Start
XXXII Sprawozdawczo ? Wyborcze Zgromadzenie OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
18.05.2015.

W dniach 14 – 15 maja 2015r. w Wojcieszycach obradowali Delegaci XXXII Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zgromadzenie Delegatów poprzedzone było procesem wyborczym we wszystkich strukturach jednostek terenowych OZZ GNiG.

Zaproszenie Związku przyjęli i uczestniczyli w Obradach Goście Zgromadzenia:
Kolega Ryszard Zbrzyzny – Poseł na Sejm RP, Członek Prezydium OPZZ, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego
Kolega Jan Guz – Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Kolega Franciszek Bobrowski – Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Zaproszenie na Obrady Delegatów przyjęli przedstawiciele Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oraz Pracodawcy Grupy Kapitałowej PGNiG:
Pan Waldemar Wójcik – Wiceprezes Zarządu PGNiG SA, Przedstawiciel Załogi w Zarządzie PGNiG SA
Pan Tadeusz Zając – Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, HSE i Standardów Jakości w PGNiG SA
Pan Sylwester Bogacki – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pan Tomasz Bukowski – Prezes Zarządu Spółki Obrotu Detalicznego
Pan Ryszard Jedrzejaczak – Prezes Zarządu Exalo Drilling SA
Pan Tomasz Wilgusz – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji w Exalo Drilling SA
Pan Piotr Korzuch – Dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Relacji Społecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa
Pani Marzena Majdzik – Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pan Andrzej Wais – Główny Specjalista ds. Dialogu Społecznego w Spółce PGNiG Technologie SA

W Obradach XXXII Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia uczestniczyli Delegaci z Oddziałów i Sekcji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa naftowego i Gazownictwa. Zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowej, w Zgromadzeniu brało udział 83 Delegatów na 91 uprawnionych – co stanowiło 91% składu Organu. Wobec powyższego, Zgromadzenie było prawomocne do wyborów władz związku na kolejną kadencję, do podejmowania Uchwał i Stanowisk w imieniu Związku a także do uchwalania Statutu.

Pierwszego dnia Zgromadzenia Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego Związku, Wiceprzewodniczących – Kierowników Sektorów, Członków Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z uchwaloną Ordynacją Wyborczą, w celu zapewnienia reprezentacji wszystkim grupom Członków OZZ GNiG wybory Wiceprzewodniczących oraz wybory Członków Prezydium odbywały się w Sektorach.

Pierwszego dnia Obrad, Delegaci XXXII Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia wybrali na Przewodniczącego Związku Kolegę Dariusza Matuszewskiego (Przewodniczącego Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa), który w wyborach nie miał kontrkandydata. Kolega Dariusz Matuszewski pełni funkcję Przewodniczącego OZZ GNiG od roku 1999, nieprzerwanie ciesząc się zaufaniem Członków Związku.

Na Wiceprzewodniczących Związku – Kierowników Sektorów Delegaci wybrali:
Kolegę Eugeniusza Postawę (Przewodniczący Oddziału Exalo Drilling) – Kierownik Sektora Naftowego i Zaplecza.
Kolegę Mariusza Gierczaka (Przewodniczący Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego) – Kierownik Sektora Handlowego.
Kolegę Tomasza Gabzdyla (Przewodniczący Sekcji w Zabrzu w Oddziale Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa, Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału) – Kierownik Sektora Gazownictwa.

Wybrani Wiceprzewodniczący Związku – Kierownicy Sektorów również nie mieli kontrkandydatów i cieszyli się pełnym poparciem Delegatów ze swoich Sektorów. Koledzy Eugeniusz Postawa i Mariusz Gierczak zostali wybrani na Wiceprzewodniczących kolejny raz, Kolega Tomasz Gabzdyl funkcję Wiceprzewodniczącego OZZ GNiG będzie pełnił po raz pierwszy.

Delegaci wybrali Członków Prezydium Związku w osobach:

Sektor Handlowy: Koledzy Adam Marek, Marek Sobol, Marek Mazurkiewicz, Rafał Wardyn. Dla Kolegi Rafała Wardyna będzie to pierwsza kadencja w Prezydium, pozostali Koledzy pełnili funkcję w poprzedniej kadencji.

Sektor Gazownictwa: Koleżanka Teresa Utnik i Koledzy: Czesław Kozłowski, Mariusz Łuczak, Stanisław Szumański i Marek Orfin. W Sektorze Gazownictwa po raz pierwszy funkcję Członka Prezydium będzie pełnił Kolega Marek Orfin. Pozostałe wybrane osoby będą pracowali w Prezydium Związku kolejną kadencję. Ponadto, Kolega Czesław Kozłowski pełnił przez wiele lat funkcję Wiceprzewodniczącego Związku – Kierownika Sektora Gazownictwa. Nie podjął się dalszego pełnienia tej funkcji ze względu na wiele obowiązków służbowych, a przede wszystkim zmianę stanowiska pracy. Kolega Czesław Kozłowski zapewnił jednak Delegatów, że nadal będzie brał czynny udział w życiu i działalności Związku, również jako pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddzialu Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski podziękował Koledze Czesławowi Kozłowskiemu za wiele lat kierowania największym Sektorem Związku, zwłaszcza w trudnych czasach związanych z konsolidacją.

Sektor Naftowy i Zaplecza: do Prezydium Związku w Sektorze Naftowym i Zaplecza Delegaci wybrali najwięcej Członków Prezydium, dla których będzie to początek działalności w tym Organie. Delegaci wybrali Koleżankę Annę Wałowską i Kolegów: Władysława Wanata, Jacka Konderę, Mariusza Lewandowskiego i Krzysztofa Nawrockiego. Tylko dla Kolegi Władysława Wanata jest to kolejna kadencja w Prezydium OZZ GNiG.

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski pogratulował Koleżankom i Kolegom zaufania Delegatów i wyboru do Prezydium Związku IX kadencji. Podkreślił jednak, że sytuacja w PGNiG SA, a przede wszystkim w Spółkach Grupy Kapitałowej jest bardzo skomplikowana i Członków Prezydium czeka cztery lata ciężkiej pracy i intensywnej działalności. Przewodniczący podkreślił, że liczy na bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie Członków Prezydium w działalności Związku.

Delegaci XXXII Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia wybrali Komisję Rewizyjną w osobach: Koleżanki Iwonę Rospęk i Edytę Mamcarczyk oraz Kolegów: Arkadiusza Krawisza, Marka Stanickiego i Bartosza Brydaka. W tym gronie Koledzy Mariusz Stanicki i Arkadiusz Krawisz są doświadczonymi Członkami Komisji, ponadto Kolega Marek Stanicki pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w poprzedniej kadencji.

Delegaci XXXII Zgromadzenia uchwalili nowy, jednolity tekst Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Projektowane zmiany zostały przygotowane przez Komisję Statutową, której pracami kierował Kolega Marek Sobol. Projektowane zmiany miały na celu usystematyzowanie zapisów zgodnie z obecnym status quo w zakresie funkcjonowania Związku, jego struktury oraz potrzeb organizacyjnych, a także w oparciu a aktualne przepisy prawa pracy. Zmiany wypracowane przez Komisję Statutową zostały skonsultowane z Prawnikiem Związku Mecenasem Markiem Żegnałkiem i były przedmiotem wielotygodniowych konsultacji społecznych w Związku.

Drugiego dnia Obrad, wystąpienia i prezentacje mieli Goście Zgromadzenia a w imieniu Delegatów pytania zadawali Przewodniczący Związku i Kierownicy Sektorów.

Delegaci podjęli dwa Stanowiska: w sprawie sytuacji w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz w sprawie sytuacji w Spółce Obrotu Detalicznego. Stanowiska zostaną przesłane do Prezesa Zarządu PGNiG SA.

Informację sporządziła; Magdalena Starosta-Herbut

Zmieniony ( 18.05.2015. )
 
XXXII Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie OZZ GNiG (Galeria)
Redaktor: Administrator   
18.05.2015.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Zmieniony ( 18.05.2015. )
 
Stanowisko Delegatów XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG w sprawie sytuacji w PSG sp. z o.o.
Redaktor: Administrator   
18.05.2015.

STANOWISKO DELEGATÓW
XXXII ZGROMADZENIA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
w sprawie sytuacji w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją w Polskiej Spółce Gazownictwa, która w sposób bezpośredni może mieć negatywny wpływ na los wielotysięcznej Załogi tej Spółki.

Wdrażany w Polskiej Spółce Gazownictwa Program Poprawy Efektywności, którego istotą stały się narzucone przez Właściciela nieustające cięcia kosztów, co w efekcie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa eksploatacji sieci gazowej, jak również zagraża bezpieczeństwu naszych Pracowników i Klientów, ze względu na zmniejszenie służb technicznych, co w sposób bezpośredni przełoży się na obsługę techniczną i jakościową sieci gazowej. Ponadto, Delegaci są zaniepokojeni głęboką i postępującą centralizacją procesu decyzyjnego w Spółce, co jest oderwane od jej potrzeb organizacyjnych i w sposób poważny zaburza realizację jej podstawowych zadań. Podstawowe funkcje jakie ma do wykonania Polska Spółka Gazownictwa polegają na świadczeniu usług przede wszystkim na poziomie lokalnym, bezpośrednio przy odbiorcy gazu. Centralizacja uprawnień menadżerów oraz procesów decyzyjnych powoduje niepotrzebną komplikację procesów w Spółce, jak również ich wydłużenie. Polska Spółka Gazownictwa powstała w wyniku połączenia sześciu niezależnych i doskonale funkcjonujących podmiotów dystrybucyjnych, które posiadają doświadczoną kadrę menadżerów i fachową Załogę – trudno zrozumieć decyzje o przesunięciu wszelkich uprawnień na poziom centralny w sytuacji, gdy finalizacja procesów konsolidacyjnych jest jeszcze bardzo odległa w czasie. Działania te Delegaci odbierają jako realne zagrożenie dla warunków pracy Załogi i dalszego funkcjonowania Spółki.

Zlikwidowanie oraz skonsolidowanie w trybie szybkim i nieprofesjonalnym jednostek terenowych przyniosło w efekcie końcowym  redukcję zatrudnienia na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółki na terenie całej polski. Pomniejszanie kompetencji ośrodków lokalnych wprost zmierzające do likwidacji Zakładów Gazowniczych oraz wdrażany w Spółce Program Poprawy Efektywności daje pełną podstawę, aby obawiać się najwyższych kosztów społecznych, jakie mogą zostać poniesione przez  PSG.

Delegaci XXXII Zgromadzenia stoją na stanowisku, iż wprowadzanie programy powinny usprawnić funkcjonowanie spółki, zapewniać stabilizację zatrudnienia, a nie jedynie dążyć do optymalizacji kosztów pracy. Załoga Polskie Spółki Gazownictwa pracuje w atmosferze nieustannego napięcia związanego nie tylko z obawą o utratę miejsc pracy, ale również o bieżące bezpieczeństwo wykonywania prac gazoniebezpiecznych. W Spółce o strategicznym znaczeniu ważnej dla polityki energetycznej Państwa, odpowiedzialnej za bezpieczne i ciągłe dostarczanie paliwa gazowego musi panować spokój oraz stabilizacja a nie ciągła obawa o warunki pracy czy utratę zatrudnienia. Niebawem miną dwa lata od powstania Polskiej Spółki Gazownictwa, a do dnia dzisiejszego nie przedstawiono stronie społecznej docelowego, zintegrowanego modelu jej funkcjonowania.

Na dzień dzisiejszy, skala zwolnień Pracowników w Spółce uzależniona była od ilości ludzi, którzy nie wytrzymali napięcia i podjęli decyzję o zgłoszeniu się do programu dobrowolnych odejść, w wyniku którego pomniejszono zatrudnienie o ok. 1300 osób głównie pracowników, którzy zatrudnieni byli bezpośrednio przy eksploatacji sieci gazowej. Skala odejść ze Spółki powinna być dla Pracodawcy obrazem warunków pracy, jakie są oferowane naszym wieloletnim, doświadczonym fachowcom. Nieustanne i w odczuciu Delegatów nieuzasadnione cięcia kosztów pracy są przejawem braku rozwagi w budowaniu długoterminowej strategii rozwoju Firmy, a także bezrefleksyjnym wykonywaniem zarządzeń bez oglądania się na specyfikę działalności Spółki, jak również bez jakiejkolwiek wrażliwości na kwestie społeczne. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wystąpił do Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa o wstrzymanie prac nad etatyzacją do końca roku 2017, co daje czas i możliwość na dokończenie procesów konsolidacji obszaru dystrybucji, bez podejmowania nieprzemyślanych i pochopnych decyzji. Konsolidacja tak strategicznego obszaru dla polityki energetycznej państwa zasługuje na profesjonalną i rzetelną strategię, nie zaś na chaotyczne i nieuporządkowane podejmowanie działań w oparciu o programy przygotowywane przez ludzi, którzy nie maja w tym zakresie żadnego doświadczenia i wiedzy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, obserwując organizację funkcjonowania Spółki, ujemną dynamiką wzrostu wynagrodzeń a także warunki świadczenia pracy zagrażające bezpieczeństwu  Załóg i Klientów stwierdzają, że Zarząd Spółki przyjął politykę maksymalizacji zysku opartą w większości na minimalizowaniu świadczeń pracowniczych. Polska Spółka Gazownictwa jest podmiotem realizującym zadania Państwa w obszarze polityki energetycznej, co powoduje iż jest podmiotem funkcjonującym również w obszarze społecznym. Pragniemy przypomnieć, iż kolejni Premierzy Rządu wielokrotnie deklarowali, że podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa nie są nastawione na zysk, jako główny cel ich działalności. Zasadniczym ich zadaniem jest realizacja polityki energetycznej państwa, a implementacja polityki energetycznej może i powinna wiązać się z bezpieczeństwem zatrudnienia.

W związku z powyższym Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa domagają się od Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa:

 

  1. Podpisania umowy społecznej  gwarantującej zatrudnienie w Polskiej Spółce Gazownictwa na obecnym poziomie do momentu zakończenia procesów konsolidacyjnych, co najmniej do końca roku 2017.
  2. Przedstawienia docelowej struktury organizacyjnej PSG wraz z podaniem ilości oraz lokalizacji Oddziałów, Zakładów, RDG, PDG.
  3. Ustalenia mechanizmu wzrostu wynagrodzeń na lata kolejne - podwyżki wynagrodzeń w Spółce osiągającej tak znaczne zyski muszą mieć przełożenie na realny wzrost płac, który choć w części rekompensowałby załodze  negatywne skutki  rosnących cen większości towarów i usług.

Za Delegatów XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG
Wiceprzewodniczący Związku
Kierownik Sektora Gazownictwa
Tomasz Gabzdyl    

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Dariusz Matuszewski

Wojcieszyce, dnia 15 maja 2015r.

Zmieniony ( 18.05.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 49 - 56 z 192