Start
Posiedzenie Prezydium OZZ Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
24.02.2017.

W dniach 21 – 22 lutego 2017r. odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w którym uczestniczyli również Członkowie Komisji Rewizyjnej OZZ GNiG.

Zebranych przywitał Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski.
Prezydium Związku omówiło i dyskutowało nad kwestiami dotyczącymi bieżących spraw pracowniczych w PGNiG SA oraz Spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG:

PGNiG SA przyjęło program optymalizacyjny do roku 2020. Strona Społeczna Grupy Kapitałowej jest zaniepokojona, że założenia programu w sposób bezpośredni przełożą się na kwestię warunków pracy i zatrudnienie we wszystkich Spółkach. Dodatkowym zagrożeniem jest brak społecznej kontroli dla działań podejmowanych przez Zarząd Spółki.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. – Spółka zamknęła rok ze stratą mniejszą niż zakładały to prognozy, jednak sam fakt ujemnego wyniku finansowego jest ogromnym zagrożeniem dla miejsc pracy. Wskaźniki Spółki, w porównaniu do zamknięcia roku 2015, są nieporównywalnie gorsze, co może mieć wpływ na warunki zatrudnienia. Od wielu miesięcy jest w Spółce mowa o zmianie struktury organizacyjnej, jednak ze strony Pracodawcy nie ma żadnego oficjalnego komunikatu w tym zakresie, co nie uspakaja nastrojów Załogi. Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego  zwrócił się do Zarządu Spółki z pismem o przedstawienie Stronie Społecznej planów Pracodawcy w zakresie struktury organizacyjnej, jak i Związek wystąpił o rozpoczęcie negocjacji dotyczących wskaźnika wynagrodzeń. W Spółce trwają prace nad zapisami regulaminu pracy jak również w obszarze ZFŚS na rok 2017. W ostatnich tygodniach wszyscy Pracownicy Spółki PGNiG OD otrzymali zmiany umów o pracę w zakresie miejsca świadczenia pracy, obecnie wpisane jest tylko miasto, bez konkretnego adresu. Związek zwrócił się do Pracodawcy o wyjaśnienie przyczyn tego działania zwłaszcza, że Strona Społeczna nie miała o tym żadnej wiedzy. Dnia 27 lutego 2017r. ma odbyć się spotkanie z Pracodawcą dotyczące płac. W dniu 23 lutego 2017r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego, na którym przyjęte zostaną kierunki dalszych działań, jak i omówione zostaną uwagi do procedowanych obecnie w Spółce dokumentów.

Exalo Drilling SA – Przewodniczacy Sektora Naftowego i Zaplecza przedstawił zebranym informację dotyczącą zakresu prac wykonywanych obecnie przez Spółkę Exalo Drilling, jak i perspektywy na rok 2017. W obszarze spraw pracowniczych nastąpiła pewna poprawa w warunkach pracy, jednak nadal daleko jest do osiągnięcia oczekiwań Pracowników. Ze względu na niskie wynagrodzenia ze Spółki odchodzą pracownicy techniczni, którzy za ciężką pracę w trudnych warunkach nie mogą liczyć na godne wynagrodzenie. W Spółce trwają prace nad wydzieleniem niektórych obszarów  działalności, które mają funkcjonować w oparciu o własny rachunek ekonomiczny. Przewodniczący Sektora podkreślił, że chociaż Spółka ma obecnie zlecenia i kilka rozwojowych kontraktów, to ogromnym obciążeniem jest dług, którego Spółka nie jest w stanie spłacić.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – Przewodniczący Oddziału Pracowników PSG przedstawił zebranym informację  nt. aktualnych spraw pracowniczych w Spółce. PSG zamknęło rok z bardzo dobrym wynikiem, wskaźniki dla Spółki są doskonałe co wprost przełoży się na premię roczną dla Załogi. Trwają obecnie prace nad etatyzacją i wartościowaniem stanowisk, w następnym tygodniu odbędą się również warsztaty dotyczące zmiany strategii Spółki w związku z programem optymalizacji ogłoszonym przez PGNiG SA. Nadal nie została sfinalizowana kwestia porozumienia Pracodawcy ze Stroną Społeczną, co jest w znacznej mierze wynikiem braku jednolitego stanowiska zakładowych organizacji związkowych. Należy podkreślić, że Zarząd Spółki nadal prowadzi dialog społeczny oparty na najwyższych standardach, a Pracownicy odczuli znaczną poprawę warunków pracy, a przede wszystkim pracują bez obaw o zatrudnienie. Poważnym problemem dla Załogi jest obciążenie pracą, w związku z wprowadzeniem nowego schematu organizacyjnego w PSG i powołaniem nowych Oddziałów Zakładów Gazowniczych, w Spółce odczuwalny jest brak rąk do pracy. Załoga jest obciążona zadaniami ponad miarę, w wielu obszarach brakuje właściwej organizacji pracy, a na chwilę obecną nie ma decyzji o rozpoczęciu rekrutacji na większą skalę, co pozwoliłoby na odciążenie Pracowników. Przedstawiciele PSG w Prezydium Związku wskazywali że szybkość i tryb wdrażania nowej struktury organizacyjnej w PSG powoduje napięcia i nerwowość szczególnie w sytuacjach zmian na stanowiskach pracy nie poprzedzonych stosownym szkoleniem (SAP). Wskazywali również na fakt, że w przypadkach przejęcia znacznego zakresu dodatkowych czynności i odpowiedzialności, nie wpływa to na indywidualne wynagrodzenie Pracownika. Reasumując Przewodniczący jednak podkreślił, że warunki pracy i dialogu społecznego Polskiej Spółki Gazownictwa powinny być przykładem dla całej Grupy Kapitałowej, ponieważ wszystkie Załogi, za swoją ciężką pracę zasługują na stabilne zatrudnienie, a przede wszystkim na szacunek dla ich spraw.

W dalszej części posiedzenia Prezydium Związku omówiło sprawy organizacyjne. Przewodniczący Związku przedstawił informację dotyczącą działań związanych z dostosowaniem Oddziału Pracowników PSG do nowego schematu organizacyjnego Spółki. Na wniosek Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa, Prezydium Związku, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie, podjęło uchwałę o powołaniu dwóch Sekcji Oddziału, nadając im osobowość prawną w zakresie określonym Statutem Związku:
•    OZZ GNiG Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Opolu
•    OZZ GNiG Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Gorzowie   Wielkopolskim.

Sprawy organizacyjne:

Prezydium omówiło kwestię wyjazdu delegacji OZZ GNiG do Chin w ramach memorandum o współpracy ze Związkiem Zawodowym Pracowników w Prowincji Schangdon. Wyjazd Delegacji został zaplanowany na miesiąc kwiecień br. i jest to rewizyta w związku z goszczeniem przedstawicieli z Chin w roku 2016.

Prezydium Związku ustaliło kalendarium spotkań Organów Związku:
•    Posiedzenie Komisji Rewizyjnej: kwiecień 2017r. (dokładny termin zostanie ustalony z Członkami KR)
•    Posiedzenie Rady Krajowej: 20 – 21 kwietnia 2017r.
•    XXXIV Zgromadzenie Delegatów OZZ GNiG: 10 – 12 maja 2017r.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 02.03.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »