Ordynacja wyborcza Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Ordynacja wyborcza Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Ordynacja Wyborcza przyjęta Uchwałą nr 6/2015 Delegatów XXXII sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia OZZ GNiG dnia 14 maja 2015r.


Rozdział I

Zasady Ogólne

 1. Ordynacja Wyborcza jest zgodna ze Statutem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
 2. Ordynacja określa tryb i zasady wyboru:
  1. ogólnokrajowych władz Związku
  2. władz jednostek organizacyjnych Związku
 3. Ordynację Wyborczą uchwalą Delegaci Zgromadzenia Związku, zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt f Statutu Związku.
 4. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się Komisję Wyborczą, która liczy nie mniej niż cztery osoby. Komisja Wyborcza wybiera Przewodniczącego Komisji ze swojego składu.
 5. Do pracy w Komisji Wyborczej Delegaci powołują osoby nie kandydujące w wyborach do władz Związku.
 6. W przypadku gdy członek Komisji Wyborczej podejmie decyzję o kandydowaniu składa rezygnację z pracy w Komisji a Delegaci odpowiednio uzupełniają jej skład.


Rozdział II

Zasady wyborów

 1. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje uprawnionym Delegatom na Zgromadzenie Delegatów, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Wyborów Wiceprzewodniczących Związku – Kierowników Sektorów oraz wyborów członków Prezydium dokonuje się w odpowiednich dla Delegata Sektorach.
 3. Lista kandydatów nie może być ograniczona, z zastrzeżeniem ust. 2.
 4. Zgłoszenie kandydatów odbywa się w czasie obrad.
 5. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany przedstawić krótką charakterystykę kandydata, podać swoje nazwisko, imię oraz numer mandatu.
 6. Zgłoszony kandydat jest umieszczony na liście wyborczej po wyrażeniu zgody na kandydowanie.
 7. Zgłoszonych kandydatów rejestruje Przewodniczący Komisji Wyborczej.
 8. Po wyczerpaniu zgłoszeń, Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza zamknięcie listy zgłoszonych kandydatów i odczytuje, nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów.
 9. Delegaci wpisują zgodnie z kolejnością podaną przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatów na odpowiednią kartę wyborczą.
 10. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący obrad udziela głosu kandydatom w celu prezentacji. Czas prezentacji równy dla wszystkich kandydatów, określa Przewodniczący obrad.
 11. Karta do głosowania zawiera nazwiska i imiona kandydatów wpisane przez Delegata oraz kratki przy każdym nazwisku do zaznaczenia wskazania kandydata bądź kandydatów, których wybiera Delegat.
 12. Aktu wyboru dokonuje się poprzez umieszczenie znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata lub kandydatów, na których Delegat oddaje głos.
 13. Wskazanie na karcie większej liczby kandydatów niż jest to określone liczebnością organu albo oddanie głosu na niewłaściwej karcie czyni głos nieważnym.
 14. Komisja Wyborcza, przed przystąpieniem do zbierania kart do głosowania kolegialnie sprawdza czy urna wyborcza jest pusta, zamyka ją i zabezpiecza przed przedwczesnym otwarciem.
 15. Po dokonaniu głosowania Komisja Wyborcza zbiera karty do głosowania do urny wyborczej.
 16. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego obrad, że wszyscy Delegaci oddali karty do głosowania Komisja Wyborcza udaje się na posiedzenie celem ustalenia wyniku głosowania.
 17. Wyniki głosowania Komisja Wyborcza podaje w protokołach odpowiednio dla każdych wyborów. Protokoły zawierają informacje o liczbie uprawnionych do głosowania, liczbie biorących udział w głosowaniu, liczbie oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz ilości głosów, jakie otrzymali poszczególni kandydaci jak również stwierdzenie o wyniku głosowania. Do protokołu załącza się, w zabezpieczonej kopercie karty do głosowania. Dokumenty te przechowuje się zabezpieczone przed zagubieniem lub zniszczeniem do następnego Zgromadzenia.


Rozdział III

Tryb i zasady wyboru władz ogólnokrajowych Związku

ZGROMADZENIE DELEGATÓW ZWIĄZKU

 1. Zgodnie ze Statutem Związku liczbę delegatów ustala się wg klucza liczebności jednostki organizacyjnej Związku, od których jednostka odprowadza składki członkowskie:
  1. jednostka organizacyjna Związku licząca do 50 członków: 1 Delegat
  2. jednostka organizacyjna Związku licząca od 51 do 100 członków 2 Delegatów
  3. jednostka organizacyjna Związku licząca od 101 do 200 członków 3 Delegatów
  4. jednostka organizacyjna Związku licząca od 201 do 400 członków 4 Delegatów
  5. jednostka organizacyjna Związku licząca od 401 do 600 członków 5 Delegatów
  6. jednostka organizacyjna Związku licząca od 601 do 800 członków 6 Delegatów
  7. jednostka organizacyjna Związku licząca od 801 do 1000 członków 7 Delegatów
 2. Delegaci maja prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu Delegatów po opłaceniu przez jednostkę organizacyjną Związku określonych Statutem składek członkowskich.
 3. Na prawach Delegatów w Zgromadzeniu Wyborczym Delegatów Związku uczestniczą – poza kluczem – z biernym i czynnym prawem wyborczym:
  1. ustępujący Przewodniczący Związku
  2. ustępujący Wiceprzewodniczący Związku – Kierownicy Sektorów
  3. ustępujący Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

RADA KRAJOWA ZWIĄZKU

 1. Zgodnie ze Statutem Związku Radę Krajową Związku tworzą Przewodniczący wszystkich jednostek organizacyjnych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
 2. Przewodniczący jednostki organizacyjnej OZZ GNiG z chwilą wyboru otrzymuje mandat Delegata na Zgromadzenie Delegatów Związku.

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO ZWIĄZKU

 1. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje Delegatom na Zgromadzenie Delegatów.
 2. Lista kandydatów nie może być ograniczona.
 3. Wybór Przewodniczącego Związku uważa się za dokonany, jeżeli jeden z kandydatów otrzymał więcej iż połowę ważnych głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
 4. W przypadku, gdy na listę wyborczą zgłoszono jednego kandydata i kandydat ten w głosowaniu nie uzyskał wymaganej ilości głosów, wybory przeprowadza się ponownie.
 5. W przypadku, gdy na listę wyborczą zgłoszono dwóch kandydatów i żaden nie uzyskał wymaganej ilości głosów, wybory przeprowadza się ponownie.
 6. W przypadku, gdy na listę wyborczą zgłoszono trzech lub więcej kandydatów i żaden z tych kandydatów w głosowaniu nie uzyskał wymaganej ilości głosów przeprowadza się drugą turę głosowania, z tym, że na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona tych dwóch kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość ważnych głosów w poprzedniej turze głosowania.
 7. W przypadku, gdy ze względu na jednakową ilość głosów ważnych, uzyskanych w pierwszej turze głosowania, wskazanie dwóch kandydatów do drugiej tury głosowania nie jest możliwe, przeprowadza się głosowanie dodatkowe.
 8. W przypadku, gdy w drugiej turze głosowania żaden z kandydatów w głosowaniu nie uzyskał wymaganej ilości głosów, wybory przeprowadza się ponownie.

WYBORY WICEPRZEWODNICZĄCYCH ZWIĄZKU – KIEROWNIKÓW SEKTORÓW

 1. Zgodnie z zapisami Statutu OZZ GNiG Delegaci na Zgromadzeniu wybierają trzech Wiceprzewodniczących Związku – Kierowników Sektorów, osobno dla każdego Sektora.
 2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje Delegatom z Sektora, dla którego wybierany jest Wiceprzewodniczący – Kierownik Sektora. 
 3. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą ilość ważnych głosów w określonym Sektorze.

WYBORY CZŁONKÓW PREZYDIUM ZWIĄZKU

 1. Zgodnie z postanowieniami Statutu Związku, w wyborach do Prezydium Związku ustala się następującą reprezentatywność:
  1. Sektor Handlowy – 5 członków Prezydium
  2. Sektor Gazownictwa – 5 członków Prezydium
  3. Sektor Naftowy i Zaplecza – 5 członków Prezydium
 2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje Delegatom z Sektora, dla którego wybierani są Członkowie Prezydium.
 3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów w poszczególnych Sektorach, w stosunku do ilości zgodnej z ustaloną reprezentatywnością Sektora.
 4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się wybory dodatkowe dla tych kandydatów o ile przekroczony został ustalony skład liczebny.

WYBORY CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje uprawnionym Delegatom na Zgromadzenie.
 2. Skład liczebny Komisji Rewizyjnej ustala się na 5 osób.
 3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów odpowiednio do ustalonej liczebności Komisji.
 4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taka samą liczbę głosów, przeprowadza się wybory dodatkowe dla tych kandydatów o ile przekroczony został ustalony skład liczebny.
 5. Po ogłoszeniu wyników wyborów Komisja Rewizyjna zbiera się celem ukonstytuowania.


Rozdział IV

Wybory władz w jednostkach organizacyjnych Związku

 1. W jednostkach organizacyjnych Związku liczących do 30 czynnych zawodowo członków, wyborów władz dokonuje się na walnym zgromadzeniu członków, a w jednostkach organizacyjnych liczących ponad 30 czynnych zawodowo członków na zgromadzeniach delegatów.
 2. Walne zgromadzenie członków oraz zebranie delegatów nazywa się Zgromadzeniem jednostki organizacyjnej Związku.
 3. Zgromadzenie w jednostkach organizacyjnych w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru:
  1. Przewodniczącego
  2. Zarządu 
  3. Komisji Rewizyjnej
 4. Wybory odbywają się na ogólnych zasadach regulowanych przez Ordynację  Wyborczą OZZ GNiG.
 5. Zgromadzenie jest ważne i prawomocne, gdy uczestniczy w nim nie mniej niż 50% uprawnionych członków (delegatów).
 6. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 7. Liczbowe składy władz jednostek organizacyjnych Związku ustalają Zgromadzenia.
 8. W celu zapewnienia reprezentatywności wszystkich grup zawodowych we władzach jednostek organizacyjnych Związku, Delegaci Zgromadzenia mogą przyjmować uchwałą szczegółowy regulamin wyborów, który określa zasady reprezentacji grup zawodowych (rejonów, wydziałów, działów) we władzach jednostki organizacyjnej Związku. Regulamin nie może naruszać postanowień Ordynacji Wyborczej.
 9. Sposób wyborów Delegatów na Zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa określają jednostki organizacyjne związku w odrębnych regulaminach. Regulamin nie może naruszać postanowień Statutu i Ordynacji Wyborczej OZZ GNiG.
 10. Decyzje w sprawie powołania Prezydium Zarządu w jednostkach organizacyjnych podejmuje Zarząd na pierwszym posiedzeniu.
 11. W przypadku gdy w Zgromadzeniu zwołanym w pierwszym terminie uczestniczy mniej niż połowa uprawnionych zwołuje się zebranie w drugim terminie, które podejmuje wszelkie decyzje – z wyborem władz jednostki organizacyjnej Związku, zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu.
 12. Przez drugi termin rozumie się ten sam dzień Zgromadzenia Związku, po ogłoszeniu przez komisję mandatową nieprawomocności Zgromadzenia, po upływie 30 minut.
 13. Szczegółowy regulamin wyboru delegatów na Zgromadzenie jednostki organizacyjnej Związku określają Zarządy jednostek organizacyjnych.


Rozdział V

Przepisy uzupełniające do Ordynacji Wyborczej

 1. Po przeprowadzeniu wyborów Przewodniczący Związku zwołuje pierwsze zebranie Prezydium Związku.
 2. Jeżeli w trakcie kadencji skład organu ulegnie zmniejszeniu, należy przeprowadzić wybory uzupełniające na najbliższym Zgromadzeniu.
 3. Mandat członka organu wygasa w przypadku:
  1. śmierci,
  2. zrzeczenia się mandatu,
  3. wykluczenia.
Powrót do góry