Start
Pismo Ogólnopolskiego ZZ GNiG do Prezesa Zarządu PGNiG SA w sprawie dialogu społecznego Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
14.07.2014.

Wałbrzych, dnia 14 lipca 2014r.

Pan Mariusz Zawisza
Prezes Zarządu PGNiG SA

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jako jedna z trzech Central Związków Zawodowych funkcjonujących w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zwraca się do Pana Prezesa o wyjaśnienie postawy Prezesa Zarządu PGNiG SA wobec działalności Związkowej Komisji Koordynacyjnej GK PGNiG, a także o zajęcie jednoznacznego stanowiska określającego formy i zasady współpracy oraz prowadzenia dialogu społecznego z reprezentacją Strony Społecznej, która została  formalnie wyłoniona i ustanowiona przez Centrale Związków Zawodowych działające w Grupie Kapitałowej. Dotychczasowe ignorowanie przez Prezesa Zarządu faktu funkcjonowania takiej reprezentacji w Spółce jest odbierane przez Centrale Związków Zawodowych jako wyraz złej woli w układaniu właściwych relacji Pracodawcy ze Stroną Społeczną.

Związkowa Komisja Koordynacyjna Grupy Kapitałowej PGNiG powstała w roku 1999 na mocy porozumienia o współpracy podpisanego przez trzy Centrale Związków Zawodowych działające w branży górnictwa naftowego i gazownictwa: NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, PZZ „Kadra” Sekcja Krajowa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (wówczas jeszcze Federację Związków Zawodowych GNiG). W ciągu piętnastu lat swojej działalności Związkowa Komisja Koordynacyjna była reprezentacją Pracowników Grupy Kapitałowej wobec Zarządu PGNiG SA zwłaszcza w wszelkich kwestiach, które wykraczały poza relacje przemysłowe na poziomie Spółek i Oddziałów lub też nie mogły tam znaleźć rozwiązania,  które dotyczyły całej Grupy Kapitałowej, a także w kwestiach spraw i decyzji Zarządu PGNiG SA, których podjęcie skutkowało inkorporacją ich skutków w całej GK. Związkowa Komisja Koordynacyjna w ciągu wielu lat swojej działalności dała podstawy do zbudowania ładu społecznego w branży górnictwa naftowego i gazownictwa opartego na współdziałaniu z Pracodawcą, poszukiwaniu wspólnych rozwiązań w drodze uczciwego dialogu społecznego, a także w oparciu o niekonfrontacyjną postawę stron relacji przemysłowych w Grupie Kapitałowej, co przełożyło się na wiele pozytywnych efektów zarówno dla Pracowników jak i Pracodawców w branży, a przede wszystkim pozwoliło na zbudowanie ładu społecznego dającego możliwość negocjacji i rozmów na najistotniejsze dla GK PGNiG tematy. Rozwiązania te, instytucjonalizowane w branży przez wiele lat stały się immanentną częścią zbiorowych stosunków pracy w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Od momentu objęcia przez Pana funkcji Prezesa Zarządu PGNiG SA odczuwamy coraz bardziej konfrontacyjną postawę Pracodawcy wobec Strony Społecznej, a także systematyczną marginalizację reprezentacji pracowniczej, która opierając się na wieloletnim doświadczeniu, a przede wszystkim na wiedzy uzyskanej od swoich członków stała się być może zbyt wymagającym i niewygodnym partnerem w relacjach społecznych. Rosnące zniecierpliwienie naszych członków związane z prowadzoną kolejny już raz głęboką reorganizacją w Grupie Kapitałowej jest podsycane również faktem, iż Prezes Zarządu jako główna osoba decyzyjna w branży prezentuje postawę, która może sugerować obawę i stosowanie uników wobec Związkowej Komisji Koordynacyjnej szukając takiego sposobu na budowanie relacji społecznych, które ZKK postawią poza głównym procesem negocjacji, co w obliczu obecnej sytuacji w branży może przynieść niespodziewane dla Pracodawcy efekty.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako jedna z trzech Central Związków Zawodowych działających w branży pragnie zwrócić uwagę, że struktury związkowe w branży ulegają zmianom organizacyjnym, które są skutkiem zmian wprowadzanych przez Pracodawcę. W ciągu wielu lat Związki Zawodowe pracując nad efektywnością swoich struktur opierały się nie tylko na możliwościach gwarantowanych przez ustawodawcę, ale również na tradycji i zasadach wypracowanych w branży, nie widząc potrzeby rozdrabniania swoich struktur w celu uzyskania większej ilości osób w rozmowach z Pracodawcą, kładąc nacisk na profesjonalizm i skuteczność swojej działalności. Centrale Związków Zawodowych działają w granicach prawa, funkcjonują w poszanowaniu partnerów społecznych – jednak zawsze ich zasadniczym celem jest reprezentacja interesów pracowniczych. Obecna postawa Zarządu PGNiG SA wobec Związkowej Komisji Koordynacyjnej zagraża realizacji tego celu i powoduje konieczność podjęcia przez Związek decyzji dotyczących formy dalszej współpracy ze stroną Pracodawcy w ramach GK PGNiG.

Mając powyższe na względzie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jako jedna z trzech Central Związków Zawodowych działających w branży górnictwa naftowego i gazownictwa, mająca swoją reprezentację w Związkowej Komisji Koordynacyjnej GK PGNiG zwraca się do Pana Prezesa o informację dotyczącą formy współpracy Zarządu PGNiG SA z ZKK jak i deklaracji prowadzenia poważnego dialogu społecznego w branży, opartego na uczciwych zasadach, który przede wszystkim wyklucza wykorzystywanie prawa pracy przeciwko interesom pracowniczym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewiski

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »