Start
Stanowisko Delegatów XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG w sprawie sytuacji w PSG sp. z o.o.
Redaktor: Administrator   
18.05.2015.

STANOWISKO DELEGATÓW
XXXII ZGROMADZENIA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
w sprawie sytuacji w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją w Polskiej Spółce Gazownictwa, która w sposób bezpośredni może mieć negatywny wpływ na los wielotysięcznej Załogi tej Spółki.

Wdrażany w Polskiej Spółce Gazownictwa Program Poprawy Efektywności, którego istotą stały się narzucone przez Właściciela nieustające cięcia kosztów, co w efekcie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa eksploatacji sieci gazowej, jak również zagraża bezpieczeństwu naszych Pracowników i Klientów, ze względu na zmniejszenie służb technicznych, co w sposób bezpośredni przełoży się na obsługę techniczną i jakościową sieci gazowej. Ponadto, Delegaci są zaniepokojeni głęboką i postępującą centralizacją procesu decyzyjnego w Spółce, co jest oderwane od jej potrzeb organizacyjnych i w sposób poważny zaburza realizację jej podstawowych zadań. Podstawowe funkcje jakie ma do wykonania Polska Spółka Gazownictwa polegają na świadczeniu usług przede wszystkim na poziomie lokalnym, bezpośrednio przy odbiorcy gazu. Centralizacja uprawnień menadżerów oraz procesów decyzyjnych powoduje niepotrzebną komplikację procesów w Spółce, jak również ich wydłużenie. Polska Spółka Gazownictwa powstała w wyniku połączenia sześciu niezależnych i doskonale funkcjonujących podmiotów dystrybucyjnych, które posiadają doświadczoną kadrę menadżerów i fachową Załogę – trudno zrozumieć decyzje o przesunięciu wszelkich uprawnień na poziom centralny w sytuacji, gdy finalizacja procesów konsolidacyjnych jest jeszcze bardzo odległa w czasie. Działania te Delegaci odbierają jako realne zagrożenie dla warunków pracy Załogi i dalszego funkcjonowania Spółki.

Zlikwidowanie oraz skonsolidowanie w trybie szybkim i nieprofesjonalnym jednostek terenowych przyniosło w efekcie końcowym  redukcję zatrudnienia na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółki na terenie całej polski. Pomniejszanie kompetencji ośrodków lokalnych wprost zmierzające do likwidacji Zakładów Gazowniczych oraz wdrażany w Spółce Program Poprawy Efektywności daje pełną podstawę, aby obawiać się najwyższych kosztów społecznych, jakie mogą zostać poniesione przez  PSG.

Delegaci XXXII Zgromadzenia stoją na stanowisku, iż wprowadzanie programy powinny usprawnić funkcjonowanie spółki, zapewniać stabilizację zatrudnienia, a nie jedynie dążyć do optymalizacji kosztów pracy. Załoga Polskie Spółki Gazownictwa pracuje w atmosferze nieustannego napięcia związanego nie tylko z obawą o utratę miejsc pracy, ale również o bieżące bezpieczeństwo wykonywania prac gazoniebezpiecznych. W Spółce o strategicznym znaczeniu ważnej dla polityki energetycznej Państwa, odpowiedzialnej za bezpieczne i ciągłe dostarczanie paliwa gazowego musi panować spokój oraz stabilizacja a nie ciągła obawa o warunki pracy czy utratę zatrudnienia. Niebawem miną dwa lata od powstania Polskiej Spółki Gazownictwa, a do dnia dzisiejszego nie przedstawiono stronie społecznej docelowego, zintegrowanego modelu jej funkcjonowania.

Na dzień dzisiejszy, skala zwolnień Pracowników w Spółce uzależniona była od ilości ludzi, którzy nie wytrzymali napięcia i podjęli decyzję o zgłoszeniu się do programu dobrowolnych odejść, w wyniku którego pomniejszono zatrudnienie o ok. 1300 osób głównie pracowników, którzy zatrudnieni byli bezpośrednio przy eksploatacji sieci gazowej. Skala odejść ze Spółki powinna być dla Pracodawcy obrazem warunków pracy, jakie są oferowane naszym wieloletnim, doświadczonym fachowcom. Nieustanne i w odczuciu Delegatów nieuzasadnione cięcia kosztów pracy są przejawem braku rozwagi w budowaniu długoterminowej strategii rozwoju Firmy, a także bezrefleksyjnym wykonywaniem zarządzeń bez oglądania się na specyfikę działalności Spółki, jak również bez jakiejkolwiek wrażliwości na kwestie społeczne. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wystąpił do Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa o wstrzymanie prac nad etatyzacją do końca roku 2017, co daje czas i możliwość na dokończenie procesów konsolidacji obszaru dystrybucji, bez podejmowania nieprzemyślanych i pochopnych decyzji. Konsolidacja tak strategicznego obszaru dla polityki energetycznej państwa zasługuje na profesjonalną i rzetelną strategię, nie zaś na chaotyczne i nieuporządkowane podejmowanie działań w oparciu o programy przygotowywane przez ludzi, którzy nie maja w tym zakresie żadnego doświadczenia i wiedzy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, obserwując organizację funkcjonowania Spółki, ujemną dynamiką wzrostu wynagrodzeń a także warunki świadczenia pracy zagrażające bezpieczeństwu  Załóg i Klientów stwierdzają, że Zarząd Spółki przyjął politykę maksymalizacji zysku opartą w większości na minimalizowaniu świadczeń pracowniczych. Polska Spółka Gazownictwa jest podmiotem realizującym zadania Państwa w obszarze polityki energetycznej, co powoduje iż jest podmiotem funkcjonującym również w obszarze społecznym. Pragniemy przypomnieć, iż kolejni Premierzy Rządu wielokrotnie deklarowali, że podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa nie są nastawione na zysk, jako główny cel ich działalności. Zasadniczym ich zadaniem jest realizacja polityki energetycznej państwa, a implementacja polityki energetycznej może i powinna wiązać się z bezpieczeństwem zatrudnienia.

W związku z powyższym Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa domagają się od Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa:

 

  1. Podpisania umowy społecznej  gwarantującej zatrudnienie w Polskiej Spółce Gazownictwa na obecnym poziomie do momentu zakończenia procesów konsolidacyjnych, co najmniej do końca roku 2017.
  2. Przedstawienia docelowej struktury organizacyjnej PSG wraz z podaniem ilości oraz lokalizacji Oddziałów, Zakładów, RDG, PDG.
  3. Ustalenia mechanizmu wzrostu wynagrodzeń na lata kolejne - podwyżki wynagrodzeń w Spółce osiągającej tak znaczne zyski muszą mieć przełożenie na realny wzrost płac, który choć w części rekompensowałby załodze  negatywne skutki  rosnących cen większości towarów i usług.

Za Delegatów XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG
Wiceprzewodniczący Związku
Kierownik Sektora Gazownictwa
Tomasz Gabzdyl    

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Dariusz Matuszewski

Wojcieszyce, dnia 15 maja 2015r.

Zmieniony ( 18.05.2015. )
 
Stanowisko Delegatów XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG w spr sytuacji w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Redaktor: Administrator   
18.05.2015.

STANOWISKO DELEGATÓW
XXXII ZGROMADZENIA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
w sprawie sytuacji w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją Członków Związku, którzy są Pracownikami PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Delegaci są pełni obaw wobec działań organizacyjnych w Spółce, które w sposób negatywny wpływają na warunki pracy, a przede wszystkim niosą realne zagrożenia dla stabilności zatrudnienia.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. odpowiadająca jako podmiot PGNiG SA za bezpieczeństwo energetyczne państwa, w sytuacji braku przygotowania do konkurencji, staje na rynku na straconej pozycji, czego wynikiem są zwolnienia pracowników. Delegaci stoją na stanowisku, iż ani Zarząd PGNiG SA ani Zarząd Spółki Obrotu Detalicznego nie podejmują konstruktywnych działań, które przyniosłyby zrównoważony rozwój Spółki połączony ze stabilnym zatrudnieniem i godnymi warunkami pracy w tym podmiocie. Delegaci rozumieją, że Spółka rozpoczęła działalność na detalicznym rynku handlu gazem w sytuacji uwolnienia 55% rynku, w niespotykanej w Europie skali, co od początku spowodowało trudne warunki działalności. Delegaci uważają jednak, że zadaniem Zarządu PGNiG SA jako Właściciela, a także Zarządu Spółki Obrotu Detalicznego powinna być zdeterminowana walka o właściwe instrumenty i gwarancje rządowe, które powinny zapewnić podmiotowi wyrównaną pozycję na rynku. Z jednej strony stawia się Spółkę jako podmiot odpowiedzialny za politykę energetyczną państwa nakładając ograniczenia, z drugiej strony Spółka staje na liberalnym rynku jako równorzędny podmiot gospodarczy.

W konsekwencji zakładnikami tej sytuacji stają się Pracownicy Spółki, którzy mimo wcześniejszych deklaracji Zarządu PGNiG SA, że wydzielenie obszaru handlu ze struktur PGNiG SA nie wiąże się z restrukturyzacją zatrudnienia, doświadczają nieustannych zmian i reorganizacji, których negatywne efekty są z punktu widzenia Delegatów zbyt dużym kosztem społecznym.

W momencie wydzielenia Spółki Obrotu Detalicznego pracowało wiele zespołów zadaniowych, do których OZZ GNiG kierował swoich przedstawicieli, stawiając do dyspozycji Zarządu Spółki fachowców posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie, ze świadomością , że powodzenie podmiotu na rynku wiąże się z sytuacją jej Załogi. Niestety, podobnie jak w wielu innych
przypadkach, ani Zarząd PGNiG SA ani Zarząd Spółki PGNiG Obrót Detaliczny, nie chciał lub nie potrafił skorzystać z tak ogromnego potencjału, podejmując podobnie jak w innych podmiotach Grupy Kapitałowej jedynie działania zmierzające do szukania oszczędności na Pracownikach. Delegaci domagają się szerszego spojrzenia na przyszłość Spółki i zapewnienia dla niej długofalowej strategii, która pozwoli na uzyskanie silnej pozycji na rynku, opartej na doświadczonej Załodze jako jej największym kapitale i zasobie. Delegaci pragną przypomnieć, że charakter działalności Spółki Obrotu Detalicznego, wszystkie jej funkcje i zasady opierają się na zaangażowaniu, doświadczeniu i pracy ludzi – w podmiocie o charakterze handlowym to nie park przętowy gwarantuje powodzenie, tutaj potrzebna jest Spółka wyposażona w odpowiednie instrumenty, oparta na szerokiej sieci sprzedaży, a przede wszystkim na skutecznych i sprawnych handlowcach. Sytuacja, jaka ma miejsce w Spółce powoduje, że Pracownicy pracują w ogromnym napięciu, bez wiedzy o przyszłej strukturze, bez motywacji i w nieustannym zagrożeniu utraty zatrudnienia.

Nasz Związek wielokrotnie apelował o podjęcie działań mających na celu poszerzenie oferty produktowej, dającej nie tylko utrzymanie gwarantowanych dochodów i pozycji rynkowej, ale również umożliwiających Pracownikom wykorzystanie swojego potencjału w dążeniu do rozwoju Spółki i stabilnego zatrudnienia. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego wielokrotnie zwracał się do Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny o przedstawienie docelowego schematu Spółki i jej struktury organizacyjnej nie uzyskując w tym zakresie żadnych konkretnych informacji. Zarząd Spółki systematycznie ogranicza sieć sprzedaży likwidując kolejne Biura Obsługi Klientów, prowadząc proces centralizacji i koncentracji sieci sprzedaży w sytuacji, w której konkurencja Spółki stara się tworzyć własne punkty sprzedaży jak najbliżej klienta, w jak największej ilości.

Delegaci uważają, że decyzje Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny nie są racjonalne z punktu widzenia działalności podmiotu, czego przykładem jest likwidacja znacznej części jednostek służb windykacyjnych – wątpliwe wydają się przyszłe efekty podejmowanych decyzji w sytuacji, gdzie służby windykacyjne zostają przeniesione z własnych budynków, lub budynków wynajmowanych od PGNiG SA do wynajmowanych pomieszczeń od zewnętrznych podmiotów, pozostawiając własne niewykorzystane lokalizacje z pełną infrastrukturą, czego przykładem może być likwidacja lokalizacji Rzeszowskiej na rzecz Jarosławia.

Delegatów najbardziej oburza fakt, iż w konsekwencji tych działań Pracownicy otrzymują zmianę miejsca świadczenia pracy w miejscach odległych nawet o kilkadziesiąt kilometrów od dotychczasowych – co zdaniem Delegatów jest ukrytym naciskiem do skorzystania z Programu Dobrowolnych Odejść.

Delegaci XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG wyrażają swoje oburzenie wobec działań Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny wobec Pracowników, którzy w sposób skandaliczny i urągający jakimkolwiek standardom są informowani o podjętych decyzjach związanych z likwidacjami ich miejsc pracy nie pozostawiając wieloletnim Pracownikom innego wyboru jak odejście na PDO. Strona Społeczna wielokrotnie zwracała się do Zarządu Spółki o przedstawienie docelowego modelu podmiotu, jednak bezskutecznie. Powoduje to ogromną niepewność wśród Pracowników i rosnące przeświadczenie, że o dalszym zatrudnieniu nie zadecydują zaangażowanie i wyniki w pracy, a szczęście związane z utrzymaniem danej lokalizacji w strukturach Spółki, czego przykładem są likwidowane lokalizacje w Lublinie, Radomiu, Opolu, Szczecinie, Wałbrzychu i Rzeszowie – dla Strony Społecznej jest to sytuacja niedopuszczalna i karygodna.

Delegaci XXXII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa domagają się podjęcia natychmiastowych działań, które przywrócą właściwe relacje społeczne w Spółce, oparte na przejrzystych zasadach negocjacji umowy społecznej, a przede wszystkim domagają się od Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny szacunku i uczciwości wobec Pracowników. Delegaci domagają się przedstawienia planów organizacji Spółki, schematów sieci sprzedaży i lokalizacji punktów obsługi klienta, a także przedstawienia wartości potrzebnego w Spółce kapitału ludzkiego tak, aby Pracownicy mieli możliwość podejmowania decyzji o swojej przyszłości z odpowiednim wyprzedzeniem i w oparciu o racjonalne przesłanki. Delegaci nie zgadzają się na traktowanie wieloletnich Pracowników bez szacunku i właściwych zasad dialogu społecznego.

Ponadto Delegaci domagają się osobiście od Prezesa Zarządu Spółki Obrotu Detalicznego podjęcia działań o charakterze dyscyplinarnym wobec podległych mu menadżerów, którzy są odpowiedzialni za nieprawidłowe zasady komunikacji ze Strona Społeczną, za traktowanie Pracowników przedmiotowo i bezrefleksyjnie i niewłaściwą postawę wobec Załogi.

Stanowisko Delegatów XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG w sprawie sytuacji w Spółce PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest ostatnim wezwaniem do naprawy relacji społecznych w Spółce i nowego otwarcia dialogu społecznego opartego na cywilizowanych standardach. W sytuacji dalszego ignorowania najważniejszych dla ludzi pracy spraw – warunków pracy, szacunku i stabilności zatrudnienia, Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podejmie zdecydowane działania w obronie interesów Członków Związku.

Za Delegatów XXXII Zgromadzenia OZZ GNiG
Wiceprzewodniczący Związku
Kierownik Sektora Handlowego
Mariusz Gierczak

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Dariusz Matuszewski

Wojcieszyce, dnia 15 maja 2015r.

Zmieniony ( 18.05.2015. )
 
Oświadczenie OPZZ w sprawie wyborów prezydenckich
Redaktor: Administrator   
06.05.2015.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych krytycznie ocenia kończącą się kampanię przed pierwszą turą wyborów prezydenckich.


Kwestie związane z ubóstwem, bezrobociem, prawami pracowniczymi, stabilnością zatrudnienia i nierównościami społecznymi nie odgrywały istotnej roli w programach i debatach wyborczych kandydatów na urząd Prezydenta RP. Uważamy, że poglądy, postulaty i oczekiwania dużej części społeczeństwa zostały zlekceważone.

Liczymy, że w jesiennych wyborach parlamentarnych pojawią się ugrupowania, które skupią się nad rozwiązaniami prospołecznymi, poprawiającymi poziom życia i warunki pracy.

Warszawa, 6 maja 2015r.
 
Podziękowanie
Redaktor: Administrator   
19.04.2015.

Wałbrzych, dnia 20 kwietnia 2015r.

Koleżanki i Koledzy  Przewodniczący Organizacji Oddziałów i Sekcji
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Członkowie Związku - Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG

Koleżanki i Koledzy,

W dniu 18  kwietnia  br. w Warszawie odbyła się Manifestacja Organizacji Związkowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, której celem było  przekonanie rządu do zmiany kierunku polityki i do działania w interesie pracowników oraz ich rodzin.

Z ramienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w manifestacji wzięło udział ponad tysiąc  naszych członków pod wspólnym hasłem „STOP  MAKSYMALIZACJI  ZYSKÓW  KOSZTEM PRACOWNIKÓW  GRUPY KAPITAŁOWEJ  PGNiG”.

W tej sprawie  jak i szeregu innych problemów pracowników  zatrudnionych w  większości spółek GK PGNiG  podczas manifestacji przewodniczący OZZGNiG  Dariusz Matuszewski złożył petycję w Ministerstwie Skarbu Państwa na ręce ministra Rafała Baniaka,  jak też podczas spotkania  przedstawił powody niezadowolenia wielotysięcznej  załogi naszej branży powodujące  domagania się swoich praw manifestując na ulicach Warszawy. Petycja została również przesłana do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego i do Pani Premier Ewy Kopacz.

W imieniu Prezydium  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  dziękujemy  wszystkim, którzy w ostatnią sobotę poświęcili swój wolny czas i wzięli udział w  manifestacji domagając się aby w prowadzonych procesach przez Zarządy Spółek GK PGNiG dążono do  rzeczywistych zmian służących rozwojowi branży , których celem byłby również człowiek i rodzina, pracownik i godna, bezpiecznie wykonywana praca a przede wszystkim stabilizacja zatrudnienia.

Jednocześnie Prezydium OZZGNiG  podkreśla, że to nie koniec. Czeka nas zapewne jeszcze  długa droga. Możemy się spodziewać, że zajęci sobą i kampanią wyborczą  rządzący i te protesty po raz kolejny zlekceważą.

Ale nie mamy  wątpliwości, że publicznie  pokazując  zjednoczenie i  wspólne działania  organizacji związkowych skupionych w OZZGNiG  osiągniemy swój cel.  

Istotnym jest również  aktywny udział w wyrażaniu swego niezadowolenia wspólnie z innymi grupami zawodowymi jak to miało miejsce  podczas manifestacji 18 kwietnia w Warszawie bo właśnie to  może przyczynić się do poprawy warunków pracy i godnego wynagrodzenia.

Dziękujemy za imponujące zaangażowanie naszych związkowców jak również wszystkim naszym sympatykom którzy szli w marszu protestu pod naszymi flagami.

Ze Związkowym Pozdrowieniem
PREZYDIUM  OZZGNiG

 


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Zmieniony ( 27.04.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 65 - 73 z 206