Start arrow Wydarzenia
Wydarzenia
Stanowisko Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG w Sprawie Sektora Sektora Naftowego i Zaplecza Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.05.2016.

STANOWISKO DELEGATÓW XXXIII ZGROMADZENIA
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w sprawie Sektora Naftowego i Zaplecza

Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, po posiedzeniu Delegatów Sektora Naftowego i Zaplecza, po wysłuchaniu wystąpienia Pana Waldemara Wójcika Przedstawiciela Załogi w Zarządzie PGNiG SA, po długiej dyskusji dotyczącej spraw Sektora Naftowego i Zaplecza, biorąc pod uwagę sytuację podmiotów Grupy Kapitałowej z obszaru Sektora Naftowego i Zaplecza, podjęli stanowisko następującej treści:

 1. Delegaci Zgromadzenia OZZ GNiG z ogromnym niepokojem obserwują sytuację Pracowników Spółki Exalo Drilling, w której Pracodawca ogłosił grupowe wypowiedzenia warunków pracy z całą Załogą, w tym wypowiedzenia umów o pracę z ogromną grupą 900 Pracowników. Delegaci stoją na stanowisku, że w procesie negocjacji dotyczących warunków zwolnień grupowych Zarząd Spółki Exalo Drilling zaproponował zasady nie mające nic wspólnego z właściwym działaniem osłonowym. Zaoferowane Pracownikom zapomogi nie mogą w najmniejszym nawet stopniu zrekompensować utratę miejsca pracy. Delegaci uważają, że Zarząd Exalo Drilling nie oferuje Spółce żadnej wizji dalszego funkcjonowania, a podjęte działania w odczuciu Strony Społecznej prowadzą wprost do likwidacji jedynej państwowej spółki naftowej.

 2. Delegaci XXXIII Zgromadzenia Związku z ogromnym niepokojem przyjmują bierność Zarządu PGNiG SA, który jest Właścicielem w stosunku do Spółki Exalo Drilling, wobec dramatycznej sytuacji Pracowników Spółki, w sytuacji gdy dla Pracowników PGNiG SA jak i Pracowników Geonafty oferowane są godne warunki rozwiązywania umów o pracę. Pracownicy Spółki Exalo Drilling nie mieli wpływu na decyzje poprzedniego Zarządu PGNiG SA dotyczące konsolidacji spółek wiertniczo – serwisowych, a obecnie stają się ofiarami nietrafionych decyzji gospodarczych, w tym zakupu ciężkich urządzeń wiertniczych na poszukiwania gazu z łupek. Delegaci uważają za ogromna niesprawiedliwość, że we wspólnej Grupie Kapitałowej Pracownicy, którzy wspólnymi siłami przez lata budowali jej wartość, traktowani są w sposób biegunowo różny, a Zarząd PGNiG SA, który powinien być gwarantem korporacyjnej sprawiedliwości społecznej, biernie przygląda się zbliżającemu się upadkowi polskiego sektora naftowego i ogromnej krzywdzie własnych Pracowników.

 3. Delegaci Zgromadzenia Związku z niepokojem przyjmują również informację dotyczącą sytuacji Geofizyk Grupy Kapitałowej PGNiG. Połączenie Spółek wygląda na doraźne, przypadkowe działanie, które nie zostało poprzedzone właściwą analizą i przedstawieniem wizji dla przyszłości tych podmiotów. Delegaci wyrażają ogromną obawę, że wynikiem tego działania będą kolejne zwolnienia grupowe w tym sektorze, prowadzone bez jakichkolwiek zabezpieczeń dla Pracowników.

 4. Delegaci XXXIII Zgromadzenia, jako szeroka reprezentacja Załóg Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ma pełną świadomość zewnętrznych czynników determinujących sytuację Spółek naftowych i zaplecza, jednak Delegaci stoją na stanowisku, że Zarząd PGNiG SA w trybie nadzoru właścicielskiego, biorąc odpowiedzialność za wszystkich Pracowników Grupy Kapitałowej powinien, opierając się na doświadczeniu i fachowości ludzi doskonale znających branżę, znaleźć rozwiązania, które pozwolą podmiotom z sektora naftowego i zaplecza przetrwać kryzys, a w przypadku podjęcia decyzji o redukcji zatrudnienia zabezpieczyć zwalnianych Pracowników i zagwarantować im godne pożegnanie z naszą branżą.

 5. Delegaci z niepokojem obserwują sytuację, w której brakuje spójnej polityki korporacyjnej, która funkcjonując w obszarze Grupy Kapitałowej, budowałaby koncepcję i wizję dla dalszego funkcjonowania tego obszaru branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Delegaci z rozgoryczeniem konstatują, że Zarząd PGNiG SA podejmuje decyzję kapitałowego udziału w Polskiej Grupie Górniczej gwarantując środki na wypłatę czternastej pensji dla górników, a własnych Pracowników traktuje bezwzględnie, upokarzając ich niewielką zapomogą i to nie dla każdego zwalnianego Pracownika. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako organizacja pracownicza w pełni solidaryzuje się z problemami sektora górnictwa węgla kamiennego, jednak Delegaci stoją na stanowisku, że Zarząd PGNiG SA powinien w pierwszej kolejności zabezpieczyć własnych Pracowników, którzy w sposób zupełnie niezawiniony znaleźli się w dramatycznej sytuacji. PGNiG SA wydaje ogromne pieniądze na sponsoring i reklamy, a dla własnych Załóg, które budowały potencjał Grupy Kapitałowej, nie szuka rozwiązań, które pozwoliłyby Pracownikom i ich Rodzinom na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych do momentu znalezienia innego zatrudnienia.

 6. Delegaci XXXIII Zgromadzenia zwracają się do Zarządu PGNiG SA o podjęcie trójstronnego dialogu społecznego na poziomie branży, w którym uczestniczyłby Zarząd PGNiG SA, Zarządy Spółek Exalo Drilling i Geofizyki oraz przedstawiciele Strony Społecznej, w celu znalezienia godnych rozwiązań w procesie zwolnień grupowych, jak i uzyskania przez Stronę Społeczną informacji dotyczącą wizji dla dalszego funkcjonowania Sektora. Delegaci Zgromadzenia, w imieniu ogromnej grupy Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG, apelują do Zarządu PGNiG SA, aby w trybie nadzoru właścicielskiego podjął działania mające na celu łagodzenie społecznych skutków obecnej sytuacji.

Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z ogromna dezaprobatą oceniają postawę Prezesa Zarządu Spółki Exalo Drilling, który mimo zaproszenia na obrady Zgromadzenia Delegatów nie zaszczycił reprezentacji Strony Społecznej swoją obecnością, co zostało odebrane w taki sposób, iż Prezes Zarządu Spółki Exalo Drilling, prezentujący wobec Strony Społecznej wrogą postawę, obawia się bezpośredniego spotkania i merytorycznej dyskusji. Podejmując decyzję o zwolnieniach grupowych i mając odwagę oferowania Pracownikom w tym procesie zapomóg, jako Pracodawca powinien mieć również cywilną odwagę podjęcia dyskusji ze Stroną Społeczną. Delegaci wyrażają również poważną obawę, że Prezes Zarządu Exalo Drilling nie ma żadnej wizji i koncepcji dla dalszego funkcjonowania tego podmiotu, a to co ma do zaoferowania Spółce i jej Pracownikom to zwolnienia bez żadnych zabezpieczeń i wyprzedaż majątku.

Delegaci Zgromadzenia OZZ GNiG solidaryzują się z Załogami Sektora Naftowego i Zaplecza, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa po wielu latach walki o jedność branży i państwowy sektor górnictwa naftowego liczył na odbudowę, nową koncepcję dla funkcjonowania podmiotów i szeroko pojęty dialog społeczny z doświadczoną i fachową Załogą, która jak nikt inny jest zainteresowana budowaniem silnej, państwowej spółki naftowej. Niestety, w tych dążeniach Strona Społeczna pozostaje sama, wobec zupełnej obojętności Zarządu PGNiG SA, tak dobrze znanej nam sytuacji z lat ubiegłych.

Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa swoim stanowiskiem apelują do Zarządu PGNiG SA o uwagę i troskę dla Pracowników zwalnianych bez żadnych zabezpieczeń, oraz o podjęcie konstruktywnych działań mogących zapobiec likwidacji państwowego sektora górnictwa naftowego, co będzie oznaczało koniec wieloletniej, wspaniałej historii polskiego górnictwa naftowego.

Stanowisko zostało podjęte jednomyślnie.

Za Delegatów XXXIII Zgromadzenia
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewski


 
Stanowisko Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG w Sprawie Sektora Handlowego Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.05.2016.

STANOWISKO DELEGATÓW XXXIII ZGROMADZENIA
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w sprawie Sektora Handlowego

Delegaci XXXIII Zgromadzenia Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, po uzyskaniu informacji dotyczącej posiedzenia Delegatów Sektora Handlowego, które odbyło się dnia 18 maja 2016r., a także po uzyskaniu na Zgromadzeniu Delegatów informacji od Pana Waldemara Wójcika, Przedstawiciela Załogi w Zarządzie PGNiG SA, w sprawie sektora handlowego, oraz po dyskusji dotyczącej Pracowników Spółki PGNiG  Obrót Detaliczny, wyrażają zaniepokojenie bierną postawą Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny wobec spraw pracowniczych oraz przyszłości podmiotu.

Delegaci Zgromadzenia po wysłuchaniu wystąpienia Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, a także po merytorycznej dyskusji, która dotyczyła Sektora Gazownictwa, tym bardziej odczuwają brak konstruktywnego dialogu społecznego w Sektorze Handlowym, którego przedmiotem powinny być wszelkie kwestie kształtujące środowisko pracy. Spółka PGNiG Obrót Detaliczny opiera cały swój potencjał na doświadczonej i zaangażowanej Załodze i dlatego konsultacje społeczne prowadzone na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółki powinno być standardem w budowaniu strategii rozwoju obszaru handlu. Brak informacji skierowanej do Strony Społecznej, odnoszącej się do przyjętej koncepcji funkcjonowania PGNiG OD, strategii dla rozwoju i przyszłości podmiotu, czy wreszcie prowadzona w sposób odbiegający od właściwych standardów współżycia społecznego polityka kadrowa, wywołują wśród Pracowników rosnącą obawę o dalsze zatrudnienie i atmosferę ogromnego napięcia. Wyrazem postawy Zarządu Spółki PGNiG OD wobec Strony Społecznej jest fakt, iż mimo zapowiedzi i oczekiwania przez Delegatów Zgromadzenia, żaden z Członków Zarządu Spółki nie pojawił się na obradach, aby przedstawić wizję dalszego rozwoju Spółki i podjąć merytoryczną dyskusję z reprezentacją Załogi. Delegaci Zgromadzenia stoją na stanowisku, że przyjęty przez Zarząd Spółki PGNiG OD sposób układania relacji z Załogą, w ramach zapowiadanego przez Rząd i Zarząd PGNiG SA nowego otwarcia dialogu społecznego, nie ma wiele wspólnego z szacunkiem dla Pracowników i ich spraw.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń dotyczących relacji z Zarządem Spółki PGNiG Obrót Detaliczny, Delegaci wyrażają przypuszczenie, że Zarząd Spółki w istocie nie ma żadnej spójnej koncepcji dotyczącej funkcjonowania podmiotu i nie podejmuje merytorycznej dyskusji ze Stroną Społeczną z uwagi na brak wystarczających kompetencji do kierowania państwową Spółką
o rozproszonej strukturze i specyficznych warunkach funkcjonowania w obszarze polityki energetycznej. Ponadto, Delegaci wyrażają swoją dezaprobatę dla postawy Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny wobec przedstawicieli naszego Związku.

Delegaci XXXIII Zgromadzenia po przeanalizowaniu odpowiedzi Zarządu Spółki na wystąpienie Zarządu OZZ GNiG Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego stoją na stanowisku, że odpowiedzi Zarządu godzą wprost w interesy pracownicze Załogi Spółki, a przede wszystkim nie wyczerpują katalogu problemów, z którymi Strona Społeczna zwróciła się do Pracodawcy. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w swojej działalności zawsze wyznaje zasadę, że dialog społeczny jest najlepszą drogą do rozwiązywania konfliktów pojawiających się w środowisku pracy, dlatego też zwraca się do Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny o podjęcie konsultacji zgodnie z najwyższymi standardami dialogu społecznego. Delegaci pragną podkreślić, że atmosfera wśród Pracowników Sektora Handlowego jest bardzo napięta w obliczu rosnących obaw o zatrudnienie i przyszłość Spółki. Strona Społeczna oczekuje przede wszystkim prowadzenia polityki kadrowej, opartej na standardach profesjonalizmu i transparentności, która nie będzie wzbudzała w Załodze poczucia niepewności zatrudnienia.
Oczekuje również od Pracodawcy podjęcia w tym zakresie działań opartych na określeniu jasnych zasad i reguł organizacyjnych.

Reasumując, Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, działając w oparciu o najważniejsze cele statutowe
i wyrażając poważne obawy wobec przyszłości Sektora Handlowego i sytuacji Pracowników Spółki PGNiG Obrót Detaliczny zwracają się o podjęcie dialogu społecznego opartego na właściwych standardach. Delegaci Zgromadzenia informują jednocześnie, że w przypadku zagrożenia dla najważniejszych interesów pracowniczych, Związek podejmie z całą determinacją wszelkie przewidziane prawem działania w obronie Pracowników.

Stanowisko zostało podjęte jednomyślnie.

Za Delegatów XXXIII Zgromadzenia
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewski

 
Stanowisko Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG w Sprawie Sektora Gazownictwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.05.2016.

STANOWISKO DELEGATÓW XXXIII ZGROMADZENIA
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w sprawie Sektora Gazownictwa

Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, po posiedzeniu Delegatów Sektora Gazownictwa, na którym przedstawiciele Związku pracujący w zespołach strategicznych powołanych przez Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, przedstawili Delegatom informację z prac zespołów, a także biorąc pod uwagę wystąpienie Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa i dyskusji na Obradach XXXIII Zgromadzenia Związku, podjęli Stanowisko w sprawie Sektora Gazownictwa następującej treści:

 1. Delegaci XXXIII Zgromadzenia Związku po wysłuchaniu informacji z przebiegu prac zespołów strategicznych, które na trwających od dnia 1 kwietnia 2016r. warsztatach mają za zadanie wypracowanie nowego systemu motywacyjnego, nowej misji i nowej struktury organizacyjnej PSG stoją na stanowisku, że zaproszenie przedstawicieli Strony Społecznej do współpracy nad tworzeniem nowej umowy społecznej i nowego porządku korporacyjnego, było ze strony Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa decyzją, która wprowadziła zasadę zgodną z najwyższymi standardami dialogu społecznego w zbiorowych stosunkach pracy. Delegaci XXXIII Zgromadzenia podkreślają, że możliwość współudziału w tworzeniu warunków pracy i działalności Spółki jest dla Strony Społecznej wartością, którą nasz Związek traktuje z powagą, starając się jak najlepiej wykorzystać pole współpracy zaoferowane przez Pracodawcę.

 2. Delegaci XXXIII Zgromadzenia Związku przyjęli bez zastrzeżeń wyniki prac zespołów ds. nowego systemu motywacyjnego oraz strategii Spółki uznając, że przyjęte kierunki oferują Pracownikom Spółki  poprawę warunków pracy jak i rozwój Polskiej Spółki Gazownictwa.

 3. Obawy Delegatów zogniskowane są na płaszczyźnie koncepcji nowej struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, ze względu na fakt, iż zmiana struktury niesie nową rzeczywistość obejmującą wszystkie szczeble organizacyjne w obszarze działania Pracodawcy. Obawy Delegatów związane są z gwarancją zatrudnienia dla wszystkich Pracowników Spółki w procesie tak głębokich zmian strukturalnych, które mogą nieść wiele zagrożeń, związanych przede wszystkim z procesem alokacji Pracowników w nowej strukturze Spółki. Po wysłuchaniu wystąpienia Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, po merytorycznej dyskusji i uzyskaniu odpowiedzi na najważniejsze dla Pracowników pytania, a przede wszystkim po uzyskaniu zapewnienia od Pana Jarosława Wróbla Prezesa Zarządu PSG, że wszyscy Pracownicy znajdą zatrudnienie w nowej strukturze Spółki, a co więcej Pracownicy z obszarów, które będą koncentrowane w innych lokalizacjach otrzymają propozycje pracy w swoim miejscu zamieszkania, Delegaci XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG podjęli decyzję o dalszym niezawodnym uczestnictwie i zaangażowaniu w pracę zespołów strategicznych.

 4. Delegaci pragną podkreślić, że pełna akceptacja naszego Związku dla wprowadzanych zmian struktury organizacyjnej będzie możliwa po uzyskaniu ostatecznych wyników prac zespołu wraz z określeniem sposobu zagospodarowania Pracowników w nowej strukturze. Biorąc pod uwagę obecne okoliczności, a także fakt, iż Pracownikom zależy na pracy w stabilnym i dobrze zorganizowanym podmiocie, nie widząc na obecnym etapie rozbieżności interesów stron relacji przemysłowych na obszarze Polskiej Spółki Gazownictwa, Delegaci XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG udzielają Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa votum zaufania, przyjmując zobowiązanie Pracodawcy dotyczące wywiązania się z obietnicy złożonej na Zgromadzeniu Delegatów dotyczącej zagwarantowania zatrudnienia wszystkim Pracownikom Polskiej Spółki Gazownictwa, co dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest kwestią kluczową i najważniejszą. Mając powyższe na uwadze, Delegaci zwracają się do Pracodawcy o podjęcie rozmów dotyczących podpisania porozumienia społecznego, w którym zawarte zostaną gwarancje zatrudnienia w Polskiej Spółce Gazownictwa dla wszystkich Pracowników.

 5. Jednocześnie Delegaci XXXIII Zgromadzenia Delegatów zwracają się do Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa o zabezpieczenie miejsc pracy w lokalizacjach, które w wyniku projektowanej struktury utracą pozycję koordynującą, co może stanowić zagrożenie dla miejsc pracy. Delegaci zwracają się do Pracodawcy, aby zgodnie z deklaracją złożoną na Zgromadzeniu, podjął decyzję o utworzeniu na obszarze Oddziału w Tarnowie Zakładu koordynującego pracę Centrów i Wydziałów Kompetencyjnych, co stworzy warunki zatrudnienia dla Pracowników zatrudnionych w obszarze tego Oddziału. Delegaci zwracają się do Zarządu PSG o przygotowanie materiałów i analiz w tym zakresie, które mogłyby być przedmiotem prac zespołu ds. strategii na najbliższych warsztatach.

Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa podkreślają, że Strona Społeczna docenia fakt zaproszenia przedstawicieli Załogi do współtworzenia nowego ładu korporacyjnego i budowania silnej Spółki mającej perspektywy rozwoju, która będzie gwarantowała Pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia oraz godne warunki pracy. Delegaci podkreślają, że wystąpienie Prezesa Zarządu na Zgromadzeniu oraz merytoryczna dyskusja, w której znalazło się wiele uwagi i troski dla spraw pracowniczych, jak również dotychczasowa otwarta postawa Pracodawcy wobec Strony Społecznej stanową podstawę dla wzajemnego zaufania i dalszej współpracy.

Stanowisko zostało podjęte jednomyślnie.

Za Delegatów XXXIII Zgromadzenia
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewski

 
XXXIII Zgromadzenie Delegatów OZZ GNiG (Galeria) Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.05.2016.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Zmieniony ( 23.05.2016. )
 
Wystąpienie OZZGNiG do Premier Rządu RP w sprawie sytuacji w GK PGNiG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
20.04.2016.

Wałbrzych, dnia 19 kwietnia 2016r.

Pani Beata Szydło
Premier Rządu RP

Szanowna Pani Premier,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako reprezentacja kilku tysięcy Pracowników Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zwraca się do Pani Premier o osobiste zwrócenie swojej uwagi na los Pracowników naszej branży. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ma bardzo długą historię funkcjonowania w obszarze polityki paliwowo – energetycznej, będąc jednym z podstawowych podmiotów tego strategicznego dla Polski obszaru. Zwracamy się do Pani Premier o zapoznanie ze stanowiskiem Strony Społecznej, o zainteresowanie się losem tysięcy Pracowników, dla których praca w branży górnictwa naftowego i gazownictwa jest nie tylko źródłem utrzymania dla wielu polskich rodzin, ale jest również misją społeczną związaną z wykonywaniem obowiązków służbowych w Spółce o strategicznym znaczeniu, która jest gwarantem bezpiecznego i nieprzerwanego dostarczania gazu dla polskiego społeczeństwa.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa mają za sobą wiele bardzo trudnych lat, w których doświadczyli kilka głębokich programów restrukturyzacji zatrudnienia. W ciągu ostatnich kilku lat Załogi naszej branży pracowały w bardzo niepewnych warunkach, bez jakiejkolwiek gwarancji ciągłości zatrudnienia, bez minimalnego poczucia bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin. Nieustannie wprowadzane reorganizacje, konsolidacje i restrukturyzacje podmiotów Grupy Kapitałowej niosły za sobą ogromny koszt społeczny jaki poniosły Załogi Grupy Kapitałowej. W wyniku tych działań w ostatnich latach pracę utraciło 13 tysięcy Pracowników.

Jako reprezentacja pracownicza z wieloletnim doświadczeniem w działalności w branży i mająca bardzo dużą wiedzę w zakresie funkcjonowania Spółki wielokrotnie wyrażaliśmy zaniepokojenie działaniami poprzedniego Rządu i Ministerstwa Skarbu Państwa, które były ukierunkowane wyłącznie na zysk „tutaj i teraz” doprowadzając do paraliżu inwestycyjnego, braku perspektyw dla rozwoju branży, stając się bezpośrednim zagrożeniem dla polityki energetycznej kraju, jak i stanowiąc zagrożenie dla wielu tysięcy miejsc pracy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ma ponad trzydziestoletnią historię działalności na rzecz Pracowników GK PGNiG. W ciągu tych lat organizacja zdobyła wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania branży, a także polityki paliwowo – energetycznej Polski. W najtrudniejszych nawet momentach nasz Związek zawsze poszukuje konsensusu w drodze dialogu społecznego, szukając równowagi między interesem państwa, powodzeniem Spółki dającej zatrudnienie i sprawom pracowniczym. Naszym działaniom zawsze przyświecał nadrzędny cel jakim jest zabezpieczenie interesów pracowniczych przy jednoczesnej dbałości o funkcjonowanie „specspółki” funkcjonującej w obszarze polskiej polityki energetycznej.

Szanowana Pani Premier,

Działania poprzedniej ekipy rządzącej były wobec PGNiG SA ukierunkowane wyłącznie na osiągnięcie maksymalnego zysku kosztem inwestycji i kosztem ludzi pracy. Doświadczyliśmy kompletnego braku dialogu społecznego, lekceważenia podstawowych spraw pracowniczych
i dehumanizacji w zbiorowych stosunkach pracy. Załogi Grupy Kapitałowej PGNiG od lat pracują na granicy bezpieczeństwa za niewielkie wynagrodzenia, a ich miejsca pracy są nieustannie zagrożone. Na Załogi nakładane są wciąż nowe obowiązki przy jednoczesnym „zamrożeniu” płac, przy nieustannie trwającym procesie cięcia kosztów pracy i nieustannej restrukturyzacji zatrudnienia. Brak inwestycji w rozwój branży i brak wizji dla jej przyszłości przynosi dzisiaj efekt w postaci realnego zagrożenia dla przyszłości polskiego górnictwa naftowego. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna z punktu widzenia interesu państwowego, która jednocześnie niesie ze sobą ogromne koszty społeczne. Pracownicy branży, którzy stali się uczestnikami tej trudnej rzeczywistości od kilku miesięcy czekają na poprawę ich sytuacji w związku ze zmianą polityczną w Polsce.
Zmiana na stanowiskach rządowych przyniosła Spółce nowy skład Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jest dla nas wszystkich sprawą oczywistą, że Rząd musi zapewnić właściwą realizację swojego programu poprzez skierowanie własnych ludzi na kluczowe stanowiska w firmach mających strategiczne znaczenie dla polityki energetycznej. Ta zmiana w GK PGNiG przyjęta została z nadzieją na nowe otwarcie dialogu społecznego tym bardziej, że jedną z pierwszych decyzji Prezesa Zarządu PGNiG SA było uznanie wkładu Załogi w zysk wypracowany przez Spółkę i wygaszenie trwającego sporu zbiorowego. Wypowiedzi Prezesa Zarządu PGNiG dotyczące przyszłości branży i jej Pracowników spowodowały, że Załogi zaczęły bardziej optymistycznie patrzeć na swoją przyszłość. Niestety szybko okazało się, że rzeczywistość odbiega od oczekiwań Strony Społecznej. Pragniemy zwrócić uwagę Pani Premier na sprawy Załogi GK PGNiG, które wywołują w Załogach głębokie zaniepokojenie:

 

 1. W Centrali Spółki PGNiG SA trwają zwolnienia Pracowników bez zachowania właściwych i oczekiwanych w toku zbiorowych stosunków pracy zasad. Pracodawca dokonuje reorganizacji Centrali bez dialogu z zakładowymi organizacjami związkowymi czy choćby poinformowania Pracowników jaki jest docelowy model struktury i jaki będzie docelowy poziom zatrudnienia. Zapytania o przynależność związkową dotyczą całych działów, bez wskazania osób, których może dotyczyć redukcja zatrudnienia, co powoduje ogromny stres u Pracowników i nosi znamiona mobbingu. Zwolnienia już objęły grupę ok. 20 osób, związki zawodowe nie otrzymały żadnych wyjaśnień mimo, iż zwracały się o wskazanie przyczyn redukcji zatrudnienia, określenia docelowej struktury centrali oraz podjęcia rozmów na temat osłon socjalnych dla zwalnianych Pracowników. Wszelkie sprawy pracownicze są w tym procesie lekceważone, wolnienia obejmują zwykłych pracowników, zatrudnionych od lat w Spółce, mających często specyficzną i potrzebną wiedzę fachową.
 2. W Polskiej Spółce Gazownictwa – największym podmiocie Grupy Kapitałowej PGNiG – w ciągu trzech lat, w ramach prowadzonego procesu restrukturyzacji zatrudnienia ze Spółki odeszło 1451 osób, przy jednoczesnym zwiększeniu zadań w Spółce na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Nowy Zarząd Spółki powołany przez Prezesa Zarządu PGNiG SA podjął dialog społeczny i w Spółce wypracowywany jest wspólnie nowy ład korporacyjny. Niepokój Załogi budzi jednak polityka kadrowa władz PSG. Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa wymienił kadrę menadżerską na kluczowych stanowiskach i zmiany kadrowe zaczęły gwałtownie przenosić się na niższe szczeble. Związki Zawodowe nie roszczą sobie prawa do kształtowania polityki kadrowej w zakresie doboru kadry menadżerskiej, jednak zmiany personalne zachodzące w Polskiej Spółce Gazownictwa stają się niebezpieczne z punktu widzenia technologicznego, a także są w niektórych przypadkach ogromną niesprawiedliwością. Większość Dyrektorów Zakładów Gazowniczych to wieloletni Pracownicy branży, którzy swoją drogę zawodową rozpoczynali na najniższych stanowiskach technicznych przez lata zdobywając wiedzę i doświadczenie w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy, wiążąc całe swoje życie zawodowe z gazownictwem. Nie oceniamy faktu związanego z doborem współpracowników przez władze Spółki, jednak Strona Społeczna zdecydowanie negatywnie przyjmuje fakt, że wieloletni doświadczeni fachowcy otrzymują wypowiedzenia bez jakiejkolwiek propozycji pracy na innym stanowisku. Powoływana jest kadra menadżerska bez żadnego doświadczenia w obszarze dystrybucji gazu, a jednocześnie Spółka pozbywa się ludzi, którzy mogą służyć wiedzą i doświadczeniem. Jest to duża niewdzięczność i niesprawiedliwość zwłaszcza, że dotyczy Pracowników, którzy często legitymują się dziesięcioleciami pracy w gazownictwie. Takie działanie może również być sporym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dostaw gazu i procesu inwestycyjnego.
 3. Powołana w ramach obliga gazowego Spółka PGNiG Obrót Detaliczny już w momencie rozpoczęcia funkcjonowania była w bardzo niekorzystnej sytuacji w stosunku do konkurencji. PGNiG Obrót Detaliczny już na wstępie jej działalności w ramach prowadzonego przez PGNiG SA programu oszczędnościowego narzucone miał warunki, które uniemożliwiały niezależny rozwój na zliberalizowanym rynku energii. W ramach tych procesów Spółka zamiast rozbudowywać sieć sprzedaży i skupić się na strategiach handlowych była zmuszona ograniczyć zatrudnienie i szukać oszczędności. W wyniku programów optymalizacyjnych od momentu powołania Spółki pracę utraciło ponad 400 Pracowników – ludzi od wielu lat związanych z bezpośrednią sprzedażą gazu. Nasz związek wielokrotnie monitował do poprzedniego Zarządu PGNiG SA oraz do Ministra Skarbu Państwa w obronie jedynej narodowej Spółki na detalicznym rynku handlu gazem. Polska uwolniła rynek gazu w niespotykanej nigdzie w Europie skali i jednocześnie nie wyposażyła własnego podmiotu w odpowiednie gwarancje i instrumenty, które pozwoliłyby wydzielonej z PGNiG SA Spółce Obrotu Detalicznego mierzyć się z konkurencją. Po zapowiedziach obecnego Rządu dotyczących odbudowy i wzmacniania podmiotów narodowych wszyscy liczyli na działania Właściciela zmierzające do szukania rozwiązań wspierających Spółkę, tymczasem nowy Zarząd Spółki wystosował do zakładowych organizacji pracowniczych pismo z zapytaniem o przynależność związkową wszystkich dyrektorów w Spółce, bez wyjaśnienia przyczyny zapytania jak i wskazania celu. Działanie to spowodowało, że Załoga pracująca w oparciu o absolutne minimum kadrowe i mająca za sobą trudny okres restrukturyzacji zatrudnienia zaczęła obawiać się o przyszłość i dalsze zatrudnienie. Należy podkreślić, że Pracownicy Spółki dają z siebie wszystko, aby wspólnie budować silny i konkurencyjny podmiot, niestety teraz na tych Pracowników padł blady strach, ponieważ nie mają jasnego komunikatu dotyczącego przyszłości PGNiG OD. Wszyscy liczyli na mobilizację i wsparcie tego sektora działalności, a w efekcie głównym obszarem aktywności obecnego Zarządu są roszady kadrowe.
 4. Wreszcie kwestia, która budzi w załogach GK PGNiG najwięcej kontrowersji i obaw – sytuacja Spółki Exalo Drilling. Exalo Drilling SA jest jedynym polskim podmiotem funkcjonującym w obszarze górnictwa naftowego, który powstał w wyniku połączenia spółek wiertniczych i serwisowych. Exalo Drilling miała stać się wiodącą, nie tylko na europejskim ale i światowym rynku polską, narodową firmą naftową. Tymczasem od początku funkcjonowania działalność Spółki opierała się na likwidacji jednostek, sprzedaży majątku, zwalnianiu fachowców i cięciu wszystkich możliwych kosztów. W wyniku tych działań Spółka jest niedoinwestowana i nie ma możliwości konkurowania z firmami z kapitałem zagranicznym. Strona Społeczna Grupy Kapitałowej nieustannie występowała w obronie narodowej firmy naftowej domagając się od poprzedniego Rządu wyjaśnień dlaczego zamiast budować potężną, narodową firmę, wszelkie działania zmierzają do jej upadłości, niszcząc wieloletnią historię i tradycję polskiej nafty. Dzisiaj nadzieja Pracowników Exalo Drilling na poprawę i odbudowę legła w gruzach decyzji obecnego Zarządu Spółki, który zamiast szukać rozwiązań, zleceń i możliwości inwestycyjnych, zawiadomił Stronę Społeczną o zastosowaniu grupowych zwolnień oraz grupowych wypowiedzeń warunków pracy i płacy. W wyniku grupowych zwolnień zatrudnienie ma utracić prawie 900 Pracowników. Tyle jeśli chodzi o zapowiedzi odbudowy narodowych firm.

 

Szanowna Pani Premier,

Związki Zawodowe działające w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa są reprezentacją spraw wielu tysięcy polskich pracowników. Wszyscy uczciwie i z oddaniem pracujemy ze świadomością, że silny podmiot, który osiąga sukces gospodarczy daje stabilne zatrudnienie i gwarantuje byt wielu polskich rodzin. Od lat walczymy o przyszłość Grupy Kapitałowej, która jest polskim, narodowym podmiotem głęboko zakorzenionym w historii naszego przemysłu. Przez wiele lat nikt nie chciał słyszeć tych argumentów, ponieważ najważniejszą kwestią była maksymalizacja zysku. Nie polemizujemy z oczywistym faktem, że działalność gospodarcza ma przynosić zyski, jednak staramy się zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii, które odnoszą się do naszej firmy. Grupa Kapitałowa PGNiG jest narodową Spółką, strategiczną w obszarze polskiej polityki pawliwowo – energetycznej. To usytuowanie podmiotu związane z nałożeniem na Spółkę obowiązków realizacji polityki państwa powoduje, że PGNiG SA nie może być nastawione wyłącznie na zysk przede wszystkim i ponad wszystko. Nadrzędnym celem działalności PGNiG SA jest wypełnienie misji jaką nakłada państwo i Pracownicy z tej misji wywiązują się wzorowo, profesjonalnie i z oddaniem otrzymując w zamian lata restrukturyzacji, lata w których nie było żadnych przeszeregowań płac, i w których Pracownik był tylko pozycją w kosztach. Fakt funkcjonowania PGNiG SA w obszarze społecznym nie wyklucza przecież sytuacji, w której ludzie znajdują w Spółce stabilne zatrudnienie, pracę bez obaw o bezpieczeństwo własne i obywateli, za godne wynagrodzenie pozwalające na normalne życie naszych rodzin.

PGNiG SA to nie tylko sama Spółka, ale szereg powiązanych kapitałowo podmiotów. Sama Spółka osiągnęła zysk, dlatego tak mało mówi się o potrzebie odbudowy polskiego sektora górnictwa naftowego i gazownictwa. Nikt nie wspomina też o ogromnym koszcie społecznym tego ekonomicznego sukcesu. Pani Premier w swoim expose powiedziała Polakom że bezpieczeństwo energetyczne to działania zmierzające do zagwarantowania w każdej sytuacji dostaw gazu i ropy. Ten cel Rządu nie może być zrealizowany bez silnej, stabilnej, doinwestowanej narodowej firmy. Jednocześnie największą wartością tej Firmy są ludzie, których nie można traktować instrumentalnie i bez szacunku dla ich pracy.
Rząd Pani Premier obiecał przywrócenie właściwych relacji społecznych, obiecał dialog i bezpośrednią rozmowę ze społeczeństwem. Opierając się na tej deklaracji liczymy na uwagę Pani Premier dla problemów kilku tysięcy zmęczonych ludzi, których nadzieje kolejny raz są zawodzone. Pani Premier w swoim expose powiedziała: „nasze życie składa się z małych spraw i tym małym codziennym sprawom moich rodaków chcę służyć”. Sprawy branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa to obok polskiej polityki energetycznej całe życie i byt tysięcy ludzi. Wszyscy rozumieją potrzebę zmian kadrowych na kluczowych stanowiskach, co ma być gwarancją dla wypełniania określonego programu Rządu. Nie można jednak zapomnieć, że te zmiany nie mogą być powodem niesprawiedliwości – znaczna część menadżerów osiągnęła swoje stanowiska wieloletnia pracą i wewnętrznym awansem zawodowym, więc odwoływanie ich z zajmowanych stanowisk bez propozycji innego miejsca pracy w Spółce jest nieuczciwe i budzi sprzeciw. Jest to również marnowanie ich kapitału jakim jest fachowość, wiedza i doświadczenie. Jeszcze większy sprzeciw budzi w nas decyzja o zwalnianiu zwykłych pracowników z niezrozumiałych i pozamerytorycznych powodów. Jednak wszystkich nas, najbardziej bulwersuje fakt uruchomienia zwolnień grupowych bez jakichkolwiek zabezpieczeń i osłon socjalnych, wprowadzonych w poszukiwaniu bieżących oszczędności zamiast szukania rozwiązań mających na celu ratowanie polskiego górnictwa naftowego.

Zwracamy się do Pani Premier, aby tak po ludzku wzięła pod uwagę, że za każdym podpisem o zwolnieniu z pracy stoi osobisty dramat pracownika i jego rodziny. To jest ta codzienna, mała sprawa dla której Pani Rząd obiecał uwagę – całe życie polskiej rodziny, która zostaje bez środków na utrzymanie.

Za Ogólnopolski Związek Zawodowy
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,

Przewodniczący
Dariusz Matuszewski

 

Zmieniony ( 20.04.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 230