Start
Posiedzenie Prezydium OZZ GNiG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
27.01.2016.
Image
 
INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA


Jugowice, dnia 21 stycznia 2016r.


Pierwsze posiedzenie Prezydium OZZ GNiG w roku 2016 otworzył Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski. Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący poprosił zebranych o chwilę ciszy dla uczczenia pamięci o zmarłym Koledze Henryku Grzedze. Przewodniczący Związku wspomniał sylwetkę Kolegi Henryka Grzegi i przebieg jego działalności na rzecz naszego ruchu związkowego.


Prezydium Związku omówiło bieżące kwestie dotyczące sytuacji w Grupie Kapitałowej PGNiG, przede wszystkim w kontekście zmian osób zarządzających branżą. Strona Społeczna Grupy Kapitałowej PGNiG ma nadzieję na nowe otwarcie dialogu społecznego. Przewodniczący Związku poinformował Prezydium o spotkaniu Przewodniczących Central Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej z nowym Prezesem Zarządu PGNiG SA Panem Piotrem Woźniakiem. Przedstawiciele Organizacji Związkowych podkreślili jak istotne jest wznowienie negocjacji na forum Związkowej Komisji Koordynacyjnej, która przez wiele prezentowała stanowiska i postulaty Strony Społecznej, które na drodze dialogu społecznego mogły znaleźć rozwiązanie. Prezes Zarządu PGNiG SA wyraził wolę dialogu ze Stroną Społeczną. Zaznaczył jednocześnie, że instytucjonalne otwarcie dialogu oraz wszelkich negocjacji stron relacji przemysłowych w branży nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu na Prezesa Zarządu PGNiG.

Prezydium omówiło najważniejsze kwestie dotyczące spraw pracowniczych w Grupie Kapitałowej PGNiG:

 1. Zakończenie sporu zbiorowego w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie i decyzja Prezesa Zarządu PGNiG SA dotycząca uruchomienia nagrody rocznej za rok 2014 dla Pracowników Spółki w wysokości postulowanej przez Stronę Społeczną.
 2. W związku z porozumieniem w sprawie nagrody rocznej Pracownicy Spółki PGNiG Obrót Detaliczny otrzymali nagrodę roczną za rok 2014. Nagroda dla Pracowników Spółki została wypłacona w części przez Spółkę PGNiG OD, natomiast za siedem miesięcy 2014r. nagrodę wypłaciło PGNiG SA.
 3. Wysokość nagrody rocznej, która została uruchomiona dla Pracowników PGNiG SA w odniesieniu do wysokości nagrody rocznej wypłaconej Pracownikom Polskiej Spółki Gazownictwa spowodowała, że nasz Związek zwrócił się do Zarządu PSG, a także do Prezesa Zarządu PGNiG SA o podjęcie negocjacji mających na celu wyrównanie dysproporcji w wysokości nagrody rocznej za rok 2014.


Wiceprzewodniczący Związku Szefowie Sektorów przedstawili bieżącą informację dotyczącą poszczególnych obszarów działalności Związku:

 1. Kolega Eugeniusz Postawa Szef Sektora Naftowego i Zaplecza poinformował Prezydium, że sytuacja Spółek Naftowych i Serwisowych nadal jest bardzo trudna. W najgorszej sytuacji są obecnie Geofizyki, na co składa się wiele czynników zewnętrznych, przede wszystkim niska cena za baryłkę ropy naftowej i związany z tym światowy kryzys na rynku poszukiwań.
 2. Kolega Mariusz Gierczak Szef sektora Handlowego przedstawił członkom Prezydium informację dotyczącą bieżących spraw w Spółce PGNiG OD. W Spółce nadal trwają prace dotyczące uzgodnienia najważniejszych dokumentów regulujących środowisko pracy. Na finiszu jest kwestia uzgadniania Regulaminu premiowania i wynagradzania w Spółce PGNiG OD. Zarząd Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego rozpoczął rozmowy z Pracodawcą dotyczące ujednolicenia czasu pracy Biur Obsługi Klienta. Kolega Adam Marek Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Spółce PGNiG OD przedstawił informację na temat działalności Społecznej Inspekcji Pracy w Spółce.
 3. Kolega Tomasz Gabzdyl Szef Sektora Gazownictwa przedstawił Członkom Prezydium informację dotyczącą bieżących spraw, które są przedmiotem negocjacji w Polskiej Spółce Gazownictwa. Strona Społeczna wystąpiła do Pracodawcy o zmianę regulaminów dotyczących posiłków regeneracyjnych oraz refundacji kosztów zakupu okularów – proces uzgadniania tych dokumentów jest w toku. Od dnia 1 lutego 2016r. w Spółce zmienia się pakiet usług medycznych. Kolega Tomasz Gabzdyl podkreślił, że Strona Społeczna nie była włączona w proces dotyczący nowego pakietu, Prezydium Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa źle ocenia proces renegocjacji umów. Do Związku napłynęły niepokojące sygnały dotyczące planów wydzielenia obszaru windykacji ze struktur PSG, Prezydium postanowiło zwrócić się do Zarządu PSG o wyjaśnienie tej kwestii. Prezydium Zarządu Oddziału Pracowników PSG podjęło również decyzję o wystosowaniu pisma,w którym Związek zwróci się o podjęcie negocjacji płacowych na rok 2016.

Sprawy bieżące Związku:

 1. Omówiona została kwestia sytuacji finansowej Związku. Prezydium podjęło uchwałę o zobowiązaniu wszystkich jednostek organizacyjnych do opłacania składek członkowskich w trybie miesięcznym. Kwestia sytuacji finansowej pozostaje otwarta, Prezydium Związku przedstawi szczegółową informację Radzie Krajowej na najbliższym posiedzeniu.
 2. Kolega Mariusz Gierczak poinformował Prezydium o podjęciu działań mających na celu uporządkowanie spraw organizacyjnych w Sekcji Mazowieckiej Oddziału Pracowników SOD.
 3. Przewodniczący Związku przedstawił Prezydium informację dotyczącą realizacji unijnych projektów.
 4. Prezydium Związku podjęło decyzje o kontynuowaniu umów dotyczących opieki prawnej. Szczegółowa informacja zostanie przekazana Członkom Związku.
 5. Przewodniczący Związku przedstawił zebranym kolejny projekt umowy i regulaminu dotyczącego wspólnej działalności socjalnej w GK PGNiG.
 6. Koleżanka Teresa Utnik przedstawiła zebranym informację z posiedzenia Centralnej Komisji Socjalnej GK PGNiG.


Informacja: biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 27.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »