JUBILEUSZ 40-LECIA DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

25 maja 2023 r. (czwartek), 10:14
aktualizacja: 25 maja 2023 r. (czwartek), 10:27

Dnia 9 maja 2023 r. w Janowie Podlaskim Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa obchodził Jubileusz 40-lecia swojej działalności.

MSZA ŚWIĘTA

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim. Mszę Świętą w intencji Członków Związku odprawili Ksiądz Kanonik Gremialny Leszek Kołczyk, który objął duchowy patronat nad wydarzeniem wraz Duszpasterzem Bazyliki. We Mszy Świętej uczestniczyli Goście Zgromadzenia oraz Delegaci Związku.

W uroczystościach uczestniczyły Poczty Sztandarowe:

Sztandar Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Sztandar Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego
Sztandar Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Olsztynie
Sztandar Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Poznaniu
Sztandar Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Warszawie
Sztandar Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Zabrzu

Na prośbę Związku na uroczystej Mszy Świętej poświęcone zostały nowe Sztandary naszych Organizacji:

Sztandar Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego

Sztandar Sekcji w Zabrzu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl podziękował Duszpasterzom za odprawienie uroczystej Mszy Świętej  modlitwę za całą społeczność związkową, oraz za dokonanie aktu poświęcenia, podkreślił, że Sztandar każdej organizacji niesie za sobą oznakę wartości, znak jedności i przynależności.

AKADEMIA JUBILEUSZOWA

Uroczysta Akademia z okazji Jubileuszu 40-lecia działalności Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa odbyła się w sali konferencyjnej Zamku Janów Podlaski. Uroczystości otworzył Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl prosząc Poczty o wprowadzenie Sztandarów.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przewodniczący podziękował za przyjęcie zaproszenia i powitał Gości:

Pana Ministra Piotra Pyzika Pełnomocnika do spraw dialogu społecznego.

Kolegę Piotra Ostrowskiego Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Koleżankę Barbarę Popielarz Wiceprzewodniczącą OPZZ

Pana Inspektora Dariusza Mińkowskiego Zastępcę Głównego Inspektora Pracy

Panią Iwonę Waksmundzką-Olejniczak Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN Dyrektor Oddziału Centralnego PGNiG

Księdza Kanonika Gremialnego Leszka Kołczyka, który objął duchowy patronat nad Jubileuszem.

Przewodniczący Związku powitał Prezesów Spółek Grupy Orlen z branży górnictwa naftowego i gazownictwa:

Pana Roberta Więckowskiego Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa

Pana Henryka Muchę Prezesa Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny

Pana Zbigniewa Leniowskiego Prezesa Zarządu Spółki PGNiG Technologie

Przewodniczący Związku serdecznie przywitał Honorowego Przewodniczącego OZZ GNiG Kolegę Dariusza Matuszewskiego oraz Członków Honorowej Rady Krajowej

Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl serdecznie powitał Kolegę Mirosława Szczygła Przewodniczącego Związku Zawodowego „KADRA” Grupy Orlen , przyjaciół Związku Dyrektorów oraz Delegatów.

Przemówienie okolicznościowe Przewodniczącego z okazji  

JUBILEUSZU 40-LECIa DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wystąpienie okolicznościowe wygłosił Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl. W swoim wystąpieniu Przewodniczący przybliżył zebranym najważniejsze wydarzenia z 40-letniej historii OZZ GNiG, które wpłynęły na obecny kształt nie tylko organizacji ale warunków pracy w całej branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Przewodniczący Związku podkreślił, że w ciągu 40 lat zmienia się praktycznie wszystko, żyjemy dzisiaj w innym świecie niż nasze Koleżanki i Koledzy założyciele. Jednak, co najważniejsze – katalog wartości pozostał taki sam: szacunek dla ludzi i ich pracy, walka i troska o przestrzeganie praw pracowniczych, sprawiedliwość i egalitaryzm, ochrona słabszych, współdziałanie, pomoc dla wszystkich, którzy jej potrzebują. Świat może się zmieniać i iść do przodu, jednak człowiek i jego potrzeby społeczne nie zmieniają się. Wszyscy potrzebujemy poczucia wspólnoty, wsparcia i szacunku. To są podstawy działalności OZZ GNiG i na tych wartościach opiera się nie tylko historia Związku, ale i codzienność i to liderzy starają się przekazać młodym związkowcom.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący Związku mocno zaakcentował, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zawsze w swojej działalności kierował się najwyższymi standardami dialogu społecznego uznając, że współdziałanie i konstruktywne negocjacje stanowią najlepszą drogę do kompromisu. Cele Związku były i są bardzo jasne – liczy się każdy Pracownik indywidualnie, liczy się wspólny interes Załogi, liczy się Organizacja i liczy się powodzenie przedsiębiorstwa, które daje zatrudnienie. Drogą do realizacji tych kierunków był zawsze dialog społeczny, który pozwala na osiągnięcie „złotego środka” w konfliktach pojawiających się w każdym środowisku pracy, których przez te wiele lat nie brakowało w branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Dlatego Związek zawsze stoi na stanowisku, że rozmowy i negocjacje oraz uczciwość i przejrzystość w działalności mają stanowić katalog zasad dla naszego ruchu związkowego. Oczywiście w trudnych sytuacjach, w których działalność Pracodawców przynosiła negatywne skutki dla Załóg, kiedy koszt społeczny był nie do przyjęcia, Związek nie wahał się wykorzystać wszelkich dostępnych instrumentów pozostających w dyspozycji organizacji związkowych. Nigdy jednak Związek nie zrobił żadnego kroku, który mógłby zagrozić podstawowej misji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w realizacji polityki gospodarczej i społecznej. Udało się nam zrealizować wiele postulatów, które do dnia dzisiejszego przynoszą korzyści dla Pracowników, których Związek reprezentuje, nigdy jednak nie działając wbrew prawu i wbrew interesom polskiego społeczeństwa. Przewodniczący Związku złożył wszystkim życzenia, aby nigdy już wizja zysku nie przesłoniła spraw ludzi pracy i międzyludzkiej solidarności. Życzył, aby dalszy rozwój branży górnictwa naftowego i gazownictwa w Grupie Orlen przyniósł Pracownikom bezpieczną pracę oraz spokojne i stabilne zatrudnienie za godne wynagrodzenie.

Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl podziękował zebranym za wysłuchanie wystąpienia i zaprosił do obejrzenia filmu okolicznościowego.

ODZNACZENIA

Z okazji Jubileuszu 40-lecia działalności Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa działacze związkowi zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i związkowymi.

Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP otrzymali:

Kolega Tomasz Gabzdyl Przewodniczący Związku
Kolega Mariusz Gierczak Wiceprzewodniczący Związku
Kolega Rafał Perdek Wiceprzewodniczący Związku

odznaczenie wręczył Pan Minister Piotr Pyzik

Odznaka Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Odznakę otrzymali:

Koleżanka Anna Milion
Kolega Tomasz Całka
Kolega Dariusz Kruk
Kolega Artur Skibiński
Kolega Rafał Wardyn

z upoważnienia Minister Klimatu i Środowiska odznaki wręczyła Pani Prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Honorowa Odznaka za Zasługi dla Ochrony Pracy

Odznakę otrzymał Kolega Adam Marek

Odznakę wręczył

Pan Inspektor Dariusz Mińkowski Zastępca Głównej Inspektor Pracy

Odznaka Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Odznakę Zasłużony dla GNiG otrzymali:

Koleżanka Renata Budniak
Kolega Andrzej Bednarek

Odznaki wręczyła Pani Prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Stopnie Górnicze

Z okazji 40-lecia działalności OZZ GNiG Pani Prezes Iwona Waksmundzka Olejniczak nadała stopnie górnicze oraz  wręczyła dyplomy ich  nadania działaczom Związku.

TECHNIK GÓRNICZY

Koleżanka Hanna Pałdyna Technik Górniczy I stopnia
Kolega Arkadiusz Nikiel Technik Górniczy I stopnia

Kolega Wiesław Pietruszka Technik Górniczy II stopnia

INŻYNIER GÓRNICZY

Koleżanka Iwona Rospęk Inżynier Górniczy I stopnia
Koleżanka Anna Wałowska Inżynier Górniczy I stopnia

Kolega Marek Mazurkiewicz Inżynier Górniczy II stopnia
Kolega Dariusz Zawisza Inżynier Górniczy II stopnia

Kolega Paweł Olszewski Inżynier Górniczy III stopnia

Z okazji Jubileuszu 40-lecia OZZ GNiG Pan Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych nadał Koledze Mariuszowi Gierczakowi Wiceprzewodniczącemu Związku stopień Honorowego Generalnego Dyrektora Górniczego. Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych dyplom nadania stopnia wręczył Pan Minister Piotr Pyzik.

ZASŁUŻONY DLA OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Na wniosek Kolegi Tomasza Gabzdyla Przewodniczącego OZZ GNiG Kolega Piotr Ostrowski Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przyznał działaczom Związku odznaki „Zasłużony dla OPZZ”.

Odznakę II stopnia otrzymali:

Kolega Zenon Biczysko
Kolega Stanisław Szumański

Odznaki wręczył Kolega Piotr Ostrowski Przewodniczący OPZZ.

Odznakę I stopnia otrzymali:

Koleżanka Edyta Gabzdyl
Kolega Paweł Gajewski
Kolega Mariusz Kozerski

MEDAL 40-LECIA DZIAŁALNOŚCI OZZ GNiG

Pierwsze Medale otrzymali:

Kolega Dariusz Matuszewski Honorowy Przewodniczący OZZ GNiG
Kolega Piotr Ostrowski Przewodniczący OPZZ
Koleżanka Barbara Popielarz Wiceprzewodnicząca OPZZ
Koleżanka Ewa Kramarczuk

Medale wręczył Kolega Tomasz Gabzdyl Przewodniczący OZZ GNiG.

W imieniu Związku Medal 40-lecia działalności Koledze Tomaszowi Gabzdylowi Przewodniczącemu OZZ GNiG wręczył Honorowy Przewodniczący Kolega Dariusz Matuszewski.

Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl wraz z Honorowym Przewodniczącym Kolegą Dariuszem Matuszewskim wręczyli Medale 40-lecia Członkom Honorowej Rady Krajowej OZZ GNiG.

Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl poprosił Kolegę Dariusza Matuszewskiego Honorowego Przewodniczącego o zabranie głosu.

Dariusz Matuszewski Honorowy Przewodniczący OZZ GNiG

Kolega Dariusz Matuszewski w imieniu Honorowej Rady Krajowej podziękował za pamięć i zaproszenie. Podkreślił, że wśród nas jest coraz mniej ludzi, którzy pamiętają początki powstania oraz działalności Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W organizacji pracowniczej o tak długiej i doniosłej historii pamięć o ludziach, którzy ją współtworzyli i poświęcili jej wiele lat swojego życia stanowi łącznik międzypokoleniowy, który stanowi podstawę więzi w ruchu związkowym. Kolega Dariusz Matuszewski pogratulował Koledze Tomaszowi Gabzdylowi akademii jubileuszowej, docenił również obecność Gości, przede wszystkim Pracodawców, którzy wraz z przedstawicielami Pracowników wspólnie świętują ważne dla Związku wydarzenie. Kolega Dariusz Matuszewski życzył Delegatom wielu sukcesów w działalności na rzecz środowiska pracy w branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

W imieniu Delegatów Medale 40-lecia odebrali Członkowie Prezydium Związku, Zespół Biura Związku oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl podkreślił, że wręczona na Akademii Medale symbolicznie wyrażają podziękowanie dla całej związkowej społeczności za wiele lat współdziałania na rzecz spraw pracowniczych w branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Kolega Tomasz Gabzdyl wyraził również nadzieję, że podczas Zgromadzeń w Organizacjach Związku będzie miał okazję uhonorować Członków Rady Krajowej i działaczy związkowych tym zaszczytnym Medalem.

WYSTĄPIENIA GOŚCI

Pan Minister Piotr Pyzik Pełnomocnik ds. dialogu społecznego.

Pan Minister podziękował za zaproszenie, skierował do Związku słowa uznania gratulując Jubileuszu. Odczytał zgromadzonym list od Wiceprezesa Rządu RP Ministra Aktywów Państwowych List nr 1

Kolega Piotr Ostrowski Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Koleżanka Barbara Popielarz Wiceprzewodnicząca OPZZ

Przewodniczący OPZZ złożył na ręce Przewodniczącego OZZ GNiG podziękowanie za wiele lat owocnej współpracy na rzecz wspólnego środowiska związkowego. Życzył dalszych sukcesów w pracy na rzecz spraw pracowniczych.

DIAMENTY OPZZ

Kolega Piotr Ostrowski Przewodniczący OPZZ uroczyście poinformował zebranych, że w uznaniu zasług Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dla ruchu związkowego branży górnictwa naftowego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przyznało nagrodę DIAMENT OPZZ w kategorii najlepsza organizacja członkowska OPZZ zrzeszająca powyżej 500 członków.

Z rąk Kolegi Piotra Ostrowskiego i Koleżanki Barbary Popielarz nagrodę w imieniu OZZ GNiG odebrali Kolega Tomasz Gabzdyl Przewodniczący Związku i Kolega Dariusz Matuszewski Honorowy Przewodniczący Związku.

Pan Inspektor Dariusz Mińkowski Zastępca Głównego Inspektora Pracy

Pan Inspektor Dariusz Mińkowski pogratulował Związkowi długiej historii działalności na rzecz spraw pracowniczych. Podkreślił wagę i istotę współdziałania organizacji pracowniczych z urzędem Państwowej Inspekcji Pracy. Odczytał zebranym list skierowany do Związku przez Panią Katarzynę Łażewską-Hrycko Główną Inspektor Pracy List nr 2

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN SA Dyrektor Oddziału Centralnego PGNiG

Pani Prezes odczytała list gratulacyjny skierowany do Związku przez Pana Daniela Obajtka Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA List nr 3. Pani Prezes pogratulował zebranym długiej historii i sukcesów w działalności OZZ GNiG. Podkreśliła rolę dialogu społecznego w zbiorowych stosunkach pracy doceniając postawę liderów Związku w rozmowach i negocjacjach List nr 4.

Pan Robert Więckowski Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa

Pan Prezes Robert Więckowski podziękował za zaproszenie na obchody Jubileuszu i pogratulował Związkowi wieloletniej działalności na rzecz spraw pracowniczych. Pan Prezes podkreślił, że Zarząd Spółki zawsze może liczyć na merytoryczną i konstruktywną współpracę w ramach zbiorowych stosunków pracy
w Spółce List nr 5

Pan Henryk Mucha Prezes Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny

Pan Prezes Henryk Mucha pogratulował Delegatom Związku, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom długiej i doniosłej historii działalności w branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Podkreślił, że do poszukiwaniu konsensusu społecznego potrzebne są dobre relacje stron, a OZZ GNiG zawsze nastawiony jest na rozmowy w duchu dialogu społecznego. Na ręce Przewodniczącego Związku wręczył lampę naftową z dedykacją z okazji Jubileuszu 40-lecia.  

Pan Zbigniew Leniowski Prezes Zarządu Spółki PGNiG Technologie

Pan Prezes Zbigniew Leniowski podziękował za zaproszenie na uroczystość Jubileuszu 40-lecia działalności OZZ GNiG, pogratulował zebranym długiej i owocnej działalności na rzecz Pracowników branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Na ręce Przewodniczącego Związku przekazał upominek okolicznościowy.

Kolega Mirosław Szczygieł
Przewodniczący Związku Zawodowego „KADRA” Grupy Orlen

Kolega Mirosław Szczygieł podziękował zebranym za wiele lat doskonałej współpracy między ZZ „Kadra: a OZZ GNiG. W długiej historii branży górnictwa naftowego i gazownictwa współdziałanie partnerów społecznych przyniosło wiele pozytywnych efektów w warunkach pracy i zatrudnienia. Współpraca między „Kadrą” a OZZ GNiG zawsze opierała się na wzajemnym wsparciu, zaufaniu i wspólnych celach. Przewodniczący Mirosław Szczygieł życzył zebranym dalszych sukcesów i kolejnych jubileuszy. List nr 6

HONOROWY KORDZIK GÓRNICZY

Kolega Mirosław Szczygieł Przewodniczący Związku Zawodowego „KADRA” Grupy Orlen poinformował, że za szczególne osiągnięcia na polu związkowym i społecznym, Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” nadał Koledze Tomaszowi Gabzdylowi Przewodniczącemu OZZ GNiG Honorowy Kordzik Górniczy. Aktu wręczenia Honorowego Kordzika Górniczego oraz Dyplomu nadania HKG dokonał Kolega Mirosław Szczygieł.

Wystąpienia Gości na Akademii Jubileuszowej zakończył Ksiądz Kanonik Gremialny Leszek Kołczyk, który sprawował nad uroczystością opiekę duchową. Ksiądz Leszek Kołczyk podkreślił podniosłą atmosferę uroczystości, która jednocześnie była pełna przyjaźni i życzliwości. Życzył, aby poświęcone na Mszy Świętej Sztandary, a także wszystkie Sztandary Związku stanowiły symbol współdziałania i jedności. Ksiądz Leszek Kołczyk podkreślił, że poświęcenie Sztandaru wpisuje się w długą tradycję chrześcijańską jednocząc wszystkich członków wokół wartości, które Sztandar  w sobie niesie. Ksiądz życzył wszystkim wielu sukcesów w dalszej działalności społecznej i zawodowej.

Kolega Tomasz Gabzdyl Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w imieniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 40-lecia działalności związku podziękował wszystkim Gościom za przyjęcie zaproszenia i udział w uroczystości. Podziękował również za wiele miłych słów adresowanych do Związku i jego Członków. Przewodniczący Związku zamknął uroczystą akademię prosząc Poczty Sztandarowe o wyprowadzenie Sztandarów.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Powrót do góry