Odezwa
Redaktor: Administrator   
07.04.2015.

Wałbrzych, dnia 18 marca 2015r.

Koleżanki i Koledzy
Przewodniczący Organizacji Oddziałów i Sekcji
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Członkowie Związku – Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG

Koleżanki i Koledzy,

Kolejny rok Zarząd PGNiG wykazuje w raporcie znaczny wzrost zysku, z którego Właściciel – Minister Skarbu Państwa – podobnie jak w latach ubiegłych pobierze, a raczej wydusi ze  Spółki maksymalną dywidendę, bez oglądania się na jakiekolwiek potrzeby Załóg, które uczciwie i ciężko pracują w coraz trudniejszych warunkach, bez przeszeregowań i w ciągłej obawie o przyszłość.

Na spotkaniach z Właścicielem i jego przedstawicielami wciąż słyszymy, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przyjęło i konsekwentnie realizuje właściwe kierunki rozwoju, że jest to Spółka bardzo dobrze oceniana na rynku. Zapewne takie stwierdzenia cieszyłyby Pracowników i byłyby powodem do dumy i pracy bez obaw o przyszłość, gdyby nie fakt że, przedstawiane przez Stronę Społeczną na bezpośrednich spotkaniach
w Ministerstwie, czy też w pismach kierowanych do Rządu RP, problemy Spółek Grupy Kapitałowej, a co za tym idzie problemy pracownicze nie znajdują zrozumienia.

Tymczasem, Pracownicy Spółek Zależnych pracują w atmosferze nieustannego zagrożenia miejsc pracy, obaw o przyszłość swoją i swoich rodzin, zgadzając się na coraz bardziej niegodne warunki pracy i płacy, nie mając przynajmniej od trzech lat jakiegokolwiek poczucia stabilizacji w życiu zawodowym i rodzinnym. Prowadzone procesy konsolidacji, optymalizacji i oszczędności we wszystkich segmentach Grupy Kapitałowej PGNiG sprowadzają się przede wszystkim do redukcji zatrudnienia, obniżania wynagrodzeń czy wypowiadania zapisów zakładowych układów zbiorowych pracy. Wszelkie biznesowe koncepcje polegają wyłącznie na szukaniu oszczędności po stronie kosztów pracowniczych, nie prezentując żadnej strategii rozwojowej, nie mówiąc o poprawie warunków dla Załóg. Znaczna część Pracowników Grupy Kapitałowej mających długoletni staż pracy, specjalistyczne przygotowanie zawodowe niezbędne w naszej specyficznej branży, wyczekuje na programy dobrowolnych odejść, aby szukać dla siebie miejsca poza Grupą Kapitałową, i nie patrząc na osiągnięcia oraz dorobek zawodowy i wieloletnie budowanie swojej kariery, zaczynać wszystko od nowa z obawy przed nagłą utratą pracy bez jakichkolwiek zabezpieczeń dla swoich Rodzin.

Dziś nie ma już w Grupie kapitałowej Spółki Gazobudowa Zabrze – w wyniku jej likwidacji, niezawinionej zupełnie przez Pracowników, którzy tworzyli wyspecjalizowaną kadrę świetnych fachowców, kilkusetna Załoga Gazobudowy znalazła się na bruku bez gwarantowanych w umowie społecznej odpraw osłonowych. Nasze Koleżanki i Koledzy z Gazobudowy zapłacili najwyższą cenę społeczną za niekompetencję osób zarządzających i bezwzględność Właściciela.

Załogi skonsolidowanych w PGNiG Technologie Spółek w tj: Naftomet, Naftomontaż i Gazoprojekt mimo restrykcyjnych oszczędności i zwolnionych setek pracowników, biorąc pod uwagę wielomilionowe straty Technologii i zaciągnięte kredyty żyją w ogromnym napięciu i strachu, że każdy następny miesiąc może przynieść utratę pracy dla wszystkich zatrudnionych.

Spółka Geofizyka Kraków po odejściu znacznej części pracowników w ramach programów osłonowych, zwalnia co miesiąc po 29 osób, aby nie wejść w zwolnienia grupowe. Znaczna część pracowników oczekuje na pracę w domach na tzw. „postojowym” otrzymując 60% i tak mocno okrojonego wynagrodzenia w wyniku wypowiedzenia zapisów ZUZP.

Spółka Exalo Driling, która powstała na bazie skonsolidowanych spółek poszukiwań nafty i gazu, po przeprowadzeniu programu restrukturyzacji zatrudnienia oraz procesu alokacji pracowników na odległe placówki, jak również po przeprowadzeniu procesu radykalnych cięć kosztów pozapłacowych, nadal jest w dramatycznej sytuacji i wykorzystuje swój potencjał w wykonywaniu prac tylko w 50%, a Pracownicy wracający z kontraktów zagranicznych nie znajdują zatrudnienia w Spółce.

Wreszcie, największa w Grupie Kapitałowej Polska Spółka Gazownictwa, której przychody są regulowane przez agencje rządowe, a  dotychczasowe rosnące z roku na rok zyski powinny zapewniać stabilizację zatrudnienia, prowadzi w ramach przyjętej przez Zarząd PGNiG Strategii Budowania Wartości Grupy Kapitałowej, optymalizację kosztów pracy wdrażając jednocześnie w trybie niezwykle szybkim i nieprofesjonalnym reorganizację  jednostek terenowych, czyli mówiąc wprost – redukcję zatrudnienia na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółki na terenie całej polski. Na dzień dzisiejszy, skala zwolnień Pracowników w PSG uzależniona jest od ilości ludzi, którzy nie wytrzymają napięcia i podejmą decyzję o zgłoszeniu się do programu dobrowolnych odejść.

Taki sam model prowadzenia polityki optymalizacyjnej został zastosowany w powołanej Spółce PGNiG Obrót Detaliczny, w której następują likwidacje Biur Obsługi Klienta, konsolidacje działów i jednostek terenowych prowadzące do kolejnych redukcji zatrudnienia, w Spółce, którą w wyniku Dyrektyw UE i niespotykanej w Europie skali uwolnienia rynku gazu rzucono na konkurencyjny rynek nie dając jej mechanizmów regulujących ceny. Pracownicy obszaru handlu przez ostatnie lata przechodzili centralizację, decentralizację i reorganizację, aż wreszcie wydzielenie z PGNiG SA do zewnętrznego podmiotu pracując w zupełnym braku poczucia stabilizacji zatrudnienia.

Koleżanki i Koledzy,

W związku z tym, że wszystkie te wymienione działania wobec Grupy Kapitałowej PGNiG,  a przede wszystkim z faktem, iż działania te w sposób bezpośredni i negatywny dotyczą Pracowników, wobec sytuacji, w której trudno dziś nawet określić ile tysięcy Pracowników zostanie zwolnionych w całej Grupie Kapitałowej, jak również w obliczu braku reakcji i dialogu z Ministrem Skarbu Państwa zmuszeni jesteśmy do podjęcia działań pokazujących problemy i zagrożenia jakie spotykają Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG.

W związku z powyższym, wzywamy Was Koleżanki i Koledzy Związkowcy OZZ GNiG, Pracownicy i  Sympatycy Związku, jak również wszystkie organizacje związkowe działające w naszej branży do wzięcia udziału w manifestacji organizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w Warszawie, w dniu 18 kwietnia br.(sobota).

Zgodnie z ustaleniami z organizatorami, podczas manifestacji nasz Związek będzie miał możliwość przedstawienia postulatów Strony Społecznej GK PGNiG pod Ministerstwem Skarbu Państwa, a także złożenia petycji Ministrowi. Od tego, ilu z nas będzie uczestniczyć w manifestacji wyrażającej protest przeciwko działaniom w naszej branży, które w sposób bezpośredni zagrażają najistotniejszym prawom pracowniczym zależy, czy nasz głos będzie słyszalny, a stawiane postulaty dotrą do adresata. Nie możemy pozostawać obojętni  sytuacji, w której Strona Społeczna jest systematycznie i konsekwentnie pozbawiana godnych warunków pracy, a przede wszystkim zatrudnienia. Musimy wspólnie – wszyscy Pracownicy – domagać się, aby rządzący naszym krajem zaczęli realizować obietnice dotyczące wprowadzania standardów kapitalizmu społecznego na wzór innych krajów Unii Europejskiej. Musimy solidarnie i głośno zaprotestować wobec sytuacji, w której Rząd faworyzuje i dba wyłącznie o interesy biznesu, nie zachowując nawet pozorów równowagi kapitału i pracy, traktując społeczeństwo jak tanią i nic nie znaczącą siłę roboczą, pozbawioną praw do godnego życia.

O kwestiach organizacyjnych poinformowani będą Przewodniczący Oddziałów Związku i do nich prosimy kierować zgłoszenia uczestnictwa w manifestacji. Liczymy, że dotychczas zgłaszane protesty i niezadowolenia Pracowników w poszczególnych jednostkach naszej branży z terenu całej Polski, zostaną zamanifestowane przez Państwa pod siedzibą Właściciela – Ministra Skarbu Państwa.

Ze związkowym pozdrowieniem,
Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 
Wielkanoc 2015
Redaktor: Administrator   
01.04.2015.
Image
Zmieniony ( 01.04.2015. )
 
Pismo do Prezesa Zarządu PSG
Redaktor: Administrator   
07.04.2015.

Wałbrzych, dnia 31 marca 2015r.

Pan Sylwester Bogacki
Prezes Zarządu
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

W dniu 11 marca Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa zwrócił się do Pana z wnioskami o rozpoczęcie rozmów dotyczących polityki płacowej w 2015 roku wskazując ogólne postulaty dotyczące ukierunkowania tych rozmów szukając równowagę miedzy dobrem pracownika i powodzeniem firmy. Niestety w wyniku spotkania Strony Społecznej z Pracodawcą w dniu 19 marca br. Zarząd Spółki ustosunkował się do przedstawionych postulatów przedstawiając propozycje w żaden sposób nieadekwatne do prezentowanych wyników finansowych Spółki za rok 2014.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa stwierdza, że Zarząd Spółki przyjął politykę maksymalizacji zysku opartą w większości na minimalizowaniu świadczeń pracowniczych. W obecnej sytuacji publikowanie wywiadu z Panem Prezesem dotyczącego znakomitych wyników wypracowanych w ubiegłym roku adresowanego do wszystkich Pracowników na portalu Spółki, gdy jednocześnie odrzucony został postulat Strony Społecznej dotyczący zwyczajowej wypłaty premii świątecznej w wysokości 1000 złotych czy też kolejny rok nieuwzględnianie postulatu wzrostu wskaźnika wynagrodzeń uznając wszystkie stawiane postulaty za wygórowane, świadczy o braku jakiejkolwiek woli nie tylko do relacji partnerskiej ze związkami zawodowymi ale wprost brakiem poszanowania dla tysięcy ludzi pracy, którzy z właściwym zaangażowaniem wielokrotnie po redukcjach zatrudnienia, wykonując coraz większy zakres obowiązków na ten wskazywany chwalebnie zysk mieli wpływ bezpośredni.

W związku z powyższym Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami) przedstawia następujące żądania:

 

  1. Wzrost wskaźnika wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku o 4%
  2. Wypłatę nagrody rocznej za rok 2014
  3. W przypadku braku realizacji postulatu o wypłacie premii na Święta Wielkanocne, wypłatę premii urlopowej w czerwcu w wysokości 1000 złotych na pracownika
  4. Wypłatę premii świątecznej na Święta Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu b.r. w wysokości 1000 złotych na pracownika
  5. Rozpoczęcie negocjacji ze Stroną Społeczną nad Regulaminem Premiowania celem wdrożenia go od 1 lipca b.r.

Nieuwzględnienie żądań do dnia 14 kwietnia br. traktować będziemy jako wszczęcie sporu zbiorowego . Uprzedzamy o możliwości przeprowadzenia akcji protestacyjnych do strajku włącznie.

Za Prezydium

Przewodniczacy OZZGNiG
Dariusz Matuszewski

Do wiadomości:

Rada Nadzorcza PSG
Pan Mariusz Zawisza Prezes Zarządu PGNiG SA
Pan Waldemar Wójcik Wiceprezes Zarządu PGNiG SA
– Przedstawiciel Załogi w Zarządzie PGNiG SA
Związki Zawodowe PSG
Załoga Polskiej Spółki Gazownictwa

 

 
UCHWAŁA NR 16/I/2015 Prezydium Zarządu OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
07.04.2015.

UCHWAŁA NR 16/I/2015
Prezydium Zarządu OZZ GNiG Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa
z dnia 31 marca 2015 roku

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa po przeprowadzeniu szerokiej konsultacji wśród Członków Związku OZZ GNiG Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

W związku z barkiem efektów w prowadzonym dialogu z Zarządem Spółki PSG w sprawie polityki płacowej w Polskiej Spółce Gazownictwa w roku 2015, Prezydium Związku postawania o przedstawieniu Pracodawcy w dniu 31 marca 2015r. roszczeń:

  1. Wzrost wskaźnika wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku o 4%
  2. Wypłatę nagrody rocznej za rok 2014
  3. W przypadku braku realizacji postulatu o wypłacie premii na Święta Wielkanocne, wypłatę premii urlopowej w czerwcu w wysokości 1000 złotych na pracownika
  4. Wypłatę premii świątecznej na Święta Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu b.r. w wysokości 1000 złotych na pracownika
  5. Rozpoczęcie negocjacji ze Stroną Społeczną dotyczących Regulaminu Premiowania celem wdrożenia go od 1 lipca b.r.

§ 2

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami) Prezydium Związku określa termin Pracodawcy do 14 kwietnia b.r. na realizację w/w żądań

§ 3

Zgłoszone pisemnie żądania traktowane są jako rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego przyjmując zasadę „dobrej wiary”

§ 4

W przypadku braku realizacji przez Pracodawcę żądań w wyznaczonym terminie, Związek przystąpi do sporu zbiorowego prowadząc akcje protestacyjne do strajku włącznie

§ 5

Uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa,
Za Prezydium

PRZEWODNICZĄCY
Dariusz Matuszewski

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 81 z 209