Start
BARBÓRKA 2017
Redaktor: Administrator   
29.11.2017.

Image

 

Koleżanki i Koledzy Przewodniczący
Oddziałów i Sekcji
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Członkowie Związku

Pracownicy Grupy Kapitałowej
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa składam najserdeczniejsze życzenia sukcesów oraz wszelkiej pomyślności wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z okazji naszego branżowego święta Barbórki.

Akademie i uroczystości, które towarzyszą Barbórce niech będą manifestacją wspólnoty jaka łączy Załogi naszej Firmy i niech przypominają wszystkim, że pomimo pracy w różnych podmiotach branży, Załogi Grupy Kapitałowej PGNiG SA mają wspólną historię i tożsamość, co powinno dawać nam wszystkim poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności.

W imieniu naszego Związku życzę wszystkim Pracodawcom Grupy Kapitałowej PGNiG, aby poczucie jedności z Załogami i odpowiedzialności za los Pracowników było najważniejszym kryterium w podejmowanych działaniach. Życzę, aby obchody święta utrwaliły świadomość wszystkich, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to ludzie, którzy od wielu pokoleń oddają swoją myśl i pracę, i dzięki którym nasza Firma jest jednym z najpotężniejszych przedsiębiorstw w Polsce. Z okazji święta Barbórki życzę nam wszystkim, aby bogactwu i powodzeniu Firmy towarzyszył dobrobyt Pracowników.

W imieniu naszego Związku życzę wszystkim udanych, wspaniałych Akademii, wesołych i jednoczących załogi Karczm i Combrów. Życzę nam wszystkim, aby podniosły nastrój Barbórki i atmosfera wspólnoty i przyjaźni towarzyszyły naszej branży cały rok, we wszelkich działaniach i wbrew wszelkim trudnościom.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewski

Wałbrzych, grudzień 2017 rok 

 

 

Zmieniony ( 29.11.2017. )
 
Pierwsze spotkanie Komisji Dialogu Społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa
Redaktor: Administrator   
17.11.2017.

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa odbyło się 15 listopada 2017r. w Jadwisinie. Na spotkaniu omówione zostały najważniejsze kwestie pracownicze oraz społeczne dotyczące środowiska pracy w polskim gazownictwie.

Dnia 26 lipca 2017r. w Warszawie zawarte zostało Porozumienie w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa, na mocy którego powstał zespół, powołany wspólnie przez Pracodawcę i Organizacje Związkowe Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Działanie to ma na celu wzmocnienie roli dialogu społecznego oraz współpracy ze wszystkimi Przedstawicielami Strony Społecznej.

W Preambule Porozumienia jest zapis, że „zasięg działania obejmujący całą Polskę, jak również pełny przedział grup zawodowych od stanowisk robotniczych po wysoce wykwalifikowane stanowiska specjalistyczne powoduje, że w połączeniu z tradycją i historią branży, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. kreuje dziś niepowtarzalną i jedyna w swoim rodzaju kulturę organizacyjną”.

Image

Pożegnanie Pana Jana Anysza w związku z przejściem na emeryturę

Na spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego z zebranymi pożegnał się Pan Jan Anysz Dyrektor Biura Relacji Społecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa, który po wielu latach pracy na rzecz branży górnictwa naftowego i gazownictwa zdecydował się na przejście na emeryturę. W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Pana Jana Anysza pożegnał Przewodniczący Związku Dariusz Matuszewski. Przewodniczący Dariusz Matuszewski podkreślił zaangażowanie i pracę Pana Jana Anysza na rzecz Pracowników nie tylko sektora gazownictwa, ale całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Pan Jan Anysz w ciągu swojej pracy pełnił z wybory Załogi funkcje w Zarządzie PGNiG SA, Radzie Nadzorczej PGNiG SA oraz Radach Nadzorczych Spółek Gazownictwa. Mimo pełnienia tak ważnych funkcji, Pan Jan Anysz zawsze pozostał menadżerem wrażliwym na sprawy pracownicze, jak i zawsze wyróżniała go wysoka kultura osobista. Przewodniczący Dariusz Matuszewski w imieniu wszystkich Członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podziękował Panu Janowi Anyszowi za wiele lat współpracy i niestrudzoną działalność na rzecz budowania dialogu społecznego w branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Przewodniczący złożył Panu Janowi Anyszowi życzenia wszelkiej pomyślności w nowym etapie życia i wyraził nadzieję na wiele spotkań w gronie Związku.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Image

Image

Image

 

 
Międzynarodowa Konferencja w Warszawie
Redaktor: Administrator   
09.11.2017.

Dnia 7 listopada 2017r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja kończąca projekt pt. „ŚWIADOMOŚĆ: Zwiększenie dostępu pracowników do informacji w przedsiębiorstwach sektora nafty i gazu w Europie”. Aplikantem projektu był Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a partnerami następujące ogólnokrajowe organizacje działające w sektorze górnictwa naftowego i gazownictwa:

Industria de CCOO  - Hiszpania
Federatia Sindicatelor Gaz Romania - Rumunia
Autonomous Union of Energy and Petrochemical Industry Workers of Serbia - Serbia
Federation of Chemical, Energy and General Workers’ Union (VDSZ) Hungary – Węgry

Image

Projekt z założenia miał na celu poprawę kwalifikacji przedstawicieli związków zawodowych z sektora nafty i gazu w zakresie wpływu i nacisku na decyzje podejmowane w firmie oraz ochronę pracowników przed procesami restrukturyzacyjnymi. Przedstawiciele związków uczestniczących w projekcie mieli okazję do wymiany informacji na temat uwarunkowań prawnych oraz doświadczeń w zakresie wspierania pracowników w swoich krajach.

Realizacja projektu trwała od grudnia 2015r., w ciągu jego trwania odbyła się międzynarodowa inaugurująca konferencja w Belgradzie, na której uczestnicy projektu mieli możliwość wzajemnego poznania się, a przede wszystkim nastąpiła wymiana informacji i doświadczeń na temat bieżącej sytuacji pracowników w przedsiębiorstwach przemysłu naftowego i gazowniczego w krajach uczestniczących w projekcie, zwłaszcza w kontekście zmian gospodarczych i restrukturyzacyjnych. W kolejnych miesiącach partnerzy mieli warsztaty i spotkania krajowe dotyczące ważnej kwestii informowania pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. Omawiane były prawne regulacje krajowe i unijne dotyczące zasad informowania i konsultacji ze strona społeczną. Po warsztatach krajowych, odbyło się międzynarodowe spotkanie wszystkich partnerów projektu w Budapeszcie, na którym przedstawiciele organizacji pracowniczych uczestniczących w projekcie dokonali podsumowań, a dyskusja panelowa miała na celu wymianę informacji i doświadczeń krajowych. Ważnym aspektem podnoszonym w dyskusjach był dialog społeczny jako najlepsza forma budowania relacji w stosunkach przemysłowych na poziomie Unii Europejskiej, a przede wszystkim na forum krajowym i branżowym.

Image

Konferencję kończącą projekt, która odbyła się w Warszawie otworzył Przewodniczący Dariusz Matuszewski, który jako przedstawiciel aplikanta projektu był moderatorem wszystkich konferencji międzynarodowych oraz warsztatów krajowych dla Członków Związku. Przewodniczący dokonał podsumowania spotkań i warsztatów, na których przedstawiciele związków zawodowych biorących udział w projekcie mieli możliwość podniesienia wiedzy i kwalifikacji z zakresu prawa pracy, procedur ochrony pracowników w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa czy też zmiany pracodawcy jak również umiejętności prowadzenia negocjacji zbiorowych. Przewodniczący Związku w imieniu OZZ GNiG przedstawił prezentację Prowadząc dyskusję panelową Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski zwrócił się do uczestników o przedstawienie informacji dotyczącą dialogu społecznego na poziomie branżowym w poszczególnych krajach.

Image

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, które już zrealizował i nadal realizuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pozwoliły na organizacje warsztatów i szkoleń dla ogromnej grupy naszych członków, którzy uzyskali wiedzę z zakresu krajowego i europejskiego prawa pracy, podnieśli umiejętności z zakresu negocjacji w zbiorowych stosunkach pracy, jak również mieli możliwość wymiany informacji i doświadczeń z przedstawicielami związków zawodowych pokrewnych branż zarówno w Unii Europejskiej jak i w krajach europejskich nienależących do Wspólnoty. Obok niekwestionowanych korzyści merytorycznych wynikających z uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach, spotkania te pozwalają na nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz zacieśniają więzy pracowników branży naftowej i gazowniczej w europejskim środowisku pracy.

Informacja: biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 09.11.2017. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 9 - 16 z 199