Start
Pismo Ogólnopolskiego ZZ GNiG do Prezesa Zarządu PGNiG SA w sprawie dialogu społecznego
Redaktor: Administrator   
14.07.2014.

Wałbrzych, dnia 14 lipca 2014r.

Pan Mariusz Zawisza
Prezes Zarządu PGNiG SA

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jako jedna z trzech Central Związków Zawodowych funkcjonujących w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zwraca się do Pana Prezesa o wyjaśnienie postawy Prezesa Zarządu PGNiG SA wobec działalności Związkowej Komisji Koordynacyjnej GK PGNiG, a także o zajęcie jednoznacznego stanowiska określającego formy i zasady współpracy oraz prowadzenia dialogu społecznego z reprezentacją Strony Społecznej, która została  formalnie wyłoniona i ustanowiona przez Centrale Związków Zawodowych działające w Grupie Kapitałowej. Dotychczasowe ignorowanie przez Prezesa Zarządu faktu funkcjonowania takiej reprezentacji w Spółce jest odbierane przez Centrale Związków Zawodowych jako wyraz złej woli w układaniu właściwych relacji Pracodawcy ze Stroną Społeczną.

Związkowa Komisja Koordynacyjna Grupy Kapitałowej PGNiG powstała w roku 1999 na mocy porozumienia o współpracy podpisanego przez trzy Centrale Związków Zawodowych działające w branży górnictwa naftowego i gazownictwa: NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, PZZ „Kadra” Sekcja Krajowa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (wówczas jeszcze Federację Związków Zawodowych GNiG). W ciągu piętnastu lat swojej działalności Związkowa Komisja Koordynacyjna była reprezentacją Pracowników Grupy Kapitałowej wobec Zarządu PGNiG SA zwłaszcza w wszelkich kwestiach, które wykraczały poza relacje przemysłowe na poziomie Spółek i Oddziałów lub też nie mogły tam znaleźć rozwiązania,  które dotyczyły całej Grupy Kapitałowej, a także w kwestiach spraw i decyzji Zarządu PGNiG SA, których podjęcie skutkowało inkorporacją ich skutków w całej GK. Związkowa Komisja Koordynacyjna w ciągu wielu lat swojej działalności dała podstawy do zbudowania ładu społecznego w branży górnictwa naftowego i gazownictwa opartego na współdziałaniu z Pracodawcą, poszukiwaniu wspólnych rozwiązań w drodze uczciwego dialogu społecznego, a także w oparciu o niekonfrontacyjną postawę stron relacji przemysłowych w Grupie Kapitałowej, co przełożyło się na wiele pozytywnych efektów zarówno dla Pracowników jak i Pracodawców w branży, a przede wszystkim pozwoliło na zbudowanie ładu społecznego dającego możliwość negocjacji i rozmów na najistotniejsze dla GK PGNiG tematy. Rozwiązania te, instytucjonalizowane w branży przez wiele lat stały się immanentną częścią zbiorowych stosunków pracy w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Od momentu objęcia przez Pana funkcji Prezesa Zarządu PGNiG SA odczuwamy coraz bardziej konfrontacyjną postawę Pracodawcy wobec Strony Społecznej, a także systematyczną marginalizację reprezentacji pracowniczej, która opierając się na wieloletnim doświadczeniu, a przede wszystkim na wiedzy uzyskanej od swoich członków stała się być może zbyt wymagającym i niewygodnym partnerem w relacjach społecznych. Rosnące zniecierpliwienie naszych członków związane z prowadzoną kolejny już raz głęboką reorganizacją w Grupie Kapitałowej jest podsycane również faktem, iż Prezes Zarządu jako główna osoba decyzyjna w branży prezentuje postawę, która może sugerować obawę i stosowanie uników wobec Związkowej Komisji Koordynacyjnej szukając takiego sposobu na budowanie relacji społecznych, które ZKK postawią poza głównym procesem negocjacji, co w obliczu obecnej sytuacji w branży może przynieść niespodziewane dla Pracodawcy efekty.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako jedna z trzech Central Związków Zawodowych działających w branży pragnie zwrócić uwagę, że struktury związkowe w branży ulegają zmianom organizacyjnym, które są skutkiem zmian wprowadzanych przez Pracodawcę. W ciągu wielu lat Związki Zawodowe pracując nad efektywnością swoich struktur opierały się nie tylko na możliwościach gwarantowanych przez ustawodawcę, ale również na tradycji i zasadach wypracowanych w branży, nie widząc potrzeby rozdrabniania swoich struktur w celu uzyskania większej ilości osób w rozmowach z Pracodawcą, kładąc nacisk na profesjonalizm i skuteczność swojej działalności. Centrale Związków Zawodowych działają w granicach prawa, funkcjonują w poszanowaniu partnerów społecznych – jednak zawsze ich zasadniczym celem jest reprezentacja interesów pracowniczych. Obecna postawa Zarządu PGNiG SA wobec Związkowej Komisji Koordynacyjnej zagraża realizacji tego celu i powoduje konieczność podjęcia przez Związek decyzji dotyczących formy dalszej współpracy ze stroną Pracodawcy w ramach GK PGNiG.

Mając powyższe na względzie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jako jedna z trzech Central Związków Zawodowych działających w branży górnictwa naftowego i gazownictwa, mająca swoją reprezentację w Związkowej Komisji Koordynacyjnej GK PGNiG zwraca się do Pana Prezesa o informację dotyczącą formy współpracy Zarządu PGNiG SA z ZKK jak i deklaracji prowadzenia poważnego dialogu społecznego w branży, opartego na uczciwych zasadach, który przede wszystkim wyklucza wykorzystywanie prawa pracy przeciwko interesom pracowniczym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewiski

 

 
Dramatyczna sytuacja w Spółce PGNiG Technologie SA
Redaktor: Administrator   
04.07.2014.

W związku z dramatyczną sytuacją, jaka ma miejsce w Spółce PGNiG Technologie SA, a przede wszystkim w związku z ogłoszonymi zwolnieniami grupowymi, które mają dotknąć grupę nawet kilkuset pracowników Spółki, Zakładowe Organizacje Związkowe Spółki PGNiG Technologie SA zgłosiły Zarządowi Spółki w dniu 2 lipca 2014r. wszczęcie sporu zbiorowego, którego przedmiotem są następujące żądania:

  1. zminimalizowanie skali zwolnień grupowych w Oddziale Gazobudowa,
  2. określenie jednoznacznych zasad premiowania dla pracowników PGNiG Technologie,
  3. uzgodnień z organizacjami związkowymi działającymi w PGNiG Technologie SA działań restrkturyzacyjnych i optymalizacyjnych mających wpływ na poziom zatrudnienia w Spółce,
  4. wprowadzenia pozakodeksowych osłon dla zwalnianych pracowników, zgodnych z Programem racjonalizacji zatrudnienia i działań osłonowych dla pracowników GK PGNiG lub innej formy osłon socjalnych łagodzących negatywne skutki zwolnień.

Zakładowe Organizacje Związkowe wyznaczyły termin 8 lipca 2014r. na spełnienie postulatów, nie uwzględnienie żądań w oznaczonym terminie, spowoduje uruchomienie procedury sporu zbiorowego do strajku włącznie. Zakładowe Organizacje Związkowe zwróciły się również do Pracodawcy o przedstawienie Stronie Społecznej szczegółowej informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej Spółki, a także analiz związanych ze strukturą zatrudnienia.

Załoga Oddziału Gazobudowa jest zdeterminowana w walce o swoje prawa. W ostatnich miesiącach Pracowników dotknęło wiele negatywnych zmian, a podstawowe interesy pracownicze – w tym najważniejsze – jakim są miejsca pracy są poważnie zagrożone. W sytuacji, w której Pracodawca nie proponuje żadnych programów towarzyszących zwolnieniom grupowym, Załoga Spółki nie może bezczynnie pozwalać na takie działania.

Zakładowe organizacje związkowe zwróciły się również o interwencję do Parlamentarzystów, czego efektem są interpelacje poselskie kierowane do Ministra Skarbu Państwa.

Dariusz Ćwik

Zobacz także:

Image Interpelacja 1 

Interpelacja posła złozona w Sejmie. Naszym wspólnym celem  jest podjęcie wszelkich działań w kierunku uzyskania osłon z CFR,  aby w sposób godny móc odejść z Firmy, dotyczy to nie tylko pracowników naszego Oddziału, ale także i pozostałych. Utrata pracy jest tak samo dotkliwa dla każdego, bez względu na miejsce zatrudnienia.

Image Interpelacja 2

Interpelacja posła dotycząca funkcjonowania Oddziału Gazobudowa.

Image Artykuł prasowy

UWAGA: W załączonym artykule wkradł się błąd dot. ilości zwalnianych pracowników do ilości zatrudniony, sprostowanie ukaże się w następnym artykule.

Zmieniony ( 04.07.2014. )
 
Podpisanie porozumienia i zakończenie sporu zbiorowego
Redaktor: Administrator   
25.06.2014.

Koleżanki i Koledzy
Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w  Polskiej Spółce Gazownictwa

Informuję, że dnia 23 czerwca br. w Jadwisinie Zarząd Oddziału Pracowników naszego Związku w PSG spotkał się z Panem Sylwestrem Bogackim Prezesem Zarządu Spółki celem omówienia aktualnej sytuacji związanej z planowanym wdrożeniem Programu Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej PGNiG. Programu, który w najbliższej przyszłości, może mieć znaczący wpływ na sprawy pracownicze, w tym również na koszty pracy.

W wyniku dyskusji, Zarząd Oddziału Związku wydelegował swoich przedstawicieli do rokowań dotyczących prowadzonego przez nasz Związek sporu zbiorowego z pracodawcą. W dniu wczorajszym, tj. 24 czerwca br., w siedzibie Spółki w Warszawie prowadzone były rokowania
z przedstawicielami pracodawcy.

Jak zapewne Państwo pamiętacie Związek nasz w dniu 14 kwietnia br. wystąpił do pracodawcy z roszczeniami. Wystąpienie to dotyczyło między innymi wzrostu funduszu wynagrodzeń, wypłaty nagrody rocznej, dokonania odpisu w wysokości 65% na Fundusz Socjalny, ale przede wszystkim miało na celu wsparcie działań związkowych w zawarciu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w sytuacji zagrożenia jego funkcjonowania.

W wyniku długich i nerwowych negocjacji, Związki Zawodowe działające w naszej Spółce w obliczu zaistniałych zmian w składzie Zarządu Spółki wynegocjowały w/w układ zachowując, na bazie dotychczasowych kosztów układów obowiązujących w sześciu spółkach dystrybucyjnych, zapisy w większości obejmujące dotychczasowe przywileje pracownicze.

Układ Zbiorowy Pracy, by mógł być zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy, musiał zawierać także taryfikator wynagrodzeń. W związku z powyższym organizacje związkowe przystąpiły do uzgodnień dotyczących wartościowania stanowisk pracy i stworzenia tabel wraz z „widełkami” płacowymi. W wyniku negocjacji Pracodawca, w większości przypadków, przyjął wnioski przedstawicieli organizacji związkowych, w znaczny sposób modyfikujące proponowane zapisy z korzyścią dla pracowników.

W wyniku zawartego i już zarejestrowanego ZUZP zrealizowany został jeden z punktów stawianych przez nas roszczeń, a mianowicie odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 65% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Jak wcześniej informowałem, odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu PSG, w sprawie wdrażania narzuconego przez właściciela Programu Poprawy Efektywności, czyli Związek nasz rozpoczął realizację kolejnego postulatu zawartego w roszczeniach sporu zbiorowego, a zatem dialogu w sprawach działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych.

Wdrażanie wartościowania stanowisk pracy i funkcjonowania Układu Zbiorowego Pracy ukazało niezwykle istotny problem w trzech Oddziałach naszej Spółki, a dokładniej zróżnicowanie systemów wynagrodzeń wynikających z historii Spółek Dystrybucyjnych. W związku z koniecznością przyjęcia przez pracowników nowych stanowisk i dostosowaniem płac do obowiązującego od 1 lipca 2014r., nowego Układu Zbiorowego Pracy, grupa około 6 tysięcy pracowników naszej Spółki utraciłaby zmienne składniki wynagrodzeń (premię, nagrody), mówiąc wprost miałaby obniżone wynagrodzenie o kilka procent.

Dlatego też, delegowani przedstawiciele naszego Związku do rokowań w sprawie sporu zbiorowego, w uzgodnieniu z Zarządem Związku czyli wszystkimi Przewodniczącymi naszych Oddziałów w dystrybucji uczestniczących w spotkaniu w dniu 23 czerwca, podjęli decyzję
o zakończeniu sporu zbiorowego z Pracodawcą pod warunkiem zawarcia porozumienia dotyczącego najistotniejszych kwestii, a mianowicie:

  1. Dokonania przeliczenia zmiennych składników wynagrodzenia dla pracowników oddziałów Zabrza, Warszawy i Tarnowa (grupy około 6 tysięcy zatrudnionych)
  2. Wypłaty pełnej kwoty zabezpieczonej na nagrodę roczną w terminie do 24 lipca br.,
  3. Dokonanie odpisu do 14 lipca br. 65% na Fundusz Socjalny
  4. Prowadzenia konsultacji w sprawie wdrażanych programów optymalizacyjnych.
  5. Powrocie do rozmów w IV kwartale br., celem rozdysponowania ewentualnych nadwyżek powstałych w Funduszu Wynagrodzeń.

Szanowni Państwo, po spotkaniu w dniu 16 czerwca 2014r. organizacji Związkowych PGNiG SA z Prezesem Zarządu PGNiG Panem Mariuszem Zawiszą, przedstawiona została decyzja, zarówno dla PGNiG SA  jaki całej Grupy Kapitałowej, o braku możliwości podwyżek w tym roku w związku z decyzją właściciela, czyli Ministra Skarbu Państwa, narzucająca wprowadzenie programu Poprawy Efektywności w 15 segmentach działalności. Związek nasz uważa, że nadrzędną sprawą w zaistniałych okolicznościach jest ochrona w jak największym stopniu miejsc pracy. Niemniej w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach sporu zbiorowego uzyskaliśmy realizację większości roszczeń, jak również mamy w naszej Spółce zarejestrowany Układ Zbiorowy Pracy. Te właśnie okoliczności były podstawą do zawarcia porozumienia o zakończeniu sporu zbiorowego i przyjęcia, że bieżący rok jest okresem na dokonanie niezbędnych regulacji w Spółce, porządkujących tak systemy wynagradzania i premiowania jak też strukturę Spółki po konsolidacji.

W załączeniu przesyłamy Państwu skan Porozumienia, jednocześnie informując, że każda z organizacji związkowych prowadzi procedurę sporów zbiorowych niezależnie, ponosząc własną odpowiedzialność za podjęte decyzje. 

Z pozdrowieniami,

Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 80 z 192