Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 5/2015 z dnia 14 maja 2015 XXXII Zgromadzenia Delegatów OZZ GNiG


Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zwany dalej w Statucie „Związkiem” jest powszechną, samorządną i niezależną organizacją zrzeszającą pracowników Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oraz Grupy Kapitałowej PGNiG, którzy pracują bądź pracowali na rzecz tej branży jak również pracowników wszelkich podmiotów gospodarczych działających w sektorze polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa.
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest następcą prawnym Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
 3. Związek jest niezależny i samorządny w swej działalności statutowej, nie podlega nadzorowi i kontroli organów administracji państwowej, gospodarczej i samorządowej, a każdy jego członek ma równe prawa i obowiązki.
 4. Związek nawiązuje w swej działalności do dobrych i sprawdzonych tradycji górniczego i energetycznego ruchu związkowego.


Art. 2

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa posiada osobowość prawną i działa poprzez organy, oddziały i sekcje określone w Statucie.
 2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedziba organów Związku mieści się w Wałbrzychu.


Art. 3

Związek realizuje cele i zadania określone w Statucie zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ustawy o związkach zawodowych i innymi obowiązującymi przepisami oraz ratyfikowanymi konwencjami MOP i korzysta z uprawnień w nich zagwarantowanych.


Art. 4

 1. Związek może współdziałać z innymi organizacjami w kraju i za granicą.
 2. Związek może wchodzić w ogólnokrajowe i międzynarodowe struktury związkowe na podstawie uchwały Rady Krajowej Związku.


Art. 5

 1. Oznakami zewnętrznymi Związku są:
  1. znak Związku
  2. sztandar Związku
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa może używać skrótu swej nazwy:  OZZ GNiG


Art. 6

Związek może prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność dochodową inną niż gospodarcza w całości przeznaczoną na cele statutowe.


Rozdział II

Cele i zadania Związku

Art. 7

Celami Związku są w szczególności:

 1. Ochrona miejsc pracy i interesów pracowniczych.
 2. Współdziałanie wszystkich członków zmierzające do ochrony praw związkowych i ich przestrzegania, do polepszania warunków pracy i płacy, wspierania i kształtowania aktywności społecznej i zawodowej pracowników, podnoszenia rangi zawodu.
 3. Współdziałanie jego członków w jak najlepszym wypełnianiu zadań statutowych oraz reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz administracji państwowej i samorządowej, podmiotów gospodarczych, organizacji politycznych i społecznych a także stowarzyszeń zawodowych.
 4. Podejmowanie wszelkich działań w interesie członków Związku.


Art. 8

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Prezentowanie stanowisk wobec pracodawców i ich organizacji, organów państwowych i samorządowych a także organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
 2. Prowadzenie dialogu, negocjacji i sporów z pracodawcami i ich organizacjami, organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej.
 3. Doskonalenie prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych oraz polityki społecznej a zwłaszcza opiniowanie i uczestniczenie w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących warunków pracy i płacy, świadczeń socjalnych i innych, zgodnie z przepisami prawa.
 4. Zawieranie z pracodawcami i ich organizacjami układów zbiorowych pracy, porozumień i umów społecznych.
 5. Sprawowanie społecznej kontroli działalności organów administracji państwowej i samorządowej oraz gospodarczej w zakresie unormowanym przepisami prawa.
 6. Nadzór nad Społeczną Inspekcją Pracy.
 7. Rozwijanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami związkowymi.


Rozdział III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

Art. 9

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa działa w terenie poprzez Oddziały Związku, zwane dalej „Oddziałami”, oraz Sekcje posiadające osobowość prawną zwane dalej „Sekcjami” funkcjonującymi w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA w Oddziałach PGNiG SA i Spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z branżą górnictwa naftowego i gazownictwa.
 2. Oddział Związku może zrzeszać członków będących pracownikami jednego pracodawcy.
 3. Oddział Związku jest zakładową organizacją związkową w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 4. Oddział Związku może powoływać sekcje, jeśli jego działalność obejmuje szeroki zakres terytorialny.
 5. Oddział Związku, który w wyniku zmiany struktury pracodawcy utracił status zakładowej organizacji związkowej może na wniosek Delegatów Oddziału zostać powołany przez Prezydium Związku jako Sekcja.
 6. Oddział może zwrócić się do Prezydium Związku o nadanie Sekcji osobowości prawnej. Zakres praw i obowiązków Sekcji posiadającej osobowość prawną określa Statut Związku.
 7. Sekcje posiadające osobowość prawną nie mają statusu zakładowych organizacji związkowych w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 8. Sekcje posiadające osobowość prawną są jednostkami organizacyjnymi (terenowymi) Oddziału Związku, a zakres ich uprawnień określa Statut, prawo pracy oraz dokumentacja związkowa Oddziału.
 9. Oddział Związku oraz Sekcja posiadająca osobowość prawną nie może liczyć mniej niż 10 członków. 
 10. Powołania nowego Oddziału Związku oraz Sekcji dokonuje Prezydium po wniosku miejscowo i organizacyjnie właściwej grupy inicjatywnej w terminie do 30 dni od złożenia uchwały.
 11. Oddział Związku oraz Sekcja posiadająca osobowość prawną są zobowiązane do:
  1. Przestrzegania zapisów Statutu.
  2. Wykonywania uchwał władz Związku.
  3. Czynnego uczestnictwa w życiu Związku.
  4. Stosowania się do wytycznych programowych dla działania Związku.
  5. Bieżącego odprowadzania ustalonej składki członkowskiej.
 12. Oddział Związku reprezentuje Przewodniczący Oddziału Związku.
 13. Sekcję posiadająca osobowość prawną reprezentuje Przewodniczący Sekcji, w zakresie działania Sekcji.
 14. Do składania oświadczeń woli w sprawach prawnych dotyczących Oddziału Związku oraz reprezentowania Oddziału Związku na zewnątrz upoważniony jest Przewodniczący Oddziału Związku.
 15. Zarząd Oddziału może upoważnić inne osoby do reprezentowania Oddziału określając zakres tych uprawnień. 
 16. Członkowie Związku opłacają składki w Oddziale Związku oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną wg zasad określanych w Oddziałach i Sekcjach.
 17. Oddział Związku oraz Sekcja posiadająca osobowość prawną może przyznawać zasiłki, nagrody i zapomogi w miarę własnych możliwości finansowych. Szczegółowe zasady oraz wysokość przyznawanych środków finansowych zatwierdzają Zgromadzenia Oddziałów i Sekcji.
 18. Oddział Związku, a w przypadku prowadzenia odrębnej polityki finansowej Sekcja, odprowadza na ogólne konto Związku w okresach miesięcznych lub kwartalnych składkę, której wysokość od członka Związku czynnego zawodowo jest uchwalana przez Radę Krajową.
 19. Oddziały Związku są zorganizowane w sektorach określających obszar działalności branżowej:
  1. Sektor Handlowy
  2. Sektor Gazownictwa
  3. Sektor Naftowy i Zaplecza
 20. Ciałem opiniotwórczym Sektora są Przewodniczący Oddziałów i Sekcji posiadających osobowość prawną wchodzący w skład Sektora, będący Członkami Rady Krajowej Związku.
 21. Sektorem kieruje Wiceprzewodniczący Związku – Kierownik Sektora.
 22. Sektor reprezentuje Przewodniczący Związku i Kierownik Sektora – Wiceprzewodniczący Związku.
 23. Posiedzenie Sektora zwołuje Przewodniczący Prezydium Związku na wniosek Kierownika Sektora, który przygotowuje i prowadzi posiedzenie.
 24. Posiedzenie Sektora zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.


Art. 10

 1. Osobowość prawną posiada Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Oddziały Związku.
 2. Sekcja Oddziału może posiadać osobowość prawną. Sekcja uzyskuje osobowość prawną, którą nadaje Prezydium Związku w formie uchwały.
 3. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych na szczeblu Oddziałów Związku przysługuje działającym łącznie Przewodniczącemu Oddziału wraz z drugą osobą wskazaną przez Zarząd Oddziału Związku tylko do wysokości majątku będącego w posiadaniu tej organizacji.
 4. W Sekcjach posiadających osobowość prawną upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych przysługuje działającym łącznie Przewodniczącemu Sekcji wraz z drugą osobą wskazaną przez Zarząd Sekcji do wysokości majątku będącego w posiadaniu tej organizacji.
 5. Za wszelkie zobowiązania Oddziału Związku  i Sekcji odpowiadają władze Oddziału Związku i Sekcji.


Art.11

 1. Oddziały i Sekcje Związku działają na podstawie Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
 2. Oddziały Związku mogą posługiwać się rejestrem KRS właściwym dla Oddziału, jeżeli rejestracja nastąpiła przez przekształceniem w jednolity związek.
 3. Nowotworzone Oddziały i Sekcje posiadające osobowość prawną posługują się rejestrem KRS właściwym dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.


Art. 12

Przewodniczący Oddziału Związku i Sekcji posiadającej osobowość prawną jest zobowiązany do przesyłania do biura Związku informacji dotyczącej Oddziału i Sekcji co najmniej raz do roku bez wezwania oraz na każde wezwanie Związku. Informacja ta powinna zawierać w szczególności:

 1. Ilość członków Oddziału Związku.
 2. Aktualne dane teleadresowe.
 3. Informacje o zmianie danych dotyczących Oddziału oraz Sekcji.


Rozdział IV

CZŁONKOSTWO

Art. 13

 1. Członkami Związku mogą być Pracownicy PGNiG SA oraz Pracownicy Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG.
 2. Członkostwo w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Górnictwa Naftowego i Gazownictwa nabywa się poprzez przynależność do Oddziału Związku oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną.
 3. Prawa członkowskie nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji i opłaceniu pierwszej składki.
 4. Przyjęcia do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dokonują właściwe dla członka Oddziały Związku i Sekcje.


Art. 14

 1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
  1. Wystąpienia ze Związku.
  2. W razie śmierci.
  3. W przypadku wykluczenia.
 2. W przypadku wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Rady Krajowej Związku.


Rozdział V

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Art. 15

Członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki.


Art. 16

Członek Związku ma prawo w szczególności:

 1. Uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku.
 2. Zwracać się do Związku w sprawach dotyczących swego bytu i pracy.
 3. Zgłaszać wnioski, oceniać i odwoływać się w ramach struktur związkowych.
 4. Być na bieżąco informowanym o decyzjach podejmowanych przez władze Związku na wszystkich szczeblach.


Art. 17

Członek Związku ma obowiązek w szczególności:

 1. Znać treść Statutu Związku i przestrzegać jego postanowień.
 2. Realizować uchwały Organów Związku.
 3. Realizować cele Związku i działać w interesie jego członków.
 4. Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku pracy.
 5. Przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej pomocy.
 6. Opłacać składki członkowskie.


Rozdział VI

ORGANY ZWIĄZKU

Art. 18

 1. Władzami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa są:
  1. Zgromadzenie Delegatów Związku
  2. Rada Krajowa Związku
  3. Prezydium Związku
  4. Komisja Rewizyjna
 2. Władzami Oddziałów Związku – zakładowych lub międzyzakładowych są:
  1. Zgromadzenie Oddziału Związku
  2. Zarząd Oddziału Związku
  3. Prezydium Oddziału Związku w przypadku jego powołania
  4. Komisja Rewizyjna Oddziału Związku
 3. Władzami Sekcji są:
  1. Zgromadzenie Sekcji
  2. Zarząd Sekcji
  3. Prezydium Sekcji w przypadku jego powołania
  4. Komisja Rewizyjna Sekcji z zastrzeżeniem, że Komisja Rewizyjna Sekcji jest wybierana w Sekcjach posiadających osobowość prawną, które prowadzą własną politykę finansową.


Art. 19

 1. Funkcje w organach wymagające oddelegowania pełni się w oparciu o Ustawę o związkach zawodowych oraz porozumień z pracodawcami.
 2. Organy Związku są obowiązane strzec samorządności i niezależności oraz kierować się w swojej działalności zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności.
 3. Uchwały Organów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Organu, chyba że Statut stanowi inaczej.
 4. Kadencja organów trwa cztery lata.
 5. Wszystkie jednostki organizacyjne i terenowe Ogólnopolskiego Związku  Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa obowiązuje kadencja zgodna z kadencją Związku.


Art. 20

 1. Najwyższym organem Związku jest Zgromadzenie Delegatów, których liczbę ustala się wg klucza liczebności Oddziału Związku oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną, od których Oddział Związku oraz Sekcja posiadająca osobowość prawną odprowadza składki członkowskie:  
  1. liczący do 50 członków: 1 Delegat
  2. Oddział Związku liczący od 51 do 100 członków 2 Delegatów
  3. Oddział Związku liczący od 101 do 200 członków 3 Delegatów
  4. Oddział Związku liczący od 201 do 400 członków 4 Delegatów
  5. Oddział Związku liczący od 401 do 600 członków 5 Delegatów
  6. Oddział Związku liczący od 601 do 800 członków 6 Delegatów
  7. Oddział Związku liczący od 801 do 1000 członków 7 Delegatów
 2. Przewodniczący Oddziału Związku oraz Przewodniczący Sekcji posiadającej osobowość prawną z chwilą wyboru otrzymuje mandat Delegata na Zgromadzenie w ramach limitu mandatów Oddziału Związku oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną.
 3. Zgromadzenie Delegatów odbywa się co najmniej raz do roku.
 4. Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów Związku należy w szczególności:
  1. Wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, członków Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Związku.
  2. Określenie głównych kierunków i programów działania Związku oraz podejmowanie decyzji o działalności gospodarczej i majątkowej.
  3. Występowanie z inicjatywami w sprawach szczególnie ważnych dla członków Związku.
  4. Coroczna ocena funkcjonowania i działalności Rady Krajowej i Prezydium Związku.
  5. Uchwalanie Ordynacji Wyborczej.
  6. Interpretacja postanowień Statutu.
  7. Uchwalanie Statutu oraz zmian w Statucie.
 5. Uchwały dotyczące zmiany i uzupełnienia Statutu dla swej ważności wymagają bezwzględnej większości głosów (50%+1) przy obecności co najmniej połowy Delegatów.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Związku zwołuje się na wniosek 2/3 składu Rady Krajowej Związku lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Oddziału Związku zwołuje się na wniosek 2/3 członków Oddziału lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.


Art. 21

 1. W okresie między Zgromadzeniami Delegatów Rada Krajowa Związku jest organem stanowiącym Związku.
 2. Rada Krajowa Związku składa się z Przewodniczących Oddziałów Związku oraz Przewodniczących Sekcji posiadających osobowość prawną.
 3. Do kompetencji Rady Krajowej Związku należy w szczególności:
  1. Uchwalanie planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność Statutową oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji.
  2. Określanie głównych kierunków działalności Związku.
  3. Przyjmowanie stanowisk i podejmowanie uchwał w sprawach związanych z celami i zadaniami Związku.
  4. Podejmowanie decyzji w sprawach sporów zbiorowych, strajków i innych form protestu.
  5. Zatwierdzanie regulaminów obowiązujących wszystkie struktury związkowe.
  6. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku.
  7. Rekomendowanie Delegatom zapisów Statutu oraz Ordynacji Wyborczej.
  8. Likwidacja Oddziału oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną.
 4. Uchwały Rady Krajowej Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 5. Posiedzenia Rady Krajowej Związku odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.


Art. 22

 1. W okresie między posiedzeniami Rady działalnością Związku kieruje kolegialnie Prezydium Związku.
 2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz członkowie Prezydium pochodzą z wyboru. 
 3. Szczegółowe zasady wyborów określa Ordynacja Wyborcza Związku.
 4. Prezydium Związku składa się z:
  1. Przewodniczącego Związku
  2. Trzech Wiceprzewodniczących – Kierowników Sektorów
  3. Piętnastu Członków Prezydium – 5 członków Prezydium z Sektora Handlowego, 5 członków Prezydium z Sektora Gazownictwa, 5 członków Prezydium z Sektora Naftowego i Zaplecza.
 5. Do kompetencji Prezydium Związku należy w szczególności:
  1. Zwoływanie zwyczajnych Zgromadzeń Delegatów oraz przygotowanie materiałów na posiedzenie.
  2. Zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej Związku i przygotowanie materiałów na posiedzenie.
  3. Reprezentowanie Związku wobec pracodawców i ich organizacji, organów władzy państwowej i samorządowej, organizacji politycznych i społecznych, organizacji związkowych a także w stosunkach międzynarodowych.
  4. Przedstawianie Radzie Krajowej Związku wniosku o wykreślenie z rejestru jednostek terenowych Związku Oddziału oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną.
  5. Powoływanie nowych Oddziałów Związku.
  6. Nadawanie Sekcji osobowości prawnej na wniosek Oddziału, który powołuje Sekcję.
  7. Ustalanie ilości etatów biura Związku.
 6. Przewodniczący Związku kontroluje i organizuje pracę pracowników biura Związku.
 7. Posiedzenia Prezydium Związku zwołuje Przewodniczący Związku lub na jego wniosek Wiceprzewodniczący, Przewodniczący kieruje jego obradami proponując porządek obrad. 
 8. Posiedzenia Prezydium Związku odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 9. Uchwały Prezydium Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Prezydium.
 10. Do składania oświadczeń woli w sprawach prawnych oraz reprezentowania na zewnątrz upoważniony jest Przewodniczący Związku.
 11. Prezydium może upoważnić inne osoby do reprezentowania Związku określając zakres tych uprawnień.
 12. W Zgromadzeniach Oddziałów Związku uczestniczy Przewodniczący Związku lub Wiceprzewodniczący – Kierownik Sektora, którego Oddział ma Zgromadzenie.


Art. 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku podległym wyłącznie Zgromadzeniu Delegatów.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. Kontrola realizacji uchwał Zgromadzenia Delegatów, Rady Krajowej Związku oraz Prezydium Związku
  2. Kontrola gospodarki finansowej.
  3. Przedkładanie Zgromadzeniu Delegatów sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz przedkładanie Delegatom wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydium Związku.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego inny członek Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Prezydium Związku z głosem doradczym.
 4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji i kieruje jej pracami. 
 5. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.


Rozdział VII

Majątek Związku

Art. 24

Majątek Związku powstaje:

 1. ze składek członkowskich
 2. z dotacji, darowizn i zapisów
 3. z dochodu organizowanych przez Związek imprez
 4. z działalności gospodarczej
 5. z działalności innej niż gospodarcza


Art. 25

 1. Działalność finansowa Związku realizowana jest w oparciu o uchwalany na okresy roczne budżet.
 2. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek.
 3. Prezydium Związku upoważnia osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, przy czym wymagane jest łączne działanie dwóch osób.
 4. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem wymagana jest uchwała Rady Krajowej Związku.


Rozdział VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 26

Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Delegatów podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 Delegatów.


Art. 27

 1. Postępowania likwidacyjnego dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Zgromadzenie Delegatów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 1 sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie.


Art. 28

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Statutu decyzje podejmuje Zgromadzenie Delegatów a w okresie miedzy jego obradami Krajowa Rada Związku oraz Prezydium Związku.

Powrót do góry