Start
Konferencja Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
19.12.2016.

KONFERENCJA DELEGATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
Zagórze Śląskie, dnia 16 grudnia 2016r.

Dnia 16 grudnia 2016r. w Zagórzu Śląskim obradowali delegaci Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa naftowego i Gazownictwa. Konferencja delegatów, która zwyczajowo odbywa się w miesiącu grudniu połączona jest z uroczystą akademią z okazji Barbórki.

Konferencję i akademię otworzył Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kolega Dariusz Matuszewski.

Otwierając akademię barbórkową Przewodniczący Związku zwrócił się do zebranych: „Uroczystość barbórki związkowej i grudniowa Konferencja Delegatów stała się tradycją Związku, która jest wyrazem zarówno wspólnej tożsamości związkowej, jak i powodem do dumy z pracy na rzecz Załóg naszej branży. Nasze coroczne spotkania kończące kolejny rok wspólnej pracy są okazją do podsumowań wyników naszej działalności, podziękowań za pracę i zaangażowanie, a także czasem budowania kierunków i planów na przyszłość. Święto Barbórki jest jednym z najważniejszych dni w branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Objecie naszych Załóg patronatem Świętej Barbary to zaszczyt, który jest symbolem wspólnoty branżowej, a także dowodem na to, że nasza praca nie jest lekka i łatwa, a wykonując ją człowiek ma prawo do dumy ze swoich dokonań. Barbórka to katalog wartości i wieloletnia tradycja, to ludzie, którzy w ciągu dekad pracowali dla tej branży zostawiając w niej cząstkę siebie. Barbórka to wspólnota ludzi pracy, która pozwala przetrwać najcięższe czasy i najtrudniejsze chwile, a także pozwala na odrobinę wytchnienia od codziennej pracy. Dla większości z nas – Delegatów z całej Grupy Kapitałowej PGNiG – organizacja tego święta w gronie związkowym jest jedyną okazją do uczczenia Barbórki i uczestnictwa w akademii. Od wielu lat w naszej branży tradycja prawdziwej Barbórki ustępuje bankietom, które zatraciły swój charakter i to nie Pracownicy są beneficjentem uroczystości, dlatego też nasz Związek przykłada tak wielką wagę do podtrzymywania naszej tradycji barbórkowych spotkań”.

Przewodniczący związku podziękował za przyjęcie zaproszenia i przywitał Gości:
Kolegę Franciszka Bobrowskiego – Wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Pana Waldemara Wójcika – Wiceprezesa PGNiG SA, przedstawiciela Załogi w Zarządzie Spółki
Pana Jarosława Wróbla – Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pana Jana Anysza – Pełnomocnika Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. Relacji Społecznych
Pana Rafała Borutkę – Dyrektora Oddziału we Wrocławiu Polskiej Spółki Gazownictwa
Serdecznie przywitał również przybyłych Honorowych Członków Rady Krajowej OZZ GNiG.

Przewodniczący podziękował Pracodawcom, którzy przyjęli zaproszenie Związku i wraz z przedstawicielami Załóg całej branży górnictwa naftowego i gazownictwa podsumują upływający rok wspólnej pracy. Dla organizacji pracowniczej takie spotkania są bardzo ważnym wyrazem woli współpracy i porozumienia na trudnej drodze szukania kompromisów społecznych.

Image

Image

Święto Barbórki jest najbardziej odpowiednim momentem do uhonorowania odznaczeniami jak złożenia podziękowań tym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do budowania lepszego jutra dla Pracowników.

PUCHAR PRACODAWCY ROKU 2016 GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG
Dla PANA JAROSŁAWA WRÓBLA PREZESA ZARZĄDU
POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA

Mając na uwadze wartości jakie obecnie kształtują środowisko pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa, a przede wszystkim doceniając postawę Prezesa Zarządu Spółki wobec Pracowników, która wyraża szacunek dla pracy, wiedzy i doświadczenia Załogi, uznając, że nastąpiło otwarcie dialogu społecznego opartego na najwyższych standardach – Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przyznał Panu Jarosławowi Wróblowi Prezesowi Polskiej Spółki Gazownictwa puchar Pracodawcy Roku 2016 Grupy Kapitałowej PGNiG.

Image

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski nadzieję, że przyznany przez reprezentację organizacji pracowniczej puchar będzie stanowił dowód na to, że Pracownicy potrafią dostrzec i docenić prawdziwe wartości. Wyraził również nadzieję, że puchar przyznany przez Stronę Społeczną będzie zarówno podziękowaniem za warunki pracy jakie mają dzisiaj Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa, jak i powodem do dumy i satysfakcji.

Image

Image

Image

Pan Prezes Jarosław Wróbel podziękował za wyróżnienie w imieniu całego Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Podkreślił, że wspólny sukces Zarządu Spółki i jej Załogi nie byłby możliwy, gdyby nie postawa Prezesa Zarządu PGNiG SA Pana Piotra Woźniaka, który wyraził zgodę na przyjęty kierunek zmian w Polskiej Spółce Gazownictwa. Pan Prezes przedstawił kierunki działań na najbliższe miesiące, jak również poinformował zebranych, że założenia dotyczące planu działalności PSG zostały z powodzeniem zrealizowane, a Spółka ma bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne, co z pewnością przełoży się na warunki zatrudnienia. Pan Jarosław Wróbel dziękując za wyróżnienie, stwierdził jednocześnie że jest to zobowiązanie do kontynuowania pracy nad szczytnym celem, jakim jest przywrócenie etosu pracy w polskim gazownictwie.

Okolicznościowe dyplomy otrzymali również przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, którzy byli uczestnikami warsztatów strategicznych w Jadwisinie.

Image

Image

ZASŁUŻONY DLA OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Na wniosek Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z okazji obchodów Barbórki przyznał odznaczenia:
Złota odznaka Za Zasługi dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych:
Kolega Mariusz Gierczak
Srebrna odznaka Za Zasługi dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych:
Koleżanka Iwona Rospęk
Kolega Rafał Perdek
Kolega Krzysztof Nawrocki

Image

ZASŁUŻONY DLA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
Z okazji Barbórki, odznaczenia Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa otrzymali:
Koleżanka Katarzyna Smoczyńska
Kolega Ryszard Gawelowicz
Kolega Grzegorz Tużnik
Kolega Tomasz Czarnecki

Image

WYSTĄPIENIA GOŚCI:
Kolega Franciszek Bobrowski Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – pogratulował wszystkim wyróżnionym na akademii. Podkreślił, że szczególną wartość ma przyznany Panu Prezesowi Jarosławowi Wróblowi tytuł Pracodawcy Roku. Tak szczególne wyróżnienie przyznane przez przedstawicieli organizacji pracowniczej Pracodawcy, jest dowodem na to, jak bardzo Pracownikom potrzebny jest prawdziwy dialog społeczny i jak ogromną wartość ma współdziałanie w kształtowaniu właściwych relacji w środowisku pracy.

Kolega Franciszek Bobrowski odczytał zebranym życzenia z okazji barbórki przesłane przez Kolegę Jana Guza Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Pan Waldemar Wójcik Członek Zarządu PGNiG SA przedstawiciel Załogi w Zarządzie PGNiG SA – podziękował za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w obchodach Barbórki w gronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a także udział w spotkaniu z reprezentacją wszystkich Załóg branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Pan Prezes w swoim wystąpieniu podkreślił wartość dialogu społecznego i wartość jaką dają spotkania ze Stroną Społeczną. W swoim wystąpieniu zauważył, że w kontekście obecnej sytuacji w Polskiej Spółce Gazownictwa i udziału przedstawicieli władz Spółki w spotkaniu, zaznacza się nieobecność Pracodawców z innych Spółek Grupy Kapitałowej. Spotkania z reprezentacją Załóg są podstawą w budowaniu właściwego dialogu społecznego, tak potrzebnego polskim Pracownikom. Pan Prezes Waldemar Wójcik w swoim wystąpieniu podkreślił, że nie da się przecenić roli dialogu społecznego w budowaniu nowej rzeczywistości w środowisku pracy. Dialog i rozmowa, a także szacunek dla Załóg powinny być podstawą wszelkich działań Pracodawców, ponieważ to pozwoli na budowanie prawdziwego konsensusu społecznego. Przykład postawy Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa pokazuje, jak wielki sukces można osiągnąć wspólnie z Załogą i ten sposób zarządzania Pracownikami powinien rozciągnąć się na całą Grupę Kapitałową.

Pan Jan Anysz Pełnomocnik Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. Dialogu Społecznego- przedstawił zebranym aktualną sytuację w Polskiej Spółce Gazownictwa, plany rozwoju Spółki oraz działania w zakresie nowej struktury i etatyzacji. W Spółce procedowanych jest wiele zadań, które realizowane są przy zaangażowaniu Załogi Spółki. Pan Jan Annysz podkreślił, że Zarząd Spółki w swoich działaniach wyznaczył jako priorytety dynamiczny rozwój polskiego gazownictwa, odbudowanie miejsc pracy jak najbliżej odbiorców we współdziałaniu ze Stroną Społeczną.

Pan Rafał Borutko Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Polskiej Spółki Gazownictwa– przedstawił aktualną sytuację dolnośląskiego gazownictwa. Pan Dyrektor podkreślił znaczenie jakie ma postawa Pracodawcy i zasady dialogu z Pracownikami. Wartości jakie zostaną określone i ukształtowane na szczeblu centralnym są wyznacznikiem dla działań na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie. W Polskiej Spółce Gazownictwa przyjęta została zasada, że tylko dialog społeczny może być drogą do prawdziwego porozumienia, ale najważniejszy jest fakt, iż jest to zasada prawdziwie realizowana przez Zarząd Spółki i jej menadżerów. Pozycja Polskiej Spółki Gazownictwa, realizacja zamierzeń i celów, to wspólny sukces wszystkich pracujących na rzecz rozwoju polskiego gazownictwa.

Image

Image

Image

Image

Wszyscy Goście złożyli zebranym życzenia spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz spokojnej pracy i wielu sukcesów w Nowym Roku.

Na zakończenie akademii barbórkowej, wystąpił z recitalem zespół Dagda Point

Image

Image

Po zakończeniu akademii barbórkowej obradowała Konferencja Delegatów OZZ GNiG.
•    Omówiona została sytuacja Załóg w PGNiG SA oraz poszczególnych Spółkach Grupy Kapitałowej;
•    Wiceprzewodniczący Związku Szefowie Sektorów przedstawili zebranym informację dotyczącą aktualnych działań w Spółkach, a także odbyła się dyskusja dotycząca problemów Pracowników Spółek;
•    Uczestniczący w Konferencji Delegatów Kolega Franciszek Bobrowski przedstawił aktualna sytuacje dotyczącą działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
•    Delegaci Sektora Gazownictwa mieli możliwość przedstawienia problemów i zagadnień Panu Janowi Anyszowi, który zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na pojawiające się kwestie.

Delegaci podjęli również dyskusję  dotyczącą zbliżających się wyborów przedstawicieli Załogi w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PGNiG SA. Prawo do głosowania w wyborach przysługuje wyłącznie Pracownikom PGNiG SA, jednak sposób sprawowania tej funkcji przekłada się na wszystkie Załogi Grupy Kapitałowej.  Do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wpłynęły dwie prośby o poparcie w zbliżających się wyborach: od Pani Magdaleny Żegarskiej, która pełniła funkcję przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej oraz od Pana Waldemara Wójcika, który jest obecnie przedstawicielem Załogi w Zarządzie PGNiG SA. Po dyskusji, Delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jednomyślnie przyjęli Stanowisko dotycząca udzielenia poparcia w wyborach na przedstawiciela Załogi w zarządzie PGNiG SA Panu Waldemarowi Wójcikowi.

Informacja: Biuro OZZ GNiG


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »