Informacja z posiedzeń organów związku - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

23 października 2017 r. (poniedziałek), 11:46
aktualizacja: 16 września 2019 r. (poniedziałek), 11:49

Komisja Rewizyjna zebrała się w siedzibie Związku w Wałbrzychu w celu przeprowadzenia kontroli za okres sprawozdawczy, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie.

posiedzenie
11 października 2017r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna zbadała dokumentacje księgową i związkową, dokonała oceny realizacji uchwał Organów Związku, jak również udziału i zaangażowania Członków organów Związku. Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej została przekazana Członkom Rady Krajowej OZZ GNiG.

12 – 13 października 2017r. posiedzenie Rady Krajowej OZZ GNiG

Rada Krajowa jest Organem związku składającym się z przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych OZZ GNiG. Na posiedzeniu omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące sytuacji Pracowników Grupy kapitałowej PGNiG. Wiceprzewodniczący Związku – Kierownicy sektorów przedstawili Radzie informację dotyczącą bieżących spraw, następnie omówione zostały sprawy pracownicze ze wszystkich Spółek Grupy Kapitałowej.
Rada Krajowa omówiła i procedowała bieżące sprawy organizacyjne Związku. Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił Radzie informację
z bieżącej działalności Prezydium Związku.

Nadal toczą się przed Sądami w Polsce sprawy Pracowników Gazobudowy o odszkodowania z Programu restrukturyzacji zatrudnienia. Przewodniczący związku jest wzywany na rozprawy jako świadek. Kwestia tych spraw była wielokrotnie poruszana na forum różnych gremiów, jednak nie doszło do ugody między stronami i nadal Sądy rozstrzygają kilkaset spraw o odszkodowania.

Rada Krajowa wiele miejsca poświęciła dyskusji nad jedną z najważniejszych kwestii w środowisku pracy jaką jest dialog społeczny. Mimo wielu obietnic i publicznie deklarowanej woli współpracy, trudno jest w obecnej sytuacji mówić o jakimkolwiek dialogu społecznym. Poza wyjątkami – Polską Spółką Gazownictwa i Spółką PGNiG Technologie – w Grupie Kapitałowej nie ma woli Pracodawców do otwartej współpracy ze Stroną Społeczna, opartej na wartościach dialogu społecznego. W zbiorowych stosunkach pracy kluczową dla właściwej współpracy kwestią jest postawa konkretnego Pracodawcy i jego stosunku do swojej Załogi. Niestety, mimo upływu już dwóch lat od zmiany na kluczowych stanowiskach w branży, niewiele zmieniło się w tym obszarze, a Pracownicy wielu Spółek odczuwają coraz większe obawy o przyszłość, które bardzo często są wynikiem braku informacji i jasnego komunikatu Pracodawców. Członkowie Rady Krajowej wyrazili uznanie dla działalności Przedstawicielki Załogi w Zarządzie PGNiG w zakresie pracy nad odbudową dialogu społecznego w branży górnictwa naftowego i gazownictwa licząc jednocześnie, że te działania przywrócą właściwe relacje między Załogami i Pracodawcami zwłaszcza w Spółkach, gdzie generowanych jest najwięcej niepokojów społecznych.

Związkowa Komisja Koordynacyjna Grupy Kapitałowej PGNiG zwróciła się do Prezesa Zarządu PGNiG SA o spotkanie w sprawie spraw branży. Strona Społeczna nadal oczekuje na decyzję Zarządu oraz wyznaczenie terminu spotkania.

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym informację z działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz informację z posiedzeń Prezydium OPZZ.

Ustalenia Rady Krajowej:

Zgodnie z wnioskiem Prezydium Związku, Rada Krajowa postanowiła o zwołaniu Konferencji Delegatów OZZ GNiG w miesiącu grudniu br. Konferencja Delegatów organizowana zwyczajowo przez Związek w miesiącu grudniu, ma na celu podsumowanie upływającego roku. Związek wystosuje zaproszenia do Pracodawców Grupy Kapitałowej, aby delegaci mieli możliwość podjęcia dyskusji na ważne dla załóg kwestie.Prezydium Związku powołało Komitet organizacyjny obchodów jubileuszu 35-lecia OZZ GNiG, w skład którego powołano Członków Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Pracowników Biura Związku. Rozpoczęły się już prace dotyczące organizacji tego ważnego dla naszej związkowej społeczności wydarzenia. Rada Krajowa zaakceptowała ustalenia Prezydium. Komitet organizacyjny będzie na bieżąco informował Organy Związku o pracach nad organizacją jubileuszu.

Powrót do góry