Start
Dramatyczna sytuacja w Spółce PGNiG Technologie SA
Redaktor: Administrator   
04.07.2014.

W związku z dramatyczną sytuacją, jaka ma miejsce w Spółce PGNiG Technologie SA, a przede wszystkim w związku z ogłoszonymi zwolnieniami grupowymi, które mają dotknąć grupę nawet kilkuset pracowników Spółki, Zakładowe Organizacje Związkowe Spółki PGNiG Technologie SA zgłosiły Zarządowi Spółki w dniu 2 lipca 2014r. wszczęcie sporu zbiorowego, którego przedmiotem są następujące żądania:

  1. zminimalizowanie skali zwolnień grupowych w Oddziale Gazobudowa,
  2. określenie jednoznacznych zasad premiowania dla pracowników PGNiG Technologie,
  3. uzgodnień z organizacjami związkowymi działającymi w PGNiG Technologie SA działań restrkturyzacyjnych i optymalizacyjnych mających wpływ na poziom zatrudnienia w Spółce,
  4. wprowadzenia pozakodeksowych osłon dla zwalnianych pracowników, zgodnych z Programem racjonalizacji zatrudnienia i działań osłonowych dla pracowników GK PGNiG lub innej formy osłon socjalnych łagodzących negatywne skutki zwolnień.

Zakładowe Organizacje Związkowe wyznaczyły termin 8 lipca 2014r. na spełnienie postulatów, nie uwzględnienie żądań w oznaczonym terminie, spowoduje uruchomienie procedury sporu zbiorowego do strajku włącznie. Zakładowe Organizacje Związkowe zwróciły się również do Pracodawcy o przedstawienie Stronie Społecznej szczegółowej informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej Spółki, a także analiz związanych ze strukturą zatrudnienia.

Załoga Oddziału Gazobudowa jest zdeterminowana w walce o swoje prawa. W ostatnich miesiącach Pracowników dotknęło wiele negatywnych zmian, a podstawowe interesy pracownicze – w tym najważniejsze – jakim są miejsca pracy są poważnie zagrożone. W sytuacji, w której Pracodawca nie proponuje żadnych programów towarzyszących zwolnieniom grupowym, Załoga Spółki nie może bezczynnie pozwalać na takie działania.

Zakładowe organizacje związkowe zwróciły się również o interwencję do Parlamentarzystów, czego efektem są interpelacje poselskie kierowane do Ministra Skarbu Państwa.

Dariusz Ćwik

Zobacz także:

Image Interpelacja 1 

Interpelacja posła złozona w Sejmie. Naszym wspólnym celem  jest podjęcie wszelkich działań w kierunku uzyskania osłon z CFR,  aby w sposób godny móc odejść z Firmy, dotyczy to nie tylko pracowników naszego Oddziału, ale także i pozostałych. Utrata pracy jest tak samo dotkliwa dla każdego, bez względu na miejsce zatrudnienia.

Image Interpelacja 2

Interpelacja posła dotycząca funkcjonowania Oddziału Gazobudowa.

Image Artykuł prasowy

UWAGA: W załączonym artykule wkradł się błąd dot. ilości zwalnianych pracowników do ilości zatrudniony, sprostowanie ukaże się w następnym artykule.

Zmieniony ( 04.07.2014. )
 
Podpisanie porozumienia i zakończenie sporu zbiorowego
Redaktor: Administrator   
25.06.2014.

Koleżanki i Koledzy
Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w  Polskiej Spółce Gazownictwa

Informuję, że dnia 23 czerwca br. w Jadwisinie Zarząd Oddziału Pracowników naszego Związku w PSG spotkał się z Panem Sylwestrem Bogackim Prezesem Zarządu Spółki celem omówienia aktualnej sytuacji związanej z planowanym wdrożeniem Programu Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej PGNiG. Programu, który w najbliższej przyszłości, może mieć znaczący wpływ na sprawy pracownicze, w tym również na koszty pracy.

W wyniku dyskusji, Zarząd Oddziału Związku wydelegował swoich przedstawicieli do rokowań dotyczących prowadzonego przez nasz Związek sporu zbiorowego z pracodawcą. W dniu wczorajszym, tj. 24 czerwca br., w siedzibie Spółki w Warszawie prowadzone były rokowania
z przedstawicielami pracodawcy.

Jak zapewne Państwo pamiętacie Związek nasz w dniu 14 kwietnia br. wystąpił do pracodawcy z roszczeniami. Wystąpienie to dotyczyło między innymi wzrostu funduszu wynagrodzeń, wypłaty nagrody rocznej, dokonania odpisu w wysokości 65% na Fundusz Socjalny, ale przede wszystkim miało na celu wsparcie działań związkowych w zawarciu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w sytuacji zagrożenia jego funkcjonowania.

W wyniku długich i nerwowych negocjacji, Związki Zawodowe działające w naszej Spółce w obliczu zaistniałych zmian w składzie Zarządu Spółki wynegocjowały w/w układ zachowując, na bazie dotychczasowych kosztów układów obowiązujących w sześciu spółkach dystrybucyjnych, zapisy w większości obejmujące dotychczasowe przywileje pracownicze.

Układ Zbiorowy Pracy, by mógł być zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy, musiał zawierać także taryfikator wynagrodzeń. W związku z powyższym organizacje związkowe przystąpiły do uzgodnień dotyczących wartościowania stanowisk pracy i stworzenia tabel wraz z „widełkami” płacowymi. W wyniku negocjacji Pracodawca, w większości przypadków, przyjął wnioski przedstawicieli organizacji związkowych, w znaczny sposób modyfikujące proponowane zapisy z korzyścią dla pracowników.

W wyniku zawartego i już zarejestrowanego ZUZP zrealizowany został jeden z punktów stawianych przez nas roszczeń, a mianowicie odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 65% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Jak wcześniej informowałem, odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu PSG, w sprawie wdrażania narzuconego przez właściciela Programu Poprawy Efektywności, czyli Związek nasz rozpoczął realizację kolejnego postulatu zawartego w roszczeniach sporu zbiorowego, a zatem dialogu w sprawach działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych.

Wdrażanie wartościowania stanowisk pracy i funkcjonowania Układu Zbiorowego Pracy ukazało niezwykle istotny problem w trzech Oddziałach naszej Spółki, a dokładniej zróżnicowanie systemów wynagrodzeń wynikających z historii Spółek Dystrybucyjnych. W związku z koniecznością przyjęcia przez pracowników nowych stanowisk i dostosowaniem płac do obowiązującego od 1 lipca 2014r., nowego Układu Zbiorowego Pracy, grupa około 6 tysięcy pracowników naszej Spółki utraciłaby zmienne składniki wynagrodzeń (premię, nagrody), mówiąc wprost miałaby obniżone wynagrodzenie o kilka procent.

Dlatego też, delegowani przedstawiciele naszego Związku do rokowań w sprawie sporu zbiorowego, w uzgodnieniu z Zarządem Związku czyli wszystkimi Przewodniczącymi naszych Oddziałów w dystrybucji uczestniczących w spotkaniu w dniu 23 czerwca, podjęli decyzję
o zakończeniu sporu zbiorowego z Pracodawcą pod warunkiem zawarcia porozumienia dotyczącego najistotniejszych kwestii, a mianowicie:

  1. Dokonania przeliczenia zmiennych składników wynagrodzenia dla pracowników oddziałów Zabrza, Warszawy i Tarnowa (grupy około 6 tysięcy zatrudnionych)
  2. Wypłaty pełnej kwoty zabezpieczonej na nagrodę roczną w terminie do 24 lipca br.,
  3. Dokonanie odpisu do 14 lipca br. 65% na Fundusz Socjalny
  4. Prowadzenia konsultacji w sprawie wdrażanych programów optymalizacyjnych.
  5. Powrocie do rozmów w IV kwartale br., celem rozdysponowania ewentualnych nadwyżek powstałych w Funduszu Wynagrodzeń.

Szanowni Państwo, po spotkaniu w dniu 16 czerwca 2014r. organizacji Związkowych PGNiG SA z Prezesem Zarządu PGNiG Panem Mariuszem Zawiszą, przedstawiona została decyzja, zarówno dla PGNiG SA  jaki całej Grupy Kapitałowej, o braku możliwości podwyżek w tym roku w związku z decyzją właściciela, czyli Ministra Skarbu Państwa, narzucająca wprowadzenie programu Poprawy Efektywności w 15 segmentach działalności. Związek nasz uważa, że nadrzędną sprawą w zaistniałych okolicznościach jest ochrona w jak największym stopniu miejsc pracy. Niemniej w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach sporu zbiorowego uzyskaliśmy realizację większości roszczeń, jak również mamy w naszej Spółce zarejestrowany Układ Zbiorowy Pracy. Te właśnie okoliczności były podstawą do zawarcia porozumienia o zakończeniu sporu zbiorowego i przyjęcia, że bieżący rok jest okresem na dokonanie niezbędnych regulacji w Spółce, porządkujących tak systemy wynagradzania i premiowania jak też strukturę Spółki po konsolidacji.

W załączeniu przesyłamy Państwu skan Porozumienia, jednocześnie informując, że każda z organizacji związkowych prowadzi procedurę sporów zbiorowych niezależnie, ponosząc własną odpowiedzialność za podjęte decyzje. 

Z pozdrowieniami,

Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 

 
Federacja Związków Zawodowych ACTFU Szandong w Warszawie
Redaktor: Administrator   
25.06.2014.

W dniach 21-23 czerwca na zaproszenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa gościła w Warszawie delegacja Federacji Związków Zawodowych Prowincji Szandong z Chin - ACTFU Szandong -  z jej Przewodniczącym  Panem Liu Zanjie oraz związkowcami z Chińskiego Departamentu Łączności Miedzynarodowej.  Związek ACTFU tej Prowincji liczy 35 mln. członków i jest jednym z największych regionalnych związków w Chinach.

W wyniku prowadzonych rozmów Przewodniczący Liu Zanjie (ACTFU) i Dariusz Matuszewski  (OZZGNiG) podpisali w imieniu swoich organizacji memorandum wymiany i współpracy dotyczące wzmocnienia kontaktów, prowadzenia wspólnych szkoleń w obszarach warunków pracy i wiedzy z zakresu mechanizmów negocjacji oraz roli związków zawodowych w procesie poprawy warunków życia i pracy pracowników.

Delegaci z Chin mieli okazję zwiedzenia Warszawy , siedziby PGNiG jak również mogli zapoznać się z profilem działalności naszej spółki. W imieniu PGNiG rozmowy prowadził Pan Tadeusz Zając Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy HSE i Standardów Jakości. Nasz Związek wraz z przewodniczącym  Dariuszem Matuszewskim reprezentowali zastępcy Mariusz Gierczak i Eugeniusz Postawa.

W dniu 23 czerwca odbyło się również spotkanie Chińskiej delegacji z Przewodniczącym OPZZ Janem Guzem w siedzibie OPZZ przy udziale przedstawicieli naszego związku.  Podczas spotkania przewodniczący OPZZ Jan Guz przedstawił wyzwania przed jakimi stoi obecnie ruch związkowy w Polsce, także w kontekście europejskim.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Zmieniony ( 27.06.2014. )
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 88 z 199