Start
Pismo do Premiera Rządu RP - Pani Ewy Kopacz Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
02.10.2014.

Wałbrzych, dnia 1 października 2014r.

Pani Ewa Kopacz
Premier Rządu RP

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa działający w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG zwraca się do Pani Premier o zainteresowanie się sytuacją branży naftowo-gazowniczej o strategicznym znaczeniu dla Państwa a przede wszystkim losem kilkudziesięciu tysięcy Pracowników wykonujących przez lata pracę na rzecz polskiego społeczeństwa. Zwracamy się do Pani, ze względu na ignorowanie przez właściciela Ministra Skarbu Państwa narastających społecznych problemów w tej Spółce mimo argumentacji i naświetlania problemów  w spotkaniu osobistym, które miało miejsce pół roku temu Zwracamy się również po zaakcentowaniu przez Panią w Expose, że podstawowym celem rządu jest „szeroko pojęte bezpieczeństwo polskich rodzin”.

Przez ostatnie lata Spółka PGNiG SA prowadziła niezwykle kosztowny społecznie Program Restrukturyzacji Zatrudnienia w wyniku którego pracę utraciło kilkanaście tysięcy Pracowników jak również kolejny równie trudny program budowy wartości Grupy Kapitałowej. W latach tych dochodziło do cyklicznych zmian Zarządów Spółki wielokrotnie z nadań politycznych z których każdy rozpoczynał kolejne procesy restrukturyzacji, konsolidacji i innych form zmian kończące się jedynie skutkami  dotkliwymi dla Pracowników, zwolnieniami grupowymi, programami dobrowolnych odejść, wydzielaniem strukturalnym spółek, ponownym ich łączeniem i centralizacją.

W oparciu o kosztowne wielomilionowe ekspertyzy i opracowania firm doradczych wielokrotnie tych samych przedstawiających coraz to nowe koncepcje dla kolejnych Zarządów Spółki., dziś nie ma sektora czy Spółki Grupy Kapitałowej PGNiG której by procesy te nie dotknęły. Zmieniające się Zarządy i kadra w Spółkach Grupy Kapitałowej wielokrotnie nie znająca specyfiki tej  branży, prowadzi do ich upadłości i utraty pracy przez kolejne grupy zawodowe. Przykładem jest choćby Spółka PGNiG Technologie powstała w wyniku konsolidacji kilku podmiotów, w wyniku nieudolności wielu już ekip zarządzających w poszukiwaniu zleceń, generująca kolejne wielomilionowe straty i likwidację największej specjalistycznej w Polsce, firmy serwisowej gazownictwa – Gazobudowy Zabrze.   Podobna sytuacja za moment zapewne dotyczyć może kolejnej skonsolidowanej Spółki Exalo Drilling (dawniej PGNiG Poszukiwania Nafty i Gazu)znanej na całym świecie a dziś mającej coraz mniej zleceń w Polsce i za granicą w której również przeprowadzono już restrykcyjne działania restrukturyzacyjne a poza utratą pracy przez setki Pracowników i obniżenie płac, wyniki tych działań nie zapewniają jej rozwoju. W największej w Grupie Kapitałowej PGNiG spółce „Polskiej Spółce Gazownictwa”, po procesie konsolidacji, Programie Dobrowolnych Odejść i likwidacji szeregu stanowisk pracy, przygotowywane są przez nowo powołany Zarząd w wyniku ekspertyz kolejnego doradcy, zwolnienia grupowe.  Nie sposób w jednym piśmie opisać dziesiątek decyzji, których skutki w sposób bezpośredni dotyczą załogi tej Spółki.

Natomiast poza kosztami społecznymi nie widzimy sensownych strategii rozwoju Spółki PGNiG SA i jej podmiotów w Grupie Kapitałowej a kolejne proponowane inicjatywy doprowadzą do utraty szkolonych przez lata najlepszych fachowców w różnych dziedzinach szukających już pracy w prywatnych konkurencyjnych firmach. Trudno też dostrzec od osób odpowiedzialnych za nadzór nad Spółkami zależnymi jakiejkolwiek woli pomocy czy rozwiązywania ich problemów.  Podkreślić należy, że władze Spółki i jej podmioty, prowadzą  procesy bez Dialogu Społecznego z lekceważeniem ludzi którzy tą firmę budowali i jej poświęcili całe zawodowe życie. W sytuacji planowanych kolejnych grupowych zwolnień w Spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG, zarząd PGNiG SA wypowiedział Stronie Społecznej „Program Restrukturyzacji Zatrudnienia”. Program, który jako jedna z Central Związkowych zawarliśmy jako porozumienie społeczne w prowadzonej wspólnie z Rządem Platformy Obywatelskiej, minimalizacji skutków komercjalizacji firmy i jej wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Program Restrukturyzacji Zatrudnienia przewidziany był na potrzeby właśnie procesów restrukturyzacyjnych. Zabezpieczając środki finansowe dla zwalnianych Pracowników dające im szanse bytu w okresie poszukiwania pracy czy też środki na własną działalność gospodarczą ale „Program” ten określał również funkcje i stanowiska niezbędne do właściwego bezpiecznego funkcjonowania Spółki, których część uległa również likwidacji. Jednocześnie w największej Spółce PGNiG SA, Spółce Gazownictwa zatrudniającej 13 tysięcy Pracowników zawiesza się również bez jakiekolwiek konsultacji ze Stroną Społeczną, Pracowniczy Program Emerytalny celem ustawowego jego wypowiedzenia.  

Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa przez ostatnie lata pracują w nieustającym stresie utraty miejsca pracy, równocześnie obserwując uzyskiwane przez Spółkę zyski i coraz większe dywidendy odprowadzane do Skarbu Państwa. W Spółce mimo tych wyników, od dwóch lat zamrażane są płace Pracowników, dokonywane są cięcia w zapisach Układu Zbiorowego Pracy a przy ciągle zmniejszającym się zatrudnieniu, dokładane są Pracownikom nowe obowiązki. W firmie wykonującej zadania dotyczące również bezpiecznej dostawy gazu, Pracownicy pracują na granicach tego bezpieczeństwa wykonując każde z zadań w obawie o utratę pracy. Rosnące zagrożenie w Spółkach GK PGNiG tak na kopalniach jak i w pracach gazowniczych bez reagowania w porę na nieprawidłowości, mogą doprowadzić jedynie do nieszczęścia.

Szanowna Pani Premier

 Przedstawiona przez nas ocena obecnej sytuacji nie jest odczuciem tylko naszego Związku. Problemy sygnalizowane były w dziesiątkach pism do Ministrów, Zarządów, Rad Nadzorczych, przez wszystkie działające w Grupie Kapitałowej organizacje związkowe, stosownie do zakresu tematycznego swoich Spółek. Naszym celem nie jest wkraczanie Związków Zawodowych w „Strategię Spółki”. Jednak Zarządowi  tej Spółki widocznie zabrakło czasu na merytoryczną analizę efektów prowadzonych zmian i konsultowanie ich choćby z kadrą kierowniczą z długoletnim doświadczeniem bezpośrednio w podległych Spółkach czy zakładach odpowiedzialnych za właśnie ich funkcjonowanie i bezpieczeństwo. Z punktu widzenia nas Załogi i jej reprezentantów w Związkach Zawodowych przez dziesiątki lat i nieustających zmianach w składach Zarządu nie spotkaliśmy się nigdy z tak dalekim lekceważeniem Pracowników, którzy z obawą myślą o przyszłości i bycie swoich rodzin jak też marginalizacją partnerów społecznych, którzy potrafili znaleźć rozwiązania i przy ”stole” prowadzić dialog nawet w najtrudniejszych dla Spółki i jej Załogi chwilach. Przypominam, że historia naszej firmy jest bardzo długa a funkcjonujące w niej organizacje pracownicze cechuje troska o jej rozwój ale również determinacja dla ochrony interesów i bytu Załogi.

Wierzymy, że tym razem kierowane pismo przebrnie przez machinę rządowej administracji i dotrze do Pani Premier bez potrzeby listu otwartego za pośrednictwem mediów. Jesteśmy w stanie przedstawić również wszelkie dostępne nam informacje i argumenty wskazujące o rosnących coraz większych zagrożeniach w funkcjonowaniu tej Spółki i dążenia jej władz do konfliktu społecznego o skali ogólnopolskiej.

Z poważaniem,

Przewodniczący
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Dariusz Matuszewski

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »