Start arrow Statut Związku
Statut Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
17.07.2007.
Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
  

Rozdział III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

Art. 9

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa działa w terenie poprzez Oddziały Związku, zwane dalej „Oddziałami”, oraz Sekcje posiadające osobowość prawną zwane dalej „Sekcjami” funkcjonującymi w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. w Oddziałach PGNiG SA i Spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG SA oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z branżą górnictwa naftowego i gazownictwa.
 2. Oddział Związku może zrzeszać członków będących pracownikami jednego pracodawcy.
 3. Oddział Związku jest zakładową organizacja związkową w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 4. Oddział Związku może powoływać sekcje, jesli jego działalność obejmuje szeroki zakres terytorialny.
 5. Oddział Związku, który w wyniku zmiany struktury pracodawcy utracił status zakładowej organizacji związkowej może na wniosek Delegatów Oddziału zostać powołany przez Prezydium Związku jako Sekcja.
 6. Oddział może zwrócić się do Prezydium Związku o nadanie Sekcji osobowości prawnej. Zakres praw i obowiązków Sekcji posiadającej osobowość prawną określa Statut Związku.
 7. Sekcje posiadające osobowość prawną nie mają statusu zakładowych organizacji związkowych w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 8. Sekcje posiadające osobowość prawną są jednostkami organizacyjnymi (terenowymi) Oddziału Związku, a zakres ich uprawnień określa Statut, prawo pracy oraz dokumentacja związkowa Oddziału.
 9. Oddział Związku oraz Sekcja posiadająca osobowość prawną nie może liczyć mniej niż 10 członków.
 10. Powołania nowego Oddziału Związku oraz Sekcji dokonuje Prezydium po wniosku miejscowo i organizacyjnie właściwej grupy inicjatywnej w terminie do 30 dni od złożenia uchwały.
 11. Oddział Związku oraz Sekcja posiadająca osobowość prawną są zobowiązane do:
  1. Przestrzegania zapisów Statutu.
  2. Wykonywania uchwał władz Związku.
  3. Czynnego uczestnictwa w życiu Związku.
  4. Stosowania się do wytycznych programowych dla działania Związku.
  5. Bieżącego odprowadzania ustalonej składki członkowskiej.
 12. Oddział Związku reprezentuje Przewodniczący Oddziału Związku.
 13. Sekcję posiadająca osobowość prawną reprezentuje Przewodniczący Sekcji, w zakresie działania Sekcji.
 14. Do składania oświadczeń woli w sprawach prawnych dotyczących Oddziału Związku oraz reprezentowania Oddziału Związku na zewnątrz upoważniony jest Przewodniczący Oddziału Związku.
 15. Zarząd Oddziału może upoważnić inne osoby do reprezentowania Oddziału określając zakres tych uprawnień.
 16. Członkowie Związku opłacają składki w Oddziale Związku oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną wg zasad określanych w Oddziałach i Sekcjach.
 17. Oddział Związku oraz Sekcja posiadająca osobowość prawną może przyznawać zasiłki, nagrody i zapomogi w miarę własnych możliwości finansowych. Szczegółowe zasady oraz wysokość przyznawanych środków finansowych zatwierdzają Zgromadzenia Oddziałów i Sekcji.
 18. Oddział Związku, a w przypadku prowadzenia odrębnej polityki finansowej Sekcja, odprowadza na ogólne konto Związku w okresach miesięcznych lub kwartalnych składkę, której wysokość od członka Związku czynnego zawodowo jest uchwalana przez Radę Krajową.
 19. Oddziały Związku są zorganizowane w sektorach określających obszar działalności branżowej:
  1. Sektor Handlowy
  2. Sektor Gazownictwa
  3. Sektor Naftowy i Zaplecza
 20. Ciałem opiniotwórczym Sektora są Przewodniczący Oddziałów i Sekcji posiadających osobowość prawną wchodzący w skład Sektora, będący Członkami Rady Krajowej Związku.
 21. Sektorem kieruje Wiceprzewodniczący Związku – Kierownik Sektora.
 22. Sektor reprezentuje Przewodniczący Związku i Kierownik Sektora – Wiceprzewodniczący Związku.
 23. Posiedzenie Sektora zwołuje Przewodniczący Prezydium Związku na wniosek Kierownika Sektora, który przygotowuje i prowadzi posiedzenie.
 24. Posiedzenie Sektora zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.

Art. 10

 1. Osobowość prawną posiada Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Oddziały Związku.
 2. Sekcja Oddziału może posiadać osobowość prawną. Sekcja uzyskuje osobowość prawną, którą nadaje Prezydium Związku w formie uchwały.
 3. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych na szczeblu Oddziałów Związku przysługuje działającym łącznie Przewodniczącemu Oddziału wraz z drugą osobą wskazaną przez Zarząd Oddziału Związku tylko do wysokości majątku będącego w posiadaniu tej organizacji.
 4. W Sekcjach posiadających osobowość prawną upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych przysługuje działającym łącznie Przewodniczącemu Sekcji wraz z druga osobą wskazaną przez Zarząd Sekcji do wysokości majątku będącego w posiadaniu tej organizacji.
 5. Za wszelkie zobowiązania Oddziału Związku i Sekcji odpowiadają władze Oddziału Związku i Sekcji.

Art.11

 1. Oddziały i Sekcje Związku działają na podstawie Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
 2. Oddziały Związku mogą posługiwać się rejestrem KRS właściwym dla Oddziału, jeżeli rejestracja nastąpiła przez przekształceniem w jednolity związek.
 3. Nowotworzone Oddziały i Sekcje posiadające osobowość prawną posługują się rejestrem KRS właściwym dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Art. 12

Przewodniczący Oddziału Związku i Sekcji posiadającej osobowość prawną jest zobowiązany do przesyłania do biura Związku informacji dotyczącej Oddziału i Sekcji co najmniej raz do roku bez wezwania oraz na każde wezwanie Związku. Informacja ta powinna zawierać w szczególności:

 1. Ilość członków Oddziału Związku
 2. Aktualne dane teleadresowe
 3. Informacje o zmianie danych dotyczących Oddziału oraz Sekcji.Zmieniony ( 19.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł