Start
Barbórka 2015
Redaktor: Administrator   
02.12.2015.

Image

 

W imieniu  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa składam wszystkim, których los związany jest z branżą górnictwa naftowego i gazownictwa, życzenia bezpiecznej pracy i lepszego jutra z okazji Święta Barbórki.

Tegoroczną Barbórkę obchodzimy w okresie niespotykanego dotąd w naszej branży konfliktu społecznego, którego podłożem stała się konfrontacyjna i wroga postawa Zarządu PGNiG wobec Strony Społecznej, w okresie bardzo trudnej sytuacji wielu Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG, w których Załogi doświadczają likwidacji stanowisk pracy, braku stabilności i pracują pełni obaw o przyszłość – bez pomocy i wsparcia ze strony Zarządu PGNiG SA, który w ramach odpowiedniego nadzoru właścicielskiego powinien podjąć wszelkie działania ratujące podmioty Grupy Kapitałowej dające zatrudnienie tysiącom Pracowników.

Jako Centrala Związków Zawodowych GK PGNiG solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy w tym okresie nie mogą cieszyć się Świętem Barbórki, nie mogą we właściwej atmosferze spokoju i wzruszenia uczestniczyć w obchodach tego ważnego dla ludzi pracy święta. Wobec sytuacji jaka ma miejsce w branży, nasz Związek podjął decyzję o nieuczestniczeniu naszych przedstawicieli w obchodach Centralnej Barbórki i Sztandar Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa po raz pierwszy w historii uroczystości związanych z Barbórką nie był obecny na barbórkowych obchodach. Brak Sztandaru symbolizującego wspólnotę pracowniczą na obchodach najważniejszego dla nas święta jest symbolem wsparcia dla wszystkich, którzy w tym okresie skupieni są na walce o godną pracę, szacunek dla Pracowników branży, o spokojną i bezpieczną przyszłość.

Święto Barbórki jest nie tylko okazją do podsumowania upływającego roku, ale również niesie ze sobą nową nadzieję na przyszłość – w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa życzę nam wszystkim, związanym z branżą górnictwa naftowego i gazownictwa, aby przyszła Barbórka obchodzona była w zapomnianej ostatnio w naszej branży atmosferze spokoju i szacunku dla Pracowników. Życzę przyszłości pełnej zmian na lepsze i godnej pracy bez obaw o zatrudnienie, a w życiu osobistym szczęścia i samych sukcesów.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewski

Wałbrzych, grudzień 2015r.

 
Wystąpienie OZZ GNiG do Prezesa Zarządu PGNiG SA
Redaktor: Administrator   
20.11.2015.

Wałbrzych, dnia 20 listopada 2015r.

Pan Mariusz Zawisza
Prezes Zarządu PGNiG SA

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w imieniu Członków Związku będących Pracownikami PGNiG SA oraz Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG wyraża sprzeciw wobec mających miejsce niewłaściwych relacji społecznych w branży górnictwa naftowego i gazownictwa, które są efektem postawy obecnego Zarządu PGNiG SA wobec całej Załogi.

Dialog społeczny wypracowany przez lata w naszej branży odpowiadał najwyższym standardom, kształtując właściwe środowisko pracy zarówno pod kątem potrzeb pracowniczych jak i powodzenia działalności gospodarczej. Związki Zawodowe działające w GK PGNiG w najtrudniejszych nawet negocjacjach nie stawiały nigdy roszczeń mogących w jakikolwiek sposób zakłócić funkcjonowanie Firmy. Szukanie konsensusu odbywało się zgodnie z zasadami współpracy, bez rozwiązań konfrontacyjnych. Okres, w którym pełni Pan funkcję Prezesa Zarządu PGNiG SA jest czasem radyklanego odchodzenia od dialogu społecznego i zaniechaniem współpracy ze Stroną Społeczną na wszelkich płaszczyznach relacji przemysłowych. Pragniemy przypomnieć i podkreślić, iż w chwili kiedy objął Pan kierownictwo w branży w GK PGNiG działała Związkowa Komisja Koordynacyjna Grupy Kapitałowej PGNiG, która przez wiele lat była szeroką reprezentacją Strony Społecznej we wszystkich podmiotach GK PGNiG, współpracując z kolejnymi Zarządami Spółki w zakresie szukania i osiągania równowagi między interesem Pracowników a potrzebami biznesowymi.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wielokrotnie kierował do Pana jak i do Właściciela pisma wskazujące na problemy z jakimi borykają się Załogi Spółek Grupy Kapitałowej, podając konkretne przykłady braku właściwego nadzoru właścicielskiego ze strony PGNiG SA jak i troski o Pracowników, których miejsca pracy uległy likwidacji, a kolejne są zagrożone w wyniku błędnych decyzji biznesowych. Pragniemy wyraźnie podkreślić, że Załoga Grupy Kapitałowej ma pełną świadomość znaczenia branży dla polityki energetycznej, jak i ma świadomość funkcji jaką wypełnia w obszarze gospodarczym i społecznym. Należy również podkreślić, że dla Załogi branży górnictwa naftowego i gazownictwa praca w Firmie nie jest przystankiem w karierze, a miejscem z którym związany jest cały byt Pracowników i ich Rodzin. GK PGNiG dysponuje potężnym kapitałem ludzkim, na który składają się oddani i wykwalifikowani Pracownicy i brak zrozumienia dla ich spraw jest dowodem zarówno na lekceważenie podstawowych zasad współżycia społecznego jak i na brak właściwych standardów w zarządzaniu.

Postawa Zarządu PGNiG SA konsekwentnie wyrażająca całkowitą ignorancję dla głosu Strony Społecznej, przy stosowaniu zasady maksymalizacji zysków kosztem wielotysięcznej rzeszy Pracowników, jest przyczyną dla narastającego konfliktu w branży. Nasz Związek z rosnącym niepokojem obserwuje systematycznie radykalizującą się konfrontacyjną postawę Zarządu wobec Organizacji Pracowniczych działających w branży. Uważamy, że brak dialogu społecznego i wrogość jaką prezentuje Zarząd wobec Załogi jest jedyną przyczyną obecnej sytuacji społecznej w branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa stoi na stanowisku, że ostatnie działania Zarządu PGNiG SA związane z zamiarem wypowiedzenia umów o pracę z liderami działających w PGNiG SA Związków Zawodowych jest postępowaniem bezprzykładnym i zasługującym na wszelką krytykę. Nigdy jeszcze w długiej historii naszej branży nie było sytuacji, w której osoby zarządzające uciekałyby się do podobnych rozwiązań konfliktu w relacjach przemysłowych. Uważamy, że wypowiedzenie umowy o pracę z liderami Związków Zawodowych jest działaniem niegodnym i wynikającym z niskich pobudek.

Mając powyższe na uwadze, Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa obarcza Pana Prezesa osobiście jak i cały Zarząd PGNiG SA odpowiedzialnością za niespotykany dotąd w branży konflikt ze Stroną Społeczną. Dlatego też, z pełnym zrozumieniem odnosimy się do zgodnych z prawem działań Organizacji Związkowych działających w PGNiG SA, wśród których jest jeden z Oddziałów naszego Związku, solidaryzując się ze Związkami Zawodowymi PGNiG SA w ich walce o godność i szacunek dla Strony Społecznej. W tej sytuacji nie widzimy możliwości, aby przedstawiciele naszego Związku mogli wraz z Zarządem PGNiG SA wspólnie obchodzić Święto Barbórki, które dotychczas było elementem naszej branżowej solidarności i wspólnoty. Postawa Pana Prezesa wobec Załogi naszej branży powoduje, że po raz pierwszy w ciągu wieloletniej historii branży Sztandar Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, nie będzie obecny w obchodach Dnia Górnika Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jednocześnie, mamy głęboką nadzieję, że taka sytuacja zdarzy się po raz pierwszy i ostatni w historii naszej branży.

Za Prezydium

Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 

 
INFORMACJA PREZYDIUM OZZGNiG
Redaktor: Administrator   
27.08.2015.

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa informuje, ze dnia 26 sierpnia 2015r. zakończyły się negocjacje i podpisany został Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Zgodnie z przepisami prawa ZUZP podlega rejestracji w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku o rejestracje w Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli PIP nie wniesie zastrzeżeń do treści Układu, jego zapisy powinny wejść w życie z dniem 1 października 2015r.

Prezydium OZZ GNiG informuje, że dnia 26 sierpnia 2015r. odbyło się spotkanie Pracodawcy ze Stroną Społeczną w Polskiej Spółce Gazownictwa, na którym uzgodnione i podpisane zostały zasady premiowania i wynagradzania w Polskiej Spółce Gazownictwa. Uzgodnione zostały zasady wypłaty premii za rok 2015. Jednocześnie zakończone zostały negocjacje dotyczące uzgodnienia Regulaminu premiowania i wynagradzania w Polskiej Spółce Gazownictwa, dokument został podpisany przez Pracodawcę i Stronę Społeczną, a jego zapisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

 

 
Informacja z Posiedzenia Prezydium OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
07.07.2015.

 

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA


Dnia 22 czerwca 2015r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium i Komisji rewizyjnej OZZ GNiG inaugurujące IX kadencję Organów Związku. Na posiedzeniu omówione zostały bieżące sprawy Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG SA, zebrani przyjęli kierunki działalności na najbliższe tygodnie, jak również uzgodnione i przyjęte zostały kwestie organizacyjne związane z pracą Prezydium Związku.

Prezydium Związku podjęło decyzję o rozpoczęciu wydawania Biuletynu Związkowego, który niezależnie od związkowej strony internetowej będzie zawierał najważniejsze sprawy z działalności związku. Decyzją Prezydium Biuletyn Związkowy będzie wydawany w formie elektronicznej raz w miesiącu, pierwszy numer ukaże się w miesiącu wrześniu br. Prezydium powołało Redakcję Biuletynu w osobach:

Mariusz Łuczak
Tomasz Gabzdyl
Marek Sobol
Władysław Wanat

W Biuletynie Związkowym będą zawarte bieżące pisma Związku, a także wystąpienia Członków Związku oraz komentarze Związkowców, zawłaszcza w kwestiach dotyczących ogółu oraz spraw mających doniosłą wagę dla Organizacji. Redakcja Biuletynu wyłoniła ze swojego składu Redaktora Naczelnego i powierzyła tę funkcje Koledze Mariuszowi Łuczakowi. Redaktor Naczelny będzie odpowiedzialny za złożenie i wydanie Biuletynu Związkowego.

Wszelkie sprawy, które zdaniem naszych Członków powinny znaleźć się w Biuletynie Związkowym OZZ GNiG prosimy kierować do Redaktorów odpowiedzialnych za informacje z poszczególnych Sektorów:

Sektor Naftowy i Zaplecza: Kolega Władysław Wanat Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Sektor Gazownictwa: Kolega Tomasz Gabzdyl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Sektor Handlowy: Kolega Marek Sobol Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Wszelkie informacje, które zdaniem Członków Związku powinny ukazać się w biuletynie można również kierować do biura Związku Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Redakcja Biuletynu będzie również odpowiedzialna za dokumentowanie pisemne i fotograficzne spotkań związkowych.

W imieniu Prezydium i Redakcji Biuletynu zachęcamy Członków Rady Krajowej jak i wszystkich Członków Związku, do aktywnego włączenia się w inicjatywę. Czekamy również na historyczne zdjęcia i informacje na temat naszego Związku i jednostek organizacyjnych.

 

Prezydium Związku podjęło decyzję o powołaniu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, której zadaniem będzie opiniowanie dokumentów dotyczących tego istotnego w działalności związkowej obszaru. Prezydium powołało Komisję BHP w składzie:

Marek Orfin
Jacek Kondera
Adam Marek.

Do zadań Komisji będzie należało w szczególności przygotowywanie uwag i opinii do dokumentów z zakresu BHP przesyłanych do Związku z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, pomoc merytoryczna w zakresie opiniowania dokumentów oraz zmian wszelkich regulaminów z zakresu BHP obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGNiG, a także przygotowywanie krótkich informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do Biuletynu Związkowego.

 

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 57 - 65 z 206