Start
Wystąpienie OZZGNiG do Premier Rządu RP w sprawie sytuacji w GK PGNiG
Redaktor: Administrator   
20.04.2016.

Wałbrzych, dnia 19 kwietnia 2016r.

Pani Beata Szydło
Premier Rządu RP

Szanowna Pani Premier,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako reprezentacja kilku tysięcy Pracowników Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zwraca się do Pani Premier o osobiste zwrócenie swojej uwagi na los Pracowników naszej branży. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ma bardzo długą historię funkcjonowania w obszarze polityki paliwowo – energetycznej, będąc jednym z podstawowych podmiotów tego strategicznego dla Polski obszaru. Zwracamy się do Pani Premier o zapoznanie ze stanowiskiem Strony Społecznej, o zainteresowanie się losem tysięcy Pracowników, dla których praca w branży górnictwa naftowego i gazownictwa jest nie tylko źródłem utrzymania dla wielu polskich rodzin, ale jest również misją społeczną związaną z wykonywaniem obowiązków służbowych w Spółce o strategicznym znaczeniu, która jest gwarantem bezpiecznego i nieprzerwanego dostarczania gazu dla polskiego społeczeństwa.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa mają za sobą wiele bardzo trudnych lat, w których doświadczyli kilka głębokich programów restrukturyzacji zatrudnienia. W ciągu ostatnich kilku lat Załogi naszej branży pracowały w bardzo niepewnych warunkach, bez jakiejkolwiek gwarancji ciągłości zatrudnienia, bez minimalnego poczucia bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin. Nieustannie wprowadzane reorganizacje, konsolidacje i restrukturyzacje podmiotów Grupy Kapitałowej niosły za sobą ogromny koszt społeczny jaki poniosły Załogi Grupy Kapitałowej. W wyniku tych działań w ostatnich latach pracę utraciło 13 tysięcy Pracowników.

Jako reprezentacja pracownicza z wieloletnim doświadczeniem w działalności w branży i mająca bardzo dużą wiedzę w zakresie funkcjonowania Spółki wielokrotnie wyrażaliśmy zaniepokojenie działaniami poprzedniego Rządu i Ministerstwa Skarbu Państwa, które były ukierunkowane wyłącznie na zysk „tutaj i teraz” doprowadzając do paraliżu inwestycyjnego, braku perspektyw dla rozwoju branży, stając się bezpośrednim zagrożeniem dla polityki energetycznej kraju, jak i stanowiąc zagrożenie dla wielu tysięcy miejsc pracy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ma ponad trzydziestoletnią historię działalności na rzecz Pracowników GK PGNiG. W ciągu tych lat organizacja zdobyła wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania branży, a także polityki paliwowo – energetycznej Polski. W najtrudniejszych nawet momentach nasz Związek zawsze poszukuje konsensusu w drodze dialogu społecznego, szukając równowagi między interesem państwa, powodzeniem Spółki dającej zatrudnienie i sprawom pracowniczym. Naszym działaniom zawsze przyświecał nadrzędny cel jakim jest zabezpieczenie interesów pracowniczych przy jednoczesnej dbałości o funkcjonowanie „specspółki” funkcjonującej w obszarze polskiej polityki energetycznej.

Szanowana Pani Premier,

Działania poprzedniej ekipy rządzącej były wobec PGNiG SA ukierunkowane wyłącznie na osiągnięcie maksymalnego zysku kosztem inwestycji i kosztem ludzi pracy. Doświadczyliśmy kompletnego braku dialogu społecznego, lekceważenia podstawowych spraw pracowniczych
i dehumanizacji w zbiorowych stosunkach pracy. Załogi Grupy Kapitałowej PGNiG od lat pracują na granicy bezpieczeństwa za niewielkie wynagrodzenia, a ich miejsca pracy są nieustannie zagrożone. Na Załogi nakładane są wciąż nowe obowiązki przy jednoczesnym „zamrożeniu” płac, przy nieustannie trwającym procesie cięcia kosztów pracy i nieustannej restrukturyzacji zatrudnienia. Brak inwestycji w rozwój branży i brak wizji dla jej przyszłości przynosi dzisiaj efekt w postaci realnego zagrożenia dla przyszłości polskiego górnictwa naftowego. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna z punktu widzenia interesu państwowego, która jednocześnie niesie ze sobą ogromne koszty społeczne. Pracownicy branży, którzy stali się uczestnikami tej trudnej rzeczywistości od kilku miesięcy czekają na poprawę ich sytuacji w związku ze zmianą polityczną w Polsce.
Zmiana na stanowiskach rządowych przyniosła Spółce nowy skład Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jest dla nas wszystkich sprawą oczywistą, że Rząd musi zapewnić właściwą realizację swojego programu poprzez skierowanie własnych ludzi na kluczowe stanowiska w firmach mających strategiczne znaczenie dla polityki energetycznej. Ta zmiana w GK PGNiG przyjęta została z nadzieją na nowe otwarcie dialogu społecznego tym bardziej, że jedną z pierwszych decyzji Prezesa Zarządu PGNiG SA było uznanie wkładu Załogi w zysk wypracowany przez Spółkę i wygaszenie trwającego sporu zbiorowego. Wypowiedzi Prezesa Zarządu PGNiG dotyczące przyszłości branży i jej Pracowników spowodowały, że Załogi zaczęły bardziej optymistycznie patrzeć na swoją przyszłość. Niestety szybko okazało się, że rzeczywistość odbiega od oczekiwań Strony Społecznej. Pragniemy zwrócić uwagę Pani Premier na sprawy Załogi GK PGNiG, które wywołują w Załogach głębokie zaniepokojenie:

 

  1. W Centrali Spółki PGNiG SA trwają zwolnienia Pracowników bez zachowania właściwych i oczekiwanych w toku zbiorowych stosunków pracy zasad. Pracodawca dokonuje reorganizacji Centrali bez dialogu z zakładowymi organizacjami związkowymi czy choćby poinformowania Pracowników jaki jest docelowy model struktury i jaki będzie docelowy poziom zatrudnienia. Zapytania o przynależność związkową dotyczą całych działów, bez wskazania osób, których może dotyczyć redukcja zatrudnienia, co powoduje ogromny stres u Pracowników i nosi znamiona mobbingu. Zwolnienia już objęły grupę ok. 20 osób, związki zawodowe nie otrzymały żadnych wyjaśnień mimo, iż zwracały się o wskazanie przyczyn redukcji zatrudnienia, określenia docelowej struktury centrali oraz podjęcia rozmów na temat osłon socjalnych dla zwalnianych Pracowników. Wszelkie sprawy pracownicze są w tym procesie lekceważone, wolnienia obejmują zwykłych pracowników, zatrudnionych od lat w Spółce, mających często specyficzną i potrzebną wiedzę fachową.
  2. W Polskiej Spółce Gazownictwa – największym podmiocie Grupy Kapitałowej PGNiG – w ciągu trzech lat, w ramach prowadzonego procesu restrukturyzacji zatrudnienia ze Spółki odeszło 1451 osób, przy jednoczesnym zwiększeniu zadań w Spółce na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Nowy Zarząd Spółki powołany przez Prezesa Zarządu PGNiG SA podjął dialog społeczny i w Spółce wypracowywany jest wspólnie nowy ład korporacyjny. Niepokój Załogi budzi jednak polityka kadrowa władz PSG. Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa wymienił kadrę menadżerską na kluczowych stanowiskach i zmiany kadrowe zaczęły gwałtownie przenosić się na niższe szczeble. Związki Zawodowe nie roszczą sobie prawa do kształtowania polityki kadrowej w zakresie doboru kadry menadżerskiej, jednak zmiany personalne zachodzące w Polskiej Spółce Gazownictwa stają się niebezpieczne z punktu widzenia technologicznego, a także są w niektórych przypadkach ogromną niesprawiedliwością. Większość Dyrektorów Zakładów Gazowniczych to wieloletni Pracownicy branży, którzy swoją drogę zawodową rozpoczynali na najniższych stanowiskach technicznych przez lata zdobywając wiedzę i doświadczenie w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy, wiążąc całe swoje życie zawodowe z gazownictwem. Nie oceniamy faktu związanego z doborem współpracowników przez władze Spółki, jednak Strona Społeczna zdecydowanie negatywnie przyjmuje fakt, że wieloletni doświadczeni fachowcy otrzymują wypowiedzenia bez jakiejkolwiek propozycji pracy na innym stanowisku. Powoływana jest kadra menadżerska bez żadnego doświadczenia w obszarze dystrybucji gazu, a jednocześnie Spółka pozbywa się ludzi, którzy mogą służyć wiedzą i doświadczeniem. Jest to duża niewdzięczność i niesprawiedliwość zwłaszcza, że dotyczy Pracowników, którzy często legitymują się dziesięcioleciami pracy w gazownictwie. Takie działanie może również być sporym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dostaw gazu i procesu inwestycyjnego.
  3. Powołana w ramach obliga gazowego Spółka PGNiG Obrót Detaliczny już w momencie rozpoczęcia funkcjonowania była w bardzo niekorzystnej sytuacji w stosunku do konkurencji. PGNiG Obrót Detaliczny już na wstępie jej działalności w ramach prowadzonego przez PGNiG SA programu oszczędnościowego narzucone miał warunki, które uniemożliwiały niezależny rozwój na zliberalizowanym rynku energii. W ramach tych procesów Spółka zamiast rozbudowywać sieć sprzedaży i skupić się na strategiach handlowych była zmuszona ograniczyć zatrudnienie i szukać oszczędności. W wyniku programów optymalizacyjnych od momentu powołania Spółki pracę utraciło ponad 400 Pracowników – ludzi od wielu lat związanych z bezpośrednią sprzedażą gazu. Nasz związek wielokrotnie monitował do poprzedniego Zarządu PGNiG SA oraz do Ministra Skarbu Państwa w obronie jedynej narodowej Spółki na detalicznym rynku handlu gazem. Polska uwolniła rynek gazu w niespotykanej nigdzie w Europie skali i jednocześnie nie wyposażyła własnego podmiotu w odpowiednie gwarancje i instrumenty, które pozwoliłyby wydzielonej z PGNiG SA Spółce Obrotu Detalicznego mierzyć się z konkurencją. Po zapowiedziach obecnego Rządu dotyczących odbudowy i wzmacniania podmiotów narodowych wszyscy liczyli na działania Właściciela zmierzające do szukania rozwiązań wspierających Spółkę, tymczasem nowy Zarząd Spółki wystosował do zakładowych organizacji pracowniczych pismo z zapytaniem o przynależność związkową wszystkich dyrektorów w Spółce, bez wyjaśnienia przyczyny zapytania jak i wskazania celu. Działanie to spowodowało, że Załoga pracująca w oparciu o absolutne minimum kadrowe i mająca za sobą trudny okres restrukturyzacji zatrudnienia zaczęła obawiać się o przyszłość i dalsze zatrudnienie. Należy podkreślić, że Pracownicy Spółki dają z siebie wszystko, aby wspólnie budować silny i konkurencyjny podmiot, niestety teraz na tych Pracowników padł blady strach, ponieważ nie mają jasnego komunikatu dotyczącego przyszłości PGNiG OD. Wszyscy liczyli na mobilizację i wsparcie tego sektora działalności, a w efekcie głównym obszarem aktywności obecnego Zarządu są roszady kadrowe.
  4. Wreszcie kwestia, która budzi w załogach GK PGNiG najwięcej kontrowersji i obaw – sytuacja Spółki Exalo Drilling. Exalo Drilling SA jest jedynym polskim podmiotem funkcjonującym w obszarze górnictwa naftowego, który powstał w wyniku połączenia spółek wiertniczych i serwisowych. Exalo Drilling miała stać się wiodącą, nie tylko na europejskim ale i światowym rynku polską, narodową firmą naftową. Tymczasem od początku funkcjonowania działalność Spółki opierała się na likwidacji jednostek, sprzedaży majątku, zwalnianiu fachowców i cięciu wszystkich możliwych kosztów. W wyniku tych działań Spółka jest niedoinwestowana i nie ma możliwości konkurowania z firmami z kapitałem zagranicznym. Strona Społeczna Grupy Kapitałowej nieustannie występowała w obronie narodowej firmy naftowej domagając się od poprzedniego Rządu wyjaśnień dlaczego zamiast budować potężną, narodową firmę, wszelkie działania zmierzają do jej upadłości, niszcząc wieloletnią historię i tradycję polskiej nafty. Dzisiaj nadzieja Pracowników Exalo Drilling na poprawę i odbudowę legła w gruzach decyzji obecnego Zarządu Spółki, który zamiast szukać rozwiązań, zleceń i możliwości inwestycyjnych, zawiadomił Stronę Społeczną o zastosowaniu grupowych zwolnień oraz grupowych wypowiedzeń warunków pracy i płacy. W wyniku grupowych zwolnień zatrudnienie ma utracić prawie 900 Pracowników. Tyle jeśli chodzi o zapowiedzi odbudowy narodowych firm.

 

Szanowna Pani Premier,

Związki Zawodowe działające w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa są reprezentacją spraw wielu tysięcy polskich pracowników. Wszyscy uczciwie i z oddaniem pracujemy ze świadomością, że silny podmiot, który osiąga sukces gospodarczy daje stabilne zatrudnienie i gwarantuje byt wielu polskich rodzin. Od lat walczymy o przyszłość Grupy Kapitałowej, która jest polskim, narodowym podmiotem głęboko zakorzenionym w historii naszego przemysłu. Przez wiele lat nikt nie chciał słyszeć tych argumentów, ponieważ najważniejszą kwestią była maksymalizacja zysku. Nie polemizujemy z oczywistym faktem, że działalność gospodarcza ma przynosić zyski, jednak staramy się zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii, które odnoszą się do naszej firmy. Grupa Kapitałowa PGNiG jest narodową Spółką, strategiczną w obszarze polskiej polityki pawliwowo – energetycznej. To usytuowanie podmiotu związane z nałożeniem na Spółkę obowiązków realizacji polityki państwa powoduje, że PGNiG SA nie może być nastawione wyłącznie na zysk przede wszystkim i ponad wszystko. Nadrzędnym celem działalności PGNiG SA jest wypełnienie misji jaką nakłada państwo i Pracownicy z tej misji wywiązują się wzorowo, profesjonalnie i z oddaniem otrzymując w zamian lata restrukturyzacji, lata w których nie było żadnych przeszeregowań płac, i w których Pracownik był tylko pozycją w kosztach. Fakt funkcjonowania PGNiG SA w obszarze społecznym nie wyklucza przecież sytuacji, w której ludzie znajdują w Spółce stabilne zatrudnienie, pracę bez obaw o bezpieczeństwo własne i obywateli, za godne wynagrodzenie pozwalające na normalne życie naszych rodzin.

PGNiG SA to nie tylko sama Spółka, ale szereg powiązanych kapitałowo podmiotów. Sama Spółka osiągnęła zysk, dlatego tak mało mówi się o potrzebie odbudowy polskiego sektora górnictwa naftowego i gazownictwa. Nikt nie wspomina też o ogromnym koszcie społecznym tego ekonomicznego sukcesu. Pani Premier w swoim expose powiedziała Polakom że bezpieczeństwo energetyczne to działania zmierzające do zagwarantowania w każdej sytuacji dostaw gazu i ropy. Ten cel Rządu nie może być zrealizowany bez silnej, stabilnej, doinwestowanej narodowej firmy. Jednocześnie największą wartością tej Firmy są ludzie, których nie można traktować instrumentalnie i bez szacunku dla ich pracy.
Rząd Pani Premier obiecał przywrócenie właściwych relacji społecznych, obiecał dialog i bezpośrednią rozmowę ze społeczeństwem. Opierając się na tej deklaracji liczymy na uwagę Pani Premier dla problemów kilku tysięcy zmęczonych ludzi, których nadzieje kolejny raz są zawodzone. Pani Premier w swoim expose powiedziała: „nasze życie składa się z małych spraw i tym małym codziennym sprawom moich rodaków chcę służyć”. Sprawy branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa to obok polskiej polityki energetycznej całe życie i byt tysięcy ludzi. Wszyscy rozumieją potrzebę zmian kadrowych na kluczowych stanowiskach, co ma być gwarancją dla wypełniania określonego programu Rządu. Nie można jednak zapomnieć, że te zmiany nie mogą być powodem niesprawiedliwości – znaczna część menadżerów osiągnęła swoje stanowiska wieloletnia pracą i wewnętrznym awansem zawodowym, więc odwoływanie ich z zajmowanych stanowisk bez propozycji innego miejsca pracy w Spółce jest nieuczciwe i budzi sprzeciw. Jest to również marnowanie ich kapitału jakim jest fachowość, wiedza i doświadczenie. Jeszcze większy sprzeciw budzi w nas decyzja o zwalnianiu zwykłych pracowników z niezrozumiałych i pozamerytorycznych powodów. Jednak wszystkich nas, najbardziej bulwersuje fakt uruchomienia zwolnień grupowych bez jakichkolwiek zabezpieczeń i osłon socjalnych, wprowadzonych w poszukiwaniu bieżących oszczędności zamiast szukania rozwiązań mających na celu ratowanie polskiego górnictwa naftowego.

Zwracamy się do Pani Premier, aby tak po ludzku wzięła pod uwagę, że za każdym podpisem o zwolnieniu z pracy stoi osobisty dramat pracownika i jego rodziny. To jest ta codzienna, mała sprawa dla której Pani Rząd obiecał uwagę – całe życie polskiej rodziny, która zostaje bez środków na utrzymanie.

Za Ogólnopolski Związek Zawodowy
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,

Przewodniczący
Dariusz Matuszewski

 

Zmieniony ( 20.04.2016. )
 
Informacja z Konferencji w Belgradzie
Redaktor: Administrator   
07.03.2016.

Dnia 1 marca 2016r. w Belgradzie odbyła się konferencja inaugurująca projekt pt. „ŚWIADOMOŚĆ: Zwiększenie dostępu pracowników do informacji w przedsiębiorstwach sektora nafty i gazu w Europie”.  Aplikantem projektu jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a partnerami są następujące ogólnokrajowe organizacje działające w sektorze górnictwa naftowego i gazownictwa:

Industria de CCOO  - Hiszpania
Federatia Sindicatelor Gaz Romania - Rumunia
Autonomous Union of Energy and Petrochemical Industry Workers of Serbia - Serbia
Federation of Chemical, Energy and General Workers’ Union (VDSZ) Hungary - Węgry

Projekt będzie trwał do września 2017r. i ma na celu poprawę kwalifikacji przedstawicieli związków zawodowych z sektora nafty i gazu w zakresie wpływu i nacisku na decyzje podejmowane w firmie oraz ochronę pracowników przed procesami restrukturyzacyjnymi. Przedstawiciele związków będą mieli okazję do wymiany informacji na temat uwarunkowań prawnych oraz doświadczeń w zakresie wspierania pracowników w swoich krajach.

Inaugurującą projekt konferencję otworzył i poprowadził Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kolega Dariusz Matuszewski. Przedstawiciele organizacji uczestniczących w projekcie zaprezentowali informacje dotyczące swoich związków zawodowych oraz przedstawili sposoby przeprowadzania restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach nafty i gazu, w których funkcjonują. Jako ekspert związkowy, wykład dotyczący prawa unijnego w zakresie uprawnień związków zawodowych do informacji i konsultacji, poprowadził prawnik OPZZ Kolega Paweł Śmigielski.

Kolejne spotkanie grupy projektowej odbędzie się w Budapeszcie, odbędą się również spotkania krajowe.

Informacja: biuro OZZ GNiG

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
Komunikat nr 2 Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego GNiG
Redaktor: Administrator   
26.02.2016.

Warszawa, dnia 24 lutego 2016r.

KOMUNIKAT
Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

W dniu 24 lutego 2016r. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa z Zarządem Spółki w sprawie żądań jakie Związek przedstawił Pracodawcy w Uchwale nr 12/2016 z dnia 11 lutego 2016r.

Ze strony Pracodawcy w spotkaniu brał udział Członek Zarządu PSG Pan Adam Węgrzyn oraz Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. Relacji Społecznych Pan Jan Anysz. Pracodawca zwrócił się do Zarządu Związku z wnioskiem o przesunięcie terminu na spełnienie postulatów pracowniczych argumentując, że Pracodawca nie chce rozpoczynać działalności od sporu zbiorowego z Załogą i potrzebuje czasu na podjęcie działalności. Jednocześnie Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa zadeklarował nowe otwarcie relacji w Spółce, opartych na konstruktywnej współpracy i otwartym dialogu społecznym w poszukiwaniu konsensusu. Pan Prezesa Adam Węgrzyn poinformował Związek, że zostanie złożony wniosek o korektę Planu Działalności Gospodarczej Spółki na rok 2016. oraz zapewnił, że Strona Społeczna będzie informowana o wszelkich decyzjach Właściciela w tym zakresie. Zarząd zwrócił się do Zarządu Związku o przesunięcie terminu na spełnienie postulatów o trzy miesiące. Strona Związkowa podkreśliła, że Pracownicy Spółki od kilku lat nie otrzymali żadnych przeszeregowań wynagrodzeń i realne płace są coraz niższe. Związek ostrzegł Zarząd Spółki, że wśród załogi narasta poczucie krzywdy i panuje atmosfera pełna napięcia. Pracodawca zapewnił Stronę Społeczną, że działania Zarządu Spółki będą podejmowane z troską o sprawy pracownicze.

Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa rozumiejąc okoliczności w jakich jest obecnie Spółka i biorąc pod uwagę fakt, iż Zarząd PSG został dopiero powołany i swoją działalność rozpocznie oficjalnie dnia 2 marca 2016r., a przede wszystkim opierając się na deklaracji nowego Zarządu Spółki dotyczącej prowadzenia otwartego dialogu społecznego oraz troski o sprawy pracownicze, podjął Uchwałę nr 13/2016 dotyczącą przesunięcia terminu spełnienia postulatów pracowniczych wyznaczając Pracodawcy termin 25 marca 2016r.

Spotkanie zakończyło się wzajemną deklaracją stron o podjęciu wszelkich działań mających na celu wypracowanie form relacji w Spółce opartych na otwartym i konstruktywnym dialogu społecznym.

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

W załączeniu:
Uchwała nr 13/2016

 

Zmieniony ( 26.02.2016. )
 
UCHWAŁA NR 13/2016 Zarządu Oddziału Pracowników PSG
Redaktor: Administrator   
26.02.2016.
UCHWAŁA NR 13/2016
Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa
z dnia 24 lutego 2016r.

§1
 
Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa po spotkaniu z Zarządem Polskiej Spółki Gazownictwa, biorąc pod uwagę kwestie:
1. Zmiany składu Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
2. Zaplanowanej korekty planu działalności Polskiej Spółki Gazownictwa na rok 2016 i konieczności uzgodnień w tym zakresie z Właścicielem
Podjął uchwałę o przesunięciu terminu wyznaczonego Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa, określonego w Uchwale nr 12/2016 Zarządu Oddziału Pracowników PSG z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie rozpoczęcia procedury sporu zbiorowego.
 
§2
 
Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa mając na uwadze okoliczności określone w § 1 niniejszej Uchwały, wyznacza Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa termin 25 marca 2016r. na spełnienie postulatów postawionych w Uchwale nr 12/2016 z dnia 11 lutego 2016r. Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie rozpoczęcia sporu zbiorowego.
 
§3
 
 Uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 206