Start arrow Wydarzenia
Wydarzenia
Pismo do Prezesa PGNiG w sprawie PPE Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
01.10.2014.

Wałbrzych, dnia 01 października 2014r.


Pan Sylwester Bogacki
Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z zaskoczeniem i oburzeniem przyjął decyzję Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  o zawieszeniu odprowadzania składek na Pracowniczy Program Emerytalny. Z zaskoczeniem ze względu na fakt, iż podczas negocjacji w tym roku Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PSG, kierowaliśmy się wprowadzenie zapisów w oparciu o analizę kosztową dotychczas funkcjonujących Układów Zbiorowych Pracy w byłych spółkach dystrybucyjnych i w kosztach tych była ujęta kwota przeznaczona na PPE. Wspólną decyzję Zarządu PSG i Strony Społecznej zrównaliśmy we wszystkich Oddziałach Spółki wysokość odprowadzanej składki. Kwota ta zawarta była w planie działalności gospodarczej.

Z oburzeniem w wyniku podjęcia jednostronnej decyzji bez zgody reprezentacji Pracowników, mimo, że działacie Państwo w sposób podstępny zgodnie z prawem kwalifikując tę decyzję do drugiej grupy Ustawy o PPE, to nie widzimy żadnych przesłanek ekonomicznych powodujących konieczność pozbawienia Pracowników, choć zamrożonego do wieku emerytalnego, ale jednak dochodu 7% stanowiącego i tak niewielkie możliwości zapewnienia sobie godnej emerytury.

Wyniki finansowe działalności spółek dystrybucyjnych w przeszłości jak i spółki po konsolidacji nie stawiają nas w szeregu innych z Grupy Kapitałowej PGNiG przynoszących straty czy mających wizję upadłości. Wprost przeciwnie  mimo różnic w uzyskiwanym zysku w poszczególnych latach wynikających z aury i sprzedaży w okresie zimowym, dystrybucja gazu zawsze przynosiła i przynosić będzie zyski w znaczny sposób zasilające PGNiG jak też dywidendę dla Skarbu Państwa. Pozbawienie Załogi tej Spółki kolejnego składnika płacowego wskazuje, że Zarząd PSG idzie na całkowitą „łatwiznę” prowadząc działania oszczędnościowe kolejny raz te najłatwiejsze bo kosztem załogi.

Nasz Związek w dotychczasowej formie Dialogu Społecznego starał się godzić sytuację ekonomiczna Spółki, czynniki i naciski zewnętrzne z potrzebami załogi, uważając, że trudny okres konsolidacyjny należy w sposób rozważny przejść mając podstawowy priorytet jakim jest zachowanie miejsc pracy. Ten właśnie główny powód stanowił o wielokrotnym zrozumieniu dotychczasowych decyzji Zarządu w innych kwestiach, w tym płacowych.

Dziś po Państwa jednostronnej decyzji w zaciszu gabinetów, straciliśmy zaufanie do sensu współpracy w czekających nas zmianach strukturalnych Spółki widząc, że podejmowane decyzje mogą jedynie przynieść tylko negatywne skutki dla Załogi.

Szanowny Panie Prezesie

Przejął Pan Spółkę zatrudniającą Pracowników w tym w większości z długoletnim stażem, którzy budowali polskie gazownictwo z oddaniem jak też rosnącymi umiejętnościami przez lata pracy, którzy wykonywali i wykonują swoje obowiązki na rzecz Społeczeństwa. Nigdy w historii tej firmy nie wstrzymano dostaw gazu do odbiorców. Nie ma możliwości fuszerki czy zaniedbań. Każdy z pracowników od lat znających właśnie tą specyfikę i wynikające z niej zagrożenia, stara się uczciwie na swoje wynagrodzenie zarobić a które jak doskonale wiemy jest lekko poniżej średniej przemysłu.
Od przynajmniej 3 lat pracujemy w atmosferze ciągłego zagrożenia miejsca pracy powodowanego kolejnymi opracowaniami doradców i zmianami w składach Zarządów. Dziś cierpliwość Pracowników i ich reprezentantów w Związkach Zawodowych jest na pograniczu wytrzymałości.

Zwracam się do Pana i Członków zarządu naszej Spółki o wycofanie się z tej decyzji i podjęcie próby Dialogu Społecznego w tej sprawie.

Z poważaniem

Przewodniczący
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Dariusz Matuszewski

 
Pismo Ogólnopolskiego ZZ GNiG do Prezesa Zarządu PGNiG SA w sprawie dialogu społecznego Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
14.07.2014.

Wałbrzych, dnia 14 lipca 2014r.

Pan Mariusz Zawisza
Prezes Zarządu PGNiG SA

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jako jedna z trzech Central Związków Zawodowych funkcjonujących w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zwraca się do Pana Prezesa o wyjaśnienie postawy Prezesa Zarządu PGNiG SA wobec działalności Związkowej Komisji Koordynacyjnej GK PGNiG, a także o zajęcie jednoznacznego stanowiska określającego formy i zasady współpracy oraz prowadzenia dialogu społecznego z reprezentacją Strony Społecznej, która została  formalnie wyłoniona i ustanowiona przez Centrale Związków Zawodowych działające w Grupie Kapitałowej. Dotychczasowe ignorowanie przez Prezesa Zarządu faktu funkcjonowania takiej reprezentacji w Spółce jest odbierane przez Centrale Związków Zawodowych jako wyraz złej woli w układaniu właściwych relacji Pracodawcy ze Stroną Społeczną.

Związkowa Komisja Koordynacyjna Grupy Kapitałowej PGNiG powstała w roku 1999 na mocy porozumienia o współpracy podpisanego przez trzy Centrale Związków Zawodowych działające w branży górnictwa naftowego i gazownictwa: NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, PZZ „Kadra” Sekcja Krajowa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (wówczas jeszcze Federację Związków Zawodowych GNiG). W ciągu piętnastu lat swojej działalności Związkowa Komisja Koordynacyjna była reprezentacją Pracowników Grupy Kapitałowej wobec Zarządu PGNiG SA zwłaszcza w wszelkich kwestiach, które wykraczały poza relacje przemysłowe na poziomie Spółek i Oddziałów lub też nie mogły tam znaleźć rozwiązania,  które dotyczyły całej Grupy Kapitałowej, a także w kwestiach spraw i decyzji Zarządu PGNiG SA, których podjęcie skutkowało inkorporacją ich skutków w całej GK. Związkowa Komisja Koordynacyjna w ciągu wielu lat swojej działalności dała podstawy do zbudowania ładu społecznego w branży górnictwa naftowego i gazownictwa opartego na współdziałaniu z Pracodawcą, poszukiwaniu wspólnych rozwiązań w drodze uczciwego dialogu społecznego, a także w oparciu o niekonfrontacyjną postawę stron relacji przemysłowych w Grupie Kapitałowej, co przełożyło się na wiele pozytywnych efektów zarówno dla Pracowników jak i Pracodawców w branży, a przede wszystkim pozwoliło na zbudowanie ładu społecznego dającego możliwość negocjacji i rozmów na najistotniejsze dla GK PGNiG tematy. Rozwiązania te, instytucjonalizowane w branży przez wiele lat stały się immanentną częścią zbiorowych stosunków pracy w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Od momentu objęcia przez Pana funkcji Prezesa Zarządu PGNiG SA odczuwamy coraz bardziej konfrontacyjną postawę Pracodawcy wobec Strony Społecznej, a także systematyczną marginalizację reprezentacji pracowniczej, która opierając się na wieloletnim doświadczeniu, a przede wszystkim na wiedzy uzyskanej od swoich członków stała się być może zbyt wymagającym i niewygodnym partnerem w relacjach społecznych. Rosnące zniecierpliwienie naszych członków związane z prowadzoną kolejny już raz głęboką reorganizacją w Grupie Kapitałowej jest podsycane również faktem, iż Prezes Zarządu jako główna osoba decyzyjna w branży prezentuje postawę, która może sugerować obawę i stosowanie uników wobec Związkowej Komisji Koordynacyjnej szukając takiego sposobu na budowanie relacji społecznych, które ZKK postawią poza głównym procesem negocjacji, co w obliczu obecnej sytuacji w branży może przynieść niespodziewane dla Pracodawcy efekty.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako jedna z trzech Central Związków Zawodowych działających w branży pragnie zwrócić uwagę, że struktury związkowe w branży ulegają zmianom organizacyjnym, które są skutkiem zmian wprowadzanych przez Pracodawcę. W ciągu wielu lat Związki Zawodowe pracując nad efektywnością swoich struktur opierały się nie tylko na możliwościach gwarantowanych przez ustawodawcę, ale również na tradycji i zasadach wypracowanych w branży, nie widząc potrzeby rozdrabniania swoich struktur w celu uzyskania większej ilości osób w rozmowach z Pracodawcą, kładąc nacisk na profesjonalizm i skuteczność swojej działalności. Centrale Związków Zawodowych działają w granicach prawa, funkcjonują w poszanowaniu partnerów społecznych – jednak zawsze ich zasadniczym celem jest reprezentacja interesów pracowniczych. Obecna postawa Zarządu PGNiG SA wobec Związkowej Komisji Koordynacyjnej zagraża realizacji tego celu i powoduje konieczność podjęcia przez Związek decyzji dotyczących formy dalszej współpracy ze stroną Pracodawcy w ramach GK PGNiG.

Mając powyższe na względzie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jako jedna z trzech Central Związków Zawodowych działających w branży górnictwa naftowego i gazownictwa, mająca swoją reprezentację w Związkowej Komisji Koordynacyjnej GK PGNiG zwraca się do Pana Prezesa o informację dotyczącą formy współpracy Zarządu PGNiG SA z ZKK jak i deklaracji prowadzenia poważnego dialogu społecznego w branży, opartego na uczciwych zasadach, który przede wszystkim wyklucza wykorzystywanie prawa pracy przeciwko interesom pracowniczym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewiski

 

 
Dramatyczna sytuacja w Spółce PGNiG Technologie SA Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
04.07.2014.

W związku z dramatyczną sytuacją, jaka ma miejsce w Spółce PGNiG Technologie SA, a przede wszystkim w związku z ogłoszonymi zwolnieniami grupowymi, które mają dotknąć grupę nawet kilkuset pracowników Spółki, Zakładowe Organizacje Związkowe Spółki PGNiG Technologie SA zgłosiły Zarządowi Spółki w dniu 2 lipca 2014r. wszczęcie sporu zbiorowego, którego przedmiotem są następujące żądania:

  1. zminimalizowanie skali zwolnień grupowych w Oddziale Gazobudowa,
  2. określenie jednoznacznych zasad premiowania dla pracowników PGNiG Technologie,
  3. uzgodnień z organizacjami związkowymi działającymi w PGNiG Technologie SA działań restrkturyzacyjnych i optymalizacyjnych mających wpływ na poziom zatrudnienia w Spółce,
  4. wprowadzenia pozakodeksowych osłon dla zwalnianych pracowników, zgodnych z Programem racjonalizacji zatrudnienia i działań osłonowych dla pracowników GK PGNiG lub innej formy osłon socjalnych łagodzących negatywne skutki zwolnień.

Zakładowe Organizacje Związkowe wyznaczyły termin 8 lipca 2014r. na spełnienie postulatów, nie uwzględnienie żądań w oznaczonym terminie, spowoduje uruchomienie procedury sporu zbiorowego do strajku włącznie. Zakładowe Organizacje Związkowe zwróciły się również do Pracodawcy o przedstawienie Stronie Społecznej szczegółowej informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej Spółki, a także analiz związanych ze strukturą zatrudnienia.

Załoga Oddziału Gazobudowa jest zdeterminowana w walce o swoje prawa. W ostatnich miesiącach Pracowników dotknęło wiele negatywnych zmian, a podstawowe interesy pracownicze – w tym najważniejsze – jakim są miejsca pracy są poważnie zagrożone. W sytuacji, w której Pracodawca nie proponuje żadnych programów towarzyszących zwolnieniom grupowym, Załoga Spółki nie może bezczynnie pozwalać na takie działania.

Zakładowe organizacje związkowe zwróciły się również o interwencję do Parlamentarzystów, czego efektem są interpelacje poselskie kierowane do Ministra Skarbu Państwa.

Dariusz Ćwik

Zobacz także:

Image Interpelacja 1 

Interpelacja posła złozona w Sejmie. Naszym wspólnym celem  jest podjęcie wszelkich działań w kierunku uzyskania osłon z CFR,  aby w sposób godny móc odejść z Firmy, dotyczy to nie tylko pracowników naszego Oddziału, ale także i pozostałych. Utrata pracy jest tak samo dotkliwa dla każdego, bez względu na miejsce zatrudnienia.

Image Interpelacja 2

Interpelacja posła dotycząca funkcjonowania Oddziału Gazobudowa.

Image Artykuł prasowy

UWAGA: W załączonym artykule wkradł się błąd dot. ilości zwalnianych pracowników do ilości zatrudniony, sprostowanie ukaże się w następnym artykule.

Zmieniony ( 04.07.2014. )
 
Podpisanie porozumienia i zakończenie sporu zbiorowego Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
25.06.2014.

Koleżanki i Koledzy
Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w  Polskiej Spółce Gazownictwa

Informuję, że dnia 23 czerwca br. w Jadwisinie Zarząd Oddziału Pracowników naszego Związku w PSG spotkał się z Panem Sylwestrem Bogackim Prezesem Zarządu Spółki celem omówienia aktualnej sytuacji związanej z planowanym wdrożeniem Programu Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej PGNiG. Programu, który w najbliższej przyszłości, może mieć znaczący wpływ na sprawy pracownicze, w tym również na koszty pracy.

W wyniku dyskusji, Zarząd Oddziału Związku wydelegował swoich przedstawicieli do rokowań dotyczących prowadzonego przez nasz Związek sporu zbiorowego z pracodawcą. W dniu wczorajszym, tj. 24 czerwca br., w siedzibie Spółki w Warszawie prowadzone były rokowania
z przedstawicielami pracodawcy.

Jak zapewne Państwo pamiętacie Związek nasz w dniu 14 kwietnia br. wystąpił do pracodawcy z roszczeniami. Wystąpienie to dotyczyło między innymi wzrostu funduszu wynagrodzeń, wypłaty nagrody rocznej, dokonania odpisu w wysokości 65% na Fundusz Socjalny, ale przede wszystkim miało na celu wsparcie działań związkowych w zawarciu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w sytuacji zagrożenia jego funkcjonowania.

W wyniku długich i nerwowych negocjacji, Związki Zawodowe działające w naszej Spółce w obliczu zaistniałych zmian w składzie Zarządu Spółki wynegocjowały w/w układ zachowując, na bazie dotychczasowych kosztów układów obowiązujących w sześciu spółkach dystrybucyjnych, zapisy w większości obejmujące dotychczasowe przywileje pracownicze.

Układ Zbiorowy Pracy, by mógł być zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy, musiał zawierać także taryfikator wynagrodzeń. W związku z powyższym organizacje związkowe przystąpiły do uzgodnień dotyczących wartościowania stanowisk pracy i stworzenia tabel wraz z „widełkami” płacowymi. W wyniku negocjacji Pracodawca, w większości przypadków, przyjął wnioski przedstawicieli organizacji związkowych, w znaczny sposób modyfikujące proponowane zapisy z korzyścią dla pracowników.

W wyniku zawartego i już zarejestrowanego ZUZP zrealizowany został jeden z punktów stawianych przez nas roszczeń, a mianowicie odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 65% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Jak wcześniej informowałem, odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu PSG, w sprawie wdrażania narzuconego przez właściciela Programu Poprawy Efektywności, czyli Związek nasz rozpoczął realizację kolejnego postulatu zawartego w roszczeniach sporu zbiorowego, a zatem dialogu w sprawach działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych.

Wdrażanie wartościowania stanowisk pracy i funkcjonowania Układu Zbiorowego Pracy ukazało niezwykle istotny problem w trzech Oddziałach naszej Spółki, a dokładniej zróżnicowanie systemów wynagrodzeń wynikających z historii Spółek Dystrybucyjnych. W związku z koniecznością przyjęcia przez pracowników nowych stanowisk i dostosowaniem płac do obowiązującego od 1 lipca 2014r., nowego Układu Zbiorowego Pracy, grupa około 6 tysięcy pracowników naszej Spółki utraciłaby zmienne składniki wynagrodzeń (premię, nagrody), mówiąc wprost miałaby obniżone wynagrodzenie o kilka procent.

Dlatego też, delegowani przedstawiciele naszego Związku do rokowań w sprawie sporu zbiorowego, w uzgodnieniu z Zarządem Związku czyli wszystkimi Przewodniczącymi naszych Oddziałów w dystrybucji uczestniczących w spotkaniu w dniu 23 czerwca, podjęli decyzję
o zakończeniu sporu zbiorowego z Pracodawcą pod warunkiem zawarcia porozumienia dotyczącego najistotniejszych kwestii, a mianowicie:

  1. Dokonania przeliczenia zmiennych składników wynagrodzenia dla pracowników oddziałów Zabrza, Warszawy i Tarnowa (grupy około 6 tysięcy zatrudnionych)
  2. Wypłaty pełnej kwoty zabezpieczonej na nagrodę roczną w terminie do 24 lipca br.,
  3. Dokonanie odpisu do 14 lipca br. 65% na Fundusz Socjalny
  4. Prowadzenia konsultacji w sprawie wdrażanych programów optymalizacyjnych.
  5. Powrocie do rozmów w IV kwartale br., celem rozdysponowania ewentualnych nadwyżek powstałych w Funduszu Wynagrodzeń.

Szanowni Państwo, po spotkaniu w dniu 16 czerwca 2014r. organizacji Związkowych PGNiG SA z Prezesem Zarządu PGNiG Panem Mariuszem Zawiszą, przedstawiona została decyzja, zarówno dla PGNiG SA  jaki całej Grupy Kapitałowej, o braku możliwości podwyżek w tym roku w związku z decyzją właściciela, czyli Ministra Skarbu Państwa, narzucająca wprowadzenie programu Poprawy Efektywności w 15 segmentach działalności. Związek nasz uważa, że nadrzędną sprawą w zaistniałych okolicznościach jest ochrona w jak największym stopniu miejsc pracy. Niemniej w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach sporu zbiorowego uzyskaliśmy realizację większości roszczeń, jak również mamy w naszej Spółce zarejestrowany Układ Zbiorowy Pracy. Te właśnie okoliczności były podstawą do zawarcia porozumienia o zakończeniu sporu zbiorowego i przyjęcia, że bieżący rok jest okresem na dokonanie niezbędnych regulacji w Spółce, porządkujących tak systemy wynagradzania i premiowania jak też strukturę Spółki po konsolidacji.

W załączeniu przesyłamy Państwu skan Porozumienia, jednocześnie informując, że każda z organizacji związkowych prowadzi procedurę sporów zbiorowych niezależnie, ponosząc własną odpowiedzialność za podjęte decyzje. 

Z pozdrowieniami,

Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 

 
Federacja Związków Zawodowych ACTFU Szandong w Warszawie Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
25.06.2014.

W dniach 21-23 czerwca na zaproszenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa gościła w Warszawie delegacja Federacji Związków Zawodowych Prowincji Szandong z Chin - ACTFU Szandong -  z jej Przewodniczącym  Panem Liu Zanjie oraz związkowcami z Chińskiego Departamentu Łączności Miedzynarodowej.  Związek ACTFU tej Prowincji liczy 35 mln. członków i jest jednym z największych regionalnych związków w Chinach.

W wyniku prowadzonych rozmów Przewodniczący Liu Zanjie (ACTFU) i Dariusz Matuszewski  (OZZGNiG) podpisali w imieniu swoich organizacji memorandum wymiany i współpracy dotyczące wzmocnienia kontaktów, prowadzenia wspólnych szkoleń w obszarach warunków pracy i wiedzy z zakresu mechanizmów negocjacji oraz roli związków zawodowych w procesie poprawy warunków życia i pracy pracowników.

Delegaci z Chin mieli okazję zwiedzenia Warszawy , siedziby PGNiG jak również mogli zapoznać się z profilem działalności naszej spółki. W imieniu PGNiG rozmowy prowadził Pan Tadeusz Zając Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy HSE i Standardów Jakości. Nasz Związek wraz z przewodniczącym  Dariuszem Matuszewskim reprezentowali zastępcy Mariusz Gierczak i Eugeniusz Postawa.

W dniu 23 czerwca odbyło się również spotkanie Chińskiej delegacji z Przewodniczącym OPZZ Janem Guzem w siedzibie OPZZ przy udziale przedstawicieli naszego związku.  Podczas spotkania przewodniczący OPZZ Jan Guz przedstawił wyzwania przed jakimi stoi obecnie ruch związkowy w Polsce, także w kontekście europejskim.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Zmieniony ( 27.06.2014. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 82 - 90 z 220