Start arrow Wydarzenia
Wydarzenia
Podziękowanie Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
19.04.2015.

Wałbrzych, dnia 20 kwietnia 2015r.

Koleżanki i Koledzy  Przewodniczący Organizacji Oddziałów i Sekcji
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Członkowie Związku - Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG

Koleżanki i Koledzy,

W dniu 18  kwietnia  br. w Warszawie odbyła się Manifestacja Organizacji Związkowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, której celem było  przekonanie rządu do zmiany kierunku polityki i do działania w interesie pracowników oraz ich rodzin.

Z ramienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w manifestacji wzięło udział ponad tysiąc  naszych członków pod wspólnym hasłem „STOP  MAKSYMALIZACJI  ZYSKÓW  KOSZTEM PRACOWNIKÓW  GRUPY KAPITAŁOWEJ  PGNiG”.

W tej sprawie  jak i szeregu innych problemów pracowników  zatrudnionych w  większości spółek GK PGNiG  podczas manifestacji przewodniczący OZZGNiG  Dariusz Matuszewski złożył petycję w Ministerstwie Skarbu Państwa na ręce ministra Rafała Baniaka,  jak też podczas spotkania  przedstawił powody niezadowolenia wielotysięcznej  załogi naszej branży powodujące  domagania się swoich praw manifestując na ulicach Warszawy. Petycja została również przesłana do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego i do Pani Premier Ewy Kopacz.

W imieniu Prezydium  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  dziękujemy  wszystkim, którzy w ostatnią sobotę poświęcili swój wolny czas i wzięli udział w  manifestacji domagając się aby w prowadzonych procesach przez Zarządy Spółek GK PGNiG dążono do  rzeczywistych zmian służących rozwojowi branży , których celem byłby również człowiek i rodzina, pracownik i godna, bezpiecznie wykonywana praca a przede wszystkim stabilizacja zatrudnienia.

Jednocześnie Prezydium OZZGNiG  podkreśla, że to nie koniec. Czeka nas zapewne jeszcze  długa droga. Możemy się spodziewać, że zajęci sobą i kampanią wyborczą  rządzący i te protesty po raz kolejny zlekceważą.

Ale nie mamy  wątpliwości, że publicznie  pokazując  zjednoczenie i  wspólne działania  organizacji związkowych skupionych w OZZGNiG  osiągniemy swój cel.  

Istotnym jest również  aktywny udział w wyrażaniu swego niezadowolenia wspólnie z innymi grupami zawodowymi jak to miało miejsce  podczas manifestacji 18 kwietnia w Warszawie bo właśnie to  może przyczynić się do poprawy warunków pracy i godnego wynagrodzenia.

Dziękujemy za imponujące zaangażowanie naszych związkowców jak również wszystkim naszym sympatykom którzy szli w marszu protestu pod naszymi flagami.

Ze Związkowym Pozdrowieniem
PREZYDIUM  OZZGNiG

 


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Zmieniony ( 27.04.2015. )
 
Petycja do Ministra Skarbu Państwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
19.04.2015.

Wałbrzych, dnia 18 kwietnia 2015r.

PETYCJA

Pan Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa

Szanowny Panie Ministrze,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, reprezentujący kilkutysięczną rzeszę Członków, którzy są Pracownikami Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, domaga się od Ministra Skarbu Państwa podjęcia w ramach nadzoru właścicielskiego radykalnych działań, które zatrzymają systematyczny proces prowadzący do ruiny strategicznej dla Polski branży.

Pan, jako Minister Skarbu Państwa jest przedstawicielem najwyższej elity Platformy Obywatelskiej – partii nieprzerwanie  rządzącej w Polsce od roku 2007. Oznacza to bezsprzecznie, że jako obecny Minister Skarbu Państwa ma Pan prawny, polityczny i moralny obowiązek wzięcia na siebie odpowiedzialności za wszystkie działania, jakie mają miejsce w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie w ciągu ostatnich lat.

Nasz Związek jako organizacja pracownicza, dla której najważniejszym celem jest ochrona praw i interesów swoich Członków, wyraża głębokie zaniepokojenie przyszłością całej branży górnictwa naftowego i gazownictwa i negatywnymi skutkami jakie działania Ministerstwa Skarbu Państwa i kolejnych Zarządów PGNiG SA wywołują w Spółce i zdecydowanie protestuje przeciwko systematycznemu doprowadzaniu do upadku kolejnych Spółek Grupy Kapitałowej. Jako wyraziciele woli i jako głos Załóg PGNiG SA ostrzegamy, że podejmiemy wszelkie dostępne prawnie środki w jakie zostały wyposażone związki zawodowe, które pozwolą nam na obronę warunków pracy i stabilność zatrudnienia. Zapewniamy również, że podejmiemy z całą stanowczością wszelkie działania mające na celu obronę strategicznej dla Polski branży przed nieodpowiedzialnym działaniem osób zarządzających Spółką w imieniu Właściciela. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest Firmą zbudowaną na majątku i potencjale narodowym, co daje Załodze tym większe prawo do przeciwstawiania się rujnującym Firmę działaniom, a z drugiej strony nakłada na Rząd większą odpowiedzialność wobec społeczeństwa.

Polska branża górnictwa naftowego i gazownictwa od kilku lat nękana jest kolejnymi programami racjonalizacji, restrukturyzacji i optymalizacji, które wprowadzane są bez należytej dbałości o interes narodowy, bezpieczeństwo energetyczne kraju, jak również bez jakiejkolwiek dbałości o doświadczone, oddane i ciężko pracujące Załogi Grupy Kapitałowej. Zmiany wprowadzane są chaotycznie i nieprofesjonalnie, opierają się na nieprawdopodobnie kosztownych, a niedbałych i niefachowych opracowaniach firm doradczych, których sposób i cel powołania dla tak trudnej i specyficznej branży budzi wątpliwości u każdego Pracownika Spółki. Pragniemy przypomnieć Panu Ministrowi, że organizacje pracownicze działające w Grupie Kapitałowej PGNiG zawsze współdziałały z przedstawicielami Właściciela i Pracodawców Spółki, mając na względzie, iż tylko znalezienie równowagi między interesem pracowniczym a powodzeniem branży może przynieść pozytywne skutki dla narodowej gospodarki, społeczeństwa i Pracowników. Niestety od kilku lat obserwujemy odchodzenie od, i wreszcie całkowity zanik, najwyższych standardów dialogu społecznego, czemu towarzyszy obojętność Ministerstwa Skarbu Państwa i arogancja Zarządów PGNiG SA wobec Załóg i interesu narodowego. Konsultacje społeczne w obszarach strategicznych, najważniejszych dla działalności, stały się dla Platformy Obywatelskiej niepotrzebnym wtrącaniem się organizacji pracowniczych w podejrzane działania elity rządzącej, która uczyniła środowisko prywatnego biznesu najważniejszym podmiotem swojej polityki. Poprzedni Premier Rządu w publicznych wystąpieniach wielokrotnie podkreślał, jak ważny jest dla strategii energetycznej Polski sektor paliwowo – energetyczny, a realizacja polityki energetycznej nie tylko nie powinna, ale i nie może stać w sprzeczności z bezpieczeństwem zatrudnienia w tym sektorze. Zarówno były Premier, jak i obecna Pani Premier Ewa Kopacz wielokrotnie podkreślali w niemal każdym wystąpieniu, że  to społeczeństwo jest polską racją stanu, a dialog społeczny - najważniejszym narzędziem osiągania konsensu społecznego. Ogólnopolski Związek zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa stawia Panu Ministrowi pytanie, czy wytyczne Premiera Rządu nie dotyczą polskiego sektora paliwowo – energetycznego.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa stanowczo domaga się od Pana Ministra jasnego stanowiska Właściciela, które wyjaśni wszystkim, jaki jest cel systematycznego osłabiania pozycji branży górnictwa naftowego i gazownictwa na europejskim
i światowym rynku naftowym i gazowniczym, czemu i komu służą decyzje Ministerstwa Skarbu Państwa i kolejnych Zarządów PGNiG SA, w wyniku których – pod pretekstem optymalizacji i budowania wartości Grupy Kapitałowej – w istocie rzeczy kolejne podmioty branży zadłużają się  zostają postawione w stan likwidacji.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w imieniu wielotysięcznej, znękanej załogi domaga się odpowiedzi na najważniejsze pytania:

  1. Kto ponosi odpowiedzialność za utworzenie na bazie Spółek Grupy Kapitałowej Spółki PGNiG Technologie, która miała mieć ogromne perspektywy na rynku, a nawet debiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w rzeczywistości ma nieprawdopodobny dług i jej działalność doprowadziła do likwidacji BUG Gazobudowy w Zabrzu – podmiotu, który dysponował nowoczesnym parkiem sprzętowym i wysoko wykwalifikowaną kadrą fachowców? Gdzie są strategie biznesowe dla Spółki PGNiG Technologie, które miały doprowadzić do rozkwitu podmiotu, a w rzeczywistości działalność Spółki od samego początku polegała na restrukturyzacji zatrudnienia, wyprzedaży majątku i drastycznych cięciach kosztów pracy? Kto odpowiada za ogromny dług Spółki, za zwolnienie bez żadnych osłon kilkuset wieloletnich fachowców, za doprowadzenie Technologii do ruiny?

  2. Pytamy Pana Ministra, czy dysponuje wiedzą, jak realizowana jest szumna strategia rozwoju dla Spółki Naftowej Exalo Drilling, która powstała w wyniku połączenia spółek wiertniczych i serwisowych Grupy Kapitałowej PGNiG i miała być wiodącą na europejskim i światowym rynku polską, narodową firmą naftową. Czy Pan Minister ma świadomość, że biznesowy plan Spółki w obszarze rozwoju opiera się na wynajmowaniu za ogromne pieniądze biura dla władz podmiotu w prestiżowej lokalizacji, zaś w obszarze zysków skupia się od pierwszego dnia działalności na zwalnianiu fachowców, cięciu wszelkich możliwych kosztów pracy i systematycznej wyprzedaży majątku, który nie jest przecież prywatną własnością tylko stanowi majątek narodowy. Domagamy się przedstawienia stronie społecznej wyniku planu działalności gospodarczej, który był uzasadnieniem konsolidacji podmiotów wiertniczych i serwisowych. Gdzie obietnica zbudowania potęgi naftowej za pomocą działań wyłącznie biznesowych, którą Właściciel i Zarząd PGNiG publicznie obiecał polskiej gospodarce i polskiemu społeczeństwu? Domagamy się odpowiedzi na kolejne pytania, kto jest odpowiedzialny za brak zleceń, za niewykorzystane urządzenia, za biedę naszych Pracowników. Czy ktoś poniesie odpowiedzialność za niespełnioną obietnicę zbudowania potężnej spółki naftowej, czy też może strategicznym założeniem był plan zniszczenia narodowej firmy naftowej?

  3. Załogi Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa domagają się od Pana Ministra odpowiedzi, komu zależy na osłabieniu narodowej spółki na detalicznym rynku handlu gazem. Jaki jest powód tego, iż Polska uwolniła rynek gazu w niespotykanej nigdzie w Europie 55-procentowej wielkości, bez odpowiednich gwarancji i instrumentów, które pozwoliłyby wydzielonej z PGNiG SA Spółce Obroty Detalicznego mierzyć się z konkurencją? Czy Minister Skarbu Państwa ma świadomość, że Spółka Obrotu Detalicznego, odpowiadająca jako podmiot PGNiG SA za bezpieczeństwo energetyczne państwa, staje na rynku na straconej pozycji, czego wynikiem są natychmiastowe zwolnienia pracowników, niemal od pierwszego dnia działalności? Pragniemy przypomnieć, że poprzednia Pani Prezes Zarządu PGNiG SA przed Sejmową Komisją Skarbu Państwa zapewniała, że konsolidacja jest działaniem biznesowym i żaden pracownik w jej wyniku nie utraci pracy. Okazuje się jednak, iż to przysłowiowe „świstaki” będą pracowały w polskiej spółce handlu gazem.

  4. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa domaga się od Właściciela przedstawienia jasnej koncepcji dotyczącej struktury i sposobu funkcjonowania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., która jest efektem kolejnej cudownej koncepcji biznesowej. Powołanie jednej Spółki Gazownictwa na bazie sześciu, świetnie zorganizowanych i działających spółek dystrybucyjnych, przyniosło centralizację prowadzącą do degradacji jej regionalnych oddziałów co wprost kłóci się z podstawową koncepcją działalności tego typu podmiotu. Drastyczne i szeroko okrojone kompetencje ośrodków lokalnych wprost zmierzające do likwidacji Zakładów Gazowniczych, a także wdrażany w Spółce Program Poprawy Efektywności dają pełną podstawę, aby obawiać się najwyższych kosztów społecznych, jakie mogą zostać poniesione w Grupie Kapitałowej w wyniku ostatnich genialnych koncepcji konsolidacyjnych. Wdrażany Program Poprawy Efektywności Spółki, którego istotą stają się narzucone przez Właściciela nieustające cięcia kosztów, co w efekcie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa eksploatacji sieci gazowej, jak również bezpieczeństwa naszych Pracowników i Klientów, ze względu na zmniejszenie służb technicznych, co w sposób bezpośredni przełoży się na obsługę techniczną i jakościową sieci gazowej.


Szanowny Panie Ministrze,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jak również wszystkie działające w Grupie Kapitałowej organizacje pracownicze oczekują zmiany kierunku działań stosowanych wobec branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Oczekujemy również natychmiastowych istotnych zmian w strategii dla Grupy kapitałowej PGNiG, które położą kres procesowi prowadzącemu do upadku narodowej Spółki o znaczeniu strategicznym dla polityki energetycznej państwa. Oczekujemy wypełnienia obietnic składanych przez Premier Rządu
i podjęcia uczciwego dialogu społecznego ze Stroną Społeczną, którą stanowią wieloletni, doświadczeni fachowcy znający specyfikę działalności branży. Na świecie i w Europie władze podejmują działania, które mają na celu wzmocnienie pozycji narodowych firm, zwłaszcza funkcjonujących w obszarach strategicznych dla gospodarki, zaś w Polsce działania te prowadzą do ruiny i upadku Spółki, która mogłaby być jednym z najistotniejszych graczy na światowym rynku naftowym. Jedyną siłą, która przeciwstawia się takiej rozchwianej polityce są Pracownicy Spółki, którzy oddali jej wiele lat swojego życia, pracując z poczuciem wypełniania misji społecznej.

Organizacje pracownicze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa mają już dość oklepanej retoryki Platformy Obywatelskiej, według której związki zawodowe z zasady opierają się wszelkim zmianom i wkraczają w obszar zarządzania firmą, zarezerwowany dla menedżerów. Te puste slogany wyczerpały już swoją siłę przekazu, a sytuacja w Polskim Górnictwie Naftowym
i Gazownictwie wyraźnie pokazuje, iż to Strona Społeczna jest uczciwym obrońcą narodowej branży. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wraz z wielotysięczną rzeszą Pracowników oczekuje, że Rząd RP i jego Minister Skarbu Państwa weźmie odpowiedzialność za zwolnionych pracowników, za ludzi pracujących na granicy bezpieczeństwa i za coraz mniejsze wynagrodzenie – wreszcie, za Spółkę, w całości zbudowaną na narodowym majątku i będącą własnością społeczeństwa. Domagamy się wskazania osób odpowiedzialnych za zwolnienia Pracowników, wyprzedany majątek, utracony rynek, brak zleceń i zagrożenia dla Załóg. Domagamy się natychmiastowego zaprzestanie chocholego tańca programów, koncepcji, firm doradczych i wyrzucania w błoto nieprawdopodobnych pieniędzy przy jednoczesnych drastycznych oszczędnościach po stronie kosztów pracy. Oczekujemy, że Pan Minister w trybie nadzoru właścicielskiego, kierowany poczuciem odpowiedzialności za Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmie działania, które zatrzymają proces upadku Spółki.

Decyzje polityczne dotyczące obsadzania kluczowych dla branży górnictwa naftowego i gazownictwa stanowisk zarządczych skutkują brakiem ciągłości procesów, chaotycznym i nieodpowiedzialnym zarządzaniem, brakiem profesjonalizmu i kompetencji. Powoływanie do władz tak ważnej Spółki ludzi uwikłanych w niejasne afery, mających za sobą ogromne porażki i którzy w społeczeństwie kojarzą się jako niekompetentni staja się zagładą dla narodowej branży. Brak nadzoru właścicielskiego i zainteresowania Ministra Skarbu Państwa wobec PGNiG SA może przynieść katastrofalne skutki dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego, jednocześnie stają się przyczyną wielu negatywnych skutków dla Pracowników branży. Obowiązkiem naszego Związku jest stać na straży interesów pracowniczych naszych Członków i będziemy o realizacje tego celu walczyć z całą stanowczością i determinacją. Uważamy, że Załoga branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa poniosła wystarczający koszt społeczny, który nie był wynikiem potrzeby poprawy sytuacji ekonomicznej a jedynie skutkiem nieodpowiedzialnego i niefachowego Zarządzania. Mamy dosyć traktowania ludzi ciężkiej pracy jak nic nieznaczące pionki w politycznej grze elity rządzącej o ich kariery, władzę, wielkie pieniądze i ochronę prywatnych interesów. Strona Społeczna GK PGNiG oczekuje od Ministerstwa Skarbu Państwa naprawy sytuacji, rozliczenia się z publicznych obietnic sukcesu ekonomicznego wynikającego z procesów konsolidacyjnych a przede wszystkim spełnienia obietnicy dotyczącej warunków pracy i stabilnego zatrudnienia dla naszych Pracowników. W przeciwnym razie Organizacje Pracownicze branży będą zmuszone do podjęcia działań wynikających z uprawnień związków zawodowych do walki o zagrożone prawa i interesy pracownicze.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Przewodniczący Dariusz Matuszewski

Zmieniony ( 19.04.2015. )
 
Odezwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.04.2015.

Wałbrzych, dnia 18 marca 2015r.

Koleżanki i Koledzy
Przewodniczący Organizacji Oddziałów i Sekcji
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Członkowie Związku – Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG

Koleżanki i Koledzy,

Kolejny rok Zarząd PGNiG wykazuje w raporcie znaczny wzrost zysku, z którego Właściciel – Minister Skarbu Państwa – podobnie jak w latach ubiegłych pobierze, a raczej wydusi ze  Spółki maksymalną dywidendę, bez oglądania się na jakiekolwiek potrzeby Załóg, które uczciwie i ciężko pracują w coraz trudniejszych warunkach, bez przeszeregowań i w ciągłej obawie o przyszłość.

Na spotkaniach z Właścicielem i jego przedstawicielami wciąż słyszymy, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przyjęło i konsekwentnie realizuje właściwe kierunki rozwoju, że jest to Spółka bardzo dobrze oceniana na rynku. Zapewne takie stwierdzenia cieszyłyby Pracowników i byłyby powodem do dumy i pracy bez obaw o przyszłość, gdyby nie fakt że, przedstawiane przez Stronę Społeczną na bezpośrednich spotkaniach
w Ministerstwie, czy też w pismach kierowanych do Rządu RP, problemy Spółek Grupy Kapitałowej, a co za tym idzie problemy pracownicze nie znajdują zrozumienia.

Tymczasem, Pracownicy Spółek Zależnych pracują w atmosferze nieustannego zagrożenia miejsc pracy, obaw o przyszłość swoją i swoich rodzin, zgadzając się na coraz bardziej niegodne warunki pracy i płacy, nie mając przynajmniej od trzech lat jakiegokolwiek poczucia stabilizacji w życiu zawodowym i rodzinnym. Prowadzone procesy konsolidacji, optymalizacji i oszczędności we wszystkich segmentach Grupy Kapitałowej PGNiG sprowadzają się przede wszystkim do redukcji zatrudnienia, obniżania wynagrodzeń czy wypowiadania zapisów zakładowych układów zbiorowych pracy. Wszelkie biznesowe koncepcje polegają wyłącznie na szukaniu oszczędności po stronie kosztów pracowniczych, nie prezentując żadnej strategii rozwojowej, nie mówiąc o poprawie warunków dla Załóg. Znaczna część Pracowników Grupy Kapitałowej mających długoletni staż pracy, specjalistyczne przygotowanie zawodowe niezbędne w naszej specyficznej branży, wyczekuje na programy dobrowolnych odejść, aby szukać dla siebie miejsca poza Grupą Kapitałową, i nie patrząc na osiągnięcia oraz dorobek zawodowy i wieloletnie budowanie swojej kariery, zaczynać wszystko od nowa z obawy przed nagłą utratą pracy bez jakichkolwiek zabezpieczeń dla swoich Rodzin.

Dziś nie ma już w Grupie kapitałowej Spółki Gazobudowa Zabrze – w wyniku jej likwidacji, niezawinionej zupełnie przez Pracowników, którzy tworzyli wyspecjalizowaną kadrę świetnych fachowców, kilkusetna Załoga Gazobudowy znalazła się na bruku bez gwarantowanych w umowie społecznej odpraw osłonowych. Nasze Koleżanki i Koledzy z Gazobudowy zapłacili najwyższą cenę społeczną za niekompetencję osób zarządzających i bezwzględność Właściciela.

Załogi skonsolidowanych w PGNiG Technologie Spółek w tj: Naftomet, Naftomontaż i Gazoprojekt mimo restrykcyjnych oszczędności i zwolnionych setek pracowników, biorąc pod uwagę wielomilionowe straty Technologii i zaciągnięte kredyty żyją w ogromnym napięciu i strachu, że każdy następny miesiąc może przynieść utratę pracy dla wszystkich zatrudnionych.

Spółka Geofizyka Kraków po odejściu znacznej części pracowników w ramach programów osłonowych, zwalnia co miesiąc po 29 osób, aby nie wejść w zwolnienia grupowe. Znaczna część pracowników oczekuje na pracę w domach na tzw. „postojowym” otrzymując 60% i tak mocno okrojonego wynagrodzenia w wyniku wypowiedzenia zapisów ZUZP.

Spółka Exalo Driling, która powstała na bazie skonsolidowanych spółek poszukiwań nafty i gazu, po przeprowadzeniu programu restrukturyzacji zatrudnienia oraz procesu alokacji pracowników na odległe placówki, jak również po przeprowadzeniu procesu radykalnych cięć kosztów pozapłacowych, nadal jest w dramatycznej sytuacji i wykorzystuje swój potencjał w wykonywaniu prac tylko w 50%, a Pracownicy wracający z kontraktów zagranicznych nie znajdują zatrudnienia w Spółce.

Wreszcie, największa w Grupie Kapitałowej Polska Spółka Gazownictwa, której przychody są regulowane przez agencje rządowe, a  dotychczasowe rosnące z roku na rok zyski powinny zapewniać stabilizację zatrudnienia, prowadzi w ramach przyjętej przez Zarząd PGNiG Strategii Budowania Wartości Grupy Kapitałowej, optymalizację kosztów pracy wdrażając jednocześnie w trybie niezwykle szybkim i nieprofesjonalnym reorganizację  jednostek terenowych, czyli mówiąc wprost – redukcję zatrudnienia na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółki na terenie całej polski. Na dzień dzisiejszy, skala zwolnień Pracowników w PSG uzależniona jest od ilości ludzi, którzy nie wytrzymają napięcia i podejmą decyzję o zgłoszeniu się do programu dobrowolnych odejść.

Taki sam model prowadzenia polityki optymalizacyjnej został zastosowany w powołanej Spółce PGNiG Obrót Detaliczny, w której następują likwidacje Biur Obsługi Klienta, konsolidacje działów i jednostek terenowych prowadzące do kolejnych redukcji zatrudnienia, w Spółce, którą w wyniku Dyrektyw UE i niespotykanej w Europie skali uwolnienia rynku gazu rzucono na konkurencyjny rynek nie dając jej mechanizmów regulujących ceny. Pracownicy obszaru handlu przez ostatnie lata przechodzili centralizację, decentralizację i reorganizację, aż wreszcie wydzielenie z PGNiG SA do zewnętrznego podmiotu pracując w zupełnym braku poczucia stabilizacji zatrudnienia.

Koleżanki i Koledzy,

W związku z tym, że wszystkie te wymienione działania wobec Grupy Kapitałowej PGNiG,  a przede wszystkim z faktem, iż działania te w sposób bezpośredni i negatywny dotyczą Pracowników, wobec sytuacji, w której trudno dziś nawet określić ile tysięcy Pracowników zostanie zwolnionych w całej Grupie Kapitałowej, jak również w obliczu braku reakcji i dialogu z Ministrem Skarbu Państwa zmuszeni jesteśmy do podjęcia działań pokazujących problemy i zagrożenia jakie spotykają Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG.

W związku z powyższym, wzywamy Was Koleżanki i Koledzy Związkowcy OZZ GNiG, Pracownicy i  Sympatycy Związku, jak również wszystkie organizacje związkowe działające w naszej branży do wzięcia udziału w manifestacji organizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w Warszawie, w dniu 18 kwietnia br.(sobota).

Zgodnie z ustaleniami z organizatorami, podczas manifestacji nasz Związek będzie miał możliwość przedstawienia postulatów Strony Społecznej GK PGNiG pod Ministerstwem Skarbu Państwa, a także złożenia petycji Ministrowi. Od tego, ilu z nas będzie uczestniczyć w manifestacji wyrażającej protest przeciwko działaniom w naszej branży, które w sposób bezpośredni zagrażają najistotniejszym prawom pracowniczym zależy, czy nasz głos będzie słyszalny, a stawiane postulaty dotrą do adresata. Nie możemy pozostawać obojętni  sytuacji, w której Strona Społeczna jest systematycznie i konsekwentnie pozbawiana godnych warunków pracy, a przede wszystkim zatrudnienia. Musimy wspólnie – wszyscy Pracownicy – domagać się, aby rządzący naszym krajem zaczęli realizować obietnice dotyczące wprowadzania standardów kapitalizmu społecznego na wzór innych krajów Unii Europejskiej. Musimy solidarnie i głośno zaprotestować wobec sytuacji, w której Rząd faworyzuje i dba wyłącznie o interesy biznesu, nie zachowując nawet pozorów równowagi kapitału i pracy, traktując społeczeństwo jak tanią i nic nie znaczącą siłę roboczą, pozbawioną praw do godnego życia.

O kwestiach organizacyjnych poinformowani będą Przewodniczący Oddziałów Związku i do nich prosimy kierować zgłoszenia uczestnictwa w manifestacji. Liczymy, że dotychczas zgłaszane protesty i niezadowolenia Pracowników w poszczególnych jednostkach naszej branży z terenu całej Polski, zostaną zamanifestowane przez Państwa pod siedzibą Właściciela – Ministra Skarbu Państwa.

Ze związkowym pozdrowieniem,
Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 
Wielkanoc 2015 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
01.04.2015.
Image
Zmieniony ( 01.04.2015. )
 
Pismo do Prezesa Zarządu PSG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.04.2015.

Wałbrzych, dnia 31 marca 2015r.

Pan Sylwester Bogacki
Prezes Zarządu
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

W dniu 11 marca Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa zwrócił się do Pana z wnioskami o rozpoczęcie rozmów dotyczących polityki płacowej w 2015 roku wskazując ogólne postulaty dotyczące ukierunkowania tych rozmów szukając równowagę miedzy dobrem pracownika i powodzeniem firmy. Niestety w wyniku spotkania Strony Społecznej z Pracodawcą w dniu 19 marca br. Zarząd Spółki ustosunkował się do przedstawionych postulatów przedstawiając propozycje w żaden sposób nieadekwatne do prezentowanych wyników finansowych Spółki za rok 2014.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa stwierdza, że Zarząd Spółki przyjął politykę maksymalizacji zysku opartą w większości na minimalizowaniu świadczeń pracowniczych. W obecnej sytuacji publikowanie wywiadu z Panem Prezesem dotyczącego znakomitych wyników wypracowanych w ubiegłym roku adresowanego do wszystkich Pracowników na portalu Spółki, gdy jednocześnie odrzucony został postulat Strony Społecznej dotyczący zwyczajowej wypłaty premii świątecznej w wysokości 1000 złotych czy też kolejny rok nieuwzględnianie postulatu wzrostu wskaźnika wynagrodzeń uznając wszystkie stawiane postulaty za wygórowane, świadczy o braku jakiejkolwiek woli nie tylko do relacji partnerskiej ze związkami zawodowymi ale wprost brakiem poszanowania dla tysięcy ludzi pracy, którzy z właściwym zaangażowaniem wielokrotnie po redukcjach zatrudnienia, wykonując coraz większy zakres obowiązków na ten wskazywany chwalebnie zysk mieli wpływ bezpośredni.

W związku z powyższym Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami) przedstawia następujące żądania:

 

  1. Wzrost wskaźnika wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku o 4%
  2. Wypłatę nagrody rocznej za rok 2014
  3. W przypadku braku realizacji postulatu o wypłacie premii na Święta Wielkanocne, wypłatę premii urlopowej w czerwcu w wysokości 1000 złotych na pracownika
  4. Wypłatę premii świątecznej na Święta Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu b.r. w wysokości 1000 złotych na pracownika
  5. Rozpoczęcie negocjacji ze Stroną Społeczną nad Regulaminem Premiowania celem wdrożenia go od 1 lipca b.r.

Nieuwzględnienie żądań do dnia 14 kwietnia br. traktować będziemy jako wszczęcie sporu zbiorowego . Uprzedzamy o możliwości przeprowadzenia akcji protestacyjnych do strajku włącznie.

Za Prezydium

Przewodniczacy OZZGNiG
Dariusz Matuszewski

Do wiadomości:

Rada Nadzorcza PSG
Pan Mariusz Zawisza Prezes Zarządu PGNiG SA
Pan Waldemar Wójcik Wiceprezes Zarządu PGNiG SA
– Przedstawiciel Załogi w Zarządzie PGNiG SA
Związki Zawodowe PSG
Załoga Polskiej Spółki Gazownictwa

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 81 z 230