Start
Wystąpienie OZZ GNiG do Pani Premier Rządu RP Ewy Kopacz Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.07.2015.

Wałbrzych, dnia 6 lipca 2015r.

Pani Ewa Kopacz
Premier Rządu RP


Szanowna Pani Premier,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako reprezentacja kilku tysięcy Pracowników Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zwraca się do Pani Premier o osobiste zajęcie się przyszłością naszej branży. Zwracamy się do Pani Premier o zapoznanie się ze stanowiskiem Strony Społecznej GK PGNiG, dla której praca w branży górnictwa naftowego i gazownictwa jest nie tylko źródłem utrzymania, ale również misją  społeczną związaną z wykonywaniem obowiązków służbowych w Spółce, mającej strategiczne znaczenie dla polityki energetycznej Państwa.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ma bardzo długa historię funkcjonowania jako jeden z podstawowych podmiotów realizujących polską politykę paliwowo – energetyczną. Jest podmiotem, który w ostatnich latach przeszedł kilka głębokich i bardzo kosztownych społecznie procesów restrukturyzacji zatrudnienia, które miały przynieść Załogom stabilne zatrudnienie i spokojną pracę. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ma za sobą ponad trzydziestoletnią historię działalności na rzecz branży górnictwa naftowego  gazownictwa, byliśmy uczestnikami najważniejszych rozmów i negocjacji w ramach zbiorowych stosunków pracy, jakie miały miejsce w Firmie w ciągu tych lat. Nasz Związek nigdy nie przyjmował postawy antysystemowej, nigdy nie stawiał roszczeń mogących w jakikolwiek sposób zagrażać funkcjonowaniu Spółki i przeszkodzić w wypełnianiu jej służby dla społeczeństwa. Naszym najważniejszym standardem jest szukanie na drodze dialogu społecznego równowagi w dążeniu do zabezpieczenie interesów pracowniczych przy jednoczesnej trosce o powodzenie Spółki, która daje zatrudnienie tysiącom Pracowników, będącą jednocześnie „specspółką” funkcjonującą w obszarze polityki energetycznej. Nasz Związek był orędownikiem prywatyzacji Spółki poprzez emisję akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych i sygnatariuszem porozumienia przedwyborczego, podpisanego w roku 2005 z Platformą Obywatelską, w myśl którego po dojściu PO do władzy miała zostać podjęta decyzja o ścieżce prywatyzacji Spółki. Towarzyszący prywatyzacji proces restrukturyzacji zatrudnienia stanowił olbrzymi koszt społeczny i spowodował utratę pracy dla 13 tysięcy Pracowników branży górnictwa naftowego i gazownictwa, więc prywatyzacja poprzez Giełdę dawała Pracownikom, Emerytom i Rencistom, którzy całe życie poświęcili branży rekompensatę w postaci udziału w prywatyzacji. Jednocześnie, Strona Społeczna uzyskała zapewnienie, że po procesie restrukturyzacji struktura zatrudnienia w Spółce będzie optymalny poziom zatrudnienia w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej i nałożonych na nią obowiązków wobec społeczeństwa.

Niestety, ostatnie lata przyniosły naszym Załogom pracę w bardzo niepewnych warunkach, i wbrew umowie społecznej przechodzimy nieustanne reorganizacje, konsolidacje i restrukturyzacje podmiotów Grupy Kapitałowej, Pracownicy pracują w ogromnym niepokoju o dalsze zatrudnienie. Na Załogi nakładane są wciąż nowe obowiązki przy jednoczesnym „zamrożeniu” płac bez jakichkolwiek przeszeregowań, a przede wszystkim, w Grupie Kapitałowej PGNiG trwa nieustanny proces cięcia kosztów pracy i nieustanna restrukturyzacja zatrudnienia. Powoływani w ciągu ostatnich lat kolejni Ministrowie Skarbu Państwa przynosili dla PGNiG SA koncepcje, które nie tylko w żaden sposób nie były ze sobą skorelowane, ale ich założenia były ze sobą sprzeczne. Doprowadziło to w efekcie do sytuacji, w której przyszłość polskiej branży górnictwa naftowego  gazownictwa stanęła przed dużym znakiem zapytania. Jako reprezentacja pracownicza, mająca bardzo dużą wiedzę w zakresie funkcjonowania całej branży, opierając się na wieloletnim doświadczeniu, wyrażamy głębokie zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Skarbu Państwa i kolejnych Zarządów PGNiG SA, które prowadzą Spółkę do paraliżu inwestycyjnego, braku perspektyw dla rozwoju i bezpośrednio zagrażają polityce energetycznej kraju, a także stanowią realne zagrożenie dla wielu tysięcy miejsc pracy w naszej branży.


Szanowna Pani Premier,

Poprzedni Premier Rządu RP Pan Donald Tusk, w swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreślał, że podmioty o strategicznym znaczeniu dla Skarbu Państwa i na które nałożone są obowiązki realizacji polityki energetycznej nie są nastawione przede wszystkim na zysk ekonomiczny, ale poprzez fakt ich działalności w obszarze społecznym, nadrzędnym celem ich funkcjonowania jest wypełnienie misji jaką na te podmioty nakłada państwo. Jednocześnie Pan Premier Donald Tusk podkreślał, że nie ma żadnych powodów, aby te podmioty nie dawały stabilnego zatrudnienia dla swoich Pracowników. W swoim expose, a także w wystąpieniach publicznych Pani Premier wielokrotnie podkreślała społeczną misję swojego Rządu i troskę o problemy zwykłych ludzi. Jak te słowa – wypowiadane przez najważniejsze osoby w państwie – odnoszą się do sytuacji Pracowników Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zwykłych ludzi pracy, którzy pracują na granicy bezpieczeństwa za niewielkie wynagrodzenie, w dodatku od lat są nękani kolejnymi programami i reorganizacjami, a ich miejsca pracy są nieustannie zagrożone. W swoich wystąpieniach zarówno Pani Premier, jak i poprzedni Szef Rządu wiele miejsca poświęcili na wskazywanie doniosłej roli dialogu w rozwiązywaniu konfliktów społecznych na wszystkich szczeblach. Jak ta troska o dialog społeczny odnosi się do branży górnictwa naftowego i gazownictwa, gdzie przez lata funkcjonował on w oparciu o najwyższe standardy, a konflikty przemysłowe były rozwiązywane w drodze negocjacji. W ciągu ostatnich kilku lat, pod rządami kolejnych Ministrów Skarbu Państwa z PO i powoływanych przez nich Zarządów PGNiG SA, w naszej branży nie ma prowadzonych żadnych konsultacji społecznych,  nie przykłada się żadnej wagi do spraw pracowniczych, a dominującą postawą wobec Pracowników jest zniecierpliwienie i lekceważenie Strony Społecznej. Metodą działania Zarządu PGNiG SA jest jednostronne rozstrzyganie kwestii leżących w obszarze relacji przemysłowych, z pominięciem form właściwego dialogu społecznego i postawą prowadzącą wprost do konfliktu społecznego w Spółce.  

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podejmuje wszelkie działania mające na celu obronę interesów pracowniczych naszych Członków, co jest celem i istotą naszej działalności. W sprawach dotyczących sytuacji PGNiG SA zagrażającej przyszłości branży, w ostatnich miesiącach odbyły się dwa spotkania Przewodniczącego Związku z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa, a jedno z nich odbyło się z udziałem Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Pomimo przedstawienia argumentów Strony Społecznej, nie było żadnej reakcji ze strony Właściciela,  Zarząd PGNiG SA ani trochę nie zmienił swojego stosunku do Pracowników i ich organizacji. Nasz Związek był uczestnikiem Marszu Gwieździstego, który przeszedł ulicami Warszawy dnia 18 kwietnia 2015r. i wręczona została Ministrowi Skarbu Państwa petycja, w której zawarto szczegółowe zapytania dotyczące sytuacji Grupy Kapitałowej i jej Pracowników oraz przyszłości, jaka nas czeka. Odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa na naszą petycję, którą otrzymaliśmy dnia 5 czerwca 2015r. jest kolejnym dowodem na brak troski o branżę i jej Załogi. Odpowiedź MSP zawiera sformalizowany opis szeregu strategii, cytuje przepisy prawa unijnego, wykorzystuje stwierdzenia już użyte w naszym wystąpieniu, jednak bez jakichkolwiek wniosków i konkluzji. Nasz Związek jest oburzony treścią tej odpowiedzi, z której wynika wyłącznie troska o wynik finansowy „tu i teraz” bez nakreślonej wizji, jak branża będzie funkcjonowała choćby za rok, bez realizacji jakichkolwiek planów rozwojowych, bez odpowiedzi, gdzie znajdzie się wówczas kilka tysięcy Pracowników Grupy Kapitałowej. Jesteśmy oburzeni faktem, że nikt nie bierze na siebie odpowiedzialności za nietrafione decyzje, których konsekwencje ponoszą obecnie Pracownicy, ale jutro te skutki poniesie polityka energetyczna i społeczeństwo.


Szanowna Pani Premier,

Pozwalamy sobie przesłać na Pani ręce petycję wręczoną Ministrowi Skarbu Państwa w dniu 18 kwietnia 2015r.,w której zawarte są najważniejsze pytania dotyczące branży górnictwa naftowego i gazownictwa, a także najważniejsze troski o zwykłych ludzi – Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG z prośbą o ustosunkowanie się do postulatów tam zawartych. Od dnia, w którym nasza petycja została wręczona Ministrowi Skarbu Państwa sytuacja Załóg Spółek funkcjonujących w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG wręcz się pogorszyła. Zwracamy się do Pani Premier, aby potraktowała Pani los Pracowników z uwagą, ponieważ  sprawa dotyczy nie tylko ich przyszłości, ale także bytu ich Rodzin. Nasz Związek nie występuje w imieniu powołanych przez kolejnych Ministrów Skarbu Państwa menedżerów, którzy nie mając w większości przypadków  branży zielonego pojęcia chcą przetrwać na intratnych posadach, skutecznie zawyżając średnią płacę w Spółce, a w momencie odejścia zainkasować kolejny milion lub dwa, a o ciężko pracujących ludzi, których płaca ledwie starcza na przeżycie, tych którzy o godnym życiu dla siebie i swoich Rodzin mogą tylko pomarzyć mimo, że to właśnie oni z największym poświęceniem, czasem przez całe swoje życie zawodowe, przyczynili się do rozwoju tej Spółki.  Oczekujemy, iż Pani Premier znajdzie w gorącym przedwyborczym okresie czas na bieżące sprawy, które mają ogromne znaczenie społeczne i gospodarcze. Liczymy, że Pani Premier nie odwróci się plecami do naszych problemów tak, jak robią to kolejni Ministrowie Skarbu Państwa i powołane przez nich Zarządy PGNiG SA.


Za Ogólnopolski Związek Zawodowy
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Przewodniczący
Dariusz Matuszewski

 

Zobacz: 

Image Petycja do MInistra Skarbu Państwa z dnia 18-04-2015 r.

Image Odpowiedź Ministra Skarbu Państwa na Petycję z dnia  05-06-2015 r.

 

Zmieniony ( 07.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »