Start
Stanowisko Delegatów XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG w spr sytuacji w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
18.05.2015.

STANOWISKO DELEGATÓW
XXXII ZGROMADZENIA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
w sprawie sytuacji w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją Członków Związku, którzy są Pracownikami PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Delegaci są pełni obaw wobec działań organizacyjnych w Spółce, które w sposób negatywny wpływają na warunki pracy, a przede wszystkim niosą realne zagrożenia dla stabilności zatrudnienia.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. odpowiadająca jako podmiot PGNiG SA za bezpieczeństwo energetyczne państwa, w sytuacji braku przygotowania do konkurencji, staje na rynku na straconej pozycji, czego wynikiem są zwolnienia pracowników. Delegaci stoją na stanowisku, iż ani Zarząd PGNiG SA ani Zarząd Spółki Obrotu Detalicznego nie podejmują konstruktywnych działań, które przyniosłyby zrównoważony rozwój Spółki połączony ze stabilnym zatrudnieniem i godnymi warunkami pracy w tym podmiocie. Delegaci rozumieją, że Spółka rozpoczęła działalność na detalicznym rynku handlu gazem w sytuacji uwolnienia 55% rynku, w niespotykanej w Europie skali, co od początku spowodowało trudne warunki działalności. Delegaci uważają jednak, że zadaniem Zarządu PGNiG SA jako Właściciela, a także Zarządu Spółki Obrotu Detalicznego powinna być zdeterminowana walka o właściwe instrumenty i gwarancje rządowe, które powinny zapewnić podmiotowi wyrównaną pozycję na rynku. Z jednej strony stawia się Spółkę jako podmiot odpowiedzialny za politykę energetyczną państwa nakładając ograniczenia, z drugiej strony Spółka staje na liberalnym rynku jako równorzędny podmiot gospodarczy.

W konsekwencji zakładnikami tej sytuacji stają się Pracownicy Spółki, którzy mimo wcześniejszych deklaracji Zarządu PGNiG SA, że wydzielenie obszaru handlu ze struktur PGNiG SA nie wiąże się z restrukturyzacją zatrudnienia, doświadczają nieustannych zmian i reorganizacji, których negatywne efekty są z punktu widzenia Delegatów zbyt dużym kosztem społecznym.

W momencie wydzielenia Spółki Obrotu Detalicznego pracowało wiele zespołów zadaniowych, do których OZZ GNiG kierował swoich przedstawicieli, stawiając do dyspozycji Zarządu Spółki fachowców posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie, ze świadomością , że powodzenie podmiotu na rynku wiąże się z sytuacją jej Załogi. Niestety, podobnie jak w wielu innych
przypadkach, ani Zarząd PGNiG SA ani Zarząd Spółki PGNiG Obrót Detaliczny, nie chciał lub nie potrafił skorzystać z tak ogromnego potencjału, podejmując podobnie jak w innych podmiotach Grupy Kapitałowej jedynie działania zmierzające do szukania oszczędności na Pracownikach. Delegaci domagają się szerszego spojrzenia na przyszłość Spółki i zapewnienia dla niej długofalowej strategii, która pozwoli na uzyskanie silnej pozycji na rynku, opartej na doświadczonej Załodze jako jej największym kapitale i zasobie. Delegaci pragną przypomnieć, że charakter działalności Spółki Obrotu Detalicznego, wszystkie jej funkcje i zasady opierają się na zaangażowaniu, doświadczeniu i pracy ludzi – w podmiocie o charakterze handlowym to nie park przętowy gwarantuje powodzenie, tutaj potrzebna jest Spółka wyposażona w odpowiednie instrumenty, oparta na szerokiej sieci sprzedaży, a przede wszystkim na skutecznych i sprawnych handlowcach. Sytuacja, jaka ma miejsce w Spółce powoduje, że Pracownicy pracują w ogromnym napięciu, bez wiedzy o przyszłej strukturze, bez motywacji i w nieustannym zagrożeniu utraty zatrudnienia.

Nasz Związek wielokrotnie apelował o podjęcie działań mających na celu poszerzenie oferty produktowej, dającej nie tylko utrzymanie gwarantowanych dochodów i pozycji rynkowej, ale również umożliwiających Pracownikom wykorzystanie swojego potencjału w dążeniu do rozwoju Spółki i stabilnego zatrudnienia. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego wielokrotnie zwracał się do Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny o przedstawienie docelowego schematu Spółki i jej struktury organizacyjnej nie uzyskując w tym zakresie żadnych konkretnych informacji. Zarząd Spółki systematycznie ogranicza sieć sprzedaży likwidując kolejne Biura Obsługi Klientów, prowadząc proces centralizacji i koncentracji sieci sprzedaży w sytuacji, w której konkurencja Spółki stara się tworzyć własne punkty sprzedaży jak najbliżej klienta, w jak największej ilości.

Delegaci uważają, że decyzje Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny nie są racjonalne z punktu widzenia działalności podmiotu, czego przykładem jest likwidacja znacznej części jednostek służb windykacyjnych – wątpliwe wydają się przyszłe efekty podejmowanych decyzji w sytuacji, gdzie służby windykacyjne zostają przeniesione z własnych budynków, lub budynków wynajmowanych od PGNiG SA do wynajmowanych pomieszczeń od zewnętrznych podmiotów, pozostawiając własne niewykorzystane lokalizacje z pełną infrastrukturą, czego przykładem może być likwidacja lokalizacji Rzeszowskiej na rzecz Jarosławia.

Delegatów najbardziej oburza fakt, iż w konsekwencji tych działań Pracownicy otrzymują zmianę miejsca świadczenia pracy w miejscach odległych nawet o kilkadziesiąt kilometrów od dotychczasowych – co zdaniem Delegatów jest ukrytym naciskiem do skorzystania z Programu Dobrowolnych Odejść.

Delegaci XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG wyrażają swoje oburzenie wobec działań Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny wobec Pracowników, którzy w sposób skandaliczny i urągający jakimkolwiek standardom są informowani o podjętych decyzjach związanych z likwidacjami ich miejsc pracy nie pozostawiając wieloletnim Pracownikom innego wyboru jak odejście na PDO. Strona Społeczna wielokrotnie zwracała się do Zarządu Spółki o przedstawienie docelowego modelu podmiotu, jednak bezskutecznie. Powoduje to ogromną niepewność wśród Pracowników i rosnące przeświadczenie, że o dalszym zatrudnieniu nie zadecydują zaangażowanie i wyniki w pracy, a szczęście związane z utrzymaniem danej lokalizacji w strukturach Spółki, czego przykładem są likwidowane lokalizacje w Lublinie, Radomiu, Opolu, Szczecinie, Wałbrzychu i Rzeszowie – dla Strony Społecznej jest to sytuacja niedopuszczalna i karygodna.

Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa domagają się podjęcia natychmiastowych działań, które przywrócą właściwe relacje społeczne w Spółce, oparte na przejrzystych zasadach negocjacji umowy społecznej, a przede wszystkim domagają się od Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny szacunku i uczciwości wobec Pracowników. Delegaci domagają się przedstawienia planów organizacji Spółki, schematów sieci sprzedaży i lokalizacji punktów obsługi klienta, a także przedstawienia wartości potrzebnego w Spółce kapitału ludzkiego tak, aby Pracownicy mieli możliwość podejmowania decyzji o swojej przyszłości z odpowiednim wyprzedzeniem i w oparciu o racjonalne przesłanki. Delegaci nie zgadzają się na traktowanie wieloletnich Pracowników bez szacunku i właściwych zasad dialogu społecznego.

Ponadto Delegaci domagają się osobiście od Prezesa Zarządu Spółki Obrotu Detalicznego podjęcia działań o charakterze dyscyplinarnym wobec podległych mu menadżerów, którzy są odpowiedzialni za nieprawidłowe zasady komunikacji ze Strona Społeczną, za traktowanie Pracowników przedmiotowo i bezrefleksyjnie i niewłaściwą postawę wobec Załogi.

Stanowisko Delegatów XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG w sprawie sytuacji w Spółce PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest ostatnim wezwaniem do naprawy relacji społecznych w Spółce i nowego otwarcia dialogu społecznego opartego na cywilizowanych standardach. W sytuacji dalszego ignorowania najważniejszych dla ludzi pracy spraw – warunków pracy, szacunku i stabilności zatrudnienia, Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podejmie zdecydowane działania w obronie interesów Członków Związku.

Za Delegatów XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG
Wiceprzewodniczący Związku
Kierownik Sektora Handlowego
Mariusz Gierczak

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Dariusz Matuszewski

Wojcieszyce, dnia 15 maja 2015r.

Zmieniony ( 18.05.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »