KONFERENCJA DELEGATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

9 – 11 grudnia 2019r.

Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt po raz pierwszy otworzyć i prowadzić Konferencję Delegatów połączoną z obchodami Święta Barbórki w gronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jest to dla mnie bardzo ważny moment, chyba najbardziej doniosły w dotychczasowej działalności związkowej.

W imieniu naszego Związku serdecznie dziękuję wszystkim Gościom, którzy przyjęli zaproszenie i wraz z nami biorą udział w dzisiejszym wydarzeniu:
Serdecznie witam Panią Magdalenę Zegarską Wiceprezes Zarządu PGNiG SA Przedstawicielkę Załogi we Władzach Spółki
Serdecznie witam Kolegę Piotra Ostrowskiego Wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Witam Pracodawców Grupy Kapitałowej
Pana Mariana Żołyniaka Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pana Stanisława Niedbalca Prezesa Zarządu Spółki Exalo Drilling
Witam Przyjaciół naszego Związku: Kolegę Dariusza Potyrałę Przewodniczącego Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Kolegę Rafała Jankowskiego Przewodniczącego NSZZ Policjantów. Serdecznie witam Koleżankę Marię Pawelską i Ewę Kramarczuk. Serdecznie witam Kolegę Marka Kolmana Przewodniczącego Związku Zawodowego Górników Naftowców w Zielonej Górze. Witam przedstawicieli Pracodawców z Górnego Śląska Panią Agnieszkę Śnieżko – Barańską, Pana Ziemowita Podolskiego i Pana Andrzeja Fiałę.

Ze szczególnym przejęciem pragnę powitać Honorowego Przewodniczącego naszego Związku Kolegę Dariusza Matuszewskiego, z zaznaczeniem, iż precedencja nie pozwala mi na powitanie Kolegi Przewodniczącego jako pierwszego, z uwagi na to, iż bezspornie uważamy Kolegę za jednego z gospodarzy wszystkich naszych spotkań. Ciepło witam Członków Honorowej Rady Krajowej, którzy zawsze niezawodnie uczestniczą w ważnych Związku momentach. Serdecznie witam Delegatów i wszystkich przedstawicieli naszego Związku.

Spotykamy się dzisiaj w nowych okolicznościach, chociaż jednocześnie jak każdego roku, od wielu lat, aby wspólnie uczcić branżowe święto Barbórki w gronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jak również na Konferencji Delegatów podsumować upływający rok naszej pracy i działalności. Na dzień dzisiejszy zaplanowaną mamy dyskusję panelową z naszymi Gośćmi, która mam nadzieję pozwoli nam na wyjaśnienie najważniejszych spraw z zakresu warunków pracy w Grupie Kapitałowej, a następnie zapraszam wszystkich Państwa na Akademię Barbórkową, na której poprosimy zarówno Gości jak każdego, kto chciałby zabrać głos o wystąpienia. Z uwagi na napięty program spotkania, nie chciałbym zbyt obszernie omawiać spraw wprowadzających w tematy pracownicze, jednak uważam, że należy poruszyć przynajmniej kilka kwestii.
Z prawdziwą radością i satysfakcją powitałem dzisiaj Pracodawców, którzy przyjęli nasze zaproszenie i przybyli na Konferencję Delegatów. Jest to dla Strony Społecznej bardzo ważny sygnał, że następuje powrót do zapomnianej dobrej praktyki bezpośrednich negocjacji w ramach zbiorowych stosunków pracy. Pragnę mocno podkreślić, że wszelkie spotkania naszych związkowych gremiów, oprócz tematów czysto związkowych, przede wszystkim dominują sprawy związane z działalnością branży i warunki pracy jakie w niej obowiązują. Wielokrotnie nasz Związek podkreślał oczywisty fakt, iż organizacje pracownicze nie mogą ze swej zasady funkcjonować w oderwaniu od spraw przedsiębiorstwa, którego powodzenie gospodarcze kształtuje byt naszych Pracowników i ich Rodzin.
Nasz Związek od początku swojej działalności zwołuje spotkanie delegatów w miesiącu grudniu, aby w okolicznościach związanych ze Świętem Barbórki dokonać podsumowania upływającego roku. Obecnie w środowisku społecznym, ekonomicznym, politycznym i gospodarczym dominuje proces zmian. Naszym zadaniem, jako organizacji pracowniczej, jest niestrudzone podejmowanie działań, które będą łagodziły skutki trudnej rzeczywistości, wymagań rynkowych i nieustannej walki o zysk, który w obecnym świecie stał się najważniejszą sprawą. Naszym zadaniem jest skupienie się na tym, aby wykorzystując wszelkie dostępne możliwości prawne znaleźć instrumenty, które doprowadzą nas do złotego środka, jakim jest równowaga pomiędzy powodzeniem działalności gospodarczej i dobrobytem naszych Załóg.
Nasz Związek zawsze poszukiwał tego złotego środka za pomocą najważniejszego narzędzia w relacjach przemysłowych, jakim jest dialog społeczny. Uważamy, że tylko negocjacje, bezpośrednia rozmowa i współdziałanie pozwalają na zrozumienie argumentów stron, a także co niezwykle ważne pozwalają na nawiązanie wzajemnych relacji między Pracodawcami a Stroną Społeczną. Dialog zawsze pozwala łagodzić konflikty i napięcia w środowisku pracy, które w istocie rzeczy powodują, że przegrani są wszyscy. W tym miejscu chciałbym w imieniu całej naszej związkowej społeczności wyrazić szczególne podziękowanie Pani Prezes Magdalenie Zegarskiej, która budowanie dialogu społecznego, opartego na najwyższych standardach postawiła jako cel swojej pracy w Zarządzie Spółki i dzisiaj na progu nowej kadencji należy wprost wyrazić uznanie za jej zaangażowanie, troskę o sprawy społeczne, za uwagę dla spraw zarówno dotyczących spraw ogółu jak i pochylenie się nad sprawą każdego Pracownika, który zwracał się o pomoc. Pani Prezes wykazała się zaangażowaniem w kwestie pracownicze i wykazała wrażliwość na ludzkie problemy. Jak Państwo wiedzą, nasz Związek podjął uchwałę o udzieleniu Pani Prezes wszelkiego poparcia w nadchodzących wyborach Przedstawicieli Załogi we Władzach Spółki i pragnę w imieniu nas wszystkich zapewnić, że z prawdziwym zaangażowaniem będziemy Panią Prezes wspierać. Pani Prezes, bardzo dziękujemy za kolejny rok pracy na rzecz Pracowników naszej branży i liczymy na dalsze lata owocnej współpracy.

Szanowni Państwo,
Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest postrzegana na zewnątrz przede wszystkim przez pryzmat pozycji spółki matki, czyli PGNiG SA, a przecież nasza branża to nie tylko sama Spółka, ale szereg powiązanych z nią kapitałowo i organizacyjnie podmiotów. Do Grupy Kapitałowej należą Spółki, w których z oddaniem i zaangażowaniem pracuje wiele tysięcy Pracowników. Zewnętrzny obraz PGNiG SA – Spółki zamożnej, o doskonałej pozycji na rynku, oferującej godne warunki zatrudnienia to jedna strona medalu. Z drugiej strony, jest codzienności i problemy Spółek, które tworzą Grupę Kapitałową, gdzie pojawia się wiele różnic w warunkach zatrudnienia, codziennej pracy, relacjach Załóg z Pracodawcami, gdzie generują się ogromne problemy społeczne.
Na dzisiejszej Konferencji mamy szeroką reprezentację grup zawodowych Spółek Grupy Kapitałowej oraz gościmy najważniejszych Pracodawców. Takie spotkanie pozwala w tomu merytorycznej dyskusji poznać argumenty stron, jak również jest to podstawa współdziałania na drodze dialogu społecznego. Mam nadzieję, że nasze spotkanie wyjaśni wiele niepewności i problemów jakie są obecnie generowane w naszej branży, a nowy rok otworzymy z silną wolą współpracy na rzecz przyszłości Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i wszystkich Pracowników, którzy dzień po dniu, ciężką praca budują pozycję Spółki, będąc jej najistotniejszym potencjałem.
Na koniec mojego wstępu chciałbym poprosić naszych Gości o zwrócenie uwagi na szczególną kwestię dotyczącą naszej branży. Jako Związek nie polemizujemy z oczywistym faktem, że działalność gospodarcza ma przynosić zyski, Grupa Kapitałowa PGNiG jest narodową Spółką, strategiczną w obszarze polskiej polityki paliwowo – energetycznej. To usytuowanie podmiotu związane z nałożeniem na Spółkę obowiązków realizacji polityki państwa powoduje, że PGNiG SA nie może być nastawione wyłącznie na zysk przede wszystkim i ponad wszystko. Nadrzędnym celem działalności PGNiG SA jest wypełnienie misji jaką nakłada państwo i Pracownicy z tej misji wywiązują się wzorowo, profesjonalnie i z oddaniem otrzymując w zamian lata restrukturyzacji, w których Pracownik był tylko pozycją w kosztach. Fakt funkcjonowania PGNiG SA w obszarze społecznym nie wyklucza przecież sytuacji, w której ludzie znajdują w Spółce stabilne zatrudnienie, pracę bez obaw o bezpieczeństwo własne i obywateli, za godne wynagrodzenie pozwalające na normalne życie naszych rodzin. W imieniu Pracowników Grupy Kapitałowej zwracamy się więc do Państwa, jako najważniejszych Pracodawców o większą troskę o własne Załogi, o lojalność wobec ludzi, którzy budują wspólny sukces.

Szanowni Państwo,
Liczę, że uda nam się wyjaśnić dzisiaj wiele spraw, które nurtują nasze Załogi. Po dyskusji, w imieniu naszego Związku zapraszam na Akademię Barbórkową, na której uczcimy wspólnie naszą Patronkę i trud ludzi pracy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji.

Przewodniczący OZZ GNiG
Tomasz Gabzdyl

Powrót do góry