Start
Stanowisko Delegatów XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG w sprawie sytuacji w PSG sp. z o.o. Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
18.05.2015.

STANOWISKO DELEGATÓW
XXXII ZGROMADZENIA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
w sprawie sytuacji w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją w Polskiej Spółce Gazownictwa, która w sposób bezpośredni może mieć negatywny wpływ na los wielotysięcznej Załogi tej Spółki.

Wdrażany w Polskiej Spółce Gazownictwa Program Poprawy Efektywności, którego istotą stały się narzucone przez Właściciela nieustające cięcia kosztów, co w efekcie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa eksploatacji sieci gazowej, jak również zagraża bezpieczeństwu naszych Pracowników i Klientów, ze względu na zmniejszenie służb technicznych, co w sposób bezpośredni przełoży się na obsługę techniczną i jakościową sieci gazowej. Ponadto, Delegaci są zaniepokojeni głęboką i postępującą centralizacją procesu decyzyjnego w Spółce, co jest oderwane od jej potrzeb organizacyjnych i w sposób poważny zaburza realizację jej podstawowych zadań. Podstawowe funkcje jakie ma do wykonania Polska Spółka Gazownictwa polegają na świadczeniu usług przede wszystkim na poziomie lokalnym, bezpośrednio przy odbiorcy gazu. Centralizacja uprawnień menadżerów oraz procesów decyzyjnych powoduje niepotrzebną komplikację procesów w Spółce, jak również ich wydłużenie. Polska Spółka Gazownictwa powstała w wyniku połączenia sześciu niezależnych i doskonale funkcjonujących podmiotów dystrybucyjnych, które posiadają doświadczoną kadrę menadżerów i fachową Załogę – trudno zrozumieć decyzje o przesunięciu wszelkich uprawnień na poziom centralny w sytuacji, gdy finalizacja procesów konsolidacyjnych jest jeszcze bardzo odległa w czasie. Działania te Delegaci odbierają jako realne zagrożenie dla warunków pracy Załogi i dalszego funkcjonowania Spółki.

Zlikwidowanie oraz skonsolidowanie w trybie szybkim i nieprofesjonalnym jednostek terenowych przyniosło w efekcie końcowym  redukcję zatrudnienia na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółki na terenie całej polski. Pomniejszanie kompetencji ośrodków lokalnych wprost zmierzające do likwidacji Zakładów Gazowniczych oraz wdrażany w Spółce Program Poprawy Efektywności daje pełną podstawę, aby obawiać się najwyższych kosztów społecznych, jakie mogą zostać poniesione przez  PSG.

Delegaci XXXII Zgromadzenia stoją na stanowisku, iż wprowadzanie programy powinny usprawnić funkcjonowanie spółki, zapewniać stabilizację zatrudnienia, a nie jedynie dążyć do optymalizacji kosztów pracy. Załoga Polskie Spółki Gazownictwa pracuje w atmosferze nieustannego napięcia związanego nie tylko z obawą o utratę miejsc pracy, ale również o bieżące bezpieczeństwo wykonywania prac gazoniebezpiecznych. W Spółce o strategicznym znaczeniu ważnej dla polityki energetycznej Państwa, odpowiedzialnej za bezpieczne i ciągłe dostarczanie paliwa gazowego musi panować spokój oraz stabilizacja a nie ciągła obawa o warunki pracy czy utratę zatrudnienia. Niebawem miną dwa lata od powstania Polskiej Spółki Gazownictwa, a do dnia dzisiejszego nie przedstawiono stronie społecznej docelowego, zintegrowanego modelu jej funkcjonowania.

Na dzień dzisiejszy, skala zwolnień Pracowników w Spółce uzależniona była od ilości ludzi, którzy nie wytrzymali napięcia i podjęli decyzję o zgłoszeniu się do programu dobrowolnych odejść, w wyniku którego pomniejszono zatrudnienie o ok. 1300 osób głównie pracowników, którzy zatrudnieni byli bezpośrednio przy eksploatacji sieci gazowej. Skala odejść ze Spółki powinna być dla Pracodawcy obrazem warunków pracy, jakie są oferowane naszym wieloletnim, doświadczonym fachowcom. Nieustanne i w odczuciu Delegatów nieuzasadnione cięcia kosztów pracy są przejawem braku rozwagi w budowaniu długoterminowej strategii rozwoju Firmy, a także bezrefleksyjnym wykonywaniem zarządzeń bez oglądania się na specyfikę działalności Spółki, jak również bez jakiejkolwiek wrażliwości na kwestie społeczne. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wystąpił do Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa o wstrzymanie prac nad etatyzacją do końca roku 2017, co daje czas i możliwość na dokończenie procesów konsolidacji obszaru dystrybucji, bez podejmowania nieprzemyślanych i pochopnych decyzji. Konsolidacja tak strategicznego obszaru dla polityki energetycznej państwa zasługuje na profesjonalną i rzetelną strategię, nie zaś na chaotyczne i nieuporządkowane podejmowanie działań w oparciu o programy przygotowywane przez ludzi, którzy nie maja w tym zakresie żadnego doświadczenia i wiedzy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, obserwując organizację funkcjonowania Spółki, ujemną dynamiką wzrostu wynagrodzeń a także warunki świadczenia pracy zagrażające bezpieczeństwu  Załóg i Klientów stwierdzają, że Zarząd Spółki przyjął politykę maksymalizacji zysku opartą w większości na minimalizowaniu świadczeń pracowniczych. Polska Spółka Gazownictwa jest podmiotem realizującym zadania Państwa w obszarze polityki energetycznej, co powoduje iż jest podmiotem funkcjonującym również w obszarze społecznym. Pragniemy przypomnieć, iż kolejni Premierzy Rządu wielokrotnie deklarowali, że podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa nie są nastawione na zysk, jako główny cel ich działalności. Zasadniczym ich zadaniem jest realizacja polityki energetycznej państwa, a implementacja polityki energetycznej może i powinna wiązać się z bezpieczeństwem zatrudnienia.

W związku z powyższym Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa domagają się od Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa:

 

  1. Podpisania umowy społecznej  gwarantującej zatrudnienie w Polskiej Spółce Gazownictwa na obecnym poziomie do momentu zakończenia procesów konsolidacyjnych, co najmniej do końca roku 2017.
  2. Przedstawienia docelowej struktury organizacyjnej PSG wraz z podaniem ilości oraz lokalizacji Oddziałów, Zakładów, RDG, PDG.
  3. Ustalenia mechanizmu wzrostu wynagrodzeń na lata kolejne - podwyżki wynagrodzeń w Spółce osiągającej tak znaczne zyski muszą mieć przełożenie na realny wzrost płac, który choć w części rekompensowałby załodze  negatywne skutki  rosnących cen większości towarów i usług.

Za Delegatów XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG
Wiceprzewodniczący Związku
Kierownik Sektora Gazownictwa
Tomasz Gabzdyl    

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Dariusz Matuszewski

Wojcieszyce, dnia 15 maja 2015r.

Zmieniony ( 18.05.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »