Start
XXXV ZGROMADZENIE DELEGATÓW OGOLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
Redaktor: Administrator   
04.06.2018.

 

XXXV ZGROMADZENIE DELEGATÓW OGOLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

Dnia 28 maja 2018r. w Łochowie obradowali Delegaci XXXV Zgromadzenia Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Delegaci dokonali podsumowania upływającego, trzeciego roku IX Kadencji Związku. W imieniu Prezydium sprawozdanie z działalności Związku przedstawił Delegatom Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W sprawozdaniu Przewodniczący szczególnie podkreślił znaczenie współpracy i współdziałania Członków Organów Związku w realizacji celów statutowych.

 Image

Delegaci wysłuchali również sprawozdania Komisji Rewizyjnej, którą przedstawiła zebranym Przewodnicząca Komisji Koleżanka Iwona Rospęk. W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna podkreśliła, że Prezydium Związku w okresie sprawozdawczym wywiązało się ze wszystkich celów statutowych prowadząc niestrudzoną działalność na rzecz Członków Związku. Wszystkie Uchwały Organów podjęte w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane. Po dyskusji nad sprawozdaniami Delegaci udzielili absolutorium Prezydium Związku za okres trzeciego roku IX kadencji.

Wiele miejsca w dyskusji Delegatów XXXV Zgromadzenia zajęła kwestia trudnej sytuacji w Spółce Exalo Drilling, w związku z którą Delegaci przyjęli Stanowisko.
Delegaci omówili również sytuację Załóg w poszczególnych Sektorach, jak również podjęto szeroką dyskusję dotyczącą jednej z najważniejszych kwestii w środowisku pracy jaką jest dialog społeczny. W dyskusji delegaci podkreślili istotę podjęcia działań w zakresie odbudowania relacji i dialogu na poziomie Grupy Kapitałowej PGNiG. Dialog i współdziałanie z Zarządem PGNiG SA w celu wypracowania zasad branżowego dialogu społecznego, który stałby się płaszczyzną do rozwiązywania wszelkich konfliktów społecznych, problemów Załóg, a także wymiany informacji i budowania relacji na poziomie korporacyjnym. Delegaci podjęli stanowisko, w którym dążenie do budowy branżowego dialogu społecznego ma stać się jednym z najważniejszych celów na kolejny rok działalności Związku.

 Image

 

Zmieniony ( 04.06.2018. )
 
ZEBRANIE DELEGATÓW Branży Górnictwo i Energetyka na IX Kongres OPZZ
Redaktor: Administrator   
09.04.2018.

Dnia 4 kwietnia w Katowicach, odbyło się zebranie Delegatów Branży Górnictwo i Energetyka na IX Kongres OPZZ. W zebraniu udział wzięli członkowie kierownictwa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: Przewodniczący OPZZ Kolega Jan Guz Wiceprzewodnicząca OPZZ Koleżanka Wiesława Taranowska i Wiceprzewodniczący OPZZ Kolega Andrzej Radzikowski.  Spotkaniu przewodniczył Szef Branży Kolega Dariusz Potyrała Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ma mandat dla czterech delegatów na IX Kongres OPZZ. Naszymi delegatami są: Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący OZZ GNiG oraz Wiceprzewodniczący OZZ GNiG: Kolega Eugeniusz Postawa, Kolega Tomasz Gabzdyl i Kolega Mariusz Gierczak.

IX Kongres OPZZ zakończy bieżącą kadencję Organów OPZZ. Zebrania Delegatów Branży, zgodnie ze Statutem OPZZ wybierają swoich przedstawicieli do Rady OPZZ, Prezydium OPZZ oraz Komisji Rewizyjnej OPZZ.

Z naszego Związku do organów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – dzięki rekomendacji Przewodniczącego Dariusza Matuszewskiego – wybrani zostali:
Kolega Tomasz Gabzdyl – Prezydium OPZZ
Kolega Mariusz Gierczak – Komisja Rewizyjna OPZZ
Ponadto, dokonano wyborów Przewodniczącego Branży, którym został Kolega Dariusz Potyrała.

Delegaci Branży podjęli decyzję o udzieleniu rekomendacji na funkcję Przewodniczącego OPZZ Koledze Janowi Guzowi, obecnemu Przewodniczącemu OPZZ oraz na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koledze Jarosławowi Czarnowskiemu.
Dokonano także wyborów przedstawicieli Branży do składu Prezydium IX Kongresu OPZZ oraz Komisji Kongresowych.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

 
Wielkanoc 2018
Redaktor: Administrator   
28.03.2018.

Image

 

 
KONFERENCJA DELEGATÓW I SPOTKANIE BARBÓRKOWE OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
11.01.2018.

W dniach 13 – 15 grudnia 2017r. pod Sztandarem związku obradowała Konferencja Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz odbyła się akademia
z okazji święta Barbórki. Delegaci wzięli również udział w tradycyjnej biesiadzie związkowej, organizowanym corocznie składkowym spotkaniu, które ma na celu podtrzymanie górniczej tradycji świętowania Barbórki.

Image

Konferencja Delegatów Związku obradująca cyklicznie jak co roku w miesiącu grudniu ma na celu podsumowanie upływającego roku działalności na rzecz Pracowników branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Konferencję otworzył i prowadził Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski, który we wstępnym wystąpieniu poruszył wszystkie kwestie i problemy pracownicze Załóg Grupy Kapitałowej. Wiele miejsca w wystąpieniu Przewodniczącego, a także w dyskusji delegatów poświęconych zostało kwestii branżowego dialogu społecznego. Przewodniczący omawiając sytuacje w poszczególnych Sektorach i Spółkach zdecydowanie podkreślał jak ważna jest postawa konkretnych Pracodawców wobec swoich Załóg. Delegaci szczegółowo omówili stan dialogu społecznego w całej branży.

Odbyła się okolicznościowa akademia z okazji branżowego święta Barbórki. W ciągu ostatnich lat na Barbórki organizowane przez Pracodawców zapraszana jest niewielka grupa związkowców, dlatego też Barbórka w gronie związkowym jest dla wielu liderów jedyną okazją do uczczenia patronki. W swoim wystąpieniu na związkowej akademii Barbórkowej Przewodniczący Związku podkreślił, że jednym z zadań organizacji pracowniczej jest podtrzymywanie tradycji branżowej, a Barbórka jest z pewnością najważniejszym elementem kultury branżowej górnictwa naftowego i gazownictwa.  Jest to święto podtrzymujące więzi z branżą, a także prezentacja wspólnoty, współodpowiedzialności oraz szacunku dla ludzi pracy.

Image

Image

Akademia jest okazją do wręczenia odznaczeń – Przewodniczący Związku wręczył zasłużonym liderom odznakę „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”. Odznakę otrzymali: Koleżanka Grażyna Sommer, Kolega Damian Wyrzykiewicz i Kolega Arkadiusz Nikiel.

Image

W imieniu wspólnoty związkowej Przewodniczący Kolega Dariusz Matuszewski złożył podziękowanie Członkom Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej za zaangażowanie i kolejny rok wspólnej pracy. Działalność w organach Związku wiąże się z podjęciem wielu dodatkowych obowiązków, wymaga zaangażowania i gotowości do niesienia wszelkiej pomocy wszystkim Członkom Związku. Przewodniczący Z Kolega Dariusz Matuszewski podziękował za współpracę w upływającym roku i wyraził nadzieję na dalszy czynny udział w pracach Związku.

Image

Emerytura Kolegi Tadeusza Barkowskiego

Po latach pracy zawodowej i działalności związkowej Kolega Tadeusz Barkowski zdecydował o przejściu na zasłużoną emeryturę. Kolega Tadeusz Barkowski jest zasłużonym działaczem dolnośląskiego gazownictwa, od la zasiadającym w organach Związku w Wałbrzychu, a obecnie w Sekcji Dolnośląskiej. Był również Członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, od lat jest Delegatem na Zgromadzenia OZZ GNiG. Kolega Tadeusz Barkowski jest znany wszystkim jako niezastąpiony Lis Major na związkowych karczmach i biesiadach. Wraz z jego odejściem na emeryturę Związek straci doświadczonego i bardzo zaangażowanego działacza związkowego, organizatora i uczestnika wszystkich naszych związkowych inicjatyw. Przewodniczący Dariusz Matuszewski wyraził nadzieję, że Kolega Tadeusz Barkowski zasili zacne grono Honorowych Członków Rady Krajowej OZZ GNiG i zapewne nadal będzie uczestniczył w życiu Związku.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przewodniczący serdecznie podziękował Koledze za wiele lat współpracy, wspólnej działalności i przyjaźni. W imieniu związku wręczył Koledze Tadeuszowi Barkowskiemu dyplom wraz z nominacją do Honorowej Rady Krajowej oraz drobny upominek od Związku.

Image

Image

Po zakończeniu Akademii Delegaci rozpoczęli obrady Konferencji Delegatów. Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym ogólną sytuacje w branży, a także sprawy dotyczące dialogu społecznego – czy raczej jego braku – na poziomie branżowym. Kwestią branżowego dialogu społecznego Związek zajmuje się od lat na wszelkich spotkaniach swoich gremiów. Wielokrotnie podejmowane były w tej sprawie stanowiska, wielokrotnie podejmowane inicjatywy i wysiłki, aby pracownicza rzeczywistość uległa normalizacji. Na Konferencji Delegatów również odbyła się długa i głęboka dyskusja na ten niezwykle ważny temat. W dalszej części spotkania poruszone zostały również kwestie problemów pracowniczych w poszczególnych Sektorach, które zostały szczegółowo omówione przez Kierowników Sektorów.

Image

Image

 

ZWIĄZKOWA BIESIADA BARBÓRKOWA 2017


Image

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa od roku 1999 organizuje corocznie biesiadę Barbórkową, podtrzymując branżową tradycję. Biesiada Barbórkowa organizowana jest ze składek Organizacji przekazywanych na ten cel oraz z funduszu związkowego. Autorem wszystkich scenariuszy jest Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski, który jest Prezesem Karczmy OZZ GNiG.

Image

Zespół artystyczny od lat występujący na biesiadzie związkowej pod kierownictwem Prezesa Karczmy składa się z Lisa Majora – Kolega Tadeusz Barkowski:

Image

Nieugiętego Kata – Kolega Dariusz Łazuka:

Image

Niezastąpionych Przodowników Pracy  - Koledzy Andrzej Madeła i Henryk Żabiński (Henryczka):

Image

Image

Kontrapunkci to znany związkowcom zespół „Pająki”:

Image

Nad właściwym przebiegiem Biesiady i wykonywaniem poleceń Prezesa Karczmy czuwała Honorowa Rada Krajowa:

Image

Nie zabrakło niewinnych rozmów w kuluarach:

Image

Jak każdego roku na Biesiadzie związkowej organizowana jest zbiórka na dobry cel – w tym roku na zabawki do wałbrzyskiego Domu Małego Dziecka – zaangażowany w sprawę Kolega Eugeniusz Postawa zebrał sporą sumkę, za która zostały zakupione słodycze i zabawki.

Image

Delegaci mieli okazję do spotkania w miłej atmosferze, odsuwając na chwile od siebie wszystkie trudności i problemy codziennej pracy. Na Biesiadzie w sposób humorystyczny przedstawiona została rzeczywistość Pracowników branży i ludzi pracy, jak również z wielkim humorem omówiona została aktualna sytuacja społeczno – polityczna.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 12.01.2018. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 204