Start
Wystąpienie OZZ GNiG do Prezesa Zarządu PGNiG SA
Redaktor: Administrator   
20.11.2015.

Wałbrzych, dnia 20 listopada 2015r.

Pan Mariusz Zawisza
Prezes Zarządu PGNiG SA

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w imieniu Członków Związku będących Pracownikami PGNiG SA oraz Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG wyraża sprzeciw wobec mających miejsce niewłaściwych relacji społecznych w branży górnictwa naftowego i gazownictwa, które są efektem postawy obecnego Zarządu PGNiG SA wobec całej Załogi.

Dialog społeczny wypracowany przez lata w naszej branży odpowiadał najwyższym standardom, kształtując właściwe środowisko pracy zarówno pod kątem potrzeb pracowniczych jak i powodzenia działalności gospodarczej. Związki Zawodowe działające w GK PGNiG w najtrudniejszych nawet negocjacjach nie stawiały nigdy roszczeń mogących w jakikolwiek sposób zakłócić funkcjonowanie Firmy. Szukanie konsensusu odbywało się zgodnie z zasadami współpracy, bez rozwiązań konfrontacyjnych. Okres, w którym pełni Pan funkcję Prezesa Zarządu PGNiG SA jest czasem radyklanego odchodzenia od dialogu społecznego i zaniechaniem współpracy ze Stroną Społeczną na wszelkich płaszczyznach relacji przemysłowych. Pragniemy przypomnieć i podkreślić, iż w chwili kiedy objął Pan kierownictwo w branży w GK PGNiG działała Związkowa Komisja Koordynacyjna Grupy Kapitałowej PGNiG, która przez wiele lat była szeroką reprezentacją Strony Społecznej we wszystkich podmiotach GK PGNiG, współpracując z kolejnymi Zarządami Spółki w zakresie szukania i osiągania równowagi między interesem Pracowników a potrzebami biznesowymi.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wielokrotnie kierował do Pana jak i do Właściciela pisma wskazujące na problemy z jakimi borykają się Załogi Spółek Grupy Kapitałowej, podając konkretne przykłady braku właściwego nadzoru właścicielskiego ze strony PGNiG SA jak i troski o Pracowników, których miejsca pracy uległy likwidacji, a kolejne są zagrożone w wyniku błędnych decyzji biznesowych. Pragniemy wyraźnie podkreślić, że Załoga Grupy Kapitałowej ma pełną świadomość znaczenia branży dla polityki energetycznej, jak i ma świadomość funkcji jaką wypełnia w obszarze gospodarczym i społecznym. Należy również podkreślić, że dla Załogi branży górnictwa naftowego i gazownictwa praca w Firmie nie jest przystankiem w karierze, a miejscem z którym związany jest cały byt Pracowników i ich Rodzin. GK PGNiG dysponuje potężnym kapitałem ludzkim, na który składają się oddani i wykwalifikowani Pracownicy i brak zrozumienia dla ich spraw jest dowodem zarówno na lekceważenie podstawowych zasad współżycia społecznego jak i na brak właściwych standardów w zarządzaniu.

Postawa Zarządu PGNiG SA konsekwentnie wyrażająca całkowitą ignorancję dla głosu Strony Społecznej, przy stosowaniu zasady maksymalizacji zysków kosztem wielotysięcznej rzeszy Pracowników, jest przyczyną dla narastającego konfliktu w branży. Nasz Związek z rosnącym niepokojem obserwuje systematycznie radykalizującą się konfrontacyjną postawę Zarządu wobec Organizacji Pracowniczych działających w branży. Uważamy, że brak dialogu społecznego i wrogość jaką prezentuje Zarząd wobec Załogi jest jedyną przyczyną obecnej sytuacji społecznej w branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa stoi na stanowisku, że ostatnie działania Zarządu PGNiG SA związane z zamiarem wypowiedzenia umów o pracę z liderami działających w PGNiG SA Związków Zawodowych jest postępowaniem bezprzykładnym i zasługującym na wszelką krytykę. Nigdy jeszcze w długiej historii naszej branży nie było sytuacji, w której osoby zarządzające uciekałyby się do podobnych rozwiązań konfliktu w relacjach przemysłowych. Uważamy, że wypowiedzenie umowy o pracę z liderami Związków Zawodowych jest działaniem niegodnym i wynikającym z niskich pobudek.

Mając powyższe na uwadze, Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa obarcza Pana Prezesa osobiście jak i cały Zarząd PGNiG SA odpowiedzialnością za niespotykany dotąd w branży konflikt ze Stroną Społeczną. Dlatego też, z pełnym zrozumieniem odnosimy się do zgodnych z prawem działań Organizacji Związkowych działających w PGNiG SA, wśród których jest jeden z Oddziałów naszego Związku, solidaryzując się ze Związkami Zawodowymi PGNiG SA w ich walce o godność i szacunek dla Strony Społecznej. W tej sytuacji nie widzimy możliwości, aby przedstawiciele naszego Związku mogli wraz z Zarządem PGNiG SA wspólnie obchodzić Święto Barbórki, które dotychczas było elementem naszej branżowej solidarności i wspólnoty. Postawa Pana Prezesa wobec Załogi naszej branży powoduje, że po raz pierwszy w ciągu wieloletniej historii branży Sztandar Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, nie będzie obecny w obchodach Dnia Górnika Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jednocześnie, mamy głęboką nadzieję, że taka sytuacja zdarzy się po raz pierwszy i ostatni w historii naszej branży.

Za Prezydium

Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 

 
INFORMACJA PREZYDIUM OZZGNiG
Redaktor: Administrator   
27.08.2015.

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa informuje, ze dnia 26 sierpnia 2015r. zakończyły się negocjacje i podpisany został Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Zgodnie z przepisami prawa ZUZP podlega rejestracji w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku o rejestracje w Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli PIP nie wniesie zastrzeżeń do treści Układu, jego zapisy powinny wejść w życie z dniem 1 października 2015r.

Prezydium OZZ GNiG informuje, że dnia 26 sierpnia 2015r. odbyło się spotkanie Pracodawcy ze Stroną Społeczną w Polskiej Spółce Gazownictwa, na którym uzgodnione i podpisane zostały zasady premiowania i wynagradzania w Polskiej Spółce Gazownictwa. Uzgodnione zostały zasady wypłaty premii za rok 2015. Jednocześnie zakończone zostały negocjacje dotyczące uzgodnienia Regulaminu premiowania i wynagradzania w Polskiej Spółce Gazownictwa, dokument został podpisany przez Pracodawcę i Stronę Społeczną, a jego zapisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

 

 
Informacja z Posiedzenia Prezydium OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
07.07.2015.

 

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA


Dnia 22 czerwca 2015r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium i Komisji rewizyjnej OZZ GNiG inaugurujące IX kadencję Organów Związku. Na posiedzeniu omówione zostały bieżące sprawy Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG SA, zebrani przyjęli kierunki działalności na najbliższe tygodnie, jak również uzgodnione i przyjęte zostały kwestie organizacyjne związane z pracą Prezydium Związku.

Prezydium Związku podjęło decyzję o rozpoczęciu wydawania Biuletynu Związkowego, który niezależnie od związkowej strony internetowej będzie zawierał najważniejsze sprawy z działalności związku. Decyzją Prezydium Biuletyn Związkowy będzie wydawany w formie elektronicznej raz w miesiącu, pierwszy numer ukaże się w miesiącu wrześniu br. Prezydium powołało Redakcję Biuletynu w osobach:

Mariusz Łuczak
Tomasz Gabzdyl
Marek Sobol
Władysław Wanat

W Biuletynie Związkowym będą zawarte bieżące pisma Związku, a także wystąpienia Członków Związku oraz komentarze Związkowców, zawłaszcza w kwestiach dotyczących ogółu oraz spraw mających doniosłą wagę dla Organizacji. Redakcja Biuletynu wyłoniła ze swojego składu Redaktora Naczelnego i powierzyła tę funkcje Koledze Mariuszowi Łuczakowi. Redaktor Naczelny będzie odpowiedzialny za złożenie i wydanie Biuletynu Związkowego.

Wszelkie sprawy, które zdaniem naszych Członków powinny znaleźć się w Biuletynie Związkowym OZZ GNiG prosimy kierować do Redaktorów odpowiedzialnych za informacje z poszczególnych Sektorów:

Sektor Naftowy i Zaplecza: Kolega Władysław Wanat Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Sektor Gazownictwa: Kolega Tomasz Gabzdyl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Sektor Handlowy: Kolega Marek Sobol Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Wszelkie informacje, które zdaniem Członków Związku powinny ukazać się w biuletynie można również kierować do biura Związku Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Redakcja Biuletynu będzie również odpowiedzialna za dokumentowanie pisemne i fotograficzne spotkań związkowych.

W imieniu Prezydium i Redakcji Biuletynu zachęcamy Członków Rady Krajowej jak i wszystkich Członków Związku, do aktywnego włączenia się w inicjatywę. Czekamy również na historyczne zdjęcia i informacje na temat naszego Związku i jednostek organizacyjnych.

 

Prezydium Związku podjęło decyzję o powołaniu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, której zadaniem będzie opiniowanie dokumentów dotyczących tego istotnego w działalności związkowej obszaru. Prezydium powołało Komisję BHP w składzie:

Marek Orfin
Jacek Kondera
Adam Marek.

Do zadań Komisji będzie należało w szczególności przygotowywanie uwag i opinii do dokumentów z zakresu BHP przesyłanych do Związku z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, pomoc merytoryczna w zakresie opiniowania dokumentów oraz zmian wszelkich regulaminów z zakresu BHP obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGNiG, a także przygotowywanie krótkich informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do Biuletynu Związkowego.

 

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 
Wystąpienie OZZ GNiG do Pani Premier Rządu RP Ewy Kopacz
Redaktor: Administrator   
07.07.2015.

Wałbrzych, dnia 6 lipca 2015r.

Pani Ewa Kopacz
Premier Rządu RP


Szanowna Pani Premier,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako reprezentacja kilku tysięcy Pracowników Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zwraca się do Pani Premier o osobiste zajęcie się przyszłością naszej branży. Zwracamy się do Pani Premier o zapoznanie się ze stanowiskiem Strony Społecznej GK PGNiG, dla której praca w branży górnictwa naftowego i gazownictwa jest nie tylko źródłem utrzymania, ale również misją  społeczną związaną z wykonywaniem obowiązków służbowych w Spółce, mającej strategiczne znaczenie dla polityki energetycznej Państwa.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ma bardzo długa historię funkcjonowania jako jeden z podstawowych podmiotów realizujących polską politykę paliwowo – energetyczną. Jest podmiotem, który w ostatnich latach przeszedł kilka głębokich i bardzo kosztownych społecznie procesów restrukturyzacji zatrudnienia, które miały przynieść Załogom stabilne zatrudnienie i spokojną pracę. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ma za sobą ponad trzydziestoletnią historię działalności na rzecz branży górnictwa naftowego  gazownictwa, byliśmy uczestnikami najważniejszych rozmów i negocjacji w ramach zbiorowych stosunków pracy, jakie miały miejsce w Firmie w ciągu tych lat. Nasz Związek nigdy nie przyjmował postawy antysystemowej, nigdy nie stawiał roszczeń mogących w jakikolwiek sposób zagrażać funkcjonowaniu Spółki i przeszkodzić w wypełnianiu jej służby dla społeczeństwa. Naszym najważniejszym standardem jest szukanie na drodze dialogu społecznego równowagi w dążeniu do zabezpieczenie interesów pracowniczych przy jednoczesnej trosce o powodzenie Spółki, która daje zatrudnienie tysiącom Pracowników, będącą jednocześnie „specspółką” funkcjonującą w obszarze polityki energetycznej. Nasz Związek był orędownikiem prywatyzacji Spółki poprzez emisję akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych i sygnatariuszem porozumienia przedwyborczego, podpisanego w roku 2005 z Platformą Obywatelską, w myśl którego po dojściu PO do władzy miała zostać podjęta decyzja o ścieżce prywatyzacji Spółki. Towarzyszący prywatyzacji proces restrukturyzacji zatrudnienia stanowił olbrzymi koszt społeczny i spowodował utratę pracy dla 13 tysięcy Pracowników branży górnictwa naftowego i gazownictwa, więc prywatyzacja poprzez Giełdę dawała Pracownikom, Emerytom i Rencistom, którzy całe życie poświęcili branży rekompensatę w postaci udziału w prywatyzacji. Jednocześnie, Strona Społeczna uzyskała zapewnienie, że po procesie restrukturyzacji struktura zatrudnienia w Spółce będzie optymalny poziom zatrudnienia w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej i nałożonych na nią obowiązków wobec społeczeństwa.

Niestety, ostatnie lata przyniosły naszym Załogom pracę w bardzo niepewnych warunkach, i wbrew umowie społecznej przechodzimy nieustanne reorganizacje, konsolidacje i restrukturyzacje podmiotów Grupy Kapitałowej, Pracownicy pracują w ogromnym niepokoju o dalsze zatrudnienie. Na Załogi nakładane są wciąż nowe obowiązki przy jednoczesnym „zamrożeniu” płac bez jakichkolwiek przeszeregowań, a przede wszystkim, w Grupie Kapitałowej PGNiG trwa nieustanny proces cięcia kosztów pracy i nieustanna restrukturyzacja zatrudnienia. Powoływani w ciągu ostatnich lat kolejni Ministrowie Skarbu Państwa przynosili dla PGNiG SA koncepcje, które nie tylko w żaden sposób nie były ze sobą skorelowane, ale ich założenia były ze sobą sprzeczne. Doprowadziło to w efekcie do sytuacji, w której przyszłość polskiej branży górnictwa naftowego  gazownictwa stanęła przed dużym znakiem zapytania. Jako reprezentacja pracownicza, mająca bardzo dużą wiedzę w zakresie funkcjonowania całej branży, opierając się na wieloletnim doświadczeniu, wyrażamy głębokie zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Skarbu Państwa i kolejnych Zarządów PGNiG SA, które prowadzą Spółkę do paraliżu inwestycyjnego, braku perspektyw dla rozwoju i bezpośrednio zagrażają polityce energetycznej kraju, a także stanowią realne zagrożenie dla wielu tysięcy miejsc pracy w naszej branży.


Szanowna Pani Premier,

Poprzedni Premier Rządu RP Pan Donald Tusk, w swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreślał, że podmioty o strategicznym znaczeniu dla Skarbu Państwa i na które nałożone są obowiązki realizacji polityki energetycznej nie są nastawione przede wszystkim na zysk ekonomiczny, ale poprzez fakt ich działalności w obszarze społecznym, nadrzędnym celem ich funkcjonowania jest wypełnienie misji jaką na te podmioty nakłada państwo. Jednocześnie Pan Premier Donald Tusk podkreślał, że nie ma żadnych powodów, aby te podmioty nie dawały stabilnego zatrudnienia dla swoich Pracowników. W swoim expose, a także w wystąpieniach publicznych Pani Premier wielokrotnie podkreślała społeczną misję swojego Rządu i troskę o problemy zwykłych ludzi. Jak te słowa – wypowiadane przez najważniejsze osoby w państwie – odnoszą się do sytuacji Pracowników Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zwykłych ludzi pracy, którzy pracują na granicy bezpieczeństwa za niewielkie wynagrodzenie, w dodatku od lat są nękani kolejnymi programami i reorganizacjami, a ich miejsca pracy są nieustannie zagrożone. W swoich wystąpieniach zarówno Pani Premier, jak i poprzedni Szef Rządu wiele miejsca poświęcili na wskazywanie doniosłej roli dialogu w rozwiązywaniu konfliktów społecznych na wszystkich szczeblach. Jak ta troska o dialog społeczny odnosi się do branży górnictwa naftowego i gazownictwa, gdzie przez lata funkcjonował on w oparciu o najwyższe standardy, a konflikty przemysłowe były rozwiązywane w drodze negocjacji. W ciągu ostatnich kilku lat, pod rządami kolejnych Ministrów Skarbu Państwa z PO i powoływanych przez nich Zarządów PGNiG SA, w naszej branży nie ma prowadzonych żadnych konsultacji społecznych,  nie przykłada się żadnej wagi do spraw pracowniczych, a dominującą postawą wobec Pracowników jest zniecierpliwienie i lekceważenie Strony Społecznej. Metodą działania Zarządu PGNiG SA jest jednostronne rozstrzyganie kwestii leżących w obszarze relacji przemysłowych, z pominięciem form właściwego dialogu społecznego i postawą prowadzącą wprost do konfliktu społecznego w Spółce.  

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podejmuje wszelkie działania mające na celu obronę interesów pracowniczych naszych Członków, co jest celem i istotą naszej działalności. W sprawach dotyczących sytuacji PGNiG SA zagrażającej przyszłości branży, w ostatnich miesiącach odbyły się dwa spotkania Przewodniczącego Związku z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa, a jedno z nich odbyło się z udziałem Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Pomimo przedstawienia argumentów Strony Społecznej, nie było żadnej reakcji ze strony Właściciela,  Zarząd PGNiG SA ani trochę nie zmienił swojego stosunku do Pracowników i ich organizacji. Nasz Związek był uczestnikiem Marszu Gwieździstego, który przeszedł ulicami Warszawy dnia 18 kwietnia 2015r. i wręczona została Ministrowi Skarbu Państwa petycja, w której zawarto szczegółowe zapytania dotyczące sytuacji Grupy Kapitałowej i jej Pracowników oraz przyszłości, jaka nas czeka. Odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa na naszą petycję, którą otrzymaliśmy dnia 5 czerwca 2015r. jest kolejnym dowodem na brak troski o branżę i jej Załogi. Odpowiedź MSP zawiera sformalizowany opis szeregu strategii, cytuje przepisy prawa unijnego, wykorzystuje stwierdzenia już użyte w naszym wystąpieniu, jednak bez jakichkolwiek wniosków i konkluzji. Nasz Związek jest oburzony treścią tej odpowiedzi, z której wynika wyłącznie troska o wynik finansowy „tu i teraz” bez nakreślonej wizji, jak branża będzie funkcjonowała choćby za rok, bez realizacji jakichkolwiek planów rozwojowych, bez odpowiedzi, gdzie znajdzie się wówczas kilka tysięcy Pracowników Grupy Kapitałowej. Jesteśmy oburzeni faktem, że nikt nie bierze na siebie odpowiedzialności za nietrafione decyzje, których konsekwencje ponoszą obecnie Pracownicy, ale jutro te skutki poniesie polityka energetyczna i społeczeństwo.


Szanowna Pani Premier,

Pozwalamy sobie przesłać na Pani ręce petycję wręczoną Ministrowi Skarbu Państwa w dniu 18 kwietnia 2015r.,w której zawarte są najważniejsze pytania dotyczące branży górnictwa naftowego i gazownictwa, a także najważniejsze troski o zwykłych ludzi – Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG z prośbą o ustosunkowanie się do postulatów tam zawartych. Od dnia, w którym nasza petycja została wręczona Ministrowi Skarbu Państwa sytuacja Załóg Spółek funkcjonujących w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG wręcz się pogorszyła. Zwracamy się do Pani Premier, aby potraktowała Pani los Pracowników z uwagą, ponieważ  sprawa dotyczy nie tylko ich przyszłości, ale także bytu ich Rodzin. Nasz Związek nie występuje w imieniu powołanych przez kolejnych Ministrów Skarbu Państwa menedżerów, którzy nie mając w większości przypadków  branży zielonego pojęcia chcą przetrwać na intratnych posadach, skutecznie zawyżając średnią płacę w Spółce, a w momencie odejścia zainkasować kolejny milion lub dwa, a o ciężko pracujących ludzi, których płaca ledwie starcza na przeżycie, tych którzy o godnym życiu dla siebie i swoich Rodzin mogą tylko pomarzyć mimo, że to właśnie oni z największym poświęceniem, czasem przez całe swoje życie zawodowe, przyczynili się do rozwoju tej Spółki.  Oczekujemy, iż Pani Premier znajdzie w gorącym przedwyborczym okresie czas na bieżące sprawy, które mają ogromne znaczenie społeczne i gospodarcze. Liczymy, że Pani Premier nie odwróci się plecami do naszych problemów tak, jak robią to kolejni Ministrowie Skarbu Państwa i powołane przez nich Zarządy PGNiG SA.


Za Ogólnopolski Związek Zawodowy
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Przewodniczący
Dariusz Matuszewski

 

Zobacz: 

Image Petycja do MInistra Skarbu Państwa z dnia 18-04-2015 r.

Image Odpowiedź Ministra Skarbu Państwa na Petycję z dnia  05-06-2015 r.

 

Zmieniony ( 07.07.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 57 - 65 z 205