Start
Informacja z posiedzenia Rady Krajowej Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
12.09.2016.

W dniach 7 – 9  września 2016r. w Zagórzu Śląskim odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Na pierwszym po wakacyjnej przerwie posiedzeniu, zebranych Członków Rady przywitał Przewodniczący Związku.

Image

Pierwszą część posiedzenia Rada Krajowa poświęciła na omówienie sytuacji w Grupie Kapitałowej PGNiG. Pracownicy GK znaleźli się w radykalnie odmiennej sytuacji w zależności od tego, w której Spółce pracują. Mimo bardzo dobrego zewnętrznego wizerunku jaki ma PGNiG SA, Załogi Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej znajdują się w bardzo trudnej sytuacji i zagrożonych jest wiele miejsc pracy.

Najwięcej problemów generuje Sektor Naftowy i Zaplecza. Na obecną sytuację złożyło się wiele czynników zewnętrznych związanych przede wszystkim z kryzysem na światowym rynku poszukiwawczo – wydobywczym, a także zaniedbaniami inwestycyjnymi i brakiem działań o charakterze rozwojowo – innowacyjnym w Spółkach GK.

Image

Image

Członkowie Rady Krajowej omówili kolejno sytuację w poszczególnych Spółkach Sektora:

Sektor Naftowy i Zaplecza

Exalo Drilling – w Spółce od wielu miesięcy sytuacja Pracowników jest kryzysowa. Od momentu ogłoszenia przez Zarząd Spółki zwolnień grupowych trwały negocjacje dotyczące zagwarantowania Pracownikom jakichkolwiek osłon socjalnych. Ze względu na brak środków i trudną sytuację finansową Spółki rozmowy z Zarządem Spółki były bardzo trudne i przebiegały w nerwowej atmosferze, której bardzo daleko do standardów dialogu społecznego. Od momentu konsolidacji górnictwa naftowego sytuacja ulegała systematycznemu pogorszeniu, aż Spółka znalazła się obecnym położeniu. Mimo wielu pism i wystąpień Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, kierowanych nie tylko do władz PGNiG SA, ale również do najważniejszych osób w państwie nikt nie udzielił Załodze Exalo Drilling wsparcia w dramatycznej sytuacji. Dodatkowo, Spółka pozyskuje coraz mniej zleceń, jest niedoinwestowana, a park sprzętowy nie jest w stanie sprostać wymogom rynku. Kumuluje się dług Spółki, Pracownicy odchodzą z firmy po wielu latach bez zabezpieczenia, zapadają decyzje o wyprzedaży majątku. Polska nafta stoi nad krawędzią i niewiele osób związanych z Exalo Drilling widzi jakąś nadzieję na przyszłość.

Geofizyka Kraków – zapadła oficjalna decyzja w sprawie likwidacji Geofizyki Krakowskiej. Jest to decyzja bardzo bolesna dla wszystkich obecnych Pracowników, a także dla emerytów. Nikt nie może pogodzić się z tym, że po tak długiej i wspanialej historii nagle znika firma, która była jednym z filarów polskiej nafty. Oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę z zewnętrznych czynników, które odegrały zasadniczą rolę w upadku krakowskiej Geofizyki, jednak bardzo smutne jest to, że Właściciel nawet nie podjął próby ratowania Spółki. Do końca roku Spółka ma zostać zlikwidowana, Pracownicy zwalniani są bez żadnych osłon socjalnych, po wielu latach pracy nikt nam nawet nie podziękował. Wśród Pracowników dominuje poczucie żalu i rozgoryczenie. Część Pracowników ma otrzymać propozycję pracy w Geofizyce w Toruniu. Trudno jednak oczekiwać, że rodziny będą w stanie przeprowadzić się tak daleko zwłaszcza, że nie można liczyć na godne wynagrodzenie. Z propozycji podjęcia pracy w toruńskiej Spółce skorzystają raczej Pracownicy terenowi, jednak nie będzie to duża grupa. Pracownicy Geofizyki Kraków kończą pracę w Grupie Kapitałowej PGNiG, a po latach pracy zostaje im tylko poczucie krzywdy.

Szef Sektora Naftowego i Zaplecza w imieniu podziękował za wystąpienia OZZ GNiG kierowane w obronie Pracowników restrukturyzowanych Spółek. Dodał, iż obecnie nikt nie liczy się z problemami zwykłych ludzi. PGNiG SA ma bardzo dobry wizerunek zewnętrzny jako silna korporacja i wszyscy, którzy nie mają wiedzy o problemach z jakimi boryka się naftowy sektor nie zdają sobie sprawy ze skali problemów pracowniczych. Pracownicy ze Spółek Exalo Drilling i Geofizyki Krakowskiej nie otrzymali żadnego wsparcia i pomocy od Właściciela, nie uzyskali również wsparcia od przedstawicieli Załogi w Radzie Nadzorczej. W ich problemach pozostawiono ich samych bez konstruktywnej pomocy mimo, że Załogi  nie ponoszą żadnej winy za sytuację jaka ma obecnie miejsce.

Przewodniczący Związku w imieniu Rady Krajowej OZZ GNiG wyraził solidarność ze zwalnianymi Pracownikami. Związek wielokrotnie występował w tej sprawie zarówno do Zarządu PGNiG SA jak i Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Energii a nawet Premier Rządu RP. Niestety, obecnie nikt nie pochyla się nad sprawami zwykłych ludzi. Dramatyczne jest to, że Związek otrzymuje wiele listów od zrozpaczonych rodzin, które znalazły się bez środków do życia. W sprawy Pracowników Sektora włączyło się Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, a Przewodniczący OPZZ osobiście  zaangażował się i podjął działania mające na celu zainteresowanie władz sytuacją naszych Pracowników. Szkoda jednak, że aktualnie nie ma klimatu na rozwiązywanie problemów niektórych grup zawodowych, a na wystąpienia otrzymujemy odpowiedzi po wielu miesiącach, które na dodatek nic nie wnoszą – a zwolnienia i likwidacje są w tym czasie konsekwentnie realizowane.

Członkowie Rady Krajowej omówili również sytuację Pracowników w pozostałych Spółkach Sektora Naftowego i Zaplecza.

Image

Sektor Handlowy

PGNiG Obrót Detaliczny – Sekretarz Zarządu Oddziału Pracowników SOD przedstawił zebranym informację dotyczącą sytuacji w Spółce. W PGNiG OD trwają prace nad przyjęciem właściwej strategii handlowej. Podjęte zostały również działania dotyczące opracowywania i dostosowywania dokumentów Spółki, wiele procesów wymaga finalizacji. Jeżeli chodzi o relacje społeczne w PGNiG OD, to chociaż daleko jeszcze do prawdziwej współpracy opartej na właściwych standardach dialogu społecznego, jednak widać wolę Zarządu Spółki, aby wypracować właściwy model współpracy. Zdaniem naszego Związku w całym procesie decyzyjnym brakuje włączenia Pracowników do spraw Spółki i nie wykorzystuje się potencjału, jakim jest wiedza i doświadczenie Załogi. Zarząd PGNiG OD musi jeszcze dojść do przekonania, że Pracownikom bardzo zależy na Spółce, która daje zatrudnienie, i dopiero przyjmując taki punkt wyjścia relacje społeczne mogą iść we właściwym kierunku. W ostatnim piśmie Zarządu Spółki dotyczącym sprawy CC jest deklaracja zaproszenia przedstawicieli Załogi do prac nad niektórymi procesami w Spółce i byłby to krok w dobrym kierunku.

Załoga PGNiG OD jest bardzo zaniepokojona pojawiającymi się informacjami dotyczącymi zamknięcia bieżącego roku ze stratą – wszyscy maja świadomość co dzieje się w Spółkach, które maja ujemny wynik finansowy. Niezależnie od okoliczności, od zewnętrznych uwarunkowań i czynników wpływających na wynik, Spółka PGNiG OD jest podmiotem prawa handlowego i celem jej działalności jest zysk. Jeśli Spółka raz przyniesie stratę, będzie to początek bardzo niebezpiecznej sytuacji dla Załogi.

Sekretarz Zarządu Oddziału omówił również bieżące kwestie, które są przedmiotem relacji Związków Zawodowych z Zarządem Spółki.

Sektor Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa – w PSG, mimo głębokiej reorganizacji podmiotu we wszystkich obszarach, sytuacja Pracowników jest stabilna i obecnie nie ma zagrożeń dla zatrudnienia. Zarząd Spółki prowadzi otwarty dialog społeczny uczciwie traktując Załogę. Po raz pierwszy w historii branży Strona Społeczna została zaproszona do procesu decyzyjnego w kluczowych dla zakładu pracy sprawach. Zamiast zatrudnienia zewnętrznej firmy doradczej Zarząd Spółki zdecydował się na pracę zespołów zadaniowych, w których pracowała szeroka reprezentacja Załogi. Przez prawie trzy miesiące członkowie zespołów pracowali w Jadwisinie wraz z przedstawicielami Pracodawcy, przygotowując wspólnie nowy ład korporacyjny i nową umowę społeczną. W Spółce następują strukturalne zmiany, jednak odbywa się to bez kosztów społecznych – przeciwnie, Pracownicy zyskali wiele w obszarze warunków pracy i płacy. Najważniejsze jest jednak to, że Zarząd Spółki wycofał się z planów poprzedników dotyczących zwolnienia grupy 1300 Pracowników i dał wszystkim zatrudnionym w Spółce trzyletnią gwarancję zatrudnienia, są to najlepsze warunki jakie może oferować Pracodawca i Strona Społeczna potrafi to docenić. Oczywiście nie oznacza to, że zmiany nie niosą komplikacji i zagrożeń, jednak należy podkreślić, iż kwestie sporne są rozstrzygane wspólnie, z udziałem przedstawicieli organizacji pracowniczych, przy stole negocjacyjnym. Spokój społeczny w miejscu pracy jest dla ludzi ogromną wartością, a właściwe wykorzystanie potencjału Pracowników zawsze przynosi pozytywne efekty, co widać na przykładzie PSG.

Jedną z kluczowych dla Pracowników PSG kwestii w zakresie warunków pracy i płacy jest wynegocjowany w toku prac w Jadwisinie Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który został zarejestrowany, a jego zapisy obowiązują od dnia 1 września 2016r. Jest to jeden z najlepszych ZUZP jakie obowiązywały i obowiązują w GK PGNiG, Pracownicy uzyskali szereg gwarancji podnoszących jakość warunków zatrudnienia.

W Polskiej Spółce Gazownictwa rozpoczęły się prace nad wartościowaniem stanowisk pracy. Członkowie Zespołu Zadaniowego przedstawili Radzie Krajowej informację z przebiegu prac zespołu zadaniowego.

Członkowie Rady Krajowej w dalszej części posiedzenia omówili sprawy organizacyjne Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Image

Image

Posiedzenie Rady Krajowej OZZ GNiG połączone było z warsztatami związanymi z projektem AVARE realizowanym przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ze środków pozyskanych na ten cel z Unii Europejskiej. Ekspertem w projekcie jest Dyrektor Biura Prawnego OPZZ, który poprowadził warsztaty. Uczestnicy tych warsztatów mieli możliwość podniesienia wiedzy i kompetencji w zakresie tematów związanych z przedmiotem projektu.

W ostatniej części spotkania Rady Krajowej OZZ GNiG Dyrektor Biura Prawnego OPZZ poprowadził dla Członków Rady wykład dotyczący nowelizacji kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, zwłaszcza w zakresie uprawnień i obowiązków organizacji pracowniczych. Członkowie Rady Krajowej mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi zmianami, które w sposób bezpośredni dotyczą bieżącej działalności związków zawodowych. Po wykładzie ekspert odpowiedział na wiele pytań z zakresu zbiorowego prawa pracy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa od wielu lat realizuje projekty społeczne, pozyskując na ten cel środki z Unii Europejskiej. Warsztaty i szkolenia jakie zostały zorganizowane w ciągu kilku lat pozwoliły na znaczące podniesienie kompetencji liderów związkowych, a także na uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa pracy, niezbędnej nie tylko działaczom związkowym, ale i każdemu zatrudnionemu.

Image

Image

Image

Image

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 26.09.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »