INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GORNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

04 września 2020 r. (piątek), 18:49
aktualizacja: 06 września 2020 r. (niedziela), 21:51

Dnia 28 sierpnia 2020r. odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z udziałem Członków Komisji Rewizyjnej. Ze względu na okoliczności związane z pandemią COVID-19, posiedzenie odbyło się w trybie online.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl. Zebrani obradowali wg przyjętego porządku obrad:

 1. Informacja dotycząca spraw GK PGNiG
  • Wybory przedstawicieli Załogi do Rady Nadzorczej
  • Pracownicze Programy Emerytalne
  • Pismo ZKK w sprawie świadczenia dla Pracowników GK PGNiG
  • Połączenie z Orlenem (pismo do Prezesa Zarządu PGNiG SA)
 2. Sprawy Sektora Naftowego i Zaplecza
 3. Sprawy Sektora Handlowego
 4. Sprawy Sektora Gazownictwa
 5. Sprawy OZZ GNiG

Ad. 1
Informację dotyczącą bieżących spraw dotyczących Grupy Kapitałowej przedstawił zebranym Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl.
Wybory przedstawicieli Pracowników do Rady Nadzorczej PGNiG SA – ogromne poruszenie Strony Społecznej wywołała decyzja Rady Nadzorczej o odwołaniu wyborów, chociaż wszelkie procedury związane z procesem zostały wdrożone, ustalony był harmonogram działań, a przede wszystkim ogłoszony termin wyborów. Arbitralna decyzja Rady Nadzorczej spotkała się z dezaprobatą Załóg Grupy Kapitałowej, które miały uzyskać prawo do wyboru swoich przedstawicieli w tym istotnym dla całej branży Organie Spółki. Obecnie w Radzie Nadzorczej zasiadają przedstawiciele wybrani wyłącznie przez Pracowników PGNiG SA, nowe przepisy dawały możliwość wyboru przedstawicieli ze wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej. Jest to dla Pracowników znacząca różnica w zakresie szerokiej reprezentacji Załóg. Decyzja rady Nadzorczej podjęta w przeddzień wyborów wywołała napiętą atmosferę na linii Strona Społeczna – Rada Nadzorcza. W tej sprawie Przedstawiciele Organizacji Pracowniczych Grupy Kapitałowej PGNiG wystosowali wystąpienie do Ministra Aktywów Państwowych, a po otrzymaniu z MAP zupełnie niesatysfakcjonującej odpowiedzi, Strona Społeczna wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów. Wyjaśnienia przekazane Pracownikom w tej istotnej sprawie odebrane zostały jako wymówka, nie podano żadnej merytorycznej przyczyny decyzji Rady Nadzorczej. Minister Aktywów Państwowych w swym pierwszym piśmie wskazał jedynie, iż działanie to miało związek z pandemią. Jest to wyjaśnienie o tyle kuriozalne, że w owym czasie odbywały się wybory Prezydenta RP, a Prezes Rady Ministrów publicznie zapewniał społeczeństwo, iż koronawirus słabnie i można bezpiecznie uczestniczyć w procesie wyborczym. Ważne jest również, iż w PGNiG SA wdrożone zostały odpowiednie procedury sanitarne, a wybory do Rady nadzorczej miały odbywać się wg ścisłych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Po wystąpieniu z pismem w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy pismo z MAP, z którego wynika jasno, iż decyzja Rady Nadzorczej została podjęta wyłącznie przez Radę Nadzorczą, natomiast Minister Aktywów Państwowych zalecił wyraźnie, aby podjęty został dialog między Organem a Strona Społeczną w celu wypracowania konsensusu. Wobec takiego stanowiska Właściciela, które wyraźnie wskazuje stronom podjęcie dialogu, Przedstawiciele Organizacji Pracowniczych wystosowali wystąpienie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w którym wskazane zostały istotne kwestie odebrania Pracownikom Grupy Kapitałowej prawa do wyborów swoich przedstawicieli, jak i wniosek o ogłoszenie terminu wyborów wraz z rozpisanym harmonogramem działań.
Wszelkie pisma w tej sprawie zostały rozpowszechnione wśród Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pracownicze Programy Emerytalne – jest to najważniejsza obecnie kwestia dla Organizacji Związków Zawodowych działających w Grupie Kapitałowej PGNiG. Zarząd PGNiG SA podjął decyzję o rozpoczęciu procesu, którego celem jest przeniesienie środków PPE całej Grupy Kapitałowej z PZU do Firmy Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, którego Właścicielem jest PGNiG SA. Jest to kwestia niezwykłej wagi, z uwagi na odpowiedzialność za środki zgromadzone na PPE przez Pracowników. Decyzja w tej sprawie podjęta przez Zakładowe Organizacje Związkowe musi zostać podjęta w oparciu o szeroką dyskusję i konsultacje zarówno z członkami Związku jak i przedstawicielami Firmy Polski Gaz TUW. Z inicjatywy naszego Związku Pani Prezes Magdalena Zegarska zorganizowała spotkanie Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych OZZ GNiG z przedstawicielami Polski Gaz TUW. Na spotkaniu przedstawione zostały warunki jakie oferuje Spółka po przetransferowaniu środków, formy zabezpieczeń prawnych oraz gwarancji. W tej sprawie istotne znaczenie ma fakt, iż Polski Gaz TUW jest Firmą GK PGNiG, więc środki Pracowników pozostaną w branży.
Do tej pory, zgodnie z decyzją Prezydium OZZ GNiG, Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Związku wstrzymały się podejmowaniem zobowiązujących decyzji do czasu podjęcia uzgodnień obowiązujących dla całego Związku. Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl podkreślił, iż Prezydium ma świadomość, że w wielu Spółkach rozstrzygnięcie tej kwestii czeka na decyzję OZZ GNiG, jednak waga tej kwestii nie pozwalała na podjęcie tak odpowiedzialnej decyzji bez uzyskania pełniej wiedzy dotyczącej gwarancji dla środków zgromadzonych przez Pracowników jak i uzyskania ramowych wzorów umów oraz oferty Towarzystwa.
Przewodniczący Związku zwrócił się do uczestników spotkania o przekazanie własnych spostrzeżeń i otworzył dyskusję dotyczącą podjęcia przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa decyzji w tej bardzo ważnej sprawie.
Członkowie Prezydium i Komisji Rewizyjnej przeprowadzili bardzo długą i wnikliwą analizę propozycji Firmy Polski Gaz TUW. W dyskusji pojawiło się wiele pytań, na które na bieżąco udzielał wyjaśnień przedstawiciel Towarzystwa. Przewodniczący Związku poprosił każdego z uczestników spotkania o wypowiedzenie własnego zdania w tej kwestii w oparciu o przekazane z Towarzystwa dokumenty, informacje oraz wynikające z przebiegu dyskusji.
W efekcie zebrani przyjęli ogólny wniosek, iż należy z aprobatą rozważyć przeniesienie PPE do Towarzystwa Polski Gaz przede wszystkim z uwagi na fakt, iż jest to Firma GK PGNiG a także z uwagi na zadecydowanie lepsze warunki w zakresie obsługi środków oferowane przez Towarzystwo Polski Gaz. Podczas dyskusji okazało się, że w zasadzie w większości Spółek Grupy Kapitałowej w tej kwestii są już zaawansowane rozmowy Zakładowych Organizacji Związkowych, w niektórych Spółkach – tak jak w PGNiG Obrót Detaliczny czy też Polska Spółka Gazownictwa – nie rozpoczęto jeszcze rozmów dotyczących tej kwestii. Po długiej i bardzo merytorycznej dyskusji Prezydium wraz z Komisją Rewizyjną sformułowali projekt uchwały w tej sprawie. Przewodniczący zwrócił się do Członków Komisji rewizyjnej o głos doradczy w podejmowaniu uchwały (proceduralnie głosy Członków Komisji rewizyjnej nie wpływają na przyjęcie dokumentu, jednak Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl podkreślił, że w tej sprawie musi być wypracowany pełny konsensus). Przewodniczący przedstawił zebranym treść uchwały i zwrócił się do wszystkich o uwagi do dokumentu. Treść uchwały została wypracowana wspólnie przez wszystkich zebranych i przyjęta został bez głosów sprzeciwu zarówno ze strony Prezydium jak i Komisji Rewizyjnej.
W wyniku dyskusji i głosowania, Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyraziło aprobatę dla procesu przeniesienia środków pracowniczych zgromadzonych w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego z Firmy PZU do Firmy Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie. Decyzja została podjęta w oparciu o jak najlepiej pojęty interes Pracowników. Istotne znaczenie w podjętej decyzji miała postawa przedstawicieli Polski Gaz TUW, którzy w sposób otwarty i bardzo zaangażowany rozmawiali ze Stroną Społeczną, uznając doniosłość i wagę przedmiotowej decyzji.
W swojej uchwale Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pozostawiło Oddziałom Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa swobodę do ustalania uzgodnień dotyczących warunków transferu środków PPE z zastrzeżeniem bieżącej konsultacji procesu z Kierownictwem Związku przed ostatecznym sygnowaniem dokumentów. Wszelkie działania oraz podejmowane w kontekście zmiany Firmy PPE muszą opierać się przede wszystkim o jak najlepiej pojęty interes pracowniczy. Obecnych na posiedzeniu było 14 Członków Prezydium, za podjęciem uchwały głosowało 14, uczestniczący z głosem doradczym Członkowie Komisji Rewizyjnej opowiedzieli się za przyjęciem dokumentu. Pełna treść uchwały stanowi dokument związkowy, który nie podlega powszechnej publikacji i znajduje się do wglądu dla wszystkich Członków Związku w Biurze OZZ GNiG.
Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl podziękował za merytoryczną dyskusję, podziękował Radcy Prawnemu Związku Koledze Rafałowi Wardynowi, który przygotował i przedstawił prawne aspekty funkcjonowania TUW, wraz z prawnymi gwarancjami dla zgormadzonych środków, jak i udzielał wszelkich odpowiedzi dotyczących kwestii prawnych. Przewodniczący Związku podziękował zebranym za zaangażowanie w tę kwestię, której rozstrzygnięcie niesie za sobą bardzo dużą odpowiedzialność.
Połączenie GK PGNiG ze Spółką Orlen – w tej sprawie Reprezentacja Strony Społecznej Grupy Kapitałowej PGNiG wystosowała wystąpienie do Zarządu PGNiG SA dotyczące obaw i wątpliwości dotyczące ogłoszonego procesu budowania multienergetycznego koncernu, w efekcie którego PGNiG SA ma zostać włączone do Spółki Orlen. Treść pisma została rozpowszechniona Stronie Społecznej branży. Z informacji, jakie zostały przekazane przez Zarząd PGNiG SA w miesiącu wrześniu ma odbyć się szerokie spotkanie Zarządów PGNiG SA, Zarządu Grupy PKN Orlen z przedstawicielami wszystkich Organizacji Związków zawodowych działających w naszej branży.
Pismo ZKK do Prezesa Zarządu PGNiG SA – ZKK wystąpiła do Zarządu PGNiG o uruchomienie jednorazowego świadczenia wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej w związku z wygraną sprawą przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie. Pismo zostało rozpowszechnione Stronie Społecznej – Zarząd Spółki nie odniósł się jeszcze do wniosku ZKK.

Ad. 2 – 4
Informację dotyczącą spraw Sektorów przedstawili Członkowie Kierownictwa Związku. Przewodniczący Związku zwrócił się do zebranych o uzupełnienie informacji.

Ad. 5
Przewodniczący Związku przedstawił zebranym zestawienie składek członkowskich, przypomniał o ich systematycznym regulowaniu oraz zwracaniu szczególnej uwagi na ilość członków w jednostkach organizacyjnych.
Prezydium Związku ustaliło, że w miesiącu wrześniu mają odbyć się posiedzenia Zarządów Oddziałów OZZ GNiG w trybie online. W miesiącu październiku podjęte zostaną działania w celu organizacji spotkania online Rady Krajowej – jednak, z uwagi na fakt, iż jest to duży Organ sprawa zostanie jeszcze przeanalizowana. Przewodniczący poinformował zebranych, że kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się na początku miesiąca października po spotkaniach Zarządów Oddziałów. Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczących Oddziałów o przekazanie do Biura Związku zaplanowanych terminów spotkań. Zebrani dyskutowali na temat zwołania Zgromadzenia Delegatów oraz spotkania Barbórkowego, jednak w oparciu o aktualną sytuację pandemiczną trudno podejmować wiążący harmonogram.
Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za owocną pracę, merytoryczna dyskusję i podejmowanie wszelkich wyzwań w działalności związkowej mimo trudnych warunków związanych z pandemią.

Informację sporządziła: Magdalena Starosta-Herbut Biuro OZZ GNiG
Zatwierdził: Przewodniczący OZZ GNiG Tomasz Gabzdyl

Powrót do góry