Start
Petycja do Ministra Skarbu Państwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
19.04.2015.

Wałbrzych, dnia 18 kwietnia 2015r.

PETYCJA

Pan Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa

Szanowny Panie Ministrze,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, reprezentujący kilkutysięczną rzeszę Członków, którzy są Pracownikami Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, domaga się od Ministra Skarbu Państwa podjęcia w ramach nadzoru właścicielskiego radykalnych działań, które zatrzymają systematyczny proces prowadzący do ruiny strategicznej dla Polski branży.

Pan, jako Minister Skarbu Państwa jest przedstawicielem najwyższej elity Platformy Obywatelskiej – partii nieprzerwanie  rządzącej w Polsce od roku 2007. Oznacza to bezsprzecznie, że jako obecny Minister Skarbu Państwa ma Pan prawny, polityczny i moralny obowiązek wzięcia na siebie odpowiedzialności za wszystkie działania, jakie mają miejsce w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie w ciągu ostatnich lat.

Nasz Związek jako organizacja pracownicza, dla której najważniejszym celem jest ochrona praw i interesów swoich Członków, wyraża głębokie zaniepokojenie przyszłością całej branży górnictwa naftowego i gazownictwa i negatywnymi skutkami jakie działania Ministerstwa Skarbu Państwa i kolejnych Zarządów PGNiG SA wywołują w Spółce i zdecydowanie protestuje przeciwko systematycznemu doprowadzaniu do upadku kolejnych Spółek Grupy Kapitałowej. Jako wyraziciele woli i jako głos Załóg PGNiG SA ostrzegamy, że podejmiemy wszelkie dostępne prawnie środki w jakie zostały wyposażone związki zawodowe, które pozwolą nam na obronę warunków pracy i stabilność zatrudnienia. Zapewniamy również, że podejmiemy z całą stanowczością wszelkie działania mające na celu obronę strategicznej dla Polski branży przed nieodpowiedzialnym działaniem osób zarządzających Spółką w imieniu Właściciela. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest Firmą zbudowaną na majątku i potencjale narodowym, co daje Załodze tym większe prawo do przeciwstawiania się rujnującym Firmę działaniom, a z drugiej strony nakłada na Rząd większą odpowiedzialność wobec społeczeństwa.

Polska branża górnictwa naftowego i gazownictwa od kilku lat nękana jest kolejnymi programami racjonalizacji, restrukturyzacji i optymalizacji, które wprowadzane są bez należytej dbałości o interes narodowy, bezpieczeństwo energetyczne kraju, jak również bez jakiejkolwiek dbałości o doświadczone, oddane i ciężko pracujące Załogi Grupy Kapitałowej. Zmiany wprowadzane są chaotycznie i nieprofesjonalnie, opierają się na nieprawdopodobnie kosztownych, a niedbałych i niefachowych opracowaniach firm doradczych, których sposób i cel powołania dla tak trudnej i specyficznej branży budzi wątpliwości u każdego Pracownika Spółki. Pragniemy przypomnieć Panu Ministrowi, że organizacje pracownicze działające w Grupie Kapitałowej PGNiG zawsze współdziałały z przedstawicielami Właściciela i Pracodawców Spółki, mając na względzie, iż tylko znalezienie równowagi między interesem pracowniczym a powodzeniem branży może przynieść pozytywne skutki dla narodowej gospodarki, społeczeństwa i Pracowników. Niestety od kilku lat obserwujemy odchodzenie od, i wreszcie całkowity zanik, najwyższych standardów dialogu społecznego, czemu towarzyszy obojętność Ministerstwa Skarbu Państwa i arogancja Zarządów PGNiG SA wobec Załóg i interesu narodowego. Konsultacje społeczne w obszarach strategicznych, najważniejszych dla działalności, stały się dla Platformy Obywatelskiej niepotrzebnym wtrącaniem się organizacji pracowniczych w podejrzane działania elity rządzącej, która uczyniła środowisko prywatnego biznesu najważniejszym podmiotem swojej polityki. Poprzedni Premier Rządu w publicznych wystąpieniach wielokrotnie podkreślał, jak ważny jest dla strategii energetycznej Polski sektor paliwowo – energetyczny, a realizacja polityki energetycznej nie tylko nie powinna, ale i nie może stać w sprzeczności z bezpieczeństwem zatrudnienia w tym sektorze. Zarówno były Premier, jak i obecna Pani Premier Ewa Kopacz wielokrotnie podkreślali w niemal każdym wystąpieniu, że  to społeczeństwo jest polską racją stanu, a dialog społeczny - najważniejszym narzędziem osiągania konsensu społecznego. Ogólnopolski Związek zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa stawia Panu Ministrowi pytanie, czy wytyczne Premiera Rządu nie dotyczą polskiego sektora paliwowo – energetycznego.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa stanowczo domaga się od Pana Ministra jasnego stanowiska Właściciela, które wyjaśni wszystkim, jaki jest cel systematycznego osłabiania pozycji branży górnictwa naftowego i gazownictwa na europejskim
i światowym rynku naftowym i gazowniczym, czemu i komu służą decyzje Ministerstwa Skarbu Państwa i kolejnych Zarządów PGNiG SA, w wyniku których – pod pretekstem optymalizacji i budowania wartości Grupy Kapitałowej – w istocie rzeczy kolejne podmioty branży zadłużają się  zostają postawione w stan likwidacji.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w imieniu wielotysięcznej, znękanej załogi domaga się odpowiedzi na najważniejsze pytania:

  1. Kto ponosi odpowiedzialność za utworzenie na bazie Spółek Grupy Kapitałowej Spółki PGNiG Technologie, która miała mieć ogromne perspektywy na rynku, a nawet debiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w rzeczywistości ma nieprawdopodobny dług i jej działalność doprowadziła do likwidacji BUG Gazobudowy w Zabrzu – podmiotu, który dysponował nowoczesnym parkiem sprzętowym i wysoko wykwalifikowaną kadrą fachowców? Gdzie są strategie biznesowe dla Spółki PGNiG Technologie, które miały doprowadzić do rozkwitu podmiotu, a w rzeczywistości działalność Spółki od samego początku polegała na restrukturyzacji zatrudnienia, wyprzedaży majątku i drastycznych cięciach kosztów pracy? Kto odpowiada za ogromny dług Spółki, za zwolnienie bez żadnych osłon kilkuset wieloletnich fachowców, za doprowadzenie Technologii do ruiny?

  2. Pytamy Pana Ministra, czy dysponuje wiedzą, jak realizowana jest szumna strategia rozwoju dla Spółki Naftowej Exalo Drilling, która powstała w wyniku połączenia spółek wiertniczych i serwisowych Grupy Kapitałowej PGNiG i miała być wiodącą na europejskim i światowym rynku polską, narodową firmą naftową. Czy Pan Minister ma świadomość, że biznesowy plan Spółki w obszarze rozwoju opiera się na wynajmowaniu za ogromne pieniądze biura dla władz podmiotu w prestiżowej lokalizacji, zaś w obszarze zysków skupia się od pierwszego dnia działalności na zwalnianiu fachowców, cięciu wszelkich możliwych kosztów pracy i systematycznej wyprzedaży majątku, który nie jest przecież prywatną własnością tylko stanowi majątek narodowy. Domagamy się przedstawienia stronie społecznej wyniku planu działalności gospodarczej, który był uzasadnieniem konsolidacji podmiotów wiertniczych i serwisowych. Gdzie obietnica zbudowania potęgi naftowej za pomocą działań wyłącznie biznesowych, którą Właściciel i Zarząd PGNiG publicznie obiecał polskiej gospodarce i polskiemu społeczeństwu? Domagamy się odpowiedzi na kolejne pytania, kto jest odpowiedzialny za brak zleceń, za niewykorzystane urządzenia, za biedę naszych Pracowników. Czy ktoś poniesie odpowiedzialność za niespełnioną obietnicę zbudowania potężnej spółki naftowej, czy też może strategicznym założeniem był plan zniszczenia narodowej firmy naftowej?

  3. Załogi Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa domagają się od Pana Ministra odpowiedzi, komu zależy na osłabieniu narodowej spółki na detalicznym rynku handlu gazem. Jaki jest powód tego, iż Polska uwolniła rynek gazu w niespotykanej nigdzie w Europie 55-procentowej wielkości, bez odpowiednich gwarancji i instrumentów, które pozwoliłyby wydzielonej z PGNiG SA Spółce Obroty Detalicznego mierzyć się z konkurencją? Czy Minister Skarbu Państwa ma świadomość, że Spółka Obrotu Detalicznego, odpowiadająca jako podmiot PGNiG SA za bezpieczeństwo energetyczne państwa, staje na rynku na straconej pozycji, czego wynikiem są natychmiastowe zwolnienia pracowników, niemal od pierwszego dnia działalności? Pragniemy przypomnieć, że poprzednia Pani Prezes Zarządu PGNiG SA przed Sejmową Komisją Skarbu Państwa zapewniała, że konsolidacja jest działaniem biznesowym i żaden pracownik w jej wyniku nie utraci pracy. Okazuje się jednak, iż to przysłowiowe „świstaki” będą pracowały w polskiej spółce handlu gazem.

  4. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa domaga się od Właściciela przedstawienia jasnej koncepcji dotyczącej struktury i sposobu funkcjonowania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., która jest efektem kolejnej cudownej koncepcji biznesowej. Powołanie jednej Spółki Gazownictwa na bazie sześciu, świetnie zorganizowanych i działających spółek dystrybucyjnych, przyniosło centralizację prowadzącą do degradacji jej regionalnych oddziałów co wprost kłóci się z podstawową koncepcją działalności tego typu podmiotu. Drastyczne i szeroko okrojone kompetencje ośrodków lokalnych wprost zmierzające do likwidacji Zakładów Gazowniczych, a także wdrażany w Spółce Program Poprawy Efektywności dają pełną podstawę, aby obawiać się najwyższych kosztów społecznych, jakie mogą zostać poniesione w Grupie Kapitałowej w wyniku ostatnich genialnych koncepcji konsolidacyjnych. Wdrażany Program Poprawy Efektywności Spółki, którego istotą stają się narzucone przez Właściciela nieustające cięcia kosztów, co w efekcie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa eksploatacji sieci gazowej, jak również bezpieczeństwa naszych Pracowników i Klientów, ze względu na zmniejszenie służb technicznych, co w sposób bezpośredni przełoży się na obsługę techniczną i jakościową sieci gazowej.


Szanowny Panie Ministrze,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jak również wszystkie działające w Grupie Kapitałowej organizacje pracownicze oczekują zmiany kierunku działań stosowanych wobec branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Oczekujemy również natychmiastowych istotnych zmian w strategii dla Grupy kapitałowej PGNiG, które położą kres procesowi prowadzącemu do upadku narodowej Spółki o znaczeniu strategicznym dla polityki energetycznej państwa. Oczekujemy wypełnienia obietnic składanych przez Premier Rządu
i podjęcia uczciwego dialogu społecznego ze Stroną Społeczną, którą stanowią wieloletni, doświadczeni fachowcy znający specyfikę działalności branży. Na świecie i w Europie władze podejmują działania, które mają na celu wzmocnienie pozycji narodowych firm, zwłaszcza funkcjonujących w obszarach strategicznych dla gospodarki, zaś w Polsce działania te prowadzą do ruiny i upadku Spółki, która mogłaby być jednym z najistotniejszych graczy na światowym rynku naftowym. Jedyną siłą, która przeciwstawia się takiej rozchwianej polityce są Pracownicy Spółki, którzy oddali jej wiele lat swojego życia, pracując z poczuciem wypełniania misji społecznej.

Organizacje pracownicze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa mają już dość oklepanej retoryki Platformy Obywatelskiej, według której związki zawodowe z zasady opierają się wszelkim zmianom i wkraczają w obszar zarządzania firmą, zarezerwowany dla menedżerów. Te puste slogany wyczerpały już swoją siłę przekazu, a sytuacja w Polskim Górnictwie Naftowym
i Gazownictwie wyraźnie pokazuje, iż to Strona Społeczna jest uczciwym obrońcą narodowej branży. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wraz z wielotysięczną rzeszą Pracowników oczekuje, że Rząd RP i jego Minister Skarbu Państwa weźmie odpowiedzialność za zwolnionych pracowników, za ludzi pracujących na granicy bezpieczeństwa i za coraz mniejsze wynagrodzenie – wreszcie, za Spółkę, w całości zbudowaną na narodowym majątku i będącą własnością społeczeństwa. Domagamy się wskazania osób odpowiedzialnych za zwolnienia Pracowników, wyprzedany majątek, utracony rynek, brak zleceń i zagrożenia dla Załóg. Domagamy się natychmiastowego zaprzestanie chocholego tańca programów, koncepcji, firm doradczych i wyrzucania w błoto nieprawdopodobnych pieniędzy przy jednoczesnych drastycznych oszczędnościach po stronie kosztów pracy. Oczekujemy, że Pan Minister w trybie nadzoru właścicielskiego, kierowany poczuciem odpowiedzialności za Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmie działania, które zatrzymają proces upadku Spółki.

Decyzje polityczne dotyczące obsadzania kluczowych dla branży górnictwa naftowego i gazownictwa stanowisk zarządczych skutkują brakiem ciągłości procesów, chaotycznym i nieodpowiedzialnym zarządzaniem, brakiem profesjonalizmu i kompetencji. Powoływanie do władz tak ważnej Spółki ludzi uwikłanych w niejasne afery, mających za sobą ogromne porażki i którzy w społeczeństwie kojarzą się jako niekompetentni staja się zagładą dla narodowej branży. Brak nadzoru właścicielskiego i zainteresowania Ministra Skarbu Państwa wobec PGNiG SA może przynieść katastrofalne skutki dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego, jednocześnie stają się przyczyną wielu negatywnych skutków dla Pracowników branży. Obowiązkiem naszego Związku jest stać na straży interesów pracowniczych naszych Członków i będziemy o realizacje tego celu walczyć z całą stanowczością i determinacją. Uważamy, że Załoga branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa poniosła wystarczający koszt społeczny, który nie był wynikiem potrzeby poprawy sytuacji ekonomicznej a jedynie skutkiem nieodpowiedzialnego i niefachowego Zarządzania. Mamy dosyć traktowania ludzi ciężkiej pracy jak nic nieznaczące pionki w politycznej grze elity rządzącej o ich kariery, władzę, wielkie pieniądze i ochronę prywatnych interesów. Strona Społeczna GK PGNiG oczekuje od Ministerstwa Skarbu Państwa naprawy sytuacji, rozliczenia się z publicznych obietnic sukcesu ekonomicznego wynikającego z procesów konsolidacyjnych a przede wszystkim spełnienia obietnicy dotyczącej warunków pracy i stabilnego zatrudnienia dla naszych Pracowników. W przeciwnym razie Organizacje Pracownicze branży będą zmuszone do podjęcia działań wynikających z uprawnień związków zawodowych do walki o zagrożone prawa i interesy pracownicze.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Przewodniczący Dariusz Matuszewski

Zmieniony ( 19.04.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »