Start arrow Wydarzenia
Wydarzenia
Projekt Equal Rights for Posted Workers Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.05.2017.

KONFERENCJA KOŃCZACA PROJEKT:
„Equal Rights for Posted Workers – raising awareness about Directive 96/71/EC”

Image

W Warszawie w dniach 25 – 26 kwietnia 2017r., w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w Sali im. J.Wiadernego odbyła się międzynarodowa konferencja, która była podsumowaniem projektu „Równe prawa pracownikom oddelegowanym – zwiększenie świadomości o dyrektywie Na realizację projektu dofinansowanie zostało przyznane przez Komisję Europejską w ramach konkursu „Delegowanie Pracowników: wzmocnienie współpracy administracyjnej i dostępu do informacji”.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa był wnioskodawcą projektu, który realizowany był wspólnie z partnerami z Litwy, Rumunii, Chorwacji i Bułgarii. Dzięki możliwości jego realizacji oprócz oczywistych korzyści merytorycznych jakimi są podniesienie wiedzy i świadomości z zakresu spraw pracowników delegowanych na terenie Unii Europejskiej oraz wymiana doświadczeń między partnerami projektu, jego uczestnicy uzyskali wiele korzyści w obszarze społecznym. Spotkania, które odbywały się w ramach realizacji projektu są okazją do szukania wszelkich rozwiązań mających na celu ochronę interesów pracowniczych na obszarze Unii Europejskich. Więzy wspólnoty i przyjaźni jakie zawiązują się dzięki realizacji międzynarodowych projektów, owocują na przyszłość poczuciem wspólnoty i współodpowiedzialności organizacji pracowniczych, które przecież niezależnie od kraju w jakim działają, mają zbieżne cele i angażują się w takie same działania.

Image

Konferencję rozpoczął i prowadził Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski, który serdecznie przywitał zebranych na Konferencji przedstawicieli Związków Zawodowych, które były partnerami naszego Związku w projekcie:

 

  • LPSK Oil Workers (Litwa)
  • Sindikat Naftnog (Chorwacja )
  • National Federation of Chemical Workers Podkrepa (Bułgaria)
  • Federation of Chemical and Petrochemical Trade Unions (Rumunia)

Image

Kolega Dariusz Matuszewski w swoim wystąpieniu rozpoczynającym Konferencję przybliżył temat projektu oraz proces jego realizacji na spotkaniach międzynarodowych oraz na krajowych warsztatach.  Zwracając się do zebranych Przewodniczący Dariusz Matuszewski podkreślił, że Związki Zawodowe są to jedyne organizacje społeczne, które w swojej istocie mają wspólny cel, bez względu na kraj w jakim działają, dlatego też poczucie wspólnoty i braterstwa są czynnikami, które powinny znieść wszelkie podziały i różnice. Godne wynagrodzenie, szacunek dla ludzi pracy, równe prawa dla wszystkich i przywileje dla nikogo – to uniwersalne wartości europejskie, które muszą być w pełni respektowane, bez żadnych wątpliwości i wyjątków – to jest zadanie stojące przed wszystkimi związkami zawodowymi Europie.

Image

Gościem Konferencji był Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Kolega Jan Guz, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę współpracy organizacji pracowniczych w całej Unii Europejskiej, w walce o równe prawa dla wszystkich ludzi pracy na obszarze całej Wspólnoty. Projekty międzynarodowe, które są realizowane z funduszu UE pozwalają na zawiązanie współpracy i dają bardzo mocną podstawę do nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie nawzajem.

Image

Ekspertem w projekcie był dr Marek Benio, który przedstawił prawne aspekty dotyczące delegowania pracowników w UE, odpowiadał również na pytania zadawane przez uczestników Konferencji. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja panelowa.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 07.05.2017. )
 
Posiedzenie Prezydium OZZ Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
24.02.2017.

W dniach 21 – 22 lutego 2017r. odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w którym uczestniczyli również Członkowie Komisji Rewizyjnej OZZ GNiG.

Zebranych przywitał Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski.
Prezydium Związku omówiło i dyskutowało nad kwestiami dotyczącymi bieżących spraw pracowniczych w PGNiG SA oraz Spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG:

PGNiG SA przyjęło program optymalizacyjny do roku 2020. Strona Społeczna Grupy Kapitałowej jest zaniepokojona, że założenia programu w sposób bezpośredni przełożą się na kwestię warunków pracy i zatrudnienie we wszystkich Spółkach. Dodatkowym zagrożeniem jest brak społecznej kontroli dla działań podejmowanych przez Zarząd Spółki.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. – Spółka zamknęła rok ze stratą mniejszą niż zakładały to prognozy, jednak sam fakt ujemnego wyniku finansowego jest ogromnym zagrożeniem dla miejsc pracy. Wskaźniki Spółki, w porównaniu do zamknięcia roku 2015, są nieporównywalnie gorsze, co może mieć wpływ na warunki zatrudnienia. Od wielu miesięcy jest w Spółce mowa o zmianie struktury organizacyjnej, jednak ze strony Pracodawcy nie ma żadnego oficjalnego komunikatu w tym zakresie, co nie uspakaja nastrojów Załogi. Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego  zwrócił się do Zarządu Spółki z pismem o przedstawienie Stronie Społecznej planów Pracodawcy w zakresie struktury organizacyjnej, jak i Związek wystąpił o rozpoczęcie negocjacji dotyczących wskaźnika wynagrodzeń. W Spółce trwają prace nad zapisami regulaminu pracy jak również w obszarze ZFŚS na rok 2017. W ostatnich tygodniach wszyscy Pracownicy Spółki PGNiG OD otrzymali zmiany umów o pracę w zakresie miejsca świadczenia pracy, obecnie wpisane jest tylko miasto, bez konkretnego adresu. Związek zwrócił się do Pracodawcy o wyjaśnienie przyczyn tego działania zwłaszcza, że Strona Społeczna nie miała o tym żadnej wiedzy. Dnia 27 lutego 2017r. ma odbyć się spotkanie z Pracodawcą dotyczące płac. W dniu 23 lutego 2017r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego, na którym przyjęte zostaną kierunki dalszych działań, jak i omówione zostaną uwagi do procedowanych obecnie w Spółce dokumentów.

Exalo Drilling SA – Przewodniczacy Sektora Naftowego i Zaplecza przedstawił zebranym informację dotyczącą zakresu prac wykonywanych obecnie przez Spółkę Exalo Drilling, jak i perspektywy na rok 2017. W obszarze spraw pracowniczych nastąpiła pewna poprawa w warunkach pracy, jednak nadal daleko jest do osiągnięcia oczekiwań Pracowników. Ze względu na niskie wynagrodzenia ze Spółki odchodzą pracownicy techniczni, którzy za ciężką pracę w trudnych warunkach nie mogą liczyć na godne wynagrodzenie. W Spółce trwają prace nad wydzieleniem niektórych obszarów  działalności, które mają funkcjonować w oparciu o własny rachunek ekonomiczny. Przewodniczący Sektora podkreślił, że chociaż Spółka ma obecnie zlecenia i kilka rozwojowych kontraktów, to ogromnym obciążeniem jest dług, którego Spółka nie jest w stanie spłacić.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – Przewodniczący Oddziału Pracowników PSG przedstawił zebranym informację  nt. aktualnych spraw pracowniczych w Spółce. PSG zamknęło rok z bardzo dobrym wynikiem, wskaźniki dla Spółki są doskonałe co wprost przełoży się na premię roczną dla Załogi. Trwają obecnie prace nad etatyzacją i wartościowaniem stanowisk, w następnym tygodniu odbędą się również warsztaty dotyczące zmiany strategii Spółki w związku z programem optymalizacji ogłoszonym przez PGNiG SA. Nadal nie została sfinalizowana kwestia porozumienia Pracodawcy ze Stroną Społeczną, co jest w znacznej mierze wynikiem braku jednolitego stanowiska zakładowych organizacji związkowych. Należy podkreślić, że Zarząd Spółki nadal prowadzi dialog społeczny oparty na najwyższych standardach, a Pracownicy odczuli znaczną poprawę warunków pracy, a przede wszystkim pracują bez obaw o zatrudnienie. Poważnym problemem dla Załogi jest obciążenie pracą, w związku z wprowadzeniem nowego schematu organizacyjnego w PSG i powołaniem nowych Oddziałów Zakładów Gazowniczych, w Spółce odczuwalny jest brak rąk do pracy. Załoga jest obciążona zadaniami ponad miarę, w wielu obszarach brakuje właściwej organizacji pracy, a na chwilę obecną nie ma decyzji o rozpoczęciu rekrutacji na większą skalę, co pozwoliłoby na odciążenie Pracowników. Przedstawiciele PSG w Prezydium Związku wskazywali że szybkość i tryb wdrażania nowej struktury organizacyjnej w PSG powoduje napięcia i nerwowość szczególnie w sytuacjach zmian na stanowiskach pracy nie poprzedzonych stosownym szkoleniem (SAP). Wskazywali również na fakt, że w przypadkach przejęcia znacznego zakresu dodatkowych czynności i odpowiedzialności, nie wpływa to na indywidualne wynagrodzenie Pracownika. Reasumując Przewodniczący jednak podkreślił, że warunki pracy i dialogu społecznego Polskiej Spółki Gazownictwa powinny być przykładem dla całej Grupy Kapitałowej, ponieważ wszystkie Załogi, za swoją ciężką pracę zasługują na stabilne zatrudnienie, a przede wszystkim na szacunek dla ich spraw.

W dalszej części posiedzenia Prezydium Związku omówiło sprawy organizacyjne. Przewodniczący Związku przedstawił informację dotyczącą działań związanych z dostosowaniem Oddziału Pracowników PSG do nowego schematu organizacyjnego Spółki. Na wniosek Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa, Prezydium Związku, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie, podjęło uchwałę o powołaniu dwóch Sekcji Oddziału, nadając im osobowość prawną w zakresie określonym Statutem Związku:
•    OZZ GNiG Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Opolu
•    OZZ GNiG Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Gorzowie   Wielkopolskim.

Sprawy organizacyjne:

Prezydium omówiło kwestię wyjazdu delegacji OZZ GNiG do Chin w ramach memorandum o współpracy ze Związkiem Zawodowym Pracowników w Prowincji Schangdon. Wyjazd Delegacji został zaplanowany na miesiąc kwiecień br. i jest to rewizyta w związku z goszczeniem przedstawicieli z Chin w roku 2016.

Prezydium Związku ustaliło kalendarium spotkań Organów Związku:
•    Posiedzenie Komisji Rewizyjnej: kwiecień 2017r. (dokładny termin zostanie ustalony z Członkami KR)
•    Posiedzenie Rady Krajowej: 20 – 21 kwietnia 2017r.
•    XXXIV Zgromadzenie Delegatów OZZ GNiG: 10 – 12 maja 2017r.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 02.03.2017. )
 
Nowe Sekcje Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.02.2017.

W związku z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej w Polskiej Spółce Gazownictwa, która rozpoczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017r. Zarząd Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa podjął działania mające na celu dostosowanie struktury Związku do schematu Pracodawcy.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań w miesiącu lutym 2017r. odbyły się Wyborcze Zgromadzenia Sekcji w Opolu oraz w Gorzowie Wielkopolskim.
Powstały nowe jednostki terenowe:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Opolu
Przewodniczącą Sekcji została wybrana Koleżanka Ewa Jodłowiec

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Gorzowie Wielkopolskim
Przewodniczącym Sekcji został wybrany Kolega Ryszard Andrys

W spotkaniach wyborczych uczestniczył Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski oraz Przewodniczący Sekcji z których Członkowie przeszli do nowych Sekcji. Na spotkanie przyjęli również zaproszenie Dyrektorzy Oddziałów Zakładów Gazowniczych w Opolu i Gorzowie Wielkopolskim.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

 
Dziękujemy za pomoc Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.02.2017.

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za tak olbrzymi odzew na nasz apel o pomoc w oddawaniu krwi dla naszego kolegi Ireneusza Stybaniewicza.
Jest to niesamowicie budujące wiedząc, że możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach.
Pragniemy poinformować, że nasz kolega przeszedł wiele operacji, w tej chwili stan jest bardzo ciężki ale stabilny.

Jeszcze raz dziękujemy w imieniu OZZ GNiG i rodziny Pana Ireneusza Stybaniewicza.

Z wyrazami wielkiego szacunku
Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 

 
Posiedzenie Zarządu OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
25.01.2017.

POSIEDZENIE ZARZĄDU OZZ GNiG
ODDZIAŁ PRACOWNIKÓW POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA

W dniach 19 – 20 stycznia 2017r. obradował Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Zarząd Związku zebrał się w celu dokonania ustaleń i podjęcia działań mających na celu dostosowanie organizacji Oddziału i jego Sekcji do nowego schematu organizacyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017r.

Zmiana struktury Pracodawcy spowodowała bardzo dużą migrację Pracowników między poszczególnymi jednostkami Spółki, a co za tym idzie, dla wielu związkowców zmienia się ich jednostka terenowa Związku. Polska Spółka Gazownictwa, od dnia 1 stycznia 2017r. działa poprzez Centralę Spółki oraz 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych – w efekcie tych zmian cześć Zakładów Gazowniczych znika, a kilka zostanie powołanych. Zakończyła się alokacja Pracowników Spółki, więc Związek dysponuje wiedzą dotyczącą zmian w strukturze Sekcji Oddziału.

Zarząd Oddziału, na podstawie list Członków Związku z Sekcji oraz informacji Pracodawcy o alokacji służbowej dokonał weryfikacji list Członków OZZ GNiG w Oddziałach Zakładach Gazowniczych Polskiej Spółki Gazownictwa, które rozpoczęły działalność z dniem 1 stycznia 2017r. Ze względu na fakt, iż Zarząd Oddziału tworzą Przewodniczący Sekcji, omówione
i uzgodnione zostały listy Członków we wszystkich lokalizacjach, w których OZZ GNiG ma swoich związkowców.

Ustalenia:

1.    Konieczność połączenia Sekcji, ze względu na likwidację Zakładu Gazowniczego w następujących lokalizacjach:
    Sekcja w Wałbrzychu (OZG Wrocław)
    Sekcja w Zgorzelcu (OZG Wrocław)
    Sekcja w Kaliszu (OZG Poznań)
    Sekcja w Rzeszowie (OZG Jasło)

2.    Konieczność powołania Sekcji Oddziału w nowych lokalizacjach:
    Sekcja w Opolu
    Sekcja w Gorzowie Wielkopolskim
3.    Konieczność reorganizacji Sekcji i zmiany nazwy:
    Sekcja w Tarnowie (ZG Kraków)

Zarząd po dyskusji przyjął zasadę, że docelowo Sekcje Związku będą funkcjonowały przy Oddziałach Zakładach Gazowniczych.

Dokonano ustaleń organizacyjnych:

1.    Zarząd Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa ustalił, że docelowo Sekcje Oddziału będą funkcjonowały w Oddziałach Zakładach Gazowniczych i nie będą tworzone jednostki terenowe Oddziału w Gazowniach – jest to zasada organizacyjna Oddziału Pracowników PSG.

2.    Przewodniczący Sekcji, które powinny dokonać połączenia, rozpoczną wspólne uzgodnienia Zarządów Sekcji dotyczące warunków połączenia i określenia zasad organizacyjnych (kwestie składek, połączenia Zarządów lub dokonania nowych wyborów działających do końca kadencji, kwestie prowadzenia dokumentacji związkowej).

3.    Przewodniczący Sekcji, w których nastąpi zmiana uzwiązkowienia (przejście Członków do nowych Sekcji) – wspólnie wystąpią do członków Związku z właściwą informacją.

4.    Zarząd Oddziału podjął decyzję, że Członkowie Związku pracujący w Centrali Spółki PSG pozostają w Sekcjach właściwych dla miejsca świadczenia pracy.

5.    Ze względu na zmianę liczebności Sekcji związaną z alokacją Członków Związku, konieczne będzie dokonanie wyborów Delegatów na Zgromadzenie OZZ GNiG (w oparciu o zapisy Statutu OZZ GNiG). Zarząd Oddziału zwrócił się do Przewodniczących łączonych Sekcji o zachowanie parytetu z poszczególnych jednostek.

Harmonogram działań:

1.    Uporządkowanie kwestii  list Członków Związku z podziałem na OZG – styczeń 2017r. (większość uzgodnień dokonano na posiedzeniu Zarządu).

2.    Powołanie Sekcji w Opolu i Gorzowie Wielkopolskim – luty 2017r.

3.    Uzgodnienia dotyczące łączenia Sekcji w ramach OZG – marzec 2017r.

4.    Uzgodnienia dotyczące przyjęcia nowego schematu organizacyjnego Oddziału – posiedzenie Zarządu marzec 2017r. (listy osób chronionych, Delegaci na Zgromadzenie OZZ GNiG)

5.    Zarząd ustalił, że w sprawie dokonania uzgodnień lub podjęcia prac nad strukturą Oddziału połączone posiedzenia Zarządów łączonych Sekcji odbędą się w miesiącu lutym 2017r.

Ustalenia dotyczące działalności Organów Oddziału oraz dotyczące reprezentacji Związku wobec Pracodawcy:

1.    Do końca bieżącej kadencji Związku (maj 2019) Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa jest nadal reprezentowany przez Prezydium Zarządu w osobach:

    Dariusz Matuszewski – Przewodniczący OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG
    Tomasz Gabzdyl – Wiceprzewodniczący OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG
    Mariusz Łuczak – Wiceprzewodniczący OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG
    Teresa Utnik – Wiceprzewodnicząca OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG
    Czesław Kozłowski – Wiceprzewodniczący OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG
    Stanisław Szumański – Wiceprzewodniczący OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG

2.    Powołani do składu Zarządu Oddziału Członkowie, (z rozpoczęciem obecnej kadencji Związku), którzy jednocześnie do końca kadencji są Członkami Rady Krajowej OZZ GNiG, nawet w przypadku połączenia ich Sekcji, pełnią funkcję Członka Zarządu Oddziału do końca bieżącej kadencji Związku.

3.    Liderzy wybrani na Przewodniczących Sekcji w nowych jednostkach terenowych otrzymują mandat Członka Zarządu Oddziału. Po dokonaniu ustaleń dotyczących schematu organizacyjnego i po Zgromadzeniach Delegatów nowych sekcji Zarząd Oddziału Pracowników PSG zwróci się do Prezydium Związku o powołanie nowych jednostek organizacyjnych, co w konsekwencji stanowi powołanie ich do Rady Krajowej OZZ GNiG (zgodnie ze Statutem w skład Organu wchodzą Przewodniczący Oddziałów i Sekcji).

W dalszej części posiedzenia Zarząd omówił bieżące sprawy dotyczące spraw pracowniczych w Polskiej Spółce Gazownictwa:
•    działalność Społecznej Inspekcji Pracy PSG w związku z nową strukturą Spółki;
•    Regulamin i preliminarz ZFŚS na rok 2017, oraz sprawy dotyczące wczasów profilaktycznych;
•    Sprawy BHP.

Na zakończenie spotkania, Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski podkreślił, że wszelkie zmiany i prace nad strukturą Związku muszą opierać się na współpracy i współdziałaniu na rzecz wszystkich Członków Związku. Przewodniczący przestrzegł Koleżanki i Kolegów z większych Sekcji, z którymi w wyniku zmiany organizacyjnej połączą się mniejsze jednostki – należy zapewnić właściwą reprezentację wszystkim grupom związkowców i należy unikać narzucania rozwiązań – tylko rozmowy i negocjacje prowadzą do właściwego kształtowania atmosfery w środowisku związkowym. Przed Związkiem jest wiele wyzwań, w nowych lokalizacjach, czy też jednostkach w których nastąpiła głęboka reorganizacja, należy szybko dojść do porozumienia i konsensusu, aby wszyscy Członkowie Związku niezależnie od Sekcji, do której są przypisani wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na sprawny i efektywny Związek, który przede wszystkim reprezentuje ich interesy. Dzięki wspólnemu Statutowi i jednolitej strukturze, ten cel nie będzie trudny do osiągnięcia, jeśli tylko znajdzie się w liderach prawdziwa wola współpracy i wzajemnej współodpowiedzialności. Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski jeszcze raz podziękował za intensywną pracę na posiedzeniu i podkreślił, że we wszelkich sprawach organizacyjnych związanych ze zmianą schematu Oddziału Związku Członkowie Zarządu mogą liczyć na pomoc i wsparcie biura Związku.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 25.01.2017. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 233