Start
INFORMACJA Z POSIEDZEŃ ORGANÓW ZWIĄZKU
Redaktor: Administrator   
23.10.2017.


11 października 2017r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna zebrała się w siedzibie Związku w Wałbrzychu w celu przeprowadzenia kontroli za okres sprawozdawczy, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie.
Komisja Rewizyjna zbadała dokumentacje księgową i związkową, dokonała oceny realizacji uchwał Organów Związku, jak również udziału i zaangażowania Członków organów Związku. Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej została przekazana Członkom Rady Krajowej OZZ GNiG.

Image

12 – 13 października 2017r. posiedzenie Rady Krajowej OZZ GNiG

Rada Krajowa jest Organem związku składającym się z przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych OZZ GNiG. Na posiedzeniu omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące sytuacji Pracowników Grupy kapitałowej PGNiG. Wiceprzewodniczący Związku – Kierownicy sektorów przedstawili Radzie informację dotyczącą bieżących spraw, następnie omówione zostały sprawy pracownicze ze wszystkich Spółek Grupy Kapitałowej.
Rada Krajowa omówiła i procedowała bieżące sprawy organizacyjne Związku. Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił Radzie informację
z bieżącej działalności Prezydium Związku.

Nadal toczą się przed Sądami w Polsce sprawy Pracowników Gazobudowy o odszkodowania z Programu restrukturyzacji zatrudnienia. Przewodniczący związku jest wzywany na rozprawy jako świadek. Kwestia tych spraw była wielokrotnie poruszana na forum różnych gremiów, jednak nie doszło do ugody między stronami i nadal Sądy rozstrzygają kilkaset spraw o odszkodowania.

Image

Rada Krajowa wiele miejsca poświęciła dyskusji nad jedną z najważniejszych kwestii w środowisku pracy jaką jest dialog społeczny. Mimo wielu obietnic i publicznie deklarowanej woli współpracy, trudno jest w obecnej sytuacji mówić o jakimkolwiek dialogu społecznym. Poza wyjątkami – Polską Spółką Gazownictwa i Spółką PGNiG Technologie – w Grupie Kapitałowej nie ma woli Pracodawców do otwartej współpracy ze Stroną Społeczna, opartej na wartościach dialogu społecznego. W zbiorowych stosunkach pracy kluczową dla właściwej współpracy kwestią jest postawa konkretnego Pracodawcy i jego stosunku do swojej Załogi. Niestety, mimo upływu już dwóch lat od zmiany na kluczowych stanowiskach w branży, niewiele zmieniło się w tym obszarze, a Pracownicy wielu Spółek odczuwają coraz większe obawy o przyszłość, które bardzo często są wynikiem braku informacji i jasnego komunikatu Pracodawców. Członkowie Rady Krajowej wyrazili uznanie dla działalności Przedstawicielki Załogi w Zarządzie PGNiG w zakresie pracy nad odbudową dialogu społecznego w branży górnictwa naftowego i gazownictwa licząc jednocześnie, że te działania przywrócą właściwe relacje między Załogami i Pracodawcami zwłaszcza w Spółkach, gdzie generowanych jest najwięcej niepokojów społecznych.

Image

Związkowa Komisja Koordynacyjna Grupy Kapitałowej PGNiG zwróciła się do Prezesa Zarządu PGNiG SA o spotkanie w sprawie spraw branży. Strona Społeczna nadal oczekuje na decyzję Zarządu oraz wyznaczenie terminu spotkania.

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym informację z działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz informację z posiedzeń Prezydium OPZZ.


Image


Ustalenia Rady Krajowej:

  • Zgodnie z wnioskiem Prezydium Związku, Rada Krajowa postanowiła o zwołaniu Konferencji Delegatów OZZ GNiG w miesiącu grudniu br. Konferencja Delegatów organizowana zwyczajowo przez Związek w miesiącu grudniu, ma na celu podsumowanie upływającego roku. Związek wystosuje zaproszenia do Pracodawców Grupy Kapitałowej, aby delegaci mieli możliwość podjęcia dyskusji na ważne dla załóg kwestie.
  • Prezydium Związku powołało Komitet organizacyjny obchodów jubileuszu 35-lecia OZZ GNiG, w skład którego powołano Członków Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Pracowników Biura Związku. Rozpoczęły się już prace dotyczące organizacji tego ważnego dla naszej związkowej społeczności wydarzenia. Rada Krajowa zaakceptowała ustalenia Prezydium. Komitet organizacyjny będzie na bieżąco informował Organy Związku o pracach nad organizacją jubileuszu.

 

Image

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 23.10.2017. )
 
Wizyta Delegacji Federacji Związków Zawodowych Prowincji Shandong z Chin
Redaktor: Administrator   
11.07.2017.

W dniach 3 – 6 lipca 2017r. na zaproszenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa gościła w Polsce Delegacja przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Prowincji Shandong. Wizyta była związana z memorandum o współpracy, które zostało podpisane w 2013r. w Muzeum Gazownictwa między Przewodniczącym OZZ GNiG a Przewodniczącym Federacji Chińskich Związków Zawodowych.

Pierwszego dnia wizyty odbyło się oficjalne spotkanie w Muzeum Gazownictwa, którego gospodarzem była Pani Prezes Magdalena Zegarska. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na spotkaniu w Muzeum Gazownictwa reprezentował Przewodniczący Związku Pan Dariusz Matuszewski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Pracodawców Grupy Kapitałowej PGNiG:

Pani Magdalena Zegarska Wiceprezes Zarządu PGNiG SA Przedstawicielka Załogi w Zarządzie Spółki
Pan Radosław Bartosik Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych
Pan Łukasz Kroplewski Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju
Pan Adam Węgrzyn Wiceprezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

W spotkaniu w Muzeum Gazownictwa uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Spółki KERUI Polska.

Chińska delegacja podczas pobytu w Polsce odwiedziła Kraków oraz Wrocław, gdzie odbyły się spotkania z Dyrekcjami Oddziałów Zakładów Gazowniczych Polskiej Spółki Gazownictwa oraz aktywem związkowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
W Krakowie z Delegacją spotkał się Pan Robert Kwiatkowski Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Polskiej Spółki Gazownictwa oraz współpracownicy Pana Dyrektora. Ze strony OZZ GNiG w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący OZZ GNiG Pan Dariusz Matuszewski oraz Wiceprzewodniczący OZZ GNiG Pan Tomasz Gabzdyl i Pan Eugeniusz Postawa.

We Wrocławiu z Gośćmi z Chin spotkał się Pan Rafał Borutko Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu Polskiej Spółki Gazownictwa oraz współpracownicy Pana Dyrektora. Ze strony OZZ GNiG w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący OZZ GNiG Pan Dariusz Matuszewski, Wiceprzewodniczący Dolnośląskiej Sekcji PSG Pan Marek Orfin oraz Przewodniczący Sekcji Dolnośląskiej Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego Pan Adam Marek.

Na spotkaniach poruszane były tematy związane z branżą paliwowo – energetyczną w obu krajach oraz kwestie dotyczące funkcjonowania związków zawodowych i relacje Strony Społecznej z Pracodawcami w obu krajach.

Ostatniego dnia pobytu w Polsce Delegacja z Chin odwiedziła Wałbrzych, gdzie mieści się siedziba Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W spotkaniu podsumowującym wizytę Delegacji uczestniczył Przewodniczący OZZ GNiG oraz Wiceprzewodniczący Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Pan Mariusz Łuczak.

Delegaci z Chin, którzy mają podpisane memorandum z wieloma krajami Unii Europejskiej często podkreślali, że polska branża górnictwa naftowego i gazownictwa jest wspaniałym przykładem zrozumienia oczekiwań stron i dialogu społecznego, wyrażali również uznanie dla przedstawicieli OZZ GNiG, którzy brali udział w spotkaniach, podkreślając ich dbałość o wizerunek Grupy Kapitałowej PGNiG i utożsamianie się z Firmą. Podczas spotkań, zarówno strona Chińska jak i Polska wyraziła wolę rozszerzenia zapisów memorandum, a także omawiano projekt zaproszenia chińskich i polskich Pracodawców jako stron memorandum o współpracy i wymiany doświadczeń, którzy obok przedstawicieli Strony Społecznej obu krajów staliby się ważnym partnerem w budowaniu współpracy i przyjaźni.

Obok oficjalnych spotkań i panelowych dyskusji, Delegacja z Chin zwiedziła najpiękniejsze miejsca w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Odwiedzili również Kopalnię Soli w Wieliczce, gdzie oprowadzał ich Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników KS ‘Wieliczka”. Delegacja zakończyła wizytę w Wałbrzychu, gdzie zwiedziła Zamek Książ.

Żegnając się z Polską, członkowie chińskiej Delegacji wielokrotnie podkreślali wspaniałą atmosferę spotkań, która jest charakterystyczna i właściwa dla życzliwości Polaków.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 16.07.2017. )
 
XXXIV Zgromadzenie Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego GNiG
Redaktor: Administrator   
17.05.2017.

XXXIV ZGROMADZENIE DELEGATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

W dniach 10 – 11 maja 2017r. obradowali w Jadwisinie Delegaci XXXIV Zgromadzenia OZZ GNiG. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski.

Image

W pierwszym dniu obrad Delegaci wysłuchali i przyjęli sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium za okres drugiego roku IX kadencji Związku i jednomyślnie udzielili absolutorium Prezydium Związku za okres sprawozdawczy. Delegaci Sektora Naftowego i Zaplecza dokonali wyborów uzupełniających do Prezydium, którego Członkiem wybrany został Kolega Wojciech Boratyński Przewodniczący Oddziału Pracowników PGNiG SA.

Delegaci dyskutowali na tematy związane z sytuacją Załóg Spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, odbyły się również narady Sektorów Związku, na których delegaci przygotowali pytania i zagadnienia na spotkania z zaproszonymi Pracodawcami. Podczas wspólnej dyskusji Delegatów, wiele czasu poświęcone zostało kwestii relacji społecznych i potrzeby szerokiego dialogu społecznego na wszystkich poziomach branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Image

Image

Image

Drugi dzień obrad otworzył Przewodniczący Związku witając Gości Zgromadzenia:
Kolegę Jana Guza Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Panią Magdalenę Zegarską Wiceprezes Zarządu PGNiG SA Przedstawicielkę Załogi w Zarządzie PGNiG SA
Panią Martę Zygmunt Prezes Zarządu Spółki PGNiG Technologie
Pana Jarosława Wróbla Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pana Jana Anysza Pełnomocnika Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. Dialogu Społecznego

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski w swoim wystąpieniu otwierającym spotkanie Delegatów z Gośćmi, serdecznie podziękował przybyłym za przyjęcie zaproszenia i mimo wielu obowiązków spotkania z Delegatami OZZ GNiG, którzy stanowią reprezentację wszystkich Załóg Grupy Kapitałowej. Przewodniczący podkreślił potrzebę odbudowania właściwych relacji społecznych w branży, a przede wszystkim potrzebę odbudowania dialogu społecznego, który jest najlepszą drogą do konsensusu i współdziałania opartego na zaufaniu i szacunku partnerów zbiorowych stosunków pracy.

Image

Kolega Jan Guz przedstawił zebranym informację dotyczącą działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. OPZZ w swojej bieżącej pracy na rzecz środowiska pracy skupia się na najważniejszych kwestiach, które kształtują polskie środowisko pracy. Niezwykle istotną kwestią jest współdziałanie wszystkich organizacji pracowniczych w budowaniu jak najlepszych warunków dla polskich pracowników, a także zabezpieczenia socjalne i gwarancje prawne. Przewodniczący OPZZ podziękował Przewodniczącemu Związku za zaangażowanie i pracę w Prezydium OPZZ, a wszystkim liderom za aktywny udział w działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na poziomie branż oraz w strukturach terenowych. Kolega Jan Guz życzył Delegatom owocnych obrad i dalszych sukcesach w działalności na rzecz interesów pracowniczych branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Image

Pani Prezes Magdalena Zegarska podziękowała za zaproszenie na obrady Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Pani Prezes podziękowała za zaproszenie w imieniu Pana Piotra Woźniaka Prezesa Zarządu PGNiG SA, który nie mógł przybyć ze względu na wiele ważnych obowiązków służbowych, Pani Magdalena Zegarska przekazała od Prezesa Zarządu PGNiG SA życzenia owocnych obrad, a wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej spokojnej i bezpiecznej pracy.

Pani Magdalena Zegarska w swoim wystąpieniu do delegatów podkreśliła rolę dialogu społecznego w budowaniu kultury organizacyjnej i właściwej atmosfery w środowisku pracy. Dialog społeczny i spotkania z przedstawicielami Załóg są najlepszą drogą do budowania wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i szacunku, podkreśliła również, że jako Przedstawicielka Załogi we Władzach Spółki będzie dążyła do odbudowy dialogu społecznego zarówno na poziomie Grupy Kapitałowej jak i w podmiotach branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Image

Pan Prezes Jarosław Wróbel podziękował za zaproszenie oraz możliwość spotkania i dyskusji z Delegatami Związku. Złożył również podziękowanie Stronie Społecznej Polskiej Spółki Gazownictwa za ogrom wspólnej pracy w budowaniu przyszłości Spółki. PSG osiągnęła sukces na drodze dynamicznego rozwoju, Pan Prezes podkreślił, że to wspólne osiągnięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie kredyt zaufania i wsparcie ze strony Zarządu PGNiG SA, który wyraził zgodę na taki kierunek dla polskiego gazownictwa. Pan Jarosław Wróbel przedstawił zebranym informację dotyczącą aktualnej sytuacji w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz perspektywy jej dalszego rozwoju.

Pan Prezes Jarosław Wróbel podkreślił, że Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa z całą determinacją będzie realizował politykę polskiego Rządu w zakresie skutecznej rozbudowy systemu gazownictwa w Polsce, a przede wszystkim zabezpieczenia dywersyfikacji dostaw gazu tak, aby po raz pierwszy w historii Polska mogła dokonywać zakupu paliwa gazowego z dowolnego kierunku i źródła.

Image

Pani Prezes Marta Zygmunt podziękowała za zaproszenie, podkreśliła że właściwa komunikacja i dialog ze Stroną Społeczną dają możliwość rozwiązania najtrudniejszych nawet problemów. Jako Prezes Zarządu doskonale zdaje sobie sprawę z obaw jakie maja Pracownicy w obliczu trudności ekonomicznych w przedsiębiorstwie, uważa jednak że otwarta i uczciwa postawa Pracodawcy jest jedyna drogą do wspólnego pokonania trudności. Załoga Spółki PGNiG Technologie ma za sobą naprawdę ciężkie lata, w których nastąpiła trudna społecznie restrukturyzacja. Dzisiaj dzięki planom Zarządu PGNiG SA i Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Pracownicy Technologii mogą z optymizmem spojrzeć w przyszłość, co od dawna nie było udziałem tej Załogi. 

Image

W dalszej części obrad Przewodniczący Sektorów Związku przedstawili Gościom pytania i zagadnienia dotyczące sytuacji Pracowników branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Dzięki odpowiedziom udzielanym przez Gości Zgromadzenia, wiele problemów i niejasności mogło znaleźć wyjaśnienie i rozwiązanie. Kwestie dotyczące Sektora Naftowego i Sektora Handlowego zostały przekazane, ze względu na nieobecność przedstawicieli Pracodawców, Pani Prezes Magdalenie Zegarskiej, która złożyła Delegatom deklarację zaangażowania się w nurtujące Załogi problemy. Pani Prezes w podsumowaniu dyskusji podkreśliła, że obserwując spotkanie widać wyraźnie, jak duża jest potrzeba pracy na rzecz dialogu społecznego. Przysłuchując się konstruktywnej dyskusji w sprawach gazownictwa można zauważyć jak wiele problemów zostaje wyjaśnionych w merytorycznej rozmowie Pracodawcy z przedstawicielami Załogi. Pani Magdalena Zegarska podkreśliła, że takie spotkania pozwalają Załodze uzyskać wiele istotnych dla nich informacji, często uspokoić nastroje i rozpocząć nowy etap we wzajemnych relacjach. Zapewniła Stronę Społeczną, że w swojej pracy dołoży starań, aby nastąpiło rzeczywiste nowe otwarcie dla szerokiego dialogu społecznego w branży.

Image

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski podziękował Gościom za przyjęcie zaproszenia i udział w obradach, a Delegatom za owocne obrady Zgromadzenia.

Image

Image

Image

Informacja: Biuro OZZGNiG

Zmieniony ( 17.05.2017. )
 
Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PSG
Redaktor: Administrator   
17.05.2017.

WYBORY ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
W POLSKIEJ SPÓŁCE GAZOWNICTWA

Image

Dnia 12 maja 2017r. w Łodzi odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa. Był to ostatni etap organizacji Społecznej Inspekcji Pracy w oparciu o nowy schemat organizacyjny Polskiej Spółki Gazownictwa.

Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa został
Kolega Stanisław Szumański.

Członek Prezydium Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Image

Kolega Stanisław Szumański pełnił funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa w poprzedniej kadencji SIP, jest doświadczonym Społecznym Inspektorem posiadającym szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Swoją dotychczasową praca i działalnością na rzecz Społecznej Inspekcji Pracy w Spółce zdobył zaufanie i społeczne poparcie do dalszego pełnienia tej ważnej funkcji.

Image

Serdeczne gratulacje Koledze Stanisławowi Szumańskiemu w imieniu całego Związku złożył Przewodniczący Kolega Dariusz Matuszewski.

Image

Podziękowanie Kolegi Stanisława Szumańskiego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

W związku z ponownym objęciem przeze mnie funkcji  Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. chciałbym serdecznie podziękować moim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej woli , które to przywiodły ich do urn wyborczych i skłoniły do oddania głosu właśnie na mnie.

Składam podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali się w procedurę wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa. Dziękuję autorom dokumentów i regulaminów oraz członkom Komisji Wyborczych na wszystkich etapach wyłaniania SIP.

Obiecuję, że będę się starać nie zawieść Państwa zaufania, zaś moje obowiązki wynikające z pełnienia tej ważnej, służebnej, roli będę zawsze starał się wykonywać sumiennie oraz należycie, zawsze mając na uwadze przede wszystkim dobro Pracowników i naszego Zakładu.

Jeszcze raz dziękuję z głębi serca wszystkim osobom które zdecydowały się mi zaufać.

Stanisław  Szumański

 

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 204