Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 5/2021 z dnia 17 listopada XXVII/XXXVIII Zgromadzenia Delegatów

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zwany dalej w Statucie „Związkiem” jest powszechną, samorządną i niezależną organizacją zrzeszającą czynnych zawodowo Pracowników w podmiotach gospodarczych w których funkcjonują lub powstaną jednostki organizacyjne Związku.
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest następcą prawnym Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
 3. Związek jest niezależny i samorządny w swej działalności statutowej, nie podlega nadzorowi i kontroli organów administracji państwowej, gospodarczej i samorządowej, a każdy jego członek ma równe prawa i obowiązki.
 4. Związek nawiązuje w swej działalności do dobrych i sprawdzonych tradycji górniczego i energetycznego ruchu związkowego.

Art. 2

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa posiada osobowość prawną i działa poprzez organy, oddziały i sekcje określone w Statucie.
 2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedziba organów Związku mieści się w Wałbrzychu.

Art. 3

Związek realizuje cele i zadania określone w Statucie zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ustawy o związkach zawodowych i innymi obowiązującymi przepisami oraz ratyfikowanymi konwencjami MOP i korzysta z uprawnień w nich zagwarantowanych.

Art. 4

 1. Związek może współdziałać z innymi organizacjami w kraju i za granicą.
 2. Związek może wchodzić w ogólnokrajowe i międzynarodowe struktury związkowe na podstawie uchwały Rady Krajowej Związku.

Art. 5

 1. Oznakami zewnętrznymi Związku są:
  1. znak Związku
  2. sztandar Związku
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa może używać skrótu swej nazwy: OZZ GNiG

Art. 6

Związek może prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność dochodową inną niż gospodarcza w całości przeznaczoną na cele statutowe.

Rozdział II
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
Art. 7

Celami Związku są w szczególności:

 1. Ochrona miejsc pracy i interesów pracowniczych.
 2. Współdziałanie wszystkich członków zmierzające do ochrony praw związkowych i ich przestrzegania, do polepszania warunków pracy i płacy, wspierania i kształtowania aktywności społecznej i zawodowej pracowników, podnoszenia rangi zawodu.
 3. Celem Związku jest kształtowanie etyki zawodowej oraz dbanie o przestrzeganie zasad współżycia społecznego w środowisku pracy.
 4. Współdziałanie jego członków w jak najlepszym wypełnianiu zadań statutowych oraz reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz administracji państwowej i samorządowej, podmiotów gospodarczych, organizacji politycznych i społecznych a także stowarzyszeń zawodowych.

Podejmowanie wszelkich działań w interesie członków Związku.

Art. 8

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Prezentowanie stanowisk wobec pracodawców i ich organizacji, organów państwowych i samorządowych a także organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
 2. Prowadzenie dialogu, negocjacji i sporów z pracodawcami i ich organizacjami, organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej.
 3. Doskonalenie prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych oraz polityki społecznej a zwłaszcza opiniowanie i uczestniczenie w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących warunków pracy i płacy, świadczeń socjalnych i innych, zgodnie z przepisami prawa.
 4. Zawieranie z pracodawcami i ich organizacjami układów zbiorowych pracy, porozumień i umów społecznych.
 5. Sprawowanie społecznej kontroli działalności organów administracji państwowej i samorządowej oraz gospodarczej w zakresie unormowanym przepisami prawa.
 6. Nadzór nad Społeczną Inspekcją Pracy.
 7. Rozwijanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami związkowymi.

Rozdział III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Art. 9

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa działa w terenie poprzez Oddziały Związku, zwane dalej „Oddziałami”, oraz Sekcje posiadające osobowość prawną zwane dalej „Sekcjami” działającymi w podmiotach gospodarczych w których funkcjonują lub powstaną jednostki organizacyjne Związku.
 2. Oddział Związku może zrzeszać członków będących pracownikami jednego pracodawcy.
 3. Oddział Związku jest zakładową organizacją związkową w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 4. Oddział Związku może powoływać sekcje, jeśli jego działalność obejmuje szeroki zakres terytorialny.
 5. Oddział Związku, który w wyniku zmiany struktury pracodawcy utracił status zakładowej organizacji związkowej może na wniosek Delegatów Oddziału zostać powołany przez Prezydium Związku jako Sekcja.
 6. Oddział może zwrócić się do Prezydium Związku o nadanie Sekcji osobowości prawnej. Zakres praw i obowiązków Sekcji posiadającej osobowość prawną określa Statut Związku.
 7. Sekcje posiadające osobowość prawną nie mają statusu zakładowych organizacji związkowych w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 8. Sekcje posiadające osobowość prawną są jednostkami organizacyjnymi (terenowymi) Oddziału Związku, a zakres ich uprawnień określa Statut, prawo pracy oraz dokumentacja związkowa.
 9. Oddział Związku oraz Sekcja posiadająca osobowość prawną nie może liczyć mniej niż 10 członków.
 10. Powołania nowego Oddziału Związku oraz Sekcji dokonuje Prezydium po wniosku miejscowo i organizacyjnie właściwej grupy inicjatywnej.
 11. Oddział Związku oraz Sekcja posiadająca osobowość prawną są zobowiązane do:
  1. Przestrzegania zapisów Statutu.
  2. Realizacji uchwał władz Związku.
  3. Czynnego uczestnictwa w życiu Związku.
  4. Stosowania się do wytycznych programowych dla działania Związku.
  5. Bieżącego odprowadzania ustalonej składki członkowskiej zgodnie z ustaleniami Organów Związku.
 12. Oddział Związku reprezentuje Przewodniczący Oddziału Związku działając wspólnie z Wiceprzewodniczącym lub innym wskazanym przez Zarząd Oddziału Członkiem Zarządu Oddziału.
 13. Sekcję posiadająca osobowość prawną reprezentuje Przewodniczący Sekcji, w zakresie działania Sekcji.
 14. Do składania oświadczeń woli w sprawach prawnych dotyczących Oddziału Związku oraz reprezentowania Oddziału Związku na zewnątrz upoważniony jest Przewodniczący Oddziału Związku działając wspólnie z Wiceprzewodniczącym lub innym wskazanym przez Zarząd Oddziału Członkiem Zarządu Oddziału.
 15. Zarząd Oddziału może upoważnić inne osoby do reprezentowania Oddziału określając zakres tych uprawnień.
 16. Członkowie Związku opłacają składki w Oddziale Związku oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną wg zasad określanych w Oddziałach i Sekcjach.
 17. Oddział Związku oraz Sekcja posiadająca osobowość prawną może przyznawać zasiłki, nagrody i zapomogi w miarę własnych możliwości finansowych. Szczegółowe zasady oraz wysokość przyznawanych środków finansowych zatwierdzają Zgromadzenia Oddziałów i Sekcji.
 18. Oddział Związku, a w przypadku prowadzenia odrębnej polityki finansowej Sekcja, odprowadza na ogólne konto Związku składkę w okresach określanych uchwałą Prezydium.
 19. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zorganizowany jest w Sektorach określających obszar działalności organizacyjnej.
 20. Sektory powołuje w drodze uchwały Prezydium Związku, z wyszczególnieniem Oddziałów i Sekcji przypisanych do danego Sektora.
 21. Prezydium Związku określa w drodze uchwały obszar działalności organizacyjnej Sektora.
 22. Ciałem opiniotwórczym Sektora są Przewodniczący Oddziałów i Sekcji posiadających osobowość prawną wchodzący w skład Sektora, będący Członkami Rady Krajowej oraz Prezydium OZZ GNiG z danego Sektora.
 23. Sektorem kieruje Wiceprzewodniczący OZZ GNiG – Koordynator Sektora.
 24. Posiedzenie Sektora Zwołuje Koordynator Sektora, który przygotowuje i prowadzi obrady Sektora.
 25. Przewodniczący OZZ GNiG może zwołać posiedzenie każdego Sektora z własnej inicjatywy.
 26. Posiedzenie Sektora zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Art. 10

 1. Osobowość prawną posiada Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Oddziały Związku.
 2. Sekcja Oddziału może posiadać osobowość prawną. Sekcja uzyskuje osobowość prawną, którą nadaje Prezydium Związku w formie uchwały.
 3. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych na szczeblu Oddziałów Związku przysługuje działającym łącznie Przewodniczącemu Oddziału wraz z drugą osobą wskazaną przez Zarząd Oddziału Związku tylko do wysokości majątku będącego w posiadaniu tej organizacji.
 4. W Sekcjach posiadających osobowość prawną upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych przysługuje działającym łącznie Przewodniczącemu Sekcji wraz z drugą osobą wskazaną przez Zarząd Sekcji do wysokości majątku będącego w posiadaniu tej organizacji.
 5. Za wszelkie zobowiązania Oddziału Związku i Sekcji odpowiadają władze Oddziału Związku i Sekcji.

Art.11

 1. Oddziały i Sekcje Związku działają na podstawie Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
 2. Wszystkie Oddziały i Sekcje posiadające osobowość prawną posługują się rejestrem KRS właściwym dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Art. 12

Przewodniczący Oddziału Związku i Sekcji posiadającej osobowość prawną jest zobowiązany do przesyłania do Biura Związku informacji dotyczącej Oddziału i Sekcji na każde wezwanie Związku. Informacja ta powinna zawierać w szczególności:

 1. Ilość członków jednostki organizacyjnej Związku.
 2. Imienną listę Członków jednostki organizacyjnej Związku.
 3. Imienną Listę osób oddelegowanych do pracy związkowej.
 4. Imienną listę osób, których stosunek pracy podlega ochronie.
 5. Aktualne dane teleadresowe.
 6. Informacje o zmianie danych dotyczących Oddziału oraz Sekcji.
 7. Informacje dotyczące składu Zarządu Oddziału oraz Sekcji.

Rozdział IV
CZŁONKOSTWO
Art. 13

 1. Członkami Związku są czynni zawodowo Pracownicy w podmiotach w których funkcjonują lub powstaną jednostki organizacyjne Związku, oraz osoby świadczące pracę w tych podmiotach za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.
 2. Członkostwo w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Górnictwa Naftowego i Gazownictwa nabywa się poprzez przynależność do Oddziału Związku oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną.
 3. Prawa członkowskie w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Górnictwa Naftowego i Gazownictwa nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia.
 4. Wzór deklaracji członkowskiej zatwierdza Prezydium Związku w drodze uchwały.
 5. Przyjęcia do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dokonują właściwe dla członka Oddziały Związku i Sekcje.

Art. 14

 1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
  1. Złożenia pisemnej deklaracji wystąpienia ze Związku do Przewodniczącego właściwej dla członka jednostki organizacyjnej Związku.
  2. W razie śmierci.
  3. W przypadku wykluczenia.
 2. Decyzję o wykluczeniu członka Związku podejmuje Prezydium Związku w formie uchwały na wniosek Przewodniczącego właściwej dla członka jednostki organizacyjnej Związku lub z własnej inicjatywy.
 3. W przypadku wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania do Rady Krajowej Związku.

Rozdział V
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU
Art. 15

Członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki.

Art. 16

Członek Związku ma prawo w szczególności:

 1. Uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku.
 2. Zwracać się do Związku w sprawach dotyczących swego bytu i pracy.
 3. Zgłaszać wnioski, oceniać i odwoływać się w ramach struktur związkowych.
 4. Być na bieżąco informowanym o decyzjach podejmowanych przez władze Związku na wszystkich szczeblach.

Art. 17

Członek Związku ma obowiązek w szczególności:

 1. Znać treść Statutu Związku i przestrzegać jego postanowień.
 2. Realizować uchwały Organów Związku.
 3. Realizować cele Związku i działać w interesie jego członków.
 4. Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku pracy.
 5. Przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej pomocy.
 6. Opłacać składki członkowskie.

Rozdział VI
ORGANY ZWIĄZKU
Art. 18

 1. Władzami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa są:
  1. Zgromadzenie Delegatów Związku
  2. Rada Krajowa Związku
  3. Prezydium Związku
  4. Komisja Rewizyjna
 2. Władzami Oddziałów Związku są:
  1. Zgromadzenie Oddziału Związku
  2. Zarząd Oddziału Związku
  3. Prezydium Oddziału Związku w przypadku jego powołania
  4. Komisja Rewizyjna Oddziału Związku w przypadku jej powołania.
 3. Władzami Sekcji są:
  1. Zgromadzenie Sekcji
  2. Zarząd Sekcji
  3. Prezydium Sekcji w przypadku jego powołania
  4. Komisja Rewizyjna Sekcji z zastrzeżeniem, że Komisja Rewizyjna Sekcji jest wybierana w Sekcjach posiadających osobowość prawną, które prowadzą własną politykę finansową.

Art. 19

 1. Organy Związku są obowiązane strzec samorządności i niezależności oraz kierować się w swojej działalności zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności.
 2. Uchwały Organów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Organu, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. Kadencja organów trwa pięć lat.
 4. Wszystkie jednostki organizacyjne i terenowe Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa obowiązuje kadencja zgodna z kadencją Związku.

Art. 20

 1. Najwyższym organem Związku jest Zgromadzenie Delegatów, których liczbę ustala się wg klucza liczebności Oddziału Związku oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną, od których Oddział Związku oraz Sekcja posiadająca osobowość prawną odprowadza składki członkowskie:
  1. Organizacja licząca do 50 członków: 1 Delegat
  2. Organizacja licząca od 51 do 100 członków 2 Delegatów
  3. Organizacja licząca od 101 do 200 członków 3 Delegatów
  4. Organizacja licząca od 201 do 300 członków 4 Delegatów
  5. Organizacja licząca od 301 do 400 członków 5 Delegatów
  6. Organizacja licząca od 401 do 500 członków 6 Delegatów
  7. Oraz kolejny Delegat na każde rozpoczęte 100 Członków
 2. Przewodniczący Oddziału Związku oraz Przewodniczący Sekcji posiadającej osobowość prawną z chwilą wyboru otrzymuje mandat Delegata na Zgromadzenie w ramach limitu mandatów Oddziału Związku oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną.
 3. Zgromadzenie Delegatów odbywa się co najmniej raz do roku.
 4. Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów Związku należy w szczególności:
  1. Wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, członków Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Związku zgodnie z przyjętą Ordynacją Wyborczą.
  2. Określenie głównych kierunków i programów działania Związku oraz podejmowanie decyzji o działalności gospodarczej i majątkowej.
  3. Występowanie z inicjatywami w sprawach szczególnie ważnych dla członków Związku.
  4. Coroczna ocena funkcjonowania i działalności Prezydium Związku.
  5. Uchwalanie Ordynacji Wyborczej. – Rada Krajowa
  6. Interpretacja postanowień Statutu.
  7. Uchwalanie Statutu oraz zmian w Statucie.
 5. Uchwały dotyczące zmiany i uzupełnienia Statutu dla swej ważności wymagają bezwzględnej większości głosów (50%+1) przy obecności co najmniej połowy Delegatów.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Związku zwołuje się na wniosek 2/3 składu Rady Krajowej Związku lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Oddziału Związku zwołuje się na wniosek 2/3 członków Oddziału lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 8. Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa może zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów w Oddziałach i Sekcjach z własnej inicjatywy.

Art. 21

 1. W okresie między Zgromadzeniami Delegatów Rada Krajowa jest organem stanowiącym opiniotwórczym Związku.
 2. Rada Krajowa Związku składa się z Przewodniczących Oddziałów Związku oraz Przewodniczących Sekcji posiadających osobowość prawną.
 3. Do kompetencji Rady Krajowej Związku należy w szczególności:
  1. Uchwalanie planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność Statutową oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji.
  2. Określanie głównych kierunków działalności Związku.
  3. Przyjmowanie stanowisk i podejmowanie uchwał w sprawach związanych z celami i zadaniami Związku.
  4. Zatwierdzanie regulaminów obowiązujących wszystkie struktury związkowe.
  5. Przyjmowanie ustaleń organizacyjnych obowiązujących wszystkie struktury Związku.
  6. Rekomendowanie Delegatom zapisów Statutu oraz Ordynacji Wyborczej.
  7. Likwidacja Oddziału oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną.
 4. Uchwały Rady Krajowej Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 5. Posiedzenia Rady Krajowej Związku odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Art. 22

 1. W okresie między posiedzeniami Rady Krajowej działalnością Związku kieruje kolegialnie Prezydium Związku.
 2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz członkowie Prezydium pochodzą z wyborów dokonywanych przez Delegatów Zgromadzenia OZZ GNiG.
 3. Szczegółowe zasady wyborów określa Ordynacja Wyborcza Związku.
 4. Prezydium Związku składa się z:
  1. Przewodniczącego Związku.
  2. Wiceprzewodniczących Związku.
  3. Członków Prezydium Związku.
 5. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący stanowią Kierownictwo Związku.
 6. W celu zapewnienia proporcjonalnej reprezentacji Sektorów w funkcjach Wiceprzewodniczących Związku Delegaci Zgromadzenia wybierają ilość Wiceprzewodniczących odpowiadającą ilości Sektorów.
 7. W celu zapewnienia proporcjonalnej reprezentacji Sektorów w Prezydium Związku Delegaci Zgromadzenia wybierają taką samą liczbę Członków Prezydium w każdym Sektorze
 8. Liczbę członków Prezydium określa Ordynacja Wyborcza.
 9. Do kompetencji Prezydium Związku należy w szczególności:
  1. Zwoływanie zwyczajnych Zgromadzeń Delegatów oraz przygotowanie materiałów na posiedzenie.
  2. Zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej Związku i przygotowanie materiałów na posiedzenie.
  3. Reprezentowanie Związku wobec pracodawców i ich organizacji, organów władzy państwowej i samorządowej, organizacji politycznych i społecznych, organizacji związkowych a także w stosunkach międzynarodowych.
  4. Przedstawianie Radzie Krajowej Związku wniosku o wykreślenie z rejestru jednostek terenowych Związku Oddziału oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną.
  5. Powoływanie nowych jednostek organizacyjnych Związku.
  6. Nadawanie Sekcji osobowości prawnej na wniosek Oddziału, który powołuje Sekcję.
  7. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku.
  8. Powoływanie w drodze uchwały Sektorów Związku.
  9. Przyjmowanie w drodze uchwały wzoru deklaracji członkowskiej obowiązującej w OZZ GNiG.
 10. Przewodniczący organizuje i koordynuje pracę Zespołu Biura OZZ GNiG.
 11. Przez Zespół Biura Związku OZZ GNiG rozumie się wszystkie osoby w OZZ GNiG oddelegowane do pracy związkowej na podstawie właściwych przepisów w tym zakresie.
 12. Posiedzenia Prezydium Związku zwołuje Przewodniczący Związku lub na jego wniosek Wiceprzewodniczący, Przewodniczący kieruje jego obradami proponując porządek obrad.
 13. Posiedzenia Prezydium Związku odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
 14. Uchwały Prezydium Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Prezydium.
 15. Do składania oświadczeń woli w sprawach prawnych oraz reprezentowania na zewnątrz upoważniony jest Przewodniczący Związku.
 16. Prezydium może upoważnić inne osoby do reprezentowania Związku określając zakres tych uprawnień.
 17. W Zgromadzeniach Oddziałów Związku uczestniczy Przewodniczący Związku lub Wiceprzewodniczący – Koordynator Sektora, którego Oddział ma Zgromadzenie.

Art. 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku podległym wyłącznie Zgromadzeniu Delegatów.
 2. W celu zapewnienia proporcjonalnej reprezentacji Sektorów w organie kontrolnym Delegaci Zgromadzenia wybierają taką samą liczbę Członków Komisji Rewizyjnej w każdym Sektorze.
 3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Ordynacja Wyborcza
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. Kontrola realizacji uchwał Zgromadzenia Delegatów, Rady Krajowej Związku oraz Prezydium Związku.
  2. Kontrola wszystkich struktur Związku pod kątem odbywania posiedzeń Organów w jednostkach organizacyjnych Związku.
  3. Kontrola uczestnictwa Członków Organów OZZ GNiG w posiedzeniach.
  4. Kontrola w zakresie opłacanych składek członkowskich na rzecz OZZ GNiG.
  5. Kontrola jednostek organizacyjnych Związku w zakresie wywiązywania się z postanowień Statutu oraz przyjętych przez Organy OZZ GNiG uchwał, postanowień i regulaminów.
  6. Wydawanie zaleceń organizacyjnych jednostkom organizacyjnym oraz Organom OZZ GNiG.
  7. Kontrola gospodarki finansowej.
  8. Przedkładanie Zgromadzeniu Delegatów sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz przedkładanie Delegatom wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydium Związku.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego inny członek Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Prezydium Związku z głosem doradczym.
 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji i kieruje jej pracami.
 7. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Rozdział VII
MAJĄTEK ZWIĄZKU
Art. 24

Majątek Związku powstaje:

 1. ze składek członkowskich
 2. z dotacji, darowizn i zapisów
 3. z dochodu organizowanych przez Związek imprez
 4. z działalności gospodarczej
 5. z działalności innej niż gospodarcza

Art. 25

 1. Działalność finansowa Związku realizowana jest w oparciu o uchwalany na okresy roczne budżet.
 2. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem ponoszą odpowiedzialność osoby działające w imieniu Związku na podstawie upoważnienia w formie uchwały Prezydium Związku.
 3. Prezydium Związku upoważnia osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, przy czym wymagane jest łączne działanie dwóch osób..
 4. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem wymagana jest uchwała Rady Krajowej Związku.

Rozdział VIII
PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 26

Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Delegatów podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 Delegatów.

Art. 27

 1. Postępowania likwidacyjnego dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Zgromadzenie Delegatów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 1 sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie.

Art. 28

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Statutu decyzje podejmuje Zgromadzenie Delegatów, a w okresie miedzy jego obradami Krajowa Rada Związku oraz Prezydium Związku.

Powrót do góry