Start arrow Statut Związku
Statut Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
17.07.2007.
Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
 

Rozdział VI
ORGANY ZWIĄZKU

Art. 18

 1. Władzami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa są:
  1. Zgromadzenie Delegatów Związku
  2. Rada Krajowa Związku
  3. Prezydium Związku
  4. Komisja Rewizyjna
 2. Władzami Oddziałów Związku - zakładowych lub międzyzakładowych są:
  1. Zgromadzenie Oddziału Związku
  2. Zarząd Oddziału Związku
  3. Prezydium Oddziału Związku w przypadku jego powołania
  4. Komisja Rewizyjna Oddziału Związku
 3. Władzami Sekcji są:
  1. Zgromadzenie Sekcji
  2. Zarząd Sekcji
  3. Prezydium Sekcji w przypadku jego powołania
  4. Komisja Rewizyjna Sekcji z zastrzeżeniem, że Komisja Rewizyjna Sekcji jest wybierana w Sekcjach posiadających osobowość prawną, które prowadzą własną politykę finansową.

Art. 19

 1. Funkcje w organach wymagające oddelegowania pełni się w oparciu o Ustawę o związkach zawodowych oraz porozumień z pracodawcami.
 2. Organy Związku są obowiązane strzec samorządności i niezależności oraz kierować się w swojej działalności zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności.
 3. Uchwały Organów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Organu, chyba że Statut stanowi inaczej.
 4. Kadencja organów trwa cztery lata.
 5. Wszystkie jednostki organizacyjne i terenowe Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa obowiązuje kadencja zgodna z kadencją Związku.

Art. 20

 1. Najwyższym organem Związku jest Zgromadzenie Delegatów, których liczbę ustala się wg klucza liczebności Oddziału Związku oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną, od których Oddział Związku oraz Sekcja posiadająca osobowość prawną odprowadza składki członkowskie:
  1. liczący do 50 członków: 1 Delegat
  2. Oddział Związku liczący od 51 do 100 członków 2 Delegatów
  3. Oddział Związku liczący od 101 do 200 członków 3 Delegatów
  4. Oddział Związku liczący od 201 do 400 członków 4 Delegatów
  5. Oddział Związku liczący od 401 do 600 członków 5 Delegatów
  6. Oddział Związku liczący od 601 do 800 członków 6 Delegatów
  7. Oddział Związku liczący od 801 do 1000 członków 7 Delegatów
 2. Przewodniczący Oddziału Związku oraz Przewodniczący Sekcji posiadającej osobowość prawną z chwilą wyboru otrzymuje mandat Delegata na Zgromadzenie w ramach limitu mandatów Oddziału Związku oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną.
 3. Zgromadzenie Delegatów odbywa się co najmniej raz do roku.
 4. Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów Związków należy w szczególności:
  1. Wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, członków Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Związku.
  2. Określenie głównych kierunków i programów działania Związku oraz podejmowanie decyzji o działalności gospodarczej i majątkowej.
  3. Występowanie z inicjatywami w sprawach szczególnie ważnych dla członków Związku.
  4. Coroczna ocena funkcjonowania i działalności Rady Krajowej i Prezydium Związku.
  5. Uchwalanie Ordynacji Wyborczej.
  6. Interpretacja postanowień Statutu.
  7. Uchwalanie Statutu oraz zmian w Statucie.
 5. Uchwały dotyczące zmiany i uzupełnienia Statutu dla swej ważności wymagają bezwzględnej większości głosów (50%+1) przy obecności co najmniej połowy Delegatów.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Związku zwołuje się na wniosek 2/3 składu Rady Krajowej Związku lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Oddziału Związku zwołuje się na wniosek 2/3 członków Oddziału lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Art. 21

 1. W okresie między Zgromadzeniami Delegatów Rada Krajowa Związku jest organem stanowiącym Związku.
 2. Rada Krajowa Związku składa się z Przewodniczących Oddziałów Związku oraz Przewodniczących Sekcji posiadających osobowość prawną.
 3. Do kompetencji Rady Krajowej Związku należy w szczególności:
  1. Uchwalanie planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność Statutową oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji.
  2. Określanie głównych kierunków działalności Związku.
  3. Przyjmowanie stanowisk i podejmowanie uchwał w sprawach związanych z celami i zadaniami Związku.
  4. Podejmowanie decyzji w sprawach sporów zbiorowych, strajków i innych form protestu.
  5. Zatwierdzanie regulaminów obowiązujących wszystkie struktury związkowe.
  6. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku.
  7. Rekomendowanie Delegatom zapisów Statutu oraz Ordynacji Wyborczej.
  8. Likwidacja Oddziału oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną.
 4. Uchwały Rady Krajowej Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 5. Posiedzenia Rady Krajowej Związku odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Art. 22

 1. W okresie między posiedzeniami Rady działalnością Związku kieruje kolegialnie Prezydium Związku.
 2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz członkowie Prezydium pochodzą z wyboru.
 3. Szczegółowe zasady wyborów określa Ordynacja Wyborcza Związku.
 4. Prezydium Związku składa się z:
  1. Przewodniczącego Związku
  2. Trzech Wiceprzewodniczących – Kierowników Sektorów
  3. Piętnastu Członków Prezydium – 5 członków Prezydium z Sektora Handlowego, 5 członków Prezydium z Sektora Gazownictwa, 5 członków Prezydium z Sektora Naftowego i Zaplecza.
 5. Do kompetencji Prezydium Związku należy w szczególności:
  1. Zwoływanie zwyczajnych Zgromadzeń Delegatów oraz przygotowanie materiałów na posiedzenie.
  2. Zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej Związku i przygotowanie materiałów na posiedzenie.
  3. Reprezentowanie Związku wobec pracodawców i ich organizacji, organów władzy państwowej i samorządowej, organizacji politycznych i społecznych, organizacji związkowych a także w stosunkach międzynarodowych.
  4. Przedstawianie Radzie Krajowej Związku wniosku o wykreślenie z rejestru jednostek terenowych Związku Oddziału oraz Sekcji posiadającej osobowość prawną.
  5. Przyjmowanie nowych Oddziałów Związku.
  6. Nadawanie Sekcji osobowości prawnej na wniosek Delegatów Oddziału, który powołuje Sekcję.
  7. Ustalanie ilości etatów biura Związku.
 6. Przewodniczący Związku kontroluje i organizuje pracę pracowników biura Związku.
 7. Posiedzenia Prezydium Związku zwołuje Przewodniczący Związku lub na jego wniosek Wiceprzewodniczący, Przewodniczący kieruje jego obradami proponując porządek obrad.
 8. Posiedzenia Prezydium Związku odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 9. Uchwały Prezydium Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Prezydium.
 10. Do składania oświadczeń woli w sprawach prawnych oraz reprezentowania na zewnątrz upoważniony jest Przewodniczący Związku.
 11. Prezydium może upoważnić inne osoby do reprezentowania Związku określając zakres tych uprawnień.
 12. W Zgromadzeniach Oddziałów Związku uczestniczy Przewodniczący Związku lub Wiceprzewodniczący – Kierownik Sektora, którego Oddział ma Zgromadzenie.

Art. 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku podległym wyłącznie Zgromadzeniu Delegatów.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. Kontrola realizacji uchwał Zgromadzenia Delegatów, Rady Krajowej Związku oraz Prezydium Związku.
  2. Kontrola gospodarki finansowej.
  3. Przedkładanie Zgromadzeniu Delegatów sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz przedkładanie Delegatom wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydium Związku.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego inny członek Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Prezydium Związku z głosem doradczym.
 4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji i kieruje jej pracami.
 5. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.Zmieniony ( 19.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł