Start
Komunikat nr 2 Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego GNiG
Redaktor: Administrator   
26.02.2016.

Warszawa, dnia 24 lutego 2016r.

KOMUNIKAT
Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

W dniu 24 lutego 2016r. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa z Zarządem Spółki w sprawie żądań jakie Związek przedstawił Pracodawcy w Uchwale nr 12/2016 z dnia 11 lutego 2016r.

Ze strony Pracodawcy w spotkaniu brał udział Członek Zarządu PSG Pan Adam Węgrzyn oraz Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. Relacji Społecznych Pan Jan Anysz. Pracodawca zwrócił się do Zarządu Związku z wnioskiem o przesunięcie terminu na spełnienie postulatów pracowniczych argumentując, że Pracodawca nie chce rozpoczynać działalności od sporu zbiorowego z Załogą i potrzebuje czasu na podjęcie działalności. Jednocześnie Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa zadeklarował nowe otwarcie relacji w Spółce, opartych na konstruktywnej współpracy i otwartym dialogu społecznym w poszukiwaniu konsensusu. Pan Prezesa Adam Węgrzyn poinformował Związek, że zostanie złożony wniosek o korektę Planu Działalności Gospodarczej Spółki na rok 2016. oraz zapewnił, że Strona Społeczna będzie informowana o wszelkich decyzjach Właściciela w tym zakresie. Zarząd zwrócił się do Zarządu Związku o przesunięcie terminu na spełnienie postulatów o trzy miesiące. Strona Związkowa podkreśliła, że Pracownicy Spółki od kilku lat nie otrzymali żadnych przeszeregowań wynagrodzeń i realne płace są coraz niższe. Związek ostrzegł Zarząd Spółki, że wśród załogi narasta poczucie krzywdy i panuje atmosfera pełna napięcia. Pracodawca zapewnił Stronę Społeczną, że działania Zarządu Spółki będą podejmowane z troską o sprawy pracownicze.

Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa rozumiejąc okoliczności w jakich jest obecnie Spółka i biorąc pod uwagę fakt, iż Zarząd PSG został dopiero powołany i swoją działalność rozpocznie oficjalnie dnia 2 marca 2016r., a przede wszystkim opierając się na deklaracji nowego Zarządu Spółki dotyczącej prowadzenia otwartego dialogu społecznego oraz troski o sprawy pracownicze, podjął Uchwałę nr 13/2016 dotyczącą przesunięcia terminu spełnienia postulatów pracowniczych wyznaczając Pracodawcy termin 25 marca 2016r.

Spotkanie zakończyło się wzajemną deklaracją stron o podjęciu wszelkich działań mających na celu wypracowanie form relacji w Spółce opartych na otwartym i konstruktywnym dialogu społecznym.

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

W załączeniu:
Uchwała nr 13/2016

 

Zmieniony ( 26.02.2016. )
 
UCHWAŁA NR 13/2016 Zarządu Oddziału Pracowników PSG
Redaktor: Administrator   
26.02.2016.
UCHWAŁA NR 13/2016
Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa
z dnia 24 lutego 2016r.

§1
 
Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa po spotkaniu z Zarządem Polskiej Spółki Gazownictwa, biorąc pod uwagę kwestie:
1. Zmiany składu Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
2. Zaplanowanej korekty planu działalności Polskiej Spółki Gazownictwa na rok 2016 i konieczności uzgodnień w tym zakresie z Właścicielem
Podjął uchwałę o przesunięciu terminu wyznaczonego Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa, określonego w Uchwale nr 12/2016 Zarządu Oddziału Pracowników PSG z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie rozpoczęcia procedury sporu zbiorowego.
 
§2
 
Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa mając na uwadze okoliczności określone w § 1 niniejszej Uchwały, wyznacza Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa termin 25 marca 2016r. na spełnienie postulatów postawionych w Uchwale nr 12/2016 z dnia 11 lutego 2016r. Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie rozpoczęcia sporu zbiorowego.
 
§3
 
 Uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

 
Informacja w sprawie postulatów płacowych OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
17.02.2016.

Wałbrzych, dnia 17 lutego 2016r.

INFORMACJA
w sprawie postulatów płacowych OZZ GNiG
Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa
wobec Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Dnia 11 lutego 2016r. na spotkaniu przedstawicieli Strony Społecznej z przedstawicielami Pracodawcy Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa przekazali na ręce Pana Jana Anysza Pełnomocnika ds. Dialogu Społecznego w PSG Doradcy Zarządu wystąpienie zawierające żądania płacowe, dotyczące przeszeregowań wynagrodzeń zasadniczych Pracowników Spółki w roku 2016. Związek wyznaczył Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa termin 25 lutego 2016r. na spełnienie postulatów, w przeciwnym razie Organizacja podejmie kroki na drodze sporu zbiorowego w celu zabezpieczenia podstawowych interesów pracowniczych Załogi Spółki.

Decyzja o przedstawieniu postulatów jest podyktowana przede wszystkim faktem, iż pomimo doskonałej kondycji Spółki, która jest wynikiem oddanej i ciężkiej pracy Załogi, od trzech lat – od momentu konsolidacji obszaru dystrybucji – Pracownicy nie otrzymali przeszeregowań płac zasadniczych. Również w Planie działalności gospodarczej na rok 2016 Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa założył zerowy wskaźnik przyrostu wynagrodzeń. Strona Społeczna, po bardzo trudnym okresie związanym z procesem konsolidacji oczekuje wreszcie decyzji dotyczącej wzrostu zasadniczych wynagrodzeń zwłaszcza, że finanse Spółki bez problemu na to pozwalają.
Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa mają za sobą bardzo trudne trzy lata. Konsolidacja spółek dystrybucyjnych w jeden podmiot spowodowała radykalne zmiany organizacyjne i systemowe, które dotknęły wszystkie stanowiska pracy. Kiedy w roku 2013 podjęta została decyzja o przejęciu przez nowy podmiot Pracowników z sześciu spółek dystrybucyjnych, rozpoczął się dla Załóg bardzo trudny okres związany z procesem konsolidacji. W ciągu trzech lat, w ramach prowadzonego procesu restrukturyzacji zatrudnienia ze Spółki odeszło 1451 osób, przy jednoczesnym zwiększeniu zadań w Spółce na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Załoga Polskiej Spółki Gazownictwa w ramach zadań nałożonych na podmiot przez państwo i społeczeństwo realizuje swoją misję z pełnym zaangażowaniem i oddaniem, pracując na granicy bezpieczeństwa i możliwości. Polska Spółka Gazownictwa jest największym i najstabilniejszym finansowo podmiotem Grupy Kapitałowej PGNiG, przyczyniając się w największym stopniu do ogromnego zysku osiągniętego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Przez trzy lata prowadzonego procesu konsolidacji Załoga Spółki bez przerwy podlegała reorganizacji i restrukturyzacji, pracownicy wykonują swoje bardzo odpowiedzialne obowiązki pod ogromna presją i pełni obaw o przyszłość. Ostatnie lata to dla Pracowników okres, w którym maksymalizacja zysków kosztem Strony Społecznej stała się zasadą prowadzonej działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że przeciętne wynagrodzenie zasadnicze w Spółce jest kwotą, której nie osiąga wiekszość Załogi, ponieważ jest to wartość skutecznie zawyżona przez menadżerskie kontrakty i wynagrodzenia kadry Centrali Spółki, która została ukształtowana po konsolidacji i jest jedyną jednostką w całym podmiocie, w którym tworzone są nowe stanowiska pracy. Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa, którzy swoje zadania wykonują w terenie, najbliżej społeczeństwa, którzy są podstawą całej działalności obszaru dystrybucji gazu, pracują za wynagrodzenia znacznie mniejsze niż średnia płaca w Spółce i od kilku lat nie otrzymali najmniejszego przeszeregowania płacy zasadniczej.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa jest reprezentacją kilku tysięcy Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa i w imieniu swoich Członków wystąpił do Zarządu PSG z roszczeniami płacowymi, które nie stanowią wyzwania finansowego dla Spółki i w żaden sposób nie wpłyną na jej kondycję ekonomiczną. Strona Społeczna domaga się podniesienia wynagrodzenia w bardzo trudnych czasach, chcąc mieć możliwość utrzymania swoich Rodzin za ciężką i oddaną pracę. W ostatnich latach wszelkie postulaty płacowe polskich pracowników odbierane są w otoczeniu jako nieuzasadnione i nieuprawnione roszczenia. Najważniejszy w polskim biznesie stał się wynik ekonomiczny i zysk, a pracownicy i ich sprawy zostały zepchnięte na margines relacji przemysłowych. Organizacje występujące w imieniu interesów pracowniczych stają się przedmiotem ataków dyskredytujących ich działania, a zmanipulowany przekaz płynący do społeczeństwa przedstawia pracowników jako przepłacanych i stawiających nieuprawnione roszczenia. Jako organizacja pracownicza mamy głęboką nadzieję, że takie podejście do ludzi pracy będzie odchodziło w przeszłość, a świat biznesu dostrzeże wreszcie, że bez oddanej i fachowej załogi nie ma prawdziwego sukcesu w działalności gospodarczej.

Postulaty postawione Zarządowi PSG przez nasz Związek mają swoje źródło w przekonaniu, iż wynik ekonomiczny Polskiej Spółki Gazownictwa jest przede wszystkim dziełem Załogi Spółki. Brak woli ze strony Zarządu PSG do negocjacji płacowych, a także założenie kolejny już raz zerowego wskaźnika przyrostu wynagrodzeń jest w odczuciu Strony Społecznej głęboką niesprawiedliwością i nieuczciwością wobec Pracowników Spółki. Jako reprezentacja kilku tysięcy Członków Związku, będących Pracownikami Polskiej Spółki Gazownictwa będziemy stanowczo domagać się realizacji uzasadnionych roszczeń płacowych, wykorzystując w walce
o interesy pracownicze wszelkie dostępne prawem instrumenty, do strajku włącznie. Uważamy, że Strona Społeczna wywiązała się ze wszystkich zadań nałożonych przez państwo i społeczeństwo. Pracownicy ponieśli koszt społeczny i ekonomiczny konsolidacji obszaru dystrybucji, a organizacje pracownicze działające w Spółce zostawiły Pracodawcy wystarczająco dużo czasu na zajęcie się sprawami Załogi. Nasz Związek stoi na stanowisku, że roszczenia stawiane Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa nie są wygórowane w kontekście poziomu wynagrodzeń pracowniczych w Spółce, zaangażowaniu Załóg jak i sytuacji ekonomicznej PSG.

 

Za Zarząd OZZ GNiG,

Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 

 

 
Komunikat nr 1 Zarządu Oddziału Pracowników PSG
Redaktor: Administrator   
11.02.2016.

KOMUNIKAT
Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

W związku z brakiem propozycji ze strony przedstawicieli Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa dotyczącej negocjacji wskaźnika wynagrodzeń dla Pracowników PSG w roku 2016, jak i uzależnieniem wskaźnika wzrostu płac od korekty Planu działalności gospodarczej Spółki, ewentualnie przyjętego przez Właściciela, Zarząd Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa na spotkaniu z przedstawicielami Pracodawcy w dniu 11 lutego 2016r. przekazał na ręce Pana Jana Anysza Pełnomocnika ds. Relacji Społecznych Doradcy Zarządu PSG żądania płacowe, wyznaczając termin 25 lutego 2016r. na spełnienie postulatów. Jednocześnie Związek przekazał wystąpienie, w którym informuje Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa, iż w przypadku niespełnienia żądań Związek rozpocznie procedurę sporu zbiorowego.

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

W załączeniu:
Uchwała nr 12/2016
Wystąpienie do Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa

Zmieniony ( 12.02.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 204