Posiedzenie Prezydium oraz Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

27 września 2019 r. (piątek), 20:04
aktualizacja: 22 października 2019 r. (wtorek), 12:48

W dniach 26 – 27 września 2019r. w Sarbinowie odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Posiedzenia Organów Statutowych Związku stanowiły otwarcie nowej, X kadencji OZZ GNiG.

Ustalenia z posiedzenia Prezydium:

 1. Przewodniczący OZZ GNiG przekazał zebranym informacje dotyczącą przekazania organizacji, jej zasobów oraz działalności w ręce nowych władz. Przekazanie odbyło się w siedzibie Związku, przy udziale Kierownictwa Związku, Przewodniczących Komisji Rewizyjnej IX i X kadencji oraz osób prowadzących Biuro Związku. Ze spotkania sporządzono protokół, który jest dostępny w siedzibie Związku.
 2. Prezydium Związku dokonało ustaleń organizacyjnych dotyczących posiedzeń Organu na rok 2020, które będą odbywały się w siedzibie Związku w Wałbrzychu.
 3. W celu usprawnienia działalności Prezydium Związku podjęło uchwałę dotyczącą wprowadzenia zasad głosowania obiegowego w przypadku konieczności podjęcia decyzji między posiedzeniami Organu.
 4. Prezydium Związku powołało Zespoły, których zadaniem będzie opieka merytoryczna nad obszarami działalności:
  1. Zespół ds. BHP
   Czesław Kozłowski – Koordynator Zespołu
   Adam Marek
   Stanisław Szumański
   Wiesław Świątek
  2. Zespół ds. prawa socjalnego
   Tomasz Gabzdyl – Koordynator Zespołu
   Iwona Rospęk
   Marek Sobol
   Jolanta Szumowicz
  3. Zespół ds. prawa pracy
   Zbigniew Buczek – Koordynator Zespołu
   Rafał Wardyn
   Anna Wałowska
   Artur Skibiński
  4. Zespół ds. zarządzania informacją
   Mariusz Gierczak – Koordynator Zespołu
   Mariusz Łuczak
   Magdalena Starosta-Herbut
   Władysław Wanat
   Wojciech Boratyński

 5. W związku z rozpoczęciem działalności organów związku w nowej kadencji, Prezydium Związku podjęło decyzje dotycząca powołania przedstawicieli Związku w Związkowej Komisji Koordynacyjnej GK PGNiG. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi między Centralami ZZ działającymi w GK PGNiG OZZ GNiG ma prawo wskazać sześć osób do reprezentacji OZZ GNiG na poziomie branżowym. Wzorem ubiegłych lat Prezydium wskazało Kierownictwo Związku jako stałych Członków ZKK, pozostałe dwie osoby zostaną wskazane na kolejnym posiedzeniu Prezydium z przyjęciem zasady, że w spotkaniu ZKK powinni mieć możliwość udziału Członkowie Prezydium reprezentujący obszar działalności branży, w której generowane są w danym okresie największe problemy społeczne. Prezydium postanowiło również, że w celu reprezentacji wszystkich grup zawodowych zwyczajowo (poza sytuacjami szczególnymi) w skład ZKK powinni wchodzić proporcjonalnie przedstawiciele poszczególnych Sektorów.
  Stali członkowie ZKK GK PGNiG:
  Tomasz Gabzdyl
  Czesław Kozłowski
  Mariusz Gierczak
  Zbigniew Buczek

 6. Prezydium Związku podjęło dyskusję dotyczącą zabezpieczenia Członkom Związku opieki prawnej związanej z indywidualnym stosunkiem pracy, natomiast Związkowi jako branżowej organizacji pracowniczej wsparcia prawnego w zakresie zbiorowych stosunków pracy. Członkowie Prezydium podjęli uchwałę o zawarciu umowy z Radcą Prawnym Związku Kolegą Rafałem Wardynem na okres całej X kadencji obejmującej lata 2019 – 2023. Dotychczasowa współpraca z Radcą Prawym jest gwarantem niezawodnej opieki prawnej niezbędnej w procedowaniu bieżących spraw organizacyjnych, a przede wszystkim problemów pracowniczych Członków Związku. Szczegółowy zakres działań radcy Prawnego OZZ GNiG zostanie przekazany Członkom Związku w szczegółowym komunikacie.
 7. Prezydium Związku podjęło dyskusję dotyczącą procesu wewnątrzorganizacyjnego działalności Organów Związku. Prezydium zgodziło się z zasadą, że niezwykle istotne są bezpośrednie spotkania z Członkami Organizacji. Z uwagi na fakt, iż OZZ GNiG działa na obszarze całej Polski, Prezydium Związku przyjęło ustalenie, że samochód służbowy związku wraz z Kierowcą OZZ GNiG będzie służył całemu Kierownictwu w ich bieżącej pracy. Prezydium ustaliło, że Biuro OZZ GNiG będzie koordynować harmonogram i grafik wykorzystania pojazdu służbowego OZZ GNiG. Koszt paliwa oraz eksploatacji pojazdu pokrywany będzie ze środków wspólnych Związku.
 8. Prezydium Związku postanowiło podjąć działania dotyczące sposobów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Rozpoczęto proces uaktualniania adresów e-mailowych dla Członków Organów oraz technicznych adresów poczty elektronicznej. Prezydium związku podjęło ustalenie, że do końca miesiąca października br. wszyscy członkowie Organów powinni posługiwać się skrzynkami poczty „ozzgnig”. Szczegółowe instrukcje i informacje dotyczące korzystania z poczty związkowej zostaną przekazane wszystkim Członkom Organów.
 9. Prezydium Związku przyjęło projekt nowej strony internetowej zaprojektowanej przez firmę informatyczną, która również będzie administratorem poczty związkowej. Szczegóły dotyczące umowy z firmą informatyczną zostaną omówiona na najbliższym posiedzeniu Prezydium Związku.
 10. Prezydium Związku podjęło decyzję o zwołaniu Konferencji Delegatów w miesiącu grudniu, zwyczajowo połączonej z obchodami święta Barbórki. Konferencja zaplanowana jest w terminie 9 – 11 grudnia 2019 r. w Ustroniu.
 11. W związku z koniecznością dokonania uaktualnienia zapisów Statutu OZZ GNiG Prezydium podjęło uchwałę o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych w tym zakresie. W celu sprawnego i merytorycznego przeprowadzenia procesu zmian w najistotniejszym dla wszystkim dokumencie Prezydium powołało Komisję Statutową w składzie:
  Tomasz Gabzdyl
  Czesław Kozłowski
  Mariusz Gierczak
  Zbigniew Buczek
  Rafał Wardyn
  Magdalena Starosta-Herbut
  Komisja Statutowa przygotuje wystąpienie do Członków Rady Krajowej dotyczące rozpoczęcia konsultacji społecznych, a bieżące wyniki prac będą omawiane na posiedzenia Prezydium. Na posiedzeniach rady Krajowej będą przyjmowane kolejne zmiany do Statutu wraz z rekomendacją dla Delegatów. Zasady zgłaszania uwag zostaną omówione przez Komisje Statutową i przekazane Członkom RK. Jednocześnie Prezydium zastrzegło, że zmiany Statutu nie mogą dotyczyć zmian ustrojowych Związku. Nad zgodnością okumenty z prawem w całym procesie będzie czuwał radca Prawny powołany w skład Komisji Statutowej.
 12. Prezydium Związku podjęło dyskusję nad wprowadzeniem legitymacji członkowskiej. Prezydium postanowiło rekomendować Radzie Krajowej podjęcie decyzji o ustanowieniu legitymacji członkowskiej wykonywanej przez Związek i zakupu w tym celu specjalnej drukarki. Prezydium jednomyślnie zdecydowało, że jest to działanie mogące przynieść pozytywne efekty organizacyjne i promocyjne.


Ustalenia z posiedzenia Rady Krajowej:

 1. Przewodniczący OZZ GNiG przedstawił Członkom Rady Krajowej ustalenia z posiedzenia Prezydium Związku. Rada Krajowa podjęła szeroką dyskusję dotycząca kwestii poruszanych na posiedzeniu Prezydium.
 2. Po dyskusji dotyczącej organizacji i działalności Związku, Rada Krajowa ustaliła, że posiedzenia Rady Krajowej w roku 2020 będą odbywały się w różnych lokalizacjach
  w Polsce.
 3. Rada Krajowa podjęła uchwałę o ustanowieniu legitymacji członkowskiej dla Członków OZZ GNiG i uruchomieniu środków finansowych na zakup specjalistycznej drukarki w celu wykonania legitymacji.
 4. Rada Krajowa podjęła dyskusję dotyczącą podjęcia działań zmierzających do systematycznego zwiększania uzwiązkowienia. Ogólny program działań przygotuje zespół ds. zarządzania informacją, jednak powodzenie realizacji celu jest uzależnione od zaangażowania wszystkich Przewodniczących Sekcji i Oddziałów OZZ GNiG w terenie.
 5. Rada Krajowa podjęła decyzję o kontynuowaniu zasady udzielania obrony związkowej wyłącznie członkom związku. Decyzja ta jest podyktowana przede wszystkim faktem, iż przy udzielania wsparcia uruchamiane są zasoby wypracowane przez Związek. Rada Krajowa podjęła uchwałę następującej treści:

§ 1

W kwestii indywidualnego stosunku pracy oraz zbiorowych relacji pracy w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, OZZ GNiG przyjmuje priorytety działalności organizacyjnej Związku:

 1. Najważniejszą kwestią działalności Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest ochrona i zabezpieczenie interesów Pracowników Grupy Kapitałowej, którzy są Członkami OZZ GNiG.
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa angażuje w wypełnianiu swojej misji zasoby, które są w posiadaniu Organizacji pochodzące bezpośrednio ze środków pochodzących ze składek członkowskich.
 3. Aktyw związkowy powinien realizować cele statutowe Związku tak, aby obok prowadzenia negocjacji i działalności w obszarze zbiorowych stosunków pracy, której efekty i tak dotyczą wszystkich Pracowników, w sprawach indywidualnych zajmować się wyłącznie sprawami Członków Związku, którym przede wszystkim należy się wsparcie merytoryczne, prawne i organizacyjne.

§ 2

Wobec uchwalonych w § 1 priorytetów działalności, Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, powołując się na wyrażoną w art. 7 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych zasadę mówiącą, że związek zawodowy w sprawach indywidualnych stosunków pracy może podjąć się obrony praw i interesów pracowników niezrzeszonych w związku, mając na względzie pełną swobodę decyzyjną wyrażoną przez ustawodawcę w tej kwestii, podjął uchwałę obowiązującą wszystkie struktury OZZ GNiG, o wstrzymywaniu się od udzielania obrony związkowej Pracownikom niezrzeszonym
w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Uchwała obowiązuje wszystkie struktury organizacyjne. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Sekcji i Oddziału może zwrócić się o opinię do Prezydium Związku, które może, opierając się na wyjątkowości sytuacji podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na obronę związkową.

 1. Przewodniczący OZZ GNiG przedstawił zebranym informację z działalności OPZZ.
 2. Rada Krajowa podjęła dyskusję dotyczącą zmian w OFE i PPE.

Informację sporządziła:
Magdalena Starosta-Herbut
Biuro OZZ GNiG

Powrót do góry