Start arrow Wydarzenia arrow Stanowisko Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG w Sprawie Sektora Gazownictwa
Stanowisko Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG w Sprawie Sektora Gazownictwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.05.2016.

STANOWISKO DELEGATÓW XXXIII ZGROMADZENIA
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w sprawie Sektora Gazownictwa

Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, po posiedzeniu Delegatów Sektora Gazownictwa, na którym przedstawiciele Związku pracujący w zespołach strategicznych powołanych przez Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, przedstawili Delegatom informację z prac zespołów, a także biorąc pod uwagę wystąpienie Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa i dyskusji na Obradach XXXIII Zgromadzenia Związku, podjęli Stanowisko w sprawie Sektora Gazownictwa następującej treści:

  1. Delegaci XXXIII Zgromadzenia Związku po wysłuchaniu informacji z przebiegu prac zespołów strategicznych, które na trwających od dnia 1 kwietnia 2016r. warsztatach mają za zadanie wypracowanie nowego systemu motywacyjnego, nowej misji i nowej struktury organizacyjnej PSG stoją na stanowisku, że zaproszenie przedstawicieli Strony Społecznej do współpracy nad tworzeniem nowej umowy społecznej i nowego porządku korporacyjnego, było ze strony Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa decyzją, która wprowadziła zasadę zgodną z najwyższymi standardami dialogu społecznego w zbiorowych stosunkach pracy. Delegaci XXXIII Zgromadzenia podkreślają, że możliwość współudziału w tworzeniu warunków pracy i działalności Spółki jest dla Strony Społecznej wartością, którą nasz Związek traktuje z powagą, starając się jak najlepiej wykorzystać pole współpracy zaoferowane przez Pracodawcę.

  2. Delegaci XXXIII Zgromadzenia Związku przyjęli bez zastrzeżeń wyniki prac zespołów ds. nowego systemu motywacyjnego oraz strategii Spółki uznając, że przyjęte kierunki oferują Pracownikom Spółki  poprawę warunków pracy jak i rozwój Polskiej Spółki Gazownictwa.

  3. Obawy Delegatów zogniskowane są na płaszczyźnie koncepcji nowej struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, ze względu na fakt, iż zmiana struktury niesie nową rzeczywistość obejmującą wszystkie szczeble organizacyjne w obszarze działania Pracodawcy. Obawy Delegatów związane są z gwarancją zatrudnienia dla wszystkich Pracowników Spółki w procesie tak głębokich zmian strukturalnych, które mogą nieść wiele zagrożeń, związanych przede wszystkim z procesem alokacji Pracowników w nowej strukturze Spółki. Po wysłuchaniu wystąpienia Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, po merytorycznej dyskusji i uzyskaniu odpowiedzi na najważniejsze dla Pracowników pytania, a przede wszystkim po uzyskaniu zapewnienia od Pana Jarosława Wróbla Prezesa Zarządu PSG, że wszyscy Pracownicy znajdą zatrudnienie w nowej strukturze Spółki, a co więcej Pracownicy z obszarów, które będą koncentrowane w innych lokalizacjach otrzymają propozycje pracy w swoim miejscu zamieszkania, Delegaci XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG podjęli decyzję o dalszym niezawodnym uczestnictwie i zaangażowaniu w pracę zespołów strategicznych.

  4. Delegaci pragną podkreślić, że pełna akceptacja naszego Związku dla wprowadzanych zmian struktury organizacyjnej będzie możliwa po uzyskaniu ostatecznych wyników prac zespołu wraz z określeniem sposobu zagospodarowania Pracowników w nowej strukturze. Biorąc pod uwagę obecne okoliczności, a także fakt, iż Pracownikom zależy na pracy w stabilnym i dobrze zorganizowanym podmiocie, nie widząc na obecnym etapie rozbieżności interesów stron relacji przemysłowych na obszarze Polskiej Spółki Gazownictwa, Delegaci XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG udzielają Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa votum zaufania, przyjmując zobowiązanie Pracodawcy dotyczące wywiązania się z obietnicy złożonej na Zgromadzeniu Delegatów dotyczącej zagwarantowania zatrudnienia wszystkim Pracownikom Polskiej Spółki Gazownictwa, co dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest kwestią kluczową i najważniejszą. Mając powyższe na uwadze, Delegaci zwracają się do Pracodawcy o podjęcie rozmów dotyczących podpisania porozumienia społecznego, w którym zawarte zostaną gwarancje zatrudnienia w Polskiej Spółce Gazownictwa dla wszystkich Pracowników.

  5. Jednocześnie Delegaci XXXIII Zgromadzenia Delegatów zwracają się do Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa o zabezpieczenie miejsc pracy w lokalizacjach, które w wyniku projektowanej struktury utracą pozycję koordynującą, co może stanowić zagrożenie dla miejsc pracy. Delegaci zwracają się do Pracodawcy, aby zgodnie z deklaracją złożoną na Zgromadzeniu, podjął decyzję o utworzeniu na obszarze Oddziału w Tarnowie Zakładu koordynującego pracę Centrów i Wydziałów Kompetencyjnych, co stworzy warunki zatrudnienia dla Pracowników zatrudnionych w obszarze tego Oddziału. Delegaci zwracają się do Zarządu PSG o przygotowanie materiałów i analiz w tym zakresie, które mogłyby być przedmiotem prac zespołu ds. strategii na najbliższych warsztatach.

Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa podkreślają, że Strona Społeczna docenia fakt zaproszenia przedstawicieli Załogi do współtworzenia nowego ładu korporacyjnego i budowania silnej Spółki mającej perspektywy rozwoju, która będzie gwarantowała Pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia oraz godne warunki pracy. Delegaci podkreślają, że wystąpienie Prezesa Zarządu na Zgromadzeniu oraz merytoryczna dyskusja, w której znalazło się wiele uwagi i troski dla spraw pracowniczych, jak również dotychczasowa otwarta postawa Pracodawcy wobec Strony Społecznej stanową podstawę dla wzajemnego zaufania i dalszej współpracy.

Stanowisko zostało podjęte jednomyślnie.

Za Delegatów XXXIII Zgromadzenia
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »