Wystąpienie do Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Redaktor: Administrator   
11.02.2016.

Warszawa, dnia 11 lutego 2016r.

Pan Sylwester Bogacki       
Prezes Zarządu
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami) na podstawie Uchwały nr 12/2016 z dnia 11 lutego 2016r. Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wrocławska 2, zgłasza wszczęcie sporu zbiorowego z Zarządem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  którego przedmiotem są następujące żądania:

 

 1. Wzrost funduszu wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku o 10%.
 2. Wyrównania nagrody rocznej za rok 2014, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt. 4 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, do poziomu 5050 złotych brutto na każdego Pracownika PSG.
 3. Wypłatę nagrody rocznej za rok 2015 w wysokości 11,7% rocznego funduszu wynagrodzeń.
 4. Wypłatę premii świątecznej na Święta Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu 2016r.w wysokości 2000 złotych na pracownika.
 5. Uzgodnień z Organizacjami Związkowymi działającymi w PSG działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych mających wpływ na poziom zatrudnienia w Spółce.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa wyznacza Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. termin 25 lutego br. na realizację żądań postawionych przez Związek. Nieuwzględnienie w oznaczonym terminie postulatów zgłoszonych przez organizację reprezentującą interesy pracownicze traktować będziemy jako wszczęcie sporu zbiorowego. Uprzedzamy o możliwości przeprowadzenia akcji protestacyjnych do strajku włącznie.  

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

 
Uchwała nr 12/2016 Zarządu Pracowników PSG
Redaktor: Administrator   
11.02.2016.

UCHWAŁA NR 12/2016
Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa
z dnia 11 lutego 2016r.


Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział  Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa po przeprowadzeniu szerokiej konsultacji społecznej wśród Członków Związku, podjął uchwałę następującej treści:

§1

W związku z brakiem efektów w prowadzonym dialogu społecznym z Zarządem Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie polityki płacowej w PSG w roku 2016, Związek postanawia o przedstawieniu Pracodawcy w dniu 11 lutego 2016r.  roszczeń:

 1. Wzrost funduszu wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku o 10%
 2. Wyrównania nagrody rocznej za rok 2014, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt. 4 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, do poziomu 5050 złotych brutto na każdego Pracownika PSG
 3. Wypłatę nagrody rocznej za rok 2015 w wysokości 11,7% rocznego funduszu wynagrodzeń
 4. Wypłatę premii świątecznej na Święta Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu 2016r. w wysokości 2000 złotych na pracownika
 5. Uzgodnień z Organizacjami Związkowymi działającymi w PSG działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych mających wpływ na poziom zatrudnienia w Spółce

§2


Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami) Związek określa Pracodawcy termin do dnia 25 lutego 2016r. na realizację postulatów określonych w §1 niniejszej uchwały.

§3

Zgłoszone pisemnie żądania traktowane są jako rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego przyjmując zasadę „dobrej wiary”

§4

W przypadku braku realizacji przez Pracodawcę żądań w wyznaczonym terminie, Związek  przystąpi do sporu zbiorowego prowadząc akcje protestacyjne do strajku włącznie

§5

Uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

Zmieniony ( 11.02.2016. )
 
Spotkanie inauguracyjne projektu "REFLECTION AND CONSULTATION =ACTION"
Redaktor: Administrator   
03.02.2016.

Image

W Wilnie w dniach 27-29 stycznia br. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  uczestniczyli w inauguracyjnym spotkaniu realizowanego ze środków unijnych projektu „REFLECTION  AND CONSULTATION =ACTION”, którego nasz Związek jest jednym z partnerów.

W projekcie uczestniczą również przedstawiciele Związków Zawodowych przemysłu naftowo-gazowniczego Litwy, Rumunii i Chorwacji.

Tematem pierwszego  spotkania projektowego  była prezentacja funkcjonowania związków zawodowych w poszczególnych państwach, dialog społeczny i doświadczenia w zakresie negocjacji umów społecznych. Dokonano prezentacji firm i ich działalności na rynkach światowych jak też bieżącą sytuację w poszczególnych koncernach w których uczestniczące w projekcie Związki Zawodowe  funkcjonują. Szczegółowo omawiano układy zbiorowe pracy jak też systemy wynagrodzeń.

Spotkanie zakończono sporządzeniem harmonogramu dalszej realizacji projektu w poszczególnych państwach i przygotowaniem konsultacji dotyczącej współdziałania w Europejskich Radach Zakładowych. Projekt realizowany będzie przy udziale szerszej grupy aktywistów związkowych w każdym z uczestniczących państw do końca tego roku, a zakończony będzie  wspólną publikacją wniosków z omawianych tematów.  Uczestnicy projektu spotkali się również z Przewodniczącym Konfederacji Związków Zawodowych Litwy „LPSK” Arturasem Cerniauskasem w siedzibie Związku. Przewodniczący naszego Związku Dariusz Matuszewski rozpoczął również  robocze rozmowy z Przewodniczącą Virginią Vilimiene  i Zarządem LPSK OIL  w sprawie zawarcia memorandum współpracy z tą Litewską Organizacją Nafty i Gazu z którą Związek nasz będzie realizował w następnych miesiącach kolejny projekt będąc jego beneficjentem.

Image

W spotkaniu OZZGNiG reprezentowali:

Dariusz Matuszewski – Przewodniczący
Mariusz Lewandowski - Sektor Naftowy
Adam Marek - Sektor Obrotu Detalicznego
Marek Orfin - Sektor Gazowniczy
Tomasz Złotek - Sektor Gazowniczy
Anna Milion - Pracownik Biura Projektu

Image

Image

 

Zmieniony ( 05.02.2016. )
 
Posiedzenie Prezydium OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
27.01.2016.
Image
 
INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA


Jugowice, dnia 21 stycznia 2016r.


Pierwsze posiedzenie Prezydium OZZ GNiG w roku 2016 otworzył Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski. Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący poprosił zebranych o chwilę ciszy dla uczczenia pamięci o zmarłym Koledze Henryku Grzedze. Przewodniczący Związku wspomniał sylwetkę Kolegi Henryka Grzegi i przebieg jego działalności na rzecz naszego ruchu związkowego.


Prezydium Związku omówiło bieżące kwestie dotyczące sytuacji w Grupie Kapitałowej PGNiG, przede wszystkim w kontekście zmian osób zarządzających branżą. Strona Społeczna Grupy Kapitałowej PGNiG ma nadzieję na nowe otwarcie dialogu społecznego. Przewodniczący Związku poinformował Prezydium o spotkaniu Przewodniczących Central Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej z nowym Prezesem Zarządu PGNiG SA Panem Piotrem Woźniakiem. Przedstawiciele Organizacji Związkowych podkreślili jak istotne jest wznowienie negocjacji na forum Związkowej Komisji Koordynacyjnej, która przez wiele prezentowała stanowiska i postulaty Strony Społecznej, które na drodze dialogu społecznego mogły znaleźć rozwiązanie. Prezes Zarządu PGNiG SA wyraził wolę dialogu ze Stroną Społeczną. Zaznaczył jednocześnie, że instytucjonalne otwarcie dialogu oraz wszelkich negocjacji stron relacji przemysłowych w branży nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu na Prezesa Zarządu PGNiG.

Prezydium omówiło najważniejsze kwestie dotyczące spraw pracowniczych w Grupie Kapitałowej PGNiG:

 1. Zakończenie sporu zbiorowego w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie i decyzja Prezesa Zarządu PGNiG SA dotycząca uruchomienia nagrody rocznej za rok 2014 dla Pracowników Spółki w wysokości postulowanej przez Stronę Społeczną.
 2. W związku z porozumieniem w sprawie nagrody rocznej Pracownicy Spółki PGNiG Obrót Detaliczny otrzymali nagrodę roczną za rok 2014. Nagroda dla Pracowników Spółki została wypłacona w części przez Spółkę PGNiG OD, natomiast za siedem miesięcy 2014r. nagrodę wypłaciło PGNiG SA.
 3. Wysokość nagrody rocznej, która została uruchomiona dla Pracowników PGNiG SA w odniesieniu do wysokości nagrody rocznej wypłaconej Pracownikom Polskiej Spółki Gazownictwa spowodowała, że nasz Związek zwrócił się do Zarządu PSG, a także do Prezesa Zarządu PGNiG SA o podjęcie negocjacji mających na celu wyrównanie dysproporcji w wysokości nagrody rocznej za rok 2014.


Wiceprzewodniczący Związku Szefowie Sektorów przedstawili bieżącą informację dotyczącą poszczególnych obszarów działalności Związku:

 1. Kolega Eugeniusz Postawa Szef Sektora Naftowego i Zaplecza poinformował Prezydium, że sytuacja Spółek Naftowych i Serwisowych nadal jest bardzo trudna. W najgorszej sytuacji są obecnie Geofizyki, na co składa się wiele czynników zewnętrznych, przede wszystkim niska cena za baryłkę ropy naftowej i związany z tym światowy kryzys na rynku poszukiwań.
 2. Kolega Mariusz Gierczak Szef sektora Handlowego przedstawił członkom Prezydium informację dotyczącą bieżących spraw w Spółce PGNiG OD. W Spółce nadal trwają prace dotyczące uzgodnienia najważniejszych dokumentów regulujących środowisko pracy. Na finiszu jest kwestia uzgadniania Regulaminu premiowania i wynagradzania w Spółce PGNiG OD. Zarząd Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego rozpoczął rozmowy z Pracodawcą dotyczące ujednolicenia czasu pracy Biur Obsługi Klienta. Kolega Adam Marek Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Spółce PGNiG OD przedstawił informację na temat działalności Społecznej Inspekcji Pracy w Spółce.
 3. Kolega Tomasz Gabzdyl Szef Sektora Gazownictwa przedstawił Członkom Prezydium informację dotyczącą bieżących spraw, które są przedmiotem negocjacji w Polskiej Spółce Gazownictwa. Strona Społeczna wystąpiła do Pracodawcy o zmianę regulaminów dotyczących posiłków regeneracyjnych oraz refundacji kosztów zakupu okularów – proces uzgadniania tych dokumentów jest w toku. Od dnia 1 lutego 2016r. w Spółce zmienia się pakiet usług medycznych. Kolega Tomasz Gabzdyl podkreślił, że Strona Społeczna nie była włączona w proces dotyczący nowego pakietu, Prezydium Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa źle ocenia proces renegocjacji umów. Do Związku napłynęły niepokojące sygnały dotyczące planów wydzielenia obszaru windykacji ze struktur PSG, Prezydium postanowiło zwrócić się do Zarządu PSG o wyjaśnienie tej kwestii. Prezydium Zarządu Oddziału Pracowników PSG podjęło również decyzję o wystosowaniu pisma,w którym Związek zwróci się o podjęcie negocjacji płacowych na rok 2016.

Sprawy bieżące Związku:

 1. Omówiona została kwestia sytuacji finansowej Związku. Prezydium podjęło uchwałę o zobowiązaniu wszystkich jednostek organizacyjnych do opłacania składek członkowskich w trybie miesięcznym. Kwestia sytuacji finansowej pozostaje otwarta, Prezydium Związku przedstawi szczegółową informację Radzie Krajowej na najbliższym posiedzeniu.
 2. Kolega Mariusz Gierczak poinformował Prezydium o podjęciu działań mających na celu uporządkowanie spraw organizacyjnych w Sekcji Mazowieckiej Oddziału Pracowników SOD.
 3. Przewodniczący Związku przedstawił Prezydium informację dotyczącą realizacji unijnych projektów.
 4. Prezydium Związku podjęło decyzje o kontynuowaniu umów dotyczących opieki prawnej. Szczegółowa informacja zostanie przekazana Członkom Związku.
 5. Przewodniczący Związku przedstawił zebranym kolejny projekt umowy i regulaminu dotyczącego wspólnej działalności socjalnej w GK PGNiG.
 6. Koleżanka Teresa Utnik przedstawiła zebranym informację z posiedzenia Centralnej Komisji Socjalnej GK PGNiG.


Informacja: biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 27.01.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 63 z 209