Start
Posiedzenie Zarządu OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
25.01.2017.

POSIEDZENIE ZARZĄDU OZZ GNiG
ODDZIAŁ PRACOWNIKÓW POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA

W dniach 19 – 20 stycznia 2017r. obradował Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Zarząd Związku zebrał się w celu dokonania ustaleń i podjęcia działań mających na celu dostosowanie organizacji Oddziału i jego Sekcji do nowego schematu organizacyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017r.

Zmiana struktury Pracodawcy spowodowała bardzo dużą migrację Pracowników między poszczególnymi jednostkami Spółki, a co za tym idzie, dla wielu związkowców zmienia się ich jednostka terenowa Związku. Polska Spółka Gazownictwa, od dnia 1 stycznia 2017r. działa poprzez Centralę Spółki oraz 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych – w efekcie tych zmian cześć Zakładów Gazowniczych znika, a kilka zostanie powołanych. Zakończyła się alokacja Pracowników Spółki, więc Związek dysponuje wiedzą dotyczącą zmian w strukturze Sekcji Oddziału.

Zarząd Oddziału, na podstawie list Członków Związku z Sekcji oraz informacji Pracodawcy o alokacji służbowej dokonał weryfikacji list Członków OZZ GNiG w Oddziałach Zakładach Gazowniczych Polskiej Spółki Gazownictwa, które rozpoczęły działalność z dniem 1 stycznia 2017r. Ze względu na fakt, iż Zarząd Oddziału tworzą Przewodniczący Sekcji, omówione
i uzgodnione zostały listy Członków we wszystkich lokalizacjach, w których OZZ GNiG ma swoich związkowców.

Ustalenia:

1.    Konieczność połączenia Sekcji, ze względu na likwidację Zakładu Gazowniczego w następujących lokalizacjach:
    Sekcja w Wałbrzychu (OZG Wrocław)
    Sekcja w Zgorzelcu (OZG Wrocław)
    Sekcja w Kaliszu (OZG Poznań)
    Sekcja w Rzeszowie (OZG Jasło)

2.    Konieczność powołania Sekcji Oddziału w nowych lokalizacjach:
    Sekcja w Opolu
    Sekcja w Gorzowie Wielkopolskim
3.    Konieczność reorganizacji Sekcji i zmiany nazwy:
    Sekcja w Tarnowie (ZG Kraków)

Zarząd po dyskusji przyjął zasadę, że docelowo Sekcje Związku będą funkcjonowały przy Oddziałach Zakładach Gazowniczych.

Dokonano ustaleń organizacyjnych:

1.    Zarząd Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa ustalił, że docelowo Sekcje Oddziału będą funkcjonowały w Oddziałach Zakładach Gazowniczych i nie będą tworzone jednostki terenowe Oddziału w Gazowniach – jest to zasada organizacyjna Oddziału Pracowników PSG.

2.    Przewodniczący Sekcji, które powinny dokonać połączenia, rozpoczną wspólne uzgodnienia Zarządów Sekcji dotyczące warunków połączenia i określenia zasad organizacyjnych (kwestie składek, połączenia Zarządów lub dokonania nowych wyborów działających do końca kadencji, kwestie prowadzenia dokumentacji związkowej).

3.    Przewodniczący Sekcji, w których nastąpi zmiana uzwiązkowienia (przejście Członków do nowych Sekcji) – wspólnie wystąpią do członków Związku z właściwą informacją.

4.    Zarząd Oddziału podjął decyzję, że Członkowie Związku pracujący w Centrali Spółki PSG pozostają w Sekcjach właściwych dla miejsca świadczenia pracy.

5.    Ze względu na zmianę liczebności Sekcji związaną z alokacją Członków Związku, konieczne będzie dokonanie wyborów Delegatów na Zgromadzenie OZZ GNiG (w oparciu o zapisy Statutu OZZ GNiG). Zarząd Oddziału zwrócił się do Przewodniczących łączonych Sekcji o zachowanie parytetu z poszczególnych jednostek.

Harmonogram działań:

1.    Uporządkowanie kwestii  list Członków Związku z podziałem na OZG – styczeń 2017r. (większość uzgodnień dokonano na posiedzeniu Zarządu).

2.    Powołanie Sekcji w Opolu i Gorzowie Wielkopolskim – luty 2017r.

3.    Uzgodnienia dotyczące łączenia Sekcji w ramach OZG – marzec 2017r.

4.    Uzgodnienia dotyczące przyjęcia nowego schematu organizacyjnego Oddziału – posiedzenie Zarządu marzec 2017r. (listy osób chronionych, Delegaci na Zgromadzenie OZZ GNiG)

5.    Zarząd ustalił, że w sprawie dokonania uzgodnień lub podjęcia prac nad strukturą Oddziału połączone posiedzenia Zarządów łączonych Sekcji odbędą się w miesiącu lutym 2017r.

Ustalenia dotyczące działalności Organów Oddziału oraz dotyczące reprezentacji Związku wobec Pracodawcy:

1.    Do końca bieżącej kadencji Związku (maj 2019) Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa jest nadal reprezentowany przez Prezydium Zarządu w osobach:

    Dariusz Matuszewski – Przewodniczący OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG
    Tomasz Gabzdyl – Wiceprzewodniczący OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG
    Mariusz Łuczak – Wiceprzewodniczący OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG
    Teresa Utnik – Wiceprzewodnicząca OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG
    Czesław Kozłowski – Wiceprzewodniczący OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG
    Stanisław Szumański – Wiceprzewodniczący OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG

2.    Powołani do składu Zarządu Oddziału Członkowie, (z rozpoczęciem obecnej kadencji Związku), którzy jednocześnie do końca kadencji są Członkami Rady Krajowej OZZ GNiG, nawet w przypadku połączenia ich Sekcji, pełnią funkcję Członka Zarządu Oddziału do końca bieżącej kadencji Związku.

3.    Liderzy wybrani na Przewodniczących Sekcji w nowych jednostkach terenowych otrzymują mandat Członka Zarządu Oddziału. Po dokonaniu ustaleń dotyczących schematu organizacyjnego i po Zgromadzeniach Delegatów nowych sekcji Zarząd Oddziału Pracowników PSG zwróci się do Prezydium Związku o powołanie nowych jednostek organizacyjnych, co w konsekwencji stanowi powołanie ich do Rady Krajowej OZZ GNiG (zgodnie ze Statutem w skład Organu wchodzą Przewodniczący Oddziałów i Sekcji).

W dalszej części posiedzenia Zarząd omówił bieżące sprawy dotyczące spraw pracowniczych w Polskiej Spółce Gazownictwa:
•    działalność Społecznej Inspekcji Pracy PSG w związku z nową strukturą Spółki;
•    Regulamin i preliminarz ZFŚS na rok 2017, oraz sprawy dotyczące wczasów profilaktycznych;
•    Sprawy BHP.

Na zakończenie spotkania, Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski podkreślił, że wszelkie zmiany i prace nad strukturą Związku muszą opierać się na współpracy i współdziałaniu na rzecz wszystkich Członków Związku. Przewodniczący przestrzegł Koleżanki i Kolegów z większych Sekcji, z którymi w wyniku zmiany organizacyjnej połączą się mniejsze jednostki – należy zapewnić właściwą reprezentację wszystkim grupom związkowców i należy unikać narzucania rozwiązań – tylko rozmowy i negocjacje prowadzą do właściwego kształtowania atmosfery w środowisku związkowym. Przed Związkiem jest wiele wyzwań, w nowych lokalizacjach, czy też jednostkach w których nastąpiła głęboka reorganizacja, należy szybko dojść do porozumienia i konsensusu, aby wszyscy Członkowie Związku niezależnie od Sekcji, do której są przypisani wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na sprawny i efektywny Związek, który przede wszystkim reprezentuje ich interesy. Dzięki wspólnemu Statutowi i jednolitej strukturze, ten cel nie będzie trudny do osiągnięcia, jeśli tylko znajdzie się w liderach prawdziwa wola współpracy i wzajemnej współodpowiedzialności. Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski jeszcze raz podziękował za intensywną pracę na posiedzeniu i podkreślił, że we wszelkich sprawach organizacyjnych związanych ze zmianą schematu Oddziału Związku Członkowie Zarządu mogą liczyć na pomoc i wsparcie biura Związku.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 25.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »