PODSUMOWANIE 2019 r. w OZZ GNiG KONFERENCJA DELEGATÓW I SPOTKANIE BARBÓRKOWE OZZ GNiG - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

11 grudnia 2019 r. (środa), 09:04
aktualizacja: 20 grudnia 2019 r. (piątek), 07:43

W dniach 9 – 11 grudnia 2019r. pod Sztandarem Związku obradowała Konferencja Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz odbyła się Akademia z okazji święta Barbórki. Delegaci wzięli również udział w tradycyjnej biesiadzie związkowej, organizowanym corocznie składkowym spotkaniu, które ma na celu podtrzymanie górniczej tradycji świętowania Barbórki. Konferencja Delegatów Związku obradująca cyklicznie jak co roku w miesiącu grudniu ma na celu podsumowanie upływającego roku działalności na rzecz Pracowników branży górnictwa naftowego i gazownictwa.
Konferencję otworzył i prowadził Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl, który serdecznie powitał Gości oraz Delegatów, dziękując za przyjęcie zaproszenia i udział w spotkaniu. Kolega Tomasz Gabzdyl szczególnie podziękował Pracodawcom za przybycie na spotkanie z szeroką
reprezentacją Załóg Grupy Kapitałowej PGNiG i podjęcie dyskusji na najważniejsze dla Pracowników tematy.

Powitanie zebranych na Konferencji wygłoszone przez Przewodniczącego Związku Kolegę Tomasza Gabzdyla można przeczytać tutaj.

KONFERENCJA DELEGATÓW

W związku ze smutną okolicznością odejścia naszego Śp. Czesława Kozłowskiego Wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Przewodniczący Związku, zgodnie ze Statutem i Ordynacją Wyborczą ogłosił wybory uzupełniające na tę ważną w Związku funkcję. Delegaci w wyborach uzupełniających wybrali Kolegę Rafała Perdka na Wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl pogratulował wybranemu Koledze zaufania Delegatów, podkreślił, że nowa funkcja wymaga pełnego zaangażowania w pracy całej Organizacji oraz wyraził nadzieję na owocna współpracę w ramach Kierownictwa związku w działalności na rzecz spraw pracowniczych w branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Konferencja Delegatów poświęcona była omówieniu najważniejszych spraw pracowniczych, Delegaci  podjęli szeroka dyskusję dotyczącą kwestii, które pojawiły się w obszarze spraw społecznych w branży w ciągu upływającego roku. Na wiele pytań odpowiedziała zebranym Pani Prezes Magdalena Zegarska Przedstawicielka Załogi w Zarządzie PGNiG SA, która przez cały okres swojej pracy we Władzach Spółki bardzo aktywnie działała na rzecz spraw pracowniczych i branżowego dialogu społecznego.

Na Konferencji Delegaci zapoznali się z planami PGNiG SA dotyczącymi zmian w Pracowniczych Programach Kapitałowych w GK PGNiG, temat ten jest obecnie przedmiotem szerokich konsultacji społecznych w branży. Delegaci podjęli dyskusję na sprawy pracownicze w poszczególnych Spółkach Grupy Kapitałowej. Odbyły się również posiedzenia sektorów.

ZWIĄZKOWA AKADEMIA BARBÓRKOWA 2019

Akademię z okazji Święta Barbórki otworzyła Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kolega Tomasz Gabzdyl zwracając się do zebranych Gości i Delegatów okolicznościowym wystąpieniem.

Okoliczne wystąpienie Barbórkowe Przewodniczącego OZZ GNiG można przeczytać tutaj.

W ciągu ostatnich lat na Barbórki organizowane przez Pracodawców zapraszana jest niewielka grupa związkowców, dlatego też Barbórka w gronie związkowym jest dla wielu liderów jedyną okazją do uczczenia patronki. W swoim wystąpieniu na związkowej akademii Barbórkowej Przewodniczący Związku podkreślił, że jednym z zadań organizacji pracowniczej jest podtrzymywanie tradycji branżowej, a Barbórka jest z pewnością najważniejszym elementem kultury branżowej górnictwa naftowego i gazownictwa. Jest to święto podtrzymujące więzi z branżą, a także prezentacja wspólnoty, współodpowiedzialności oraz szacunku dla ludzi pracy.

Szczególnym akcentem na Akademii Barbórkowej było nadanie Honorowemu Przewodniczącemu Koledze Dariuszowi Matuszewskiemu tytułu Honorowego Członka Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W imieniu OPZZ dyplom wręczał Wiceprzewodniczący OPZZ Kolega Piotr Ostrowski, który podziękował Koledze Dariuszowi Matuszewskiemu na wkład w budowanie i działalność polskiego ruchu związkowego.

Kolega Przewodniczący Dariusz Matuszewski serdecznie podziękował za wyróżnienie, podkreślił jak ważne są tak ważne gesty ze strony Organizacji, na rzecz której poświęcił wiele dekad pracy. Moment, w którym człowiek, po wielu latach aktywnej pracy i działalności przechodzi na emeryturę jest jedną z najważniejszych chwil w życiu. Fakt udziału w życiu Związku, którym kierował przez dwadzieścia lat, nadanie tytułu Honorowego Członka OPZZ – są to bardzo ważne wydarzenia, które dają poczucie satysfakcji z wieloletniego zaangażowania. Przewodniczący Dariusz Matuszewski podziękował zebranym na Akademii za ogromną życzliwość, której doświadcza.

Goście Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w swoich przemówieniach barbórkowych złożyli Delegatom, Członkom Związku i wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej życzenia spokojnej i bezpiecznej pracy, stabilnego zatrudnienia oraz wielu sukcesów.

Głos zabrali między innymi:

Pani Magdalena Zegarska Wiceprezes Zarządu PGNiG Przedstawicielka Załogi w Zarządzie PGNiG

Kolega Piotr Ostrowski Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Kolega Dariusz Potyrała Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce

Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl podziękował Gościom za przybycie, za pełne życzeń wystąpienia, podziękował wszystkim zebranym za wspólne świętowanie barbórki w Gronie Związku w uroczystej atmosferze pełnej przyjaźni i życzliwości.

Po zakończeniu Akademii barbórkowej Przewodniczący Związku zaprosił wszystkich zebranych na tradycyjną biesiadę barbórkową, Przewodniczący podkreślił, że mimo odchodzenia od tradycyjnych biesiad w naszej branży, OZZ GNiG będzie konsekwentnie podtrzymywać tę ważną dla wszystkich tradycję.

BESIADA BARBÓRKOWA OZZ GNiG 2019

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa od roku 1999 organizuje corocznie biesiadę Barbórkową, podtrzymując branżową tradycję. Biesiada Barbórkowa organizowana jest ze składek Organizacji przekazywanych na ten cel oraz z funduszu związkowego. Wyjątkowo w tym roku o poprowadzenie biesiady poproszony został doświadczony „Barbórkowy Wodzirej”. Wszyscy zebrani świetnie bawili się na programie artystycznym, oddając się wytchnieniu po roku wspólnej pracy i działalności.

Królową i Królem Biesiady Barbórkowej OZZ GNiG 2019 zostali wybrani Koleżanka Anna Milion i Kolega Mariusz Gierczak.

Powrót do góry