Uchwała XXXVI Zgromadzenia Delegatów OZZ GNiG w sprawie udzielenia poparcia Związku w wyborach do Zarządu PGNiG S.A. - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA XXXVI

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZGROMADZENIE DELEGATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

UCHWAŁA XXXVI ZGROMADZENIA DELEGATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA z dnia 26 czerwca 2019r.

§ 1

Delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa udzielają pełnego poparcia Pani Magdalenie Zegarskiej w wyborach na przedstawiciela Załogi w Zarządzie PGNiG SA.

Delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, biorąc pod uwagę współpracę Pani Magdaleny Zegarskiej ze Stroną Społeczną, jej działalność na rzecz spraw pracowniczych, a przede wszystkim pomoc jakiej udzieliła Załogom nie tylko w zbiorowych stosunkach pracy, ale w wielu przypadkach wynikających z indywidualnego stosunku pracy Pracownikom Grupy Kapitałowej stoją na stanowisku, że praca i działalność Pani Magdaleny Zegarskiej w Zarządzie PGNiG SA charakteryzowała się konsekwentną prospołeczną postawą. Pomoc jakiej udzieliła Pani Magdalena Zegarska wielu Pracownikom w ich trudnych sprawach jest dowodem na jej zaangażowanie w budowanie właściwych relacji Pracodawców z Załogami. Możliwość wyboru przedstawiciela Załogi do Zarządu PGNiG SA, który jest Organem zarządzającym nie tylko samą Spółką, ale również powiązanymi z nią kapitałowo podmiotami branży górnictwa naftowego i gazownictwa jest przywilejem Załogi, o który Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zabiegał i walczył. Mimo faktu, iż przepisy pozwalają na głosowanie w wyborach na Przedstawiciela Załogi w Zarządzie tylko Pracownikom samej Spółki PGNiG SA, sposób sprawowania tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji przekłada się na wszystkich Pracowników Grupy Kapitałowej. Pani Magdalena Zegarska w ciągu całej kadencji dowiodła, że jej zaangażowanie w budowaniu dialogu społecznego jest dla niej najwyższym priorytetem, a Delegacji OZZ GNiG doceniają jej zaangażowanie.

Delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, obierając zawsze w swoich działaniach najważniejszy cel jakim jest ochrona interesów pracowniczych, podjęli decyzję o udzieleniu poparcia Pani Magdalenie Zegarskiej ze względu na jej postawę wobec problemów Załóg oraz troskę okazaną Pracownikom. Delegaci uważają, że Pani Magdalena Zegarska jako Przedstawiciel Załogi w Zarządzie PGNiG SA nadal będzie swoją postawą łagodziła konflikty i napięcia pojawiające się w naszym branżowym środowisku pracy, nie dzieląc Załóg i jej spraw na ważniejsze i te o małej doniosłości.

Wobec powyższego, Delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zwracają się do Członków Związku będących Pracownikami PGNiG SA, jak również do wszystkich uprawnionych do głosowania sympatyków naszego Związku, do oddania swojego głosu w wyborach na przedstawiciela Załogi w Zarządzie PGNiG SA na Panią Magdalenę Zegarską. Jednocześnie Delegaci zwracają się do wszystkich uprawnionych do głosowania o podjęcie decyzji w oparciu o współodpowiedzialność i solidarność wszystkich Pracowników branży górnictwa naftowego i gazownictwa przypominając, że łączy nas wspólna historia, wspólna praca i wspólna przyszłość. Jednocześnie Związek deklaruje Pani Magdalenie Zegarskiej wszelką pomoc organizacyjną w nadchodzącej kampanii oraz wyborach, jako wyraz podziękowania za realną pomoc udzieloną przez Panią Magdalenę Zegarską naszym Członkom.

§ 2

  1. Delegaci wyrażają zgodę na używanie logo i nazwy Związku w prowadzonej przez Panią Magdalenę Zegarską kampanii jako popierającej ją organizacji pracowniczej.
  2. Delegaci zobowiązują Prezydium OZZ GNiG do wystosowania i rozpowszechnienia stosownego komunikatu dotyczącego udzielenia poparcia Pani Magdalenie Zegarskiej.
  3. Delegaci zobowiązują wszystkich liderów OZZ GNiG do zaangażowania struktur w kampanię na rzecz popieranej przez Związek kandydatki oraz niezawodnego udzielenia wsparcia organizacyjnego i merytorycznego.

§3

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Za Ogólnopolski Związek Zawodowy
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Delegaci XXXVI Zgromadzenia OZZ GNiG

Powrót do góry