Start
Posiedzenie Prezydium OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
27.01.2016.
Image
 
INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA


Jugowice, dnia 21 stycznia 2016r.


Pierwsze posiedzenie Prezydium OZZ GNiG w roku 2016 otworzył Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski. Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący poprosił zebranych o chwilę ciszy dla uczczenia pamięci o zmarłym Koledze Henryku Grzedze. Przewodniczący Związku wspomniał sylwetkę Kolegi Henryka Grzegi i przebieg jego działalności na rzecz naszego ruchu związkowego.


Prezydium Związku omówiło bieżące kwestie dotyczące sytuacji w Grupie Kapitałowej PGNiG, przede wszystkim w kontekście zmian osób zarządzających branżą. Strona Społeczna Grupy Kapitałowej PGNiG ma nadzieję na nowe otwarcie dialogu społecznego. Przewodniczący Związku poinformował Prezydium o spotkaniu Przewodniczących Central Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej z nowym Prezesem Zarządu PGNiG SA Panem Piotrem Woźniakiem. Przedstawiciele Organizacji Związkowych podkreślili jak istotne jest wznowienie negocjacji na forum Związkowej Komisji Koordynacyjnej, która przez wiele prezentowała stanowiska i postulaty Strony Społecznej, które na drodze dialogu społecznego mogły znaleźć rozwiązanie. Prezes Zarządu PGNiG SA wyraził wolę dialogu ze Stroną Społeczną. Zaznaczył jednocześnie, że instytucjonalne otwarcie dialogu oraz wszelkich negocjacji stron relacji przemysłowych w branży nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu na Prezesa Zarządu PGNiG.

Prezydium omówiło najważniejsze kwestie dotyczące spraw pracowniczych w Grupie Kapitałowej PGNiG:

 1. Zakończenie sporu zbiorowego w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie i decyzja Prezesa Zarządu PGNiG SA dotycząca uruchomienia nagrody rocznej za rok 2014 dla Pracowników Spółki w wysokości postulowanej przez Stronę Społeczną.
 2. W związku z porozumieniem w sprawie nagrody rocznej Pracownicy Spółki PGNiG Obrót Detaliczny otrzymali nagrodę roczną za rok 2014. Nagroda dla Pracowników Spółki została wypłacona w części przez Spółkę PGNiG OD, natomiast za siedem miesięcy 2014r. nagrodę wypłaciło PGNiG SA.
 3. Wysokość nagrody rocznej, która została uruchomiona dla Pracowników PGNiG SA w odniesieniu do wysokości nagrody rocznej wypłaconej Pracownikom Polskiej Spółki Gazownictwa spowodowała, że nasz Związek zwrócił się do Zarządu PSG, a także do Prezesa Zarządu PGNiG SA o podjęcie negocjacji mających na celu wyrównanie dysproporcji w wysokości nagrody rocznej za rok 2014.


Wiceprzewodniczący Związku Szefowie Sektorów przedstawili bieżącą informację dotyczącą poszczególnych obszarów działalności Związku:

 1. Kolega Eugeniusz Postawa Szef Sektora Naftowego i Zaplecza poinformował Prezydium, że sytuacja Spółek Naftowych i Serwisowych nadal jest bardzo trudna. W najgorszej sytuacji są obecnie Geofizyki, na co składa się wiele czynników zewnętrznych, przede wszystkim niska cena za baryłkę ropy naftowej i związany z tym światowy kryzys na rynku poszukiwań.
 2. Kolega Mariusz Gierczak Szef sektora Handlowego przedstawił członkom Prezydium informację dotyczącą bieżących spraw w Spółce PGNiG OD. W Spółce nadal trwają prace dotyczące uzgodnienia najważniejszych dokumentów regulujących środowisko pracy. Na finiszu jest kwestia uzgadniania Regulaminu premiowania i wynagradzania w Spółce PGNiG OD. Zarząd Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego rozpoczął rozmowy z Pracodawcą dotyczące ujednolicenia czasu pracy Biur Obsługi Klienta. Kolega Adam Marek Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Spółce PGNiG OD przedstawił informację na temat działalności Społecznej Inspekcji Pracy w Spółce.
 3. Kolega Tomasz Gabzdyl Szef Sektora Gazownictwa przedstawił Członkom Prezydium informację dotyczącą bieżących spraw, które są przedmiotem negocjacji w Polskiej Spółce Gazownictwa. Strona Społeczna wystąpiła do Pracodawcy o zmianę regulaminów dotyczących posiłków regeneracyjnych oraz refundacji kosztów zakupu okularów – proces uzgadniania tych dokumentów jest w toku. Od dnia 1 lutego 2016r. w Spółce zmienia się pakiet usług medycznych. Kolega Tomasz Gabzdyl podkreślił, że Strona Społeczna nie była włączona w proces dotyczący nowego pakietu, Prezydium Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa źle ocenia proces renegocjacji umów. Do Związku napłynęły niepokojące sygnały dotyczące planów wydzielenia obszaru windykacji ze struktur PSG, Prezydium postanowiło zwrócić się do Zarządu PSG o wyjaśnienie tej kwestii. Prezydium Zarządu Oddziału Pracowników PSG podjęło również decyzję o wystosowaniu pisma,w którym Związek zwróci się o podjęcie negocjacji płacowych na rok 2016.

Sprawy bieżące Związku:

 1. Omówiona została kwestia sytuacji finansowej Związku. Prezydium podjęło uchwałę o zobowiązaniu wszystkich jednostek organizacyjnych do opłacania składek członkowskich w trybie miesięcznym. Kwestia sytuacji finansowej pozostaje otwarta, Prezydium Związku przedstawi szczegółową informację Radzie Krajowej na najbliższym posiedzeniu.
 2. Kolega Mariusz Gierczak poinformował Prezydium o podjęciu działań mających na celu uporządkowanie spraw organizacyjnych w Sekcji Mazowieckiej Oddziału Pracowników SOD.
 3. Przewodniczący Związku przedstawił Prezydium informację dotyczącą realizacji unijnych projektów.
 4. Prezydium Związku podjęło decyzje o kontynuowaniu umów dotyczących opieki prawnej. Szczegółowa informacja zostanie przekazana Członkom Związku.
 5. Przewodniczący Związku przedstawił zebranym kolejny projekt umowy i regulaminu dotyczącego wspólnej działalności socjalnej w GK PGNiG.
 6. Koleżanka Teresa Utnik przedstawiła zebranym informację z posiedzenia Centralnej Komisji Socjalnej GK PGNiG.


Informacja: biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 27.01.2016. )
 
Aktualny Statut OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
19.01.2016.

Informujemy, że opublikowaliśmy aktualny Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - tekst jednolity uchwalony 14-go maja 2015 r.

Z trescia dokumentu można zapoznac się na stronie Statut OZZ GNiG .

Dokument PDF można pobrać ze strony Pliki do pobrania .

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

 

 
Barbórka 2015
Redaktor: Administrator   
02.12.2015.

Image

 

W imieniu  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa składam wszystkim, których los związany jest z branżą górnictwa naftowego i gazownictwa, życzenia bezpiecznej pracy i lepszego jutra z okazji Święta Barbórki.

Tegoroczną Barbórkę obchodzimy w okresie niespotykanego dotąd w naszej branży konfliktu społecznego, którego podłożem stała się konfrontacyjna i wroga postawa Zarządu PGNiG wobec Strony Społecznej, w okresie bardzo trudnej sytuacji wielu Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG, w których Załogi doświadczają likwidacji stanowisk pracy, braku stabilności i pracują pełni obaw o przyszłość – bez pomocy i wsparcia ze strony Zarządu PGNiG SA, który w ramach odpowiedniego nadzoru właścicielskiego powinien podjąć wszelkie działania ratujące podmioty Grupy Kapitałowej dające zatrudnienie tysiącom Pracowników.

Jako Centrala Związków Zawodowych GK PGNiG solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy w tym okresie nie mogą cieszyć się Świętem Barbórki, nie mogą we właściwej atmosferze spokoju i wzruszenia uczestniczyć w obchodach tego ważnego dla ludzi pracy święta. Wobec sytuacji jaka ma miejsce w branży, nasz Związek podjął decyzję o nieuczestniczeniu naszych przedstawicieli w obchodach Centralnej Barbórki i Sztandar Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa po raz pierwszy w historii uroczystości związanych z Barbórką nie był obecny na barbórkowych obchodach. Brak Sztandaru symbolizującego wspólnotę pracowniczą na obchodach najważniejszego dla nas święta jest symbolem wsparcia dla wszystkich, którzy w tym okresie skupieni są na walce o godną pracę, szacunek dla Pracowników branży, o spokojną i bezpieczną przyszłość.

Święto Barbórki jest nie tylko okazją do podsumowania upływającego roku, ale również niesie ze sobą nową nadzieję na przyszłość – w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa życzę nam wszystkim, związanym z branżą górnictwa naftowego i gazownictwa, aby przyszła Barbórka obchodzona była w zapomnianej ostatnio w naszej branży atmosferze spokoju i szacunku dla Pracowników. Życzę przyszłości pełnej zmian na lepsze i godnej pracy bez obaw o zatrudnienie, a w życiu osobistym szczęścia i samych sukcesów.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewski

Wałbrzych, grudzień 2015r.

 
Wystąpienie OZZ GNiG do Prezesa Zarządu PGNiG SA
Redaktor: Administrator   
20.11.2015.

Wałbrzych, dnia 20 listopada 2015r.

Pan Mariusz Zawisza
Prezes Zarządu PGNiG SA

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w imieniu Członków Związku będących Pracownikami PGNiG SA oraz Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG wyraża sprzeciw wobec mających miejsce niewłaściwych relacji społecznych w branży górnictwa naftowego i gazownictwa, które są efektem postawy obecnego Zarządu PGNiG SA wobec całej Załogi.

Dialog społeczny wypracowany przez lata w naszej branży odpowiadał najwyższym standardom, kształtując właściwe środowisko pracy zarówno pod kątem potrzeb pracowniczych jak i powodzenia działalności gospodarczej. Związki Zawodowe działające w GK PGNiG w najtrudniejszych nawet negocjacjach nie stawiały nigdy roszczeń mogących w jakikolwiek sposób zakłócić funkcjonowanie Firmy. Szukanie konsensusu odbywało się zgodnie z zasadami współpracy, bez rozwiązań konfrontacyjnych. Okres, w którym pełni Pan funkcję Prezesa Zarządu PGNiG SA jest czasem radyklanego odchodzenia od dialogu społecznego i zaniechaniem współpracy ze Stroną Społeczną na wszelkich płaszczyznach relacji przemysłowych. Pragniemy przypomnieć i podkreślić, iż w chwili kiedy objął Pan kierownictwo w branży w GK PGNiG działała Związkowa Komisja Koordynacyjna Grupy Kapitałowej PGNiG, która przez wiele lat była szeroką reprezentacją Strony Społecznej we wszystkich podmiotach GK PGNiG, współpracując z kolejnymi Zarządami Spółki w zakresie szukania i osiągania równowagi między interesem Pracowników a potrzebami biznesowymi.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wielokrotnie kierował do Pana jak i do Właściciela pisma wskazujące na problemy z jakimi borykają się Załogi Spółek Grupy Kapitałowej, podając konkretne przykłady braku właściwego nadzoru właścicielskiego ze strony PGNiG SA jak i troski o Pracowników, których miejsca pracy uległy likwidacji, a kolejne są zagrożone w wyniku błędnych decyzji biznesowych. Pragniemy wyraźnie podkreślić, że Załoga Grupy Kapitałowej ma pełną świadomość znaczenia branży dla polityki energetycznej, jak i ma świadomość funkcji jaką wypełnia w obszarze gospodarczym i społecznym. Należy również podkreślić, że dla Załogi branży górnictwa naftowego i gazownictwa praca w Firmie nie jest przystankiem w karierze, a miejscem z którym związany jest cały byt Pracowników i ich Rodzin. GK PGNiG dysponuje potężnym kapitałem ludzkim, na który składają się oddani i wykwalifikowani Pracownicy i brak zrozumienia dla ich spraw jest dowodem zarówno na lekceważenie podstawowych zasad współżycia społecznego jak i na brak właściwych standardów w zarządzaniu.

Postawa Zarządu PGNiG SA konsekwentnie wyrażająca całkowitą ignorancję dla głosu Strony Społecznej, przy stosowaniu zasady maksymalizacji zysków kosztem wielotysięcznej rzeszy Pracowników, jest przyczyną dla narastającego konfliktu w branży. Nasz Związek z rosnącym niepokojem obserwuje systematycznie radykalizującą się konfrontacyjną postawę Zarządu wobec Organizacji Pracowniczych działających w branży. Uważamy, że brak dialogu społecznego i wrogość jaką prezentuje Zarząd wobec Załogi jest jedyną przyczyną obecnej sytuacji społecznej w branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa stoi na stanowisku, że ostatnie działania Zarządu PGNiG SA związane z zamiarem wypowiedzenia umów o pracę z liderami działających w PGNiG SA Związków Zawodowych jest postępowaniem bezprzykładnym i zasługującym na wszelką krytykę. Nigdy jeszcze w długiej historii naszej branży nie było sytuacji, w której osoby zarządzające uciekałyby się do podobnych rozwiązań konfliktu w relacjach przemysłowych. Uważamy, że wypowiedzenie umowy o pracę z liderami Związków Zawodowych jest działaniem niegodnym i wynikającym z niskich pobudek.

Mając powyższe na uwadze, Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa obarcza Pana Prezesa osobiście jak i cały Zarząd PGNiG SA odpowiedzialnością za niespotykany dotąd w branży konflikt ze Stroną Społeczną. Dlatego też, z pełnym zrozumieniem odnosimy się do zgodnych z prawem działań Organizacji Związkowych działających w PGNiG SA, wśród których jest jeden z Oddziałów naszego Związku, solidaryzując się ze Związkami Zawodowymi PGNiG SA w ich walce o godność i szacunek dla Strony Społecznej. W tej sytuacji nie widzimy możliwości, aby przedstawiciele naszego Związku mogli wraz z Zarządem PGNiG SA wspólnie obchodzić Święto Barbórki, które dotychczas było elementem naszej branżowej solidarności i wspólnoty. Postawa Pana Prezesa wobec Załogi naszej branży powoduje, że po raz pierwszy w ciągu wieloletniej historii branży Sztandar Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, nie będzie obecny w obchodach Dnia Górnika Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jednocześnie, mamy głęboką nadzieję, że taka sytuacja zdarzy się po raz pierwszy i ostatni w historii naszej branży.

Za Prezydium

Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 63 z 206