Start
Pismo w sprawie Akcji Protestacyjnej
Redaktor: Administrator   
31.10.2014.

Koleżanki i Koledzy
Przewodniczący Organizacji Składniowych
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

W dniu wczorajszym (30.10.2014) w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego w Polskiej Spółce Gazownictwa z Zarządem Spółki celem negocjacji dotyczących zapowiadanych przez Zarząd Spółki zwolnień grupowych w ramach przygotowywanych programów optymalizacji kosztów funkcjonowania Spółki. Odbyło się również wewnętrzne spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych w ramach Komitetu Protestacyjnego określające zakres negocjacji z Pracodawcą warunków odstąpienia lub zawieszenia akcji protestacyjnej ze względu na fakt, że Pracodawca nadal nie określił skali i zakresu planowanych zwolnień grupowych, uzależniając je od wyników prac zespołów przygotowujących Program Poprawy Efektywności Operacyjnej i konsolidacji jednostek terenowych w Spółce PSG. Strona Społeczna w wyniku wyżej wymienionego stanowiska Pracodawcy, nie mając niezbędnych danych określających skalę zagrożeń dla Pracowników w wyniku wdrażania tych programów, przedstawiła Zarządowi Spółki PSG warunki niezbędne do prowadzenia dalszych rozmów w atmosferze właściwego dialogu społecznego tj.:

  1. Wstrzymanie zwolnień grupowych do 30 czerwca 2015r.
  2. Powołanie wspólnego zespołu monitorującego wpływ proponowanych Programów Poprawy Efektywności Operacyjnej na zatrudnienie i minimalizowanie skutków ich wdrażania. Zespół rozpocznie pracę od 2 stycznia 2015r.
  3. Zawarcie porozumienia wprowadzającego Program Racjonalizacji Zatrudnienia z dodatkowymi osłonami dla zwalnianych Pracowników.

W wyniku wielogodzinnych negocjacji Strony zwarły porozumienie spełniające przedstawione przez Komitet Protestacyjny PSG roszczenia (Porozumienie i Program Racjonalizacji Zatrudnienia – w załączeniu). Strony ustaliły jednocześnie, że nadal prowadzić będą w możliwie najszybszym terminie negocjacje dotyczące Pracowniczego Programu Emerytalnego, jak też opracują porozumienie dotyczące relacji dalszej współpracy.

W związki z faktem, że na dzień dzisiejszy Związki Zawodowe nadal nie mają udokumentowanych skutków dla Pracowników przygotowywanych zmian, ostatecznych schematów organizacyjnych Spółki, zakresu ewentualnych zwolnień grupowych, wykazu stanowisk które będą niezbędne do funkcjonowania Spółki, danych dotyczących naturalnych odejść z pracy (emerytury, świadczenia emerytalne, emerytury pomostowe) jak też faktu, że Pracodawca wycofał się z procentowego określenia skali zwolnień i zawarł w/w porozumienie realizując stawiane postulaty, Komitet Protestacyjny PSG podjął decyzję o zawieszeniu akcji protestacyjnej i planowanej manifestacji informując o tej decyzji Załogę Komunikatem nr 3.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Związkowcy

Znane nam jest narastające niezadowolenie społeczne i oczywiste obawy dotyczące naszej przyszłości miejsc pracy i bytu naszych rodzin, dlatego też staramy się krok po kroku uzyskiwać pisemne gwarancje i porozumienia społeczne zapewniające w jak największym stopniu osłony dla Pracowników zanim skutki tych zmian mogą nas bezpośrednio dotknąć. Natomiast w żadnym stopniu nie odstępujemy od walki o minimalizację likwidacji miejsc pracy i do tego niezbędne będzie Państwa poparcie w momencie gdy Pracodawca nie dotrzyma zawartych porozumień czy też uzyskane pełne informacje dadzą nam podstawy prawne do szerokich akcji protestacyjnych.

Sytuacja, która ma miejsce w Spółce PSG nie jest odosobniona i występuje we wszystkich skonsolidowanych Spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG. W części z nich Pracodawcy podjęli już nieodwracalne decyzje restrukturyzacyjne a inni mają to przed sobą. Przykład formy rozwiązywania problemów w Polskiej Spółce Gazownictwa i efektów prowadzonych negocjacji pokazuje czy intencje Pracodawcy są uczciwe z myślą o przyszłości firmy i jej załogi czy też wynikają z innych realizowanych przez właściciela planów funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej PGNiG.

Dziękujemy wielu tysiącom Pracowników, którzy włączyli się do przygotowań do akcji protestacyjnej wykazując wolę wsparcia działań i manifestowania swojego niezadowolenia. Jednocześnie podkreślając, że akcję protestacyjną zawieszamy będąc gotowymi ją wznowić gdy nie uda się narastających problemów rozwiązać przy stołach negocjacyjnych.

Ze związkowym pozdrowieniem,
Dariusz Matuszewski

Zmieniony ( 31.10.2014. )
 
Międzynarodowa Konferencja "Polityka energetyczna z punktu widzenia społeczeństw"
Redaktor: Administrator   
02.10.2014.

W dniach 24-25 września br. Przedstawiciele  OZZGNiG  Dariusz Matuszewski, Mariusz Łuczak, Eugeniusz Postawa i Marek Rzepka uczestniczyli w  międzynarodowej konferencji „ Polityka energetyczna z punktu widzenia społeczeństw” organizowanej w komorze Drozdowice w Kopalni Soli w Wieliczce organizowanej przez Fundację im. Róży Luksemburg i Związek Górników w Polsce. W konferencji udział wzięli goście z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji oraz Europy.  Przewodniczący naszego Związku Dariusz Matuszewski prezentował funkcjonowanie w Polsce przemysłu naftowo – gazowniczego i jego wpływ na bilans energetyczny. W debacie panelowej dotyczącej wydobycia surowców energetycznych prezentował również mity i prawdy dotyczące wydobycia gazu łupkowego.  Goście z zagranicy omawiali rozwój przemysłu jako strategii globalnej. W konferencji uczestniczył również wiceprzewodniczący INDUSTRIALL EUROPEN Silvain Lefebvre oraz wiceprzewodniczący OPZZ Franciszek Bobrowski. Gospodarzami konferencji byli dr Joanna Gwiazdecka Dyrektor Fundacji Róży Luksemburg w Polsce oraz Dariusz Potyrała Przewodniczący ZZ Górników w Polsce.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Zmieniony ( 14.10.2014. )
 
Pismo do Premiera Rządu RP - Pani Ewy Kopacz
Redaktor: Administrator   
02.10.2014.

Wałbrzych, dnia 1 października 2014r.

Pani Ewa Kopacz
Premier Rządu RP

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa działający w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG zwraca się do Pani Premier o zainteresowanie się sytuacją branży naftowo-gazowniczej o strategicznym znaczeniu dla Państwa a przede wszystkim losem kilkudziesięciu tysięcy Pracowników wykonujących przez lata pracę na rzecz polskiego społeczeństwa. Zwracamy się do Pani, ze względu na ignorowanie przez właściciela Ministra Skarbu Państwa narastających społecznych problemów w tej Spółce mimo argumentacji i naświetlania problemów  w spotkaniu osobistym, które miało miejsce pół roku temu Zwracamy się również po zaakcentowaniu przez Panią w Expose, że podstawowym celem rządu jest „szeroko pojęte bezpieczeństwo polskich rodzin”.

Przez ostatnie lata Spółka PGNiG SA prowadziła niezwykle kosztowny społecznie Program Restrukturyzacji Zatrudnienia w wyniku którego pracę utraciło kilkanaście tysięcy Pracowników jak również kolejny równie trudny program budowy wartości Grupy Kapitałowej. W latach tych dochodziło do cyklicznych zmian Zarządów Spółki wielokrotnie z nadań politycznych z których każdy rozpoczynał kolejne procesy restrukturyzacji, konsolidacji i innych form zmian kończące się jedynie skutkami  dotkliwymi dla Pracowników, zwolnieniami grupowymi, programami dobrowolnych odejść, wydzielaniem strukturalnym spółek, ponownym ich łączeniem i centralizacją.

W oparciu o kosztowne wielomilionowe ekspertyzy i opracowania firm doradczych wielokrotnie tych samych przedstawiających coraz to nowe koncepcje dla kolejnych Zarządów Spółki., dziś nie ma sektora czy Spółki Grupy Kapitałowej PGNiG której by procesy te nie dotknęły. Zmieniające się Zarządy i kadra w Spółkach Grupy Kapitałowej wielokrotnie nie znająca specyfiki tej  branży, prowadzi do ich upadłości i utraty pracy przez kolejne grupy zawodowe. Przykładem jest choćby Spółka PGNiG Technologie powstała w wyniku konsolidacji kilku podmiotów, w wyniku nieudolności wielu już ekip zarządzających w poszukiwaniu zleceń, generująca kolejne wielomilionowe straty i likwidację największej specjalistycznej w Polsce, firmy serwisowej gazownictwa – Gazobudowy Zabrze.   Podobna sytuacja za moment zapewne dotyczyć może kolejnej skonsolidowanej Spółki Exalo Drilling (dawniej PGNiG Poszukiwania Nafty i Gazu)znanej na całym świecie a dziś mającej coraz mniej zleceń w Polsce i za granicą w której również przeprowadzono już restrykcyjne działania restrukturyzacyjne a poza utratą pracy przez setki Pracowników i obniżenie płac, wyniki tych działań nie zapewniają jej rozwoju. W największej w Grupie Kapitałowej PGNiG spółce „Polskiej Spółce Gazownictwa”, po procesie konsolidacji, Programie Dobrowolnych Odejść i likwidacji szeregu stanowisk pracy, przygotowywane są przez nowo powołany Zarząd w wyniku ekspertyz kolejnego doradcy, zwolnienia grupowe.  Nie sposób w jednym piśmie opisać dziesiątek decyzji, których skutki w sposób bezpośredni dotyczą załogi tej Spółki.

Natomiast poza kosztami społecznymi nie widzimy sensownych strategii rozwoju Spółki PGNiG SA i jej podmiotów w Grupie Kapitałowej a kolejne proponowane inicjatywy doprowadzą do utraty szkolonych przez lata najlepszych fachowców w różnych dziedzinach szukających już pracy w prywatnych konkurencyjnych firmach. Trudno też dostrzec od osób odpowiedzialnych za nadzór nad Spółkami zależnymi jakiejkolwiek woli pomocy czy rozwiązywania ich problemów.  Podkreślić należy, że władze Spółki i jej podmioty, prowadzą  procesy bez Dialogu Społecznego z lekceważeniem ludzi którzy tą firmę budowali i jej poświęcili całe zawodowe życie. W sytuacji planowanych kolejnych grupowych zwolnień w Spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG, zarząd PGNiG SA wypowiedział Stronie Społecznej „Program Restrukturyzacji Zatrudnienia”. Program, który jako jedna z Central Związkowych zawarliśmy jako porozumienie społeczne w prowadzonej wspólnie z Rządem Platformy Obywatelskiej, minimalizacji skutków komercjalizacji firmy i jej wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Program Restrukturyzacji Zatrudnienia przewidziany był na potrzeby właśnie procesów restrukturyzacyjnych. Zabezpieczając środki finansowe dla zwalnianych Pracowników dające im szanse bytu w okresie poszukiwania pracy czy też środki na własną działalność gospodarczą ale „Program” ten określał również funkcje i stanowiska niezbędne do właściwego bezpiecznego funkcjonowania Spółki, których część uległa również likwidacji. Jednocześnie w największej Spółce PGNiG SA, Spółce Gazownictwa zatrudniającej 13 tysięcy Pracowników zawiesza się również bez jakiekolwiek konsultacji ze Stroną Społeczną, Pracowniczy Program Emerytalny celem ustawowego jego wypowiedzenia.  

Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa przez ostatnie lata pracują w nieustającym stresie utraty miejsca pracy, równocześnie obserwując uzyskiwane przez Spółkę zyski i coraz większe dywidendy odprowadzane do Skarbu Państwa. W Spółce mimo tych wyników, od dwóch lat zamrażane są płace Pracowników, dokonywane są cięcia w zapisach Układu Zbiorowego Pracy a przy ciągle zmniejszającym się zatrudnieniu, dokładane są Pracownikom nowe obowiązki. W firmie wykonującej zadania dotyczące również bezpiecznej dostawy gazu, Pracownicy pracują na granicach tego bezpieczeństwa wykonując każde z zadań w obawie o utratę pracy. Rosnące zagrożenie w Spółkach GK PGNiG tak na kopalniach jak i w pracach gazowniczych bez reagowania w porę na nieprawidłowości, mogą doprowadzić jedynie do nieszczęścia.

Szanowna Pani Premier

 Przedstawiona przez nas ocena obecnej sytuacji nie jest odczuciem tylko naszego Związku. Problemy sygnalizowane były w dziesiątkach pism do Ministrów, Zarządów, Rad Nadzorczych, przez wszystkie działające w Grupie Kapitałowej organizacje związkowe, stosownie do zakresu tematycznego swoich Spółek. Naszym celem nie jest wkraczanie Związków Zawodowych w „Strategię Spółki”. Jednak Zarządowi  tej Spółki widocznie zabrakło czasu na merytoryczną analizę efektów prowadzonych zmian i konsultowanie ich choćby z kadrą kierowniczą z długoletnim doświadczeniem bezpośrednio w podległych Spółkach czy zakładach odpowiedzialnych za właśnie ich funkcjonowanie i bezpieczeństwo. Z punktu widzenia nas Załogi i jej reprezentantów w Związkach Zawodowych przez dziesiątki lat i nieustających zmianach w składach Zarządu nie spotkaliśmy się nigdy z tak dalekim lekceważeniem Pracowników, którzy z obawą myślą o przyszłości i bycie swoich rodzin jak też marginalizacją partnerów społecznych, którzy potrafili znaleźć rozwiązania i przy ”stole” prowadzić dialog nawet w najtrudniejszych dla Spółki i jej Załogi chwilach. Przypominam, że historia naszej firmy jest bardzo długa a funkcjonujące w niej organizacje pracownicze cechuje troska o jej rozwój ale również determinacja dla ochrony interesów i bytu Załogi.

Wierzymy, że tym razem kierowane pismo przebrnie przez machinę rządowej administracji i dotrze do Pani Premier bez potrzeby listu otwartego za pośrednictwem mediów. Jesteśmy w stanie przedstawić również wszelkie dostępne nam informacje i argumenty wskazujące o rosnących coraz większych zagrożeniach w funkcjonowaniu tej Spółki i dążenia jej władz do konfliktu społecznego o skali ogólnopolskiej.

Z poważaniem,

Przewodniczący
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Dariusz Matuszewski

 

 
Pismo do Prezesa PGNiG w sprawie PPE
Redaktor: Administrator   
01.10.2014.

Wałbrzych, dnia 01 października 2014r.


Pan Sylwester Bogacki
Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z zaskoczeniem i oburzeniem przyjął decyzję Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  o zawieszeniu odprowadzania składek na Pracowniczy Program Emerytalny. Z zaskoczeniem ze względu na fakt, iż podczas negocjacji w tym roku Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PSG, kierowaliśmy się wprowadzenie zapisów w oparciu o analizę kosztową dotychczas funkcjonujących Układów Zbiorowych Pracy w byłych spółkach dystrybucyjnych i w kosztach tych była ujęta kwota przeznaczona na PPE. Wspólną decyzję Zarządu PSG i Strony Społecznej zrównaliśmy we wszystkich Oddziałach Spółki wysokość odprowadzanej składki. Kwota ta zawarta była w planie działalności gospodarczej.

Z oburzeniem w wyniku podjęcia jednostronnej decyzji bez zgody reprezentacji Pracowników, mimo, że działacie Państwo w sposób podstępny zgodnie z prawem kwalifikując tę decyzję do drugiej grupy Ustawy o PPE, to nie widzimy żadnych przesłanek ekonomicznych powodujących konieczność pozbawienia Pracowników, choć zamrożonego do wieku emerytalnego, ale jednak dochodu 7% stanowiącego i tak niewielkie możliwości zapewnienia sobie godnej emerytury.

Wyniki finansowe działalności spółek dystrybucyjnych w przeszłości jak i spółki po konsolidacji nie stawiają nas w szeregu innych z Grupy Kapitałowej PGNiG przynoszących straty czy mających wizję upadłości. Wprost przeciwnie  mimo różnic w uzyskiwanym zysku w poszczególnych latach wynikających z aury i sprzedaży w okresie zimowym, dystrybucja gazu zawsze przynosiła i przynosić będzie zyski w znaczny sposób zasilające PGNiG jak też dywidendę dla Skarbu Państwa. Pozbawienie Załogi tej Spółki kolejnego składnika płacowego wskazuje, że Zarząd PSG idzie na całkowitą „łatwiznę” prowadząc działania oszczędnościowe kolejny raz te najłatwiejsze bo kosztem załogi.

Nasz Związek w dotychczasowej formie Dialogu Społecznego starał się godzić sytuację ekonomiczna Spółki, czynniki i naciski zewnętrzne z potrzebami załogi, uważając, że trudny okres konsolidacyjny należy w sposób rozważny przejść mając podstawowy priorytet jakim jest zachowanie miejsc pracy. Ten właśnie główny powód stanowił o wielokrotnym zrozumieniu dotychczasowych decyzji Zarządu w innych kwestiach, w tym płacowych.

Dziś po Państwa jednostronnej decyzji w zaciszu gabinetów, straciliśmy zaufanie do sensu współpracy w czekających nas zmianach strukturalnych Spółki widząc, że podejmowane decyzje mogą jedynie przynieść tylko negatywne skutki dla Załogi.

Szanowny Panie Prezesie

Przejął Pan Spółkę zatrudniającą Pracowników w tym w większości z długoletnim stażem, którzy budowali polskie gazownictwo z oddaniem jak też rosnącymi umiejętnościami przez lata pracy, którzy wykonywali i wykonują swoje obowiązki na rzecz Społeczeństwa. Nigdy w historii tej firmy nie wstrzymano dostaw gazu do odbiorców. Nie ma możliwości fuszerki czy zaniedbań. Każdy z pracowników od lat znających właśnie tą specyfikę i wynikające z niej zagrożenia, stara się uczciwie na swoje wynagrodzenie zarobić a które jak doskonale wiemy jest lekko poniżej średniej przemysłu.
Od przynajmniej 3 lat pracujemy w atmosferze ciągłego zagrożenia miejsca pracy powodowanego kolejnymi opracowaniami doradców i zmianami w składach Zarządów. Dziś cierpliwość Pracowników i ich reprezentantów w Związkach Zawodowych jest na pograniczu wytrzymałości.

Zwracam się do Pana i Członków zarządu naszej Spółki o wycofanie się z tej decyzji i podjęcie próby Dialogu Społecznego w tej sprawie.

Z poważaniem

Przewodniczący
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Dariusz Matuszewski

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 89 z 204