PODSUMOWANIE 2018r. w OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
08.01.2019.

 

KONFERENCJA DELEGATÓW I SPOTKANIE BARBÓRKOWE OZZ GNiG

W dniach 13 – 14 grudnia 2018r. pod Sztandarem Związku obradowała Konferencja Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz odbyła się Akademia z okazji święta Barbórki. Delegaci wzięli również udział w tradycyjnej biesiadzie związkowej, organizowanym corocznie składkowym spotkaniu, które ma na celu podtrzymanie górniczej tradycji świętowania Barbórki. Konferencja Delegatów Związku obradująca cyklicznie jak co roku w miesiącu grudniu ma na celu podsumowanie upływającego roku działalności na rzecz Pracowników branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Image

Konferencję otworzył i prowadził Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski, który we wstępnym wystąpieniu poruszył wszystkie kwestie i problemy pracownicze Załóg Grupy Kapitałowej. Wiele miejsca w wystąpieniu Przewodniczącego, a także w dyskusji delegatów poświęconych zostało kwestii branżowego dialogu społecznego. Przewodniczący omawiając sytuacje w poszczególnych Sektorach i Spółkach zdecydowanie podkreślał jak ważna jest postawa konkretnych Pracodawców wobec swoich Załóg. Delegaci szczegółowo omówili stan dialogu społecznego w całej branży.

Image

W ciągu ostatnich lat na Barbórki organizowane przez Pracodawców zapraszana jest niewielka grupa związkowców, dlatego też Barbórka w gronie związkowym jest dla wielu liderów jedyną okazją do uczczenia patronki. W swoim wystąpieniu na związkowej akademii Barbórkowej Przewodniczący Związku podkreślił, że jednym z zadań organizacji pracowniczej jest podtrzymywanie tradycji branżowej, a Barbórka jest z pewnością najważniejszym elementem kultury branżowej górnictwa naftowego i gazownictwa.  Jest to święto podtrzymujące więzi z branżą, a także prezentacja wspólnoty, współodpowiedzialności oraz szacunku dla ludzi pracy.

Image

Image

Akademia jest okazją do wręczenia odznaczeń – Przewodniczący Związku wręczył zasłużonym liderom odznakę „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”. Odznakę otrzymali: Koleżanki i Koledzy Mieczysław Kawecki, Joanna Łoda, Artur Hudzik i Barbara Manthey.

Image

Kończąc rok jubileuszowy, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa uhonorował złotą i srebrną odznaką 35-lecia „Za długoletnią działalność na rzecz OZZ GNiG” liderów i działaczy Związku zaangażowanych w działalność na rzecz Załóg branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Image

Image

 

Pożegnanie Koleżanek i Kolegów przechodzących na emerytury:


Po latach pracy zawodowej i działalności związkowej Koleżanki: Danuta Świergiel, Franciszka Michaluk oraz Kolega Wojciech Zanto zdecydowali o przejściu na zasłużoną emeryturę.
W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przewodniczący serdecznie podziękował Koleżankom i Koledze za wiele lat współpracy, wspólnej działalności i przyjaźni. W imieniu Związku Przewodniczący nadał Koleżankom i Koledze dyplom wraz z nominacją na Członka  Honorowej Rady Krajowej oraz upominki pamiątkowe od Związku. W imieniu nieobecnej Koleżanki Franciszki Michaluk dyplom i upominek odebrał Szef Sektora Handlowego Kolega Mariusz Gierczak.

Image

Image

 

KONFERENCJA DELEGATÓW

Image

Dnia 14 grudnia 2018r. obradowali delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, którzy dokonali podsumowania upływającego roku. Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym ogólną sytuacje w branży, a także sprawy dotyczące dialogu społecznego – czy raczej jego braku – na poziomie branżowym. Kwestią branżowego dialogu społecznego Związek zajmuje się od lat na wszelkich spotkaniach swoich gremiów. Wielokrotnie podejmowane były w tej sprawie stanowiska, wielokrotnie podejmowane inicjatywy i wysiłki, aby pracownicza rzeczywistość uległa normalizacji. Odbyły się również narady Delegatów w Sektorach Związku. Obrady zakończyły się przyjęciem ustaleń oraz kierunków działalności Związku na 2019rok.

Image

 

BESIADA BARBÓRKOWA OZZ GNiG 2018

 

Image

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa od roku 1999 organizuje corocznie biesiadę Barbórkową, podtrzymując branżową tradycję. Biesiada Barbórkowa organizowana jest ze składek Organizacji przekazywanych na ten cel oraz z funduszu związkowego. Autorem wszystkich scenariuszy jest Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski, który jest Prezesem Karczmy OZZ GNiG. W bieżącym roku uczestnicy Barbórkowej Biesiady przenieśli się do Polandii.

Image

Biesiadę prowadził Nadszyszkownik Przewodniczący oraz Przodownicy Pracy: Andrzej Madeła i Henryk Żabiński.

Image

Delegaci mieli okazję do spotkania w miłej atmosferze, odsuwając na chwile od siebie wszystkie trudności i problemy codziennej pracy.

Image

 

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

 

 
Barbórka 2018
Redaktor: Administrator   
30.11.2018.

 Image

 W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa składam najserdeczniejsze życzenia sukcesów oraz wszelkiej pomyślności wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z okazji naszego branżowego święta Barbórki.

 Życzę wszystkim, którzy swoje życie zawodowe związali z branżą górnictwa naftowego i gazownictwa, spokojnej i bezpiecznej pracy, jak również aby czuli się docenieni za wysiłek i trud jaki w nią wkładają. Życzę, aby przyszły rok przyniósł jak najwięcej satysfakcji, bez obaw o przyszłość. W imieniu naszego Związku życzę wszystkim Pracodawcom GK PGNiG, aby poczucie jedności z Załogami i odpowiedzialności za los Pracowników były najważniejszymi kryteriami w podejmowanych działaniach.

 

W imieniu naszego Związku życzę nam wszystkim, aby poniosły nastrój Barbórki i atmosfera wspólnoty i przyjaźni towarzyszyły naszej branży cały rok, we wszelkich działaniach i wbrew wszelkim trudnościom.

 

Image

                                     W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Przewodniczący Związku

Dariusz Matuszewski

Zmieniony ( 30.11.2018. )
 
Stanowisko OZZ GNiG w sprawie sytuacji Załogi w Spółce PLL LOT
Redaktor: Administrator   
24.10.2018.

Image

 

STANOWISKO
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w sprawie sytuacji Załogi w Spółce PLL LOT

Ogólnopolski związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyraża pełne poparcie i solidarność z walczącymi Związkowcami i Pracownikami Spółki PLL LOT. Związek jednoznacznie potępia zwolnienie dyscyplinarne Przewodniczącej Związku Zawodowego, a także wręczenie dyscyplinarnych zwolnień kilkudziesięciu Pracownikom Spółki. Zdaniem Związku przyczyną potężnego konfliktu społecznego w PLL LOT jest postawa Zarządu Spółki, który w bezprecedensowy sposób lekceważy głos Strony Społecznej.

Zarząd Spółki PLL LOT podszedł do najważniejszych spraw pracowniczych w najgorszy z możliwych sposobów, bez poszanowania prawa pracy, praw związkowych i szacunku dla Załogi. Eskalacja konfliktu jest dramatem ludzi pracy w Spółce, zastraszanych, szykanowanych i traktowanych niegodnie, bez zachowania jakichkolwiek standardów w środowisku pracy. Sposób w jaki potraktowani zostali Związkowcy i Pracownicy Spółki PLL LOT jest dramatycznym przykładem braku woli dialogu społecznego ze strony Pracodawcy jak i podejmowania bezprawnych działań mających na celu upokorzenie własnej Załogi. Sytuacja jaka ma obecnie miejsce w Spółce PLL LOT jest absolutnie niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawa i szanującym się społeczeństwie, jest karygodnym przykładem braku szacunku dla Człowieka i Pracownika jako nadrzędnej wartości.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w pełni popiera Związkowców i Załogę PLL LOT w ich niestrudzonej walce o godność ludzką i najważniejsze sprawy pracownicze.

PREZYDIUM
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

 

Zmieniony ( 25.10.2018. )
 
KALENDARIUM WYDARZEŃ
Redaktor: Administrator   
15.10.2018.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Górnictwa Naftowego i Gazownictwa


W dniach 04 - 05  października  2018r. odbyło się spotkanie Delegatów OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Warszawie, połączone z jubileuszem 35-lecia działalności Związku.

Spotkanie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca OZZ GNiG Oddziału PSG Sekcja w Warszawie Koleżanka Teresa Utnik.

Image

W spotkaniu uczestniczyli Delegaci Związku, oraz zaproszeni goście:
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kolega Dariusz Matuszewski
Dyrektor O/ZG w Warszawie  Pan  Robert Kwiatkowski, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego Pan  Adam Lesiński, Główny Inżynier Zakładu Pan  Artur Galiński.

Zgromadzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie gdzie został poświęcony „Sztandar OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Sekcja w Warszawie”. Głównym fundatorem sztandaru jest Pan Robert Kwiatkowski Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie.

Image

Po uroczystym przekazaniu Sztandaru przez Fundatora na ręce Przewodniczącej, Kolega Dariusz Matuszewski odznaczył Sekcję w Warszawie odznaka „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa naftowego i Gazownictwa” – odznaczenie zostało uroczyście przypięte do Sztandaru.

Image

W dalszej części spotkania Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski  zapoznał  uczestników   z historią działalności Związku w  gazownictwie. Prezentacja filmu z foto-wspomnieniami z działalności OZZ GNiG była uzupełnieniem wystąpienia.

Z okazji Jubileuszu 35- lecia,  Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski uhonorował zasłużonych członków związku złotą i srebrną odznaką  "Za długoletnią działalności  w  OZZ GNiG".
 Złota odznaka:
1.Kwiatkowski Robert
2.Sałas Jacek
3.Andrysiewicz Alina
4. Barej  Joanna
5. Maciejczyk Stefania
6. Nobis Mariola
Srebrna odznaka:
1.Dolecka Bożena
2.Micocki  Krzysztof
3.Chilicki Krzysztof
4.Kuźmińska-Kaluga Małgorzata
5.Skottak Katarzyna
6.Widlicka  Jolanta

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 206