym Delegatom informację dotyczącą aktualnych spraw dotyczących spraw pracowniczych oraz warunków pracy w Spółce. Informację uzupełniał Kolega Mariusz Łuczak Przewodniczący Sekcji w Szczecinie, który jest Członkiem Prezydium Zarządu Oddziału PSG oraz Kolega Stanisław Szumański, którzy uczestniczą w spotkaniach z Pracodawcą i również są zaangażowany we wszelkie procesy z zakresu zbiorowych stosunków pracy.

Kolega Stanisław Szumański przedstawił zebranym informację dotyczącą bieżącej działalności Społecznej Inspekcji Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa.

Po wystąpieniach Gości oraz przedstawieniu i przyjęciu przez Delegatów sprawozdań związkowych, rozpoczęła się dyskusja na najważniejsze dla Pracowników tematy.

Image

Jedną z ważniejszych kwestii poruszanych przez Delegatów był  problemem obciążenia pracą, w związku z wprowadzeniem nowego schematu organizacyjnego w PSG i powołaniem nowych Oddziałów Zakładów Gazowniczych, w Spółce odczuwalny jest brak rąk do pracy. Załoga jest obciążona zadaniami ponad miarę, w wielu obszarach brakuje właściwej organizacji pracy, a na chwilę obecną nie ma decyzji o rozpoczęciu rekrutacji, co pozwoliłoby na odciążenie Pracowników. Co gorsza, do końca roku stany zatrudnienia mają być jeszcze zmniejszone. Delegaci w swoich wystąpieniach wskazywali również na fakt, że w przypadkach przejęcia znacznego zakresu dodatkowych czynności i odpowiedzialności, nie wpływa to na indywidualne wynagrodzenie Pracownika. Poruszane były również kwestie płacowe jak i okołopłacowe.  Zgromadzonym zostały przedstawione prezentacje dotyczące ogólnych warunków pracy i płacy w Spółce oraz dane z zakresu HR. Spółka obecnie realizuje wiele procesów, Załoga jest zaangażowana w pracę i zmotywowana do pełnej realizacji zadań, jednak wszystko to odbywa się ogromnym kosztem i wysiłkiem. Załoga liczyła, że nastąpią rekrutacje, które pozwolą na wzmocnienie jednostek organizacyjnych i pracę w normalnych warunkach, bez szaleńczego tempa, które od wielu miesięcy towarzyszy Załodze. Zebrani delegaci wielokrotnie podkreślali, że Pracownicy są zmęczeni
i nadmiernie obciążeni obowiązkami, co w dłuższym okresie czasu może przynieść znaczny spadek wydajności. Delegaci zwrócili się do przedstawicieli Związku, którzy uczestniczą w spotkaniach z Pracodawcą o przedstawienie tego ważnego problemu na spotkaniu z Zarządem PSG.

Przewodniczący OZZ GNiG jednak podkreślił, że warunki pracy i dialogu społecznego Polskiej Spółki Gazownictwa powinny być przykładem dla całej Grupy Kapitałowej, ponieważ wszyscy Pracownicy branży, za swoją ciężką pracę zasługują na stabilne zatrudnienie, a przede wszystkim na szacunek dla spraw pracowniczych. Mimo wielu trudności z jakimi obecnie mają do czynienia Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa, Strona Społeczna jest informowana o wszelkich działaniach, odbywają się spotkania z Dyrekcjami Oddziałów Zakładów Gazowniczych, a dialog społeczny opary jest na przejrzystych zasadach
i wzajemnym szacunku stron. Są to wartości, które należy doceniać i które niestety nie są powszechną normą w Grupie Kapitałowej.

Image

Informacja: Mariusz Łuczak Wiceprzewodniczący OZZ GNiG Oddziału Pracowników PSG, Przewodniczący Sekcji w Szczecinie Oddziału PSG

 

 
Apel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie ZFŚS Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.10.2017.

 

Koleżanki Koledzy
Przewodniczący Oddziałów i Sekcji
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Zwracam się do Koleżanek i Kolegów o niezawodne poparcie akcji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i podjęcie działań zgodnie z apelem podpisanym przez Przewodniczącego OPZZ.

Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 

Materiały do pobrania

Image  Apel (335 kB)

Image  Stanowisko Prezydium (210 kB)

Image  Opinia okołobudżetowa 2018 (4,43 MB)

 

Apel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Image Koleżanki i Koledzy
Przewodniczący/Prezesi
organizacji członkowskich OPZZ


Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat domaga się pełnego odmrożenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych. Zadaniem funduszu jest łagodzenie różnic w poziomie życia pracowników i ich rodzin, a adresatami są rodziny o najniższych dochodach. O naszym postulacie stale przypominamy stronie rządowej podczas prac Rady Dialogu Społecznego, opiniując projekty budżetu państwa na kolejne lata oraz prowadząc rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

W ubiegłym roku udało się doprowadzić do częściowego odmrożenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) na rok 2017. Zamrożona w latach 2012-2016 podstawa naliczania odpisu wzrosła o 91,73 zł. Nie zmieniła się jednak wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz dla pracowników uczelni publicznych.

Niedawno wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki zaproponował w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej, aby w 2018 r. utrzymać zamrożenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na poziomie roku 2017. Oznacza to, że wysokość odpisu na ZFŚS nie zmieni się i będzie wynosić 1185,66 zł. Zmianie nie ulegnie także wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz dla pracowników szkół wyższych, jak również dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych. Nie może być na to naszej zgody.

Wprowadzenie w życie powyższych propozycji wywoła negatywne skutki społeczne i ekonomiczne, przede wszystkim w postaci ubytku dochodów podatkowych i zwiększenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego pracujących. Dlatego OPZZ, w opinii do projektu ustawy okołobudżetowej i stanowisku Prezydium z 18 października 2017 r. w sprawie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  w 2018 roku (dokumenty w załączeniu), zwróciło się do wicepremiera Mateusza Morawieckiego z wnioskami o:

  • odmrożenie odpisu na ZFŚS w 2018 r. tj. do wysokości 1434 zł,
  • odmrożenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz dla pracowników szkół wyższych,
  • odmrożenie fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych,
  • wypracowanie i przedłożenie Radzie Dialogu Społecznego ustawowego rozwiązania, które zapewni pracownikom oraz emerytom i rencistom rekompensatę poniesionych na przestrzeni lat strat.

Każda organizacja członkowska OPZZ może pomóc w walce o zmianę projektu ustawy okołobudżetowej i przyłączyć się do akcji wysyłania apelu do wicepremiera Mateusza Morawieckiego o odmrożenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Praca w Polsce nie chroni przed biedą, dlatego tak ważne jest, aby odpis na fundusz świadczeń socjalnych wzrastał każdego roku.

Wezwij polski rząd do przestrzegania standardów godnej pracy i wyślij do 27 października 2017 r. na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć i Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć apel o odmrożenie w 2018 r. wysokości odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Koniecznie prześlij go nam do wiadomości na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , abyśmy mogli jego kopię przekazać rządowi podczas najbliższego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się w 30 października br.

Z poważaniem

Przewodniczący OPZZ
Jan Guz

Zmieniony ( 23.10.2017. )
 
INFORMACJA Z POSIEDZEŃ ORGANÓW ZWIĄZKU Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.10.2017.


11 października 2017r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna zebrała się w siedzibie Związku w Wałbrzychu w celu przeprowadzenia kontroli za okres sprawozdawczy, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie.
Komisja Rewizyjna zbadała dokumentacje księgową i związkową, dokonała oceny realizacji uchwał Organów Związku, jak również udziału i zaangażowania Członków organów Związku. Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej została przekazana Członkom Rady Krajowej OZZ GNiG.

Image

12 – 13 października 2017r. posiedzenie Rady Krajowej OZZ GNiG

Rada Krajowa jest Organem związku składającym się z przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych OZZ GNiG. Na posiedzeniu omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące sytuacji Pracowników Grupy kapitałowej PGNiG. Wiceprzewodniczący Związku – Kierownicy sektorów przedstawili Radzie informację dotyczącą bieżących spraw, następnie omówione zostały sprawy pracownicze ze wszystkich Spółek Grupy Kapitałowej.
Rada Krajowa omówiła i procedowała bieżące sprawy organizacyjne Związku. Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił Radzie informację
z bieżącej działalności Prezydium Związku.

Nadal toczą się przed Sądami w Polsce sprawy Pracowników Gazobudowy o odszkodowania z Programu restrukturyzacji zatrudnienia. Przewodniczący związku jest wzywany na rozprawy jako świadek. Kwestia tych spraw była wielokrotnie poruszana na forum różnych gremiów, jednak nie doszło do ugody między stronami i nadal Sądy rozstrzygają kilkaset spraw o odszkodowania.

Image

Rada Krajowa wiele miejsca poświęciła dyskusji nad jedną z najważniejszych kwestii w środowisku pracy jaką jest dialog społeczny. Mimo wielu obietnic i publicznie deklarowanej woli współpracy, trudno jest w obecnej sytuacji mówić o jakimkolwiek dialogu społecznym. Poza wyjątkami – Polską Spółką Gazownictwa i Spółką PGNiG Technologie – w Grupie Kapitałowej nie ma woli Pracodawców do otwartej współpracy ze Stroną Społeczna, opartej na wartościach dialogu społecznego. W zbiorowych stosunkach pracy kluczową dla właściwej współpracy kwestią jest postawa konkretnego Pracodawcy i jego stosunku do swojej Załogi. Niestety, mimo upływu już dwóch lat od zmiany na kluczowych stanowiskach w branży, niewiele zmieniło się w tym obszarze, a Pracownicy wielu Spółek odczuwają coraz większe obawy o przyszłość, które bardzo często są wynikiem braku informacji i jasnego komunikatu Pracodawców. Członkowie Rady Krajowej wyrazili uznanie dla działalności Przedstawicielki Załogi w Zarządzie PGNiG w zakresie pracy nad odbudową dialogu społecznego w branży górnictwa naftowego i gazownictwa licząc jednocześnie, że te działania przywrócą właściwe relacje między Załogami i Pracodawcami zwłaszcza w Spółkach, gdzie generowanych jest najwięcej niepokojów społecznych.

Image

Związkowa Komisja Koordynacyjna Grupy Kapitałowej PGNiG zwróciła się do Prezesa Zarządu PGNiG SA o spotkanie w sprawie spraw branży. Strona Społeczna nadal oczekuje na decyzję Zarządu oraz wyznaczenie terminu spotkania.

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym informację z działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz informację z posiedzeń Prezydium OPZZ.


Image


Ustalenia Rady Krajowej:

  • Zgodnie z wnioskiem Prezydium Związku, Rada Krajowa postanowiła o zwołaniu Konferencji Delegatów OZZ GNiG w miesiącu grudniu br. Konferencja Delegatów organizowana zwyczajowo przez Związek w miesiącu grudniu, ma na celu podsumowanie upływającego roku. Związek wystosuje zaproszenia do Pracodawców Grupy Kapitałowej, aby delegaci mieli możliwość podjęcia dyskusji na ważne dla załóg kwestie.
  • Prezydium Związku powołało Komitet organizacyjny obchodów jubileuszu 35-lecia OZZ GNiG, w skład którego powołano Członków Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Pracowników Biura Związku. Rozpoczęły się już prace dotyczące organizacji tego ważnego dla naszej związkowej społeczności wydarzenia. Rada Krajowa zaakceptowała ustalenia Prezydium. Komitet organizacyjny będzie na bieżąco informował Organy Związku o pracach nad organizacją jubileuszu.

 

Image

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 23.10.2017. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 233