XXXV Zgromadzenie Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego I Gazownictwa - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

28 maja 2018 r. (poniedziałek), 22:13
aktualizacja: 22 października 2019 r. (wtorek), 08:02

Dnia 28 maja 2018r. w Łochowie obradowali Delegaci XXXV Zgromadzenia Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Delegaci dokonali podsumowania upływającego, trzeciego roku IX Kadencji Związku. W imieniu Prezydium sprawozdanie z działalności Związku przedstawił Delegatom Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W sprawozdaniu Przewodniczący szczególnie podkreślił znaczenie współpracy i współdziałania Członków Organów Związku w realizacji celów statutowych.

Delegaci wysłuchali również sprawozdania Komisji Rewizyjnej, którą przedstawiła zebranym Przewodnicząca Komisji Koleżanka Iwona Rospęk. W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna podkreśliła, że Prezydium Związku w okresie sprawozdawczym wywiązało się ze wszystkich celów statutowych prowadząc niestrudzoną działalność na rzecz Członków Związku. Wszystkie Uchwały Organów podjęte w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane. Po dyskusji nad sprawozdaniami Delegaci udzielili absolutorium Prezydium Związku za okres trzeciego roku IX kadencji.

Wiele miejsca w dyskusji Delegatów XXXV Zgromadzenia zajęła kwestia trudnej sytuacji w Spółce Exalo Drilling, w związku z którą Delegaci przyjęli Stanowisko.

Delegaci omówili również sytuację Załóg w poszczególnych Sektorach, jak również podjęto szeroką dyskusję dotyczącą jednej z najważniejszych kwestii w środowisku pracy jaką jest dialog społeczny. W dyskusji delegaci podkreślili istotę podjęcia działań w zakresie odbudowania relacji i dialogu na poziomie Grupy Kapitałowej PGNiG. Dialog i współdziałanie z Zarządem PGNiG SA w celu wypracowania zasad branżowego dialogu społecznego, który stałby się płaszczyzną do rozwiązywania wszelkich konfliktów społecznych, problemów Załóg, a także wymiany informacji i budowania relacji na poziomie korporacyjnym. Delegaci podjęli stanowisko, w którym dążenie do budowy branżowego dialogu społecznego ma stać się jednym z najważniejszych celów na kolejny rok działalności Związku.

Powrót do góry