Start arrow Statut Związku
Statut Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
17.07.2007.
Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zwany dalej w Statucie „Związkiem” jest powszechną, samorządną i niezależną organizacją zrzeszającą pracowników Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oraz Grupy Kapitałowej PGNiG SA, którzy pracują bądź pracowali na rzecz tej branży jak również pracowników wszelkich podmiotów gospodarczych działających w sektorze polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa.
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest następcą prawnym Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
 3. Związek jest niezależny i samorządny w swej działalności statutowej, nie podlega nadzorowi i kontroli organów administracji państwowej, gospodarczej i samorządowej, a każdy jego członek ma równe prawa i obowiązki.
 4. Związek nawiązuje w swej działalności do dobrych i sprawdzonych tradycji górniczego i energetycznego ruchu związkowego.

Art. 2

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa posiada osobowość prawną i działa poprzez organy, oddziały i sekcje określone w Statucie.
 2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedziba organów Związku mieści się w Wałbrzychu.

Art. 3

Związek realizuje cele i zadania określone w Statucie zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ustawy o związkach zawodowych i innymi obowiązującymi przepisami oraz ratyfikowanymi konwencjami MOP i korzysta z uprawnień w nich zagwarantowanych.

Art. 4

 1. Związek może współdziałać z innymi organizacjami w kraju i za granicą.
 2. Związek może wchodzić w ogólnokrajowe i międzynarodowe struktury związkowe na podstawie uchwały Rady Krajowej Związku.

Art. 5

 1. Oznakami zewnętrznymi Związku są:
  1. znak Związku
  2. sztandar Związku
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa może używać skrótu swej nazwy:  OZZ GNiG

Art. 6

Związek może prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność dochodową inną niż gospodarcza w całości przeznaczoną na cele statutowe.Zmieniony ( 19.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł