Spotkanie krajowe projektu „WIN - Bądź poinformowany, bierz aktywny udział i zapobiegaj konfliktom podczas podejmowania decyzji w firmach” - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

03 października 2022 r. (poniedziałek), 20:14
aktualizacja: 03 października 2022 r. (poniedziałek), 20:32

Dnia 27 września 2022 r. w Jarosławiu odbyło się krajowe spotkanie w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „WIN – Bądź poinformowany, bierz aktywny udział i zapobiegaj konfliktom podczas podejmowania decyzji w firmach”. Ogólnopolski Związek Zawodowy jest liderem projektu, a partnerami OZZ GNiG są organizacje z branż paliwowo – energetycznych z Hiszpanii, Malty, Serbii, Macedonii, Estonii, Rumunii i Bułgarii. Międzynarodowe projekty społeczne finansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią płaszczyznę do wymiany informacji dotyczących funkcjonowania organizacji pracowniczych w przedsiębiorstwach podlegających ciągłym zmianom.

Ekspertem krajowej kampanii jest Kolega Tomasz Gabzdyl Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Kolega Tomasz Gabzdyl przedstawił uczestnikom warsztatów założenia projektu.

Obecnie europejskie gospodarki i modele społeczne stoją przed licznymi wyzwaniami: kryzysem wywołanym pandemią, cyfryzacją i automatyzacją, dostosowaniem do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu jak i wieloma innymi czynnikami na poziomie krajowym oraz sektorowym. Firmy muszą przygotować się na te zmieniające się okoliczności i wdrożyć skuteczną strategię zarządzania zmianą. W naturalny sposób pracownicy takich firm w największym stopniu doświadczają tych zmian – zarówno w zakresie organizacji pracy, zmian w treści ich pracy (co może wiązać się z przekwalifikowaniem/podnoszeniem kwalifikacji), a także utratą zatrudnienia.

Powyższe zmiany mogą skutkować różnymi reakcjami pracowników. Najczęściej w przypadku deficytów dialogu społecznego mogą one przybierać formę konfliktów, a nawet sporów zbiorowych. Głównym celem niniejszego opracowania jest opisanie doświadczeń przedsiębiorstw i pracowników w zarządzaniu zmianą w procesach restrukturyzacyjnych w zakresie stosowania praw pracowniczych do informacji i konsultacji, a także prawa do rokowań zbiorowych, w tym pokojowego rozwiązywania sporów zbiorowych w polskim sektorze naftowo – gazowniczym.

Przewodniczący Związku podkreślił, że obecnie głównym wyzwaniem gospodarek jest kryzys energetyczny, który determinuje działania zarówno przedsiębiorców jak I związków zawodowych.

Przewodniczący Związku – Ekspert kampanii krajowej – przedstawił uczestnikom warsztatów dotychczasowe działania zrealizowane w projekcie. Przedstawił również prezentację dotyczącą znaczenia dialogu i konsultacji w relacjach przemysłowych.

Istotą funkcjonowania związków zawodowych jest realizacja celów, które budowane są wokół interesu pracowniczego. Nowoczesne, zinstytucjonalizowane w systemie związki zawodowe poszukują rozwiązań przede wszystkim w oparciu o szeroko pojęty dialog społeczny. Dialog społeczny we wszelkich odmianach stylistycznych jest dzisiaj bardzo modną kategorią w podejmowaniu kwestii społecznych. W sferze stosunków przemysłowych lub – jak to się coraz częściej określa – w obrębie zbiorowych stosunków pracy, formą demokratycznego regulowania stosunków między uczestniczącymi w nich podmiotami jest właśnie dialog społeczny. W założeniu, jego istotą jest stworzenie forum dla reprezentacji i negocjacji interesów między poszczególnymi jego uczestnikami. Samo określenie „dialog społeczny” wskazuje, iż to co rozgrywa się w jego ramach sprowadza się przede wszystkim do wzajemnego komunikowania się partnerów. Wymiana informacji i prezentacja stanowisk, a także negocjacje to podstawowe i nieodzowne składniki tego procesu.

Po przedstawieniu informacji dotyczących realizacji projektu i założonych w nich celach Przewodniczący Związku otworzył dyskusję.

Podczas dyskusji na naszym krajowym warsztacie pojawiła się koncepcja skupienia się na najważniejszych zasobach i możliwościach jakimi dysponują związki zawodowe. I tak, w ocenie uczestników warsztatu najważniejsza jest wiedza i doświadczenie liderów związkowych a także ich odwaga i determinacja. Zasoby takie jak możliwości finansowe czy efektywna struktura znalazły się na kolejnych miejscach. Dla kierownictwa Związku stanowi to wyraźny sygnał, jak duże nadzieje pokładane są w skuteczności liderów.

W dalszej części dyskutowano nad ograniczeniami krajowego prawa dotyczącego szeroko pojętych zbiorowych relacji pracy, w szczególności dyskutowano nad ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Powrót do góry